Featured

Bulchaa Magaalaa “Magaalaa Ukkee Keessatti Polisiin Federaalaa Rasaasaan Nama 6 Madeessee Kan Biraa Tokko Ajjesee


5AB01A77-D927-4DCC-BC65-32E09BF7FE09_w1023_r1_sGodinaa Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Ukkee keessatti Kibxata kaleessaa fi Roobii har’aa poolisiin Federaalaa nama tokko ajjeesuu isaa fi kanneen biroo ja’a madeessuu isaa bulchiinsi magaalattii ibsee jira. Jiraataan magaalaa tokko akka ibsanti ittiin ka’uumsi dubbii kanaa torban darbee hogganni KFO magaalaa Naqamtee akka hin senne ittifamuu waliin kan wal qabatuu fi polisiin federaalaa magaalatti keessa buufate ba’e polisiin Oromiyaa haa bobba’uu ka jedhu ture.

Dargaggonni gaaffilee lamaan kana kaasan daandilee magaala ukkee guutummaatti waan cufaniif jecha polisiin Federaalaa Kibxata kaleessaa ajaja bulchinsa magaalaa diduun daandilee bansisuuf tarkaanfii fudhateen nama sadii rasaassan rukutee yeroo ammaa hospitaala Naqamteetti akka argaman ibsamee jira.

Roobii har’a immoo dargaggonni naanoo magaalaa Ukkee waliin wal daangeessu irraa sirbaa dhufan irratti dhukaasa banuun namni tokko ajjefamuu fi kanneen biroo 3 mada’anii wal’ansa sadarkaa duraaf magaalatti keessatti kennamaafii akka jiru bulchiinii magaalaa ibsee jira.

 

Advertisements
Featured Miseensonni Koree Furmaata Barbaadduu Hordoftoota Amantaa Muslimaa Dookumentii (guca) dhiifamaa "Nuti Shororkeessitoota turre" jedhanii irratti mallatteessanii akka bahaniif dhiyaateef kan didan tahuun beekame.

Miseensonni Koree Furmaata Barbaadduu Hordoftoota Amantaa Muslimaa Dookumentii (guca) dhiifamaa “Nuti Shororkeessitoota turre” jedhanii irratti mallatteessanii akka bahaniif dhiyaateef kan didan tahuun beekame.


 

Miseensonni Koree Furmaata Barbaadduu Hordoftoota Amantaa Muslimaa Dookumentii (guca) dhiifamaa "Nuti Shororkeessitoota turre" jedhanii irratti mallatteessanii akka bahaniif dhiyaateef kan didan tahuun beekame.
Miseensonni Koree Furmaata Barbaadduu Hordoftoota Amantaa Muslimaa Dookumentii (guca) dhiifamaa “Nuti Shororkeessitoota turre” jedhanii irratti mallatteessanii akka bahaniif dhiyaateef kan didan tahuun beekame.

Guraandhala 10/2018 Miseensonni Koree Furmaata Barbaadduu Hordoftoota Amantaa Muslimaa Dookumentii (guca) dhiifamaa “Nuti Shororkeessitoota turre” jedhanii irratti mallatteessanii akka bahaniif dhiyaateef kan didan tahuun beekame.
Ustaaz Ahmaddiin Jabal dabalatee miseensonni Koree furmaata barbaadduu Hordoftoota Amantaa Muslimaa afran mana hidhaa keessatti hafan dookumentii (guca) dhiifamaa mootummaa wayyaanee gaafatani akka bahaniif irratti mallatteessan mootummaan wayyaanee dhiyeesseef hin fudhannu jechuun kuffisan.
Uummatni Bilisummaa hin qabne mirga amantaa hin qabu. Koreen furmaata barbaadduu amantaa muslimaa balleessaa tokko malee mirga amantaa isaanii bilisaan hordofuu sarbamuun hidhaatti darbamanii hiraarfamaa jiraniifi hidhamtootni Siyaasaa Oromok hundi haalduree tokko malee haa hiikkaman. Mootummaan abbaa irree wayyaanee mirga uumamaafi mirgoota dimookiraasii uummata keenyaa sarbee waggoota 27 lakkawwachaa jira kanaafuu hordoftootni amantaa hundaa keessatti argamtaan Sochii warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG roga hundaan finiinsaa jirru bakka jirtan hundaa nu cina akka dhaabbattani mootummaa garboomsa kanatti xummura goonee bilisummaafi walabummaa keenya mirkaneeffannuuf Qeerroon bilisummaa dhaamsa dabarse

Featured Agartuu Qeerroo-Tibbanaa “Burjaajjii

Agartuu Qeerroo-Tibbanaa “Burjaajjii


Agartuu Qeerroo-Tibbanaa “Burjaajjii
Agartuu Qeerroo-Tibbanaa “Burjaajjii

Biyya keessa Burjaajjiin isheen dhumaa eenyuun adeemaa jirtii? Waajjirri aadaaf Turizimii sirna Wayyaanee bakkatti eeguuf hojii akkamiirra jiruu? Dubbisaa!
Burjaajjii jechuun waan hinjirre waan hinyaadamne fakkeessuuf akkeessuu jechuu dandenya. Burjajjiin nama soba danda’uun dalagamti. Sobanii Onnee uummataa seenuu jechuudha. Burjajjiin namoota aantummaa sabaa hinqabneen dalagamaa yoona geesse. Qabsoon Oromoo dadhabdiisuuf habashaan jaarraa tokkoo oliif Burjaajjiitti fayyadame. Har’as burjaajjiitti jirama. Burjaajjiin “Ko’omsuu” waliin wal fakkaata. Hangafa ko’omsuus ta’ee hojjetama. Uummata garboonfatu tokko garboomsaan jalqaba nii Burjaajessa, itti aanee nii ko’omsa. Sana booda dhiitee buluu danda’a.

Har’a burjaajjiin uummata Oromoo irratti kallattii hedduun adeemaa jira. Waan hinraawwanne, dubbatanii, waan hojjechuuf humna hinqabne sobanii uummata gowwomsuuf yaaluun illee bara kana haalaan adeemaa jira. Qaroon Qeerroo maal arge laata Burjaajii irratti? Hordofaa!

Ji’oota muraasarraa kaana. Mootummaan naannoo Oromiyaa OPDO dhaan durfamu uummata Oromoo halagaa jalatti hanbisuuf Burjaajjii hedduu adeemsiseera. Namoota qabsoo sabaaf hidhan kanneen gara kuteenyaaf aantummaa uummataa hinqabne kanneen jiruu gaarii dhuunfaa isaanitti jiraachuuf hawwan mana hidhaa keessatti basaasaa taasisee bobbaase.
Adeemsi uummata keessaa qabsaa’aa qabanii gidirsanii dhumarra amansiifatanii baasuu waggoota 26 qabee TPLF’n ykn Dinninnatii biyyattiin adeemaa ture. Nama mana hidhaa keessaa gantuu ta’ee jaala isa ganee ragaa itti bahuun mana hidhaatii bahe of dura qabanii uummata burjaajessuun aadaa TPLF. Kun hiddisaa yeroonni cicciramu fagoo miti.

Egaan erga gantuu ija uummata dura qabuun uummata Burjaajessuu yaalanii booda, ganticha mana hidhaatii baasuun miidiyaa isaanii irratti bobbaasaa yoona gahan. Miidiyaa dhaanis akkanni yaada hawwaasaa hatuuf ykn ideology hawwaasaa jijjiiruu irratti fuulleffatu. Qabsoo keessatti xiinsammuu sabaarratti hojjetamnaan yoo gama diinaatii kan dalagame taate balaa guddoo qaqqabsiisuu malti.

Akkuma olitti xuquu yaale, yaada ykn xiinsammuu sabaa jijjiiruuf qalqalloota garaaf jecha gantummaan diina leellisan kanneen waanjiraaf jechuun maallaqaaf uummata ofiirratti hojjetaniin hojiitti seenama.
Tooruma kanaan miidiyaarraan hojiin TPLF ilmaan gantoota hojjechiifatan salphaa miti. Gantuun jalqaba qabsaa’aa taatee uummataaf hojjetti. Akka qabsoo Oromoo keessaatti gantoonni jalqaba Oromiyaa Bilisoomsuun kaayyoo ABO fudhatanii qabsootti seenu, gaafa gananii kaasanii garuu halagaatti galanii Xoophiyaa dhiiga keenya dhugduuf lafee keenya bobeeffattu suphanii Oromoo garbummaa keessa bubbulchuu ofii gamoo ijaarrachuuf konkolaataa manaa bitachuu kaayyoo taasifatu.

Kanas ta’ee sana Burjaajjiin amalaaf bifa inni mataa mataatti qabuun
bakka 3 jennee haa ilaallu.
1, Burjaajjii Ifaa
2, Burjaajjii Duumessa
3, Burjaajjii Dukkanaa

1, Burjaajjii Ifaa

Burjaajjiin kun akkuma maqaasaarraa argamutti mul’ataadha. Waan kana keessatti adeemamu soba ta’uusaa kallattiin argama. Adeemsa burjaajjii ifaa kanaan yoo baay’ate yeroo muraasa qofaaf garboonfataan itti gargaarama. Kanaan alatti uummanni itti dammaqa. Burjaajjiin kun Burjaajjii ta’uu xinnaarraa qabee hanga guddaatti namuu dafee mirkaneeffata jechuudha. Hawwaasa garbummaa jala jiruuf Burjaajjiin
ifaan kun isa jalqabaati. Hawwaasichi waa’ee burjaajjiillee utuu hindhaga’in utuu hinbarin kan dhuftudha.

Duuchaatti Burjaajjii keessa kan garboonfataan jalqaba qabatee uummatatti dhuftudha. Burjaajjii kana keesaatti qaamni garboome utuu hinbeekin of miidha. Utuu hinse’in ilmasaa halagaaf laata. Dammaqinsi burjaajjii irratti yeroo hinjirre waan ta’eef basaasaan hanga mana tokkoo tokkoo uummata garboome galuutti kan adeemudha. Fknf biyya keenya Oromiyaa keessatti waggoota darban keessa maqaa “Tokko shaneen” burjaajjiin kun fandalalaa turte.

Tokko Shanee keessatti caasaa bittaaf toluuf TPLF hanga qe’ee mana nama  maraa seentutti adeemte. Qaama hundaaf maqaadhaan hogganummaa laatte. Shan shaniin namni martuu akka wal hidhu goote. Kanammoo akka xumuruuf OPDO leenjii gahaa Tigaraayitti fudhatee hojiirra oolchaa ture. Caasaa Tokko shanee cicciruuf Qeerroo Bilisummaa Oromoo hojii guddaa hojjeteera. Haa ta’uu malee Qeerroo dhumaaf illee haalichi ulfaataa ture. Dhiibbaa manaaf alaa damdamatee caasaa wayyaanee sana injifachuuf mana keessaa abbaaf haadha waliin wal dhabuurra hanga gahutti adeeme. Ta’us har’a caasaa OPDO maqaa tokko shaneen hojii basaasummaa irratti Uummata utuu hinubatin hirmaachisaa ture guutummaatti baalleesseera. Burjaajjii ta’uu irratti baree Gareen, Gooxii, Tokko Shaneen koshaa kushara kana barnadeessuu danda’e.

Burjaajjiin ifaan kun yeroo uummanni itti dammaquuf jedhutti kan eegaltedha. Sanarra aannee jirra.

2, Burjaajjii Duumessa

Gosa Burjaajjii keessaa tokko Burjaajjii Duumessa. Burjaajjiin kun gaafa inni ifaan du’u uummatatti baha. Kana keessati uummanni gartokko ariitiin akkuma isaan baasaniin kan barudha. Gartokko garuu waan haqaa se’ee fudhata. Burjaajjii kana keessatti namoota Mana hidhaa keessatti gantuu ta’anii  baa’antu barbaadama. Sabaaban isaammoo qabsoo inni hidhamaa tureef karaa kana galma geessi jedhee akka uummanni dafee fudhatuuf.

Akkuma kanaan tibba  darbe jecha namoota gogaa qabsaa’aa uffataniin akka waan ABO badeetti   Burjaajjiin Duumessi kun uummatatti dhufe.
Gama Galtuuniis kanneen maqaa OPDO haaraan sochootuun Burjaajjiin uumame akka waan Uummata Bilisoomsuuf gahaa ta’aniitti dubbatame. Keessattuu Burjaajjii kana keessatti jecha qabsaa’ota haqaa buusanii/download godhanii qayyabachuu dursa. Jecha qabsaa’otaa dubbataniis uummata harka rukuchiifachuu jechuudha. Burjaajjiin kun fagoo hingeessu. Ariitiin akkuma uummata muraasa onnee seentee qabatte gaafa jamtuu ofitti saffisiifti. Sababa isheen fagoo hingeenyeef waan dubbatamtu sanatu hojiirraa dhabama. Burjaajjiiwwan lamaan olii kun uummatatti dhufanii kufanii darbaniiru. Amma Isa dhumaarratti Burjaajjii Dukkana qabatanii dhufu.

3, Burjaajjii Dukkana

Burjaajjii jiran keessaa burjaajjiin uummataaf balaa Burjaajjii kanadha. Burjaajjii kana keessatti Garbummaa Bilisummaa fakkaattuu dhufa. Burjaajjii kanarra erga aannee booda garboonfataa, gantuuf, galtuu maratu uummata biratti saaxilamee jibbama.

Dhuma Burjaajjii Dukkaana booda Qabsaa’ota haqatu kabaja argata. Egaa Burjaajjiin kun akkuma maqaarra agarru hedduu dhokattuudha. Burjaajjii kana kan adeemsisu Hattuudha. Hattuun ammoo dukkana haguuggattee adeemti. Haguuggii ishee gaafa ilaaltu qabsaa’aa haqaa seeta. Keessattuu faajjii qabsaa’otaaf uummataaf qabatanii dhufu. Akkasumas akka waan Uummanni biyya bulchaa jiruutti kan lallabamtudha.

Agrtuun Qeerroo kanarratti Tibba kana caasaa Mootummaaf OPDO akkasuma uummata Baadiyyaa keessa adeemaa turuun waan arge qaba. Waan fuulduratti dhufaa jirtudha.

Burjaajjii Dukkanaa kana keessa OPDO shora olaanaa taphachuuf hojiitti bakka muraasaa seenanii jiru. Maali laata? akka jettan naa gala. Maqaa “Sirna Gadaa Deebifna” jedhuun hojii dhumaa TPLF qabattee jirtudha. Kanammoo waajjira OPDO’n qabduuf dhuunfattee jirtu keessaa waajjira aadaaf Turizimii Oromiyaatu hojii jalqabaa taasifatee itti adeemaa jira.

Sirna Gadaa deebifna maqaa jedhuun Jaarsolii OPDO faarsan abbaa Gadaa taasisuun uummatti bobbaasuu, dargaggoo maallaqaan sosoobaman ammo Foollee jechuun guutummaa Oromiyaa hidhuuf adeemu. Erga abbootii Gadaa jedhanii ofumaa filanii booda uummataan akka uummanni waan Gadaa isaa ganamaatti buluutti sobuuf adeemu. Kana agartuun Qeerroo kallattiin adeemees bakka walga’ii uummataaf bakkoota Gadaan deebi’aa jira jedhaman Oromiyaa keessa adeemee Oromiyaa bakka maraa ilaalaa jira.

Karoora TPLF kana fashalsuun qabsoo galmaan gahuudha. Akkamitti irra aanama? Kana kallattiin erga uummanni keenya dammaqee Gadaasaa deebisuuf walitti qabamuu jalqabee, bakka uummanni walitti qabametti uummanni ofiisaatii abbaa Gadaa akka filatu. Abbaa Gadaa naamusa qabuuf waan Oromoo haalan beeku akka filatu gochuun Burjaajjii yeroo dhumaaf dhufterra aanuu barbaachisa.
Duuchaatti waa’een Burjaajjii kana fakkaata. Burjaajjii Dukkana booda abbaa haqaa kabajama. Uummatatu dhageetti argataa adeema.

Horaa Bulaa

Qalbeessaa Dhangi’aatiin

Featured

GUYYAA KALESSAA GOOTICHII KENYA PRF D’R MARARA GUDIINA UMMATTAA WALAKKA MILIYOONA TAHUTU AMBO KEESSATI SIMAE TUREE


mar.png26907518_1957505984264735_6464552297880465604_n.jpg17991849_2275100352515830_7634099011846857820_n.jpg27073218_1595458277156148_2435222380690274853_n.jpg27067863_1595458227156153_6062863954238706574_n.jpgGUYYAA KALESSAA GOOTICHII KENYA PRF D’R MARARA GUDIINA UMMATTAA WALAKKA MILIYOONA TAHUTU AMBO KEESSATI SIMAE TUREE GOOTTAA KEENNYA AKANATI KABAJANI QEEBALLAN

GUYYAA KALESSAA GOOTICHII KENYA PRF D'R MARARA GUDIINA UMMATTAA WALAKKA MILIYOONA TAHUTU AMBO KEESSATI SIMAE TUREE
GUYYAA KALESSAA GOOTICHII KENYA PRF D’R MARARA GUDIINA UMMATTAA WALAKKA MILIYOONA TAHUTU AMBO KEESSATI SIMAE TUREE
Featured

SBO Amajjii 14, 2018. Oduu, Haasawaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Sirna Kabaja guyyaa WBO Amajjii 1, 2018 Jiddugala Mooraa Leenjii ABOtti taasisan Kutaa 2ffaa fi gaaffii fi deebii Artistoota Miseensota WBO waliin taasifne Kutaa 6ffaa.


via SBO Amajjii 14, 2018. Oduu, Haasawaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Sirna Kabaja guyyaa WBO Amajjii 1, 2018 Jiddugala Mooraa Leenjii ABOtti taasisan Kutaa 2ffaa fi gaaffii fi deebii Artistoota Miseensota WBO waliin taasifne Kutaa 6ffaa.

Featured

QABSOON-OROMOO-“MAARSHII” GEEDDARUU QABAA!!!


 

march4freedom1.jpgSEENAA  Y.G (2005)

Qabsoon Oromoo Maarshii geeddaruu qabaa yennaan jedhuu, jarjartiin bakka yaadamee ga’uuf badii ofirratti lbsuuf nu gargaaru jechu miti. Konkolaataan jarjartiif jedhanii Maarshii itti ida’aa deeman, carraa nagaan galuu dhiphisaa deema. Yeroo ijoollee, konkolaataan gaara ba’uuf maarshii 5ffaa ykn 4ffaa galchanii ittin ba’uu nutti fakkaata ture. Nuutii ariitiif yaannee malee, humnaaf meeqaffaa akka galchan hin beeknu turre. Egaa Qabsoon keenya Maarshii geeddaruu qaba yennaa jennu, obsa fixannee gallus galuu baannuus jennee qilleensarra ka’uuf osoo hin taanee, humna nu barbaachisuu argachuuf ka toluudha. Maarshii ariitii fi humnaa keessaa, tan nuuf taa’uu filannee sochii keenya itti jbesinu. Ammatti dirreen nu dura hin jiru. Gaaratu jira. Gaara kana b’uuf akka bara ijoollummaa 4ffa fi 5ffaa galchuuf yaadinaan, ofirratti muka muruudhaa. Haalumatu akkasii. gaara kana yaabbachuu ykn ol ba’uu eegallee jirra. Humnii gaara kana ittin ba’uuf eegallee, humna biraa akka barbaadu nutti mul’isaa jira. Kanaaf humna gaara kana nu eegalsiisee caalaatti nu humneessee fiixerra akka nu dhaabuuf, Maarshii kana geddaruu fi hadheeffachuun keenya dabaluu barbaachisa. Maarshii Nam-tokkee kaasee hanga sabummaatti jiru. Waan nu qabuu yoo mudatellee , cabsinee keessaa ba’uuf. Murtiin kun Maaliif nu gargaara ? eennutuu geeddara ? Akkamitti ? eessarraa gara eessaatti ? tokko tokkon waliif dhaamnaa .

  1. Qabsoon diddaa Qeerroon wayita jalqabee, lakkii takka iyyanii dhaabuu jedhamaa ture. Har’a garuu waggoota lakkofsiisaa jira. Har’aa gonkumaa Fincila bifa hedduu irraa hin oolamne ta’eera. Oromoon diddaa bifa hundaa gaggeessaa jiruun Hiwaatootaa hedduu laaffiseera. Ragaan ammo tarkaanfii itti jiru qofaa ilaaluutu ga’aadhaa. Gabaabaatti, gama diddaan ka jiru, Barattoota irraa gara hojjataatti ce’uu qaba. Barattoonni fi Hojjattoon barachuu fi Hojjachuu dhaabanitti tarkaanfatamu qaba. Itti aansee gama daldalaan waan jiru dhaabuudhaa. Abbootiin qabeenyaa sagalee isaanii dhageesisuu eegaluu qabu. Gara fuuladuraatti Akka Ummataatti waan jiruuf, kanuma cinaan gama hundaan qophaa’uu barbaachisa. Biirooleen Oromiyaa hojii dhaabutti ce’uu qabu. Ijoolleen kooleejii baatee Hojii eegaluun cabuu hin qabduu. Hojjattoonni gurra addunyaa harkisuuf , Finfinneetti waajjiraalee hedduun waliin waan jiraniif, sa’aa tokkotti Hojii dhiisanii ba’anii mooraa keessa ta’uu fi gaaffii gaafachuudha. Akkuma barattoonni godhan. Yoo kana goonee, humna waraanaa ijoollee kana fixinaan qabbana arganna isa jedhan hanqisee yaada akka hiran taasisaa irratti hojjachuu qabnaa. Maarshiin Qeerroo fi Barataa irra jiru, Hojjattootaa fi abbooti qabeenyaa jechaa of geeddaraa deemuu qaba. Wayyaaneen qaama kana haalaan sodaatti.
  2. Ilmaan Oromoo maqaa Investimntii fi maqaa sherii Qabeenyaan wayyaaneen SHIRAAn hiitee jirtuu dammaquu qaban. Maqaa baankii, kubbaaniyyaa, Investimantii, kkf Oromoon sheerii akka bitatu taasifamee lammii isaa callisee akka ilaalu ka taasifamee lakkoofsa hin qabu.mootummaan kun kufnaan sheeriin keessan bakka dhaba jedhame kan gaadi’amee taa’ee, dhumaatii lammii isaa ilaalee ka callisee, garuu takkaa yoo dubbatee kan dhageesifatu hedduudha, sochii kessan geeddaraa.konkolaataan keessan dhoqqeen qabamtee keessaa baasuuf, Maarshi dhoqqee irra ejjatee isin baasutti geeddaraa.
  3. Ilaalchi Oromoo nama dhuunfaa eegalee hanga sabaatti jiru, maarshii ilaalchaa fi murannoo geeddarachuu qaba. Nu ajjeesanii. Nu hidhanii. Nu hiraarsanii . haala hamaa keessa jirraa. Ummati keenya miidhamee kkf jennee maarshii duubatti nu deebisuu waliif galchuun gatii hin qabu.waan wayyaaneen nurratti hojjattetti dhimma baanee dantaa keenyaaf itti fayyadamuu dandeenya. Hidhaa fi ajjeechaan waggaa dhibbaaf itti fufeera. Yoo jabaachuu baannee itti fufa. Waan diinni nurratti hojjatee addunyaatti beekisifachuun ala, Imimmaan ittin cobsuuf yaaluun wallaalummaadhaa. saba keenya fixxee, maaluma nu wayyaa kkkkkk hedduu nama gaddisiisa. Maaliif nuuti sadarkaa gumaa baafachuu irra ga’uu dadhabnee irratti xiyyeeffannee waan gochuu qabnuu hojiirra hin oolchinu ?dhugaadhaa har’aa rasaasaa fi hidhaa wayittu hin lakkoofnuu . kun guddina. Kanarra of geeddarree ija diimeffachuu qabanaa. Ummati keenya buqqa’uutti waan itti fayyadamnee lakkaawamee hin dhumuu. Wayyaanee akka baala mukaa nu harcaasaa jirtuttis dhimma ba’uun ni danda’aama. Kana jechuun dirree argannee jennee maarshii qilleensarraa geeddaruu mitii hubadhaa. Waa hundi isaa daangaa qaba.
  4. Dhimma ofii xiinxaluu irrattis maarshii geeddaruu qabnaa. Biyya keessaa wareegama waan itti baafamaa jiru kana, beekumsa ofitti hirkifannee daldalaaf ykn Like gurraachuuf abballa taanaan ammallee ijoollee duubatti harkifnaa . Qabsoon kun garatti deemuu wallaalanii haa ta’uu , sagantaa jiru osoo hin beekiin hafurraa haa ta’uu waan biraa, garatti deeman tilmaamaa jiran. Tilmaamni kun hedduun isaa nama gaddisiisa. Qabsoon Oromoo maaliif eegalamee ? yoo jedhamee, deebiin isaa galii isaatii. Waan haaraan hin jiru. Wayyaaneen Oromoo maaliif ajjeeftii ? yoo jedhan galiin isaan barbaadan deebii ta’aa. Garatti deemamuu hin beekamuu jechuun, Ijoollee BIYYA keessaa lubbuu kennee falmaa jirtuu hangam akka miidhuu ni qalbifannaa laata ? keessattu beektoonni yennaa legellegan. Qeerroon wayyaanee buqqisuun galii isaatii. Galiin isaa kun ammo garatti deemuu mirkaneessa . dhumate. Galii isaanii ABO tu beekaa sodaatameeti ? moo Ijoollee ficcisiisuu jabeessuuf ? Jaallattanis jibbitanis, Qeerroon garatti deemtuu hin beekamuu jedhamaa turtee, Sirna wayyaanee haala nama dinqisisuun buqqisuuf jiru. Adeemsa isaanitti milkaa’aa jiraachuun ammo , kaleessayyuu galii isaanii lafaa qabuu jechuudhaa. Walitti bu’iinsi osoo hin umamnee guutuu Oromiyaatti haala qindaa’een waan gaggeessaa jiran ifatti ragaadhaa. Sammuu cabuu xiinxaltootaa hin barbaadu. Hiriirrii isaanii fi gochii isaanii, Arsiii fi Baaleetii, obbolaakeenyaaf du’a ga’ii deemnaa jedhanii , konkolaataa 43n ka’uun , qindoomiinaa fi hojii keessa dabran mirkaneessa. Gama kanaan qeerroon durfamneerraa isaaniin qixxaachuuf MAARSHII haa geeddarru .
  5. OPDO fi WAYYAANEE gidduu waan jiru irratti, tilmaamni keenya sirrii akka ta’uuf akkaataa itti yaannuu geeddaruu qabnaa. Yoo ta’uu baatee waa hedduu dhabuu dandeenya. Adeemsa diinaa ilaalanii waan hojjatan hedduu waan ta’eef. Gaafa kana jennuu garuu waan qalbifachuu qabnuutu jira. Wayyaaneen laafattee dhiiftee, OPDOn dammaqixee dhiiftee, AMAARRI nu waliin dhaabbattee dhiiftee, sochiin keenya gonkumaa golgolaa’uu hin qabu. OPDO fi wayyaanee gidduu xinnaatus dubbiin seenuu waan mul’isuutu jira. Keessattu wal ga’ii Ihaadeeg ammaa irratti, garee lammaafaa amanuu dhabuun warra dullacha walitti qabatanii mari’achuu isaaniitii. Kun waa tokko . garuu deebi’ee hin fooyya’uu jechuu miti. Kanaaf sochii ofii fi toftaa ofii daran jabeessuu irratti MAARSHII geeddaruu qabnaa. Sirna kana raafneerra. Sirna kana humnaan itti seenuuf ammallee miidhaa nurra ga’uu garaatti qabannee, keessa wayyaanee kana caalaa diiguun barbaachisaadhaa. Wayyaaneen humnatti akka ceetuu nuuti yeroo isaa malee dirqisiisnaan, humna waraanaa keessaa adda duraa irratti ilmaan Oromoo hiriirsiti. kanaaf dura waan achi jiru cabsuun barbaachisaadhaa. Waraana bobbaaftuu geeddaruu qabnaa. Keessa wayyaanee akka malee raafamaa jiru kana caalaatti raasuu qabnaa. Amma iccittiin ilmaan Tigiree qofa harka seetee jirtii. Warra kaanirraa amntaa dhabaa deeman. Kanaaf carraa jirutti dhimma ba’uun dansaadhaa.
  6. Wayyaaneen Waraana Ummata keessa facaasuu murteessuun furmaati of harkaa qabduu sadarkaa dhumaarra jiraachuu mirkaneessa. Waraana Ummata keessa bobbaasuun waa lama ofirratti murteessuudhaa. Humnaan jiraachuuf ykn dhabamuuf. Waraanni bobbaafamuu hundumtuu kan Ummatatti dhukaasuu miti. Wayyaaneen nama 40 ykn 30 keessa nama 3 ykn 5 keessee akka ummata fixan taasiftii. Warri waan kana raawwatuu battalumaan geeddaramuu. Kanaaf waan goonuu itti yaaduu qabnaa. Herreegii waa hundaa deemee deemee, wayyaanee irratti goolabama. Kanaaf ammo waan barbaachisuun qophaa’uuf, sochii keenyaaf MAARSHII geeddaruu qabnaa. Waraana bobbaasuu waliin waan akka tasaa Umamuu maluus carraa bal’aa qaba. Wayyaanee irraa humnii cabuu eegallaan guutuu biyyaa baatii tokkotti wal ga’uu danda’aa. Yeroo kanatti murtiin wayyaanee waraana Ummata keessaa harkisuutu dhufa. Yeroo kana maal gona ? irratti hojjachuu barbaachisa. Waraanni yeroo Magaalaatti bobbaafamuu , mormii qeerroo qofaan ykn ijoollee hanga 50n gaggeessuu geeddaranii, Ummata guutuu magaalaa yoo kaasan, yaadi wayyaanee ni dhaabbata. Waraannis ni rifata. Gama kanaan Maarshii keenya geeddaruu qabanaa.waraanni bobbaafamuun iccitti biraas ni qabaata. Abbootii qabeenyaa Tigiree tikisuutu jira. Kana qoratanii adda baafachuu qabnaa.
  7. Abbootii qabeenyaa Biyyoota alaa irratti waan hojjannuu daran jabeessuun murteessaadhaa. Tarkaanfiif jarjaruun dura, Abbaan qabeenyaa sun sirna sana deegaruu irraa akka dhaabbatu hubachiisuu barbaachisa. Yoo qabeenyaan isaanii kun wayyaaneema jiraachisuuf dhaabbatee ….waan siif gabaabbatutu jiraa jennaan. Suduudaan sirna ummata keenyaa fixaa jiru osoo arganii callisuun yakkaa, kanarra taree hojii investimantii irra dabranii, Intarneeta ugguruu, waraanaa fi poolisii nu ajjeesuu leenjisuun yakka ta’uu itti himuun barbaachisaadhaa. Walumaa galatti gurra warra alaa harkisuuf, jara kana tokko lama jedhanii rifaasisuu barbaachisa.
  8. MAARSHIIN walirratti duuluu geeddaramuu qaba. Madaalli Oromummaa har’aa akka kaleessaa wacuun ykn arraba dheerachuun miti. Hojiidhaan ta’eera. Yeroo qabsoon kun Biyya alaatti baatee Biyyi keessi qabsoo kanaaf hanga keessummaa ta’uutti irratti hojjatamee san, holollii waa hedduu balleesseera. Har’a garuu Maarshiin geeddaramee, HUNDEEN QABSOO OROMOO biyya keessa ta’eera. Galatan warra cichanii qabsoo kana jiraachisaniif haa ga’uu. Waan Biyya keessatti gaggeeffamaa jiru guyyaarraa gara guyyaatti hangam bilchaataa fi yeroo eeggataa ka jiru ta’uu ifati mirkanaa’eera. Kanarra dabrees, ijoolleen sun guyyuma tokko ka iyyitee biraa deebitu hin taanee. Qindoominni isaanii gonkumaa harki laafaa fi Maakkiyaatoo baree akka hin hojjannee mirkaneessee jira. Kanaaf holola keessaa ba’aa. Hundumtuu karaa isaaf mijateen akka falmatuuf karaa waliif banaa. Galata qabaadhaa. Lubbuu guyyuu galaafatamtu irra ejjattanii dantaa keessan hin dursiinaa. Waan eegalamee gonkumaa xiinxalaan hin dhaabbatu. Hin ibsamuus. Wayyaaneenuu mataa itti cabdee jirtii dinqisifadhaa.wal jajjabeessaa.beekumsaa fi dandeettin koo kanaa maal isin gargaarru waliin jedhaa. Abbootiin gadaa Biyya keessaa maalitti jiru ? inni alaawoo??? ? waanuma kana dhaabuu maalif dadhabuu ? Kutaa 2ffaan itti fufa.

Maarshii geeddaraa. Maarshii humna nu godhu.

HORAA BULAA !!!!

Featured

Dhaamsa-Gabaabduu Uummata Oromoo Hundaaf!!


25443331_1891028324544324_4742951572872490841_nDhaamsa Gabaabduu Uummata Oromoo Hundaaf!!
=================================
Uummaatni Oromoo haala raafamaafi gaaga’ama,yakka duguuginsa sanyii mootummaan abbaa irree wayyaanee EPRDF/TPLF biyyatti keessatti gaggeessaa jiru roga hundaan of irraa qolatee gabrummatti xummura godhee Bilisummaatti jiraachuuf yeroo kamiyyuu caalaa dammaqinsa guddaa gochuun dirqama. Kanaafuu haala yeroo biyyaattiin keessa jirtuufi Qabsoon Bilisummaa Oromoo diina hudhee qabee jiruurra qabxiilee armaan gadii hubannoo keessa galchuun haala fulduratti caalaatti itti adeemaa jirruuf qophii gochuufi gaaga’ama uummata keenyaa xiqqeessuuf dursinee dhaamsa kana gadii gadi jabeessuun dabarsina
1. Uummaatni keenya Waantoota nyaataaf itti fayyadamnu kanneen akka Ashaboo, Zayitaafi Mi’eessituu adda addaa yeroo dheeraaf akka gargaaramtanitti bitadha!!
2. Manguddootni ulfoon biyyaa, Dubartootni ulfaafi Daa’imman naannoo jireenyaa keessaan irraa fagaattanii daandii dheeraa geejjibaanis haa ta’uu haala fedhee kamiin iyyuu hin deemina, of eeggannoo godha!!
3. Barattootni dhaabbilee barnoota olaanoo hanga sadarkaa 1ffaatti jirtan bakkuma jirtanitti of eeggannoo guddaa godha, sochii warraaqsa FXG fi diddaa kamuu Qabsoo Bilisummaa Oromoo galiin gahuuf godhamuu keessatti bilchinaafi hubannoo amma qabdan caalatti jabeessuufi dabaluun cinatti haala uumamu kamiifuu of eeggannoon socho’uun murteessadha!!
4. Qeerroon dargaggootni Oromoo sochii FXG irraa qooda fudhachaa jirtaniifi uummataaf dargaggoota Oromoo qooda fudhachiisa jirtan wayita sochiin godhamu konkolaataa fe’isaafi geejjiba kamuu wal guuranii yaabbachuun gaaga’ama lubbuu waan fiduuf of eeggannoo guddaa godha. Kanneen akka akkas gootan isin kakaasan lakkii gaaga’ama lubbuu qaba dhiisii jedhaa sochii keessaa moggaatti baasaa gorsa!!
5. Bulchitootni Caasaa Mootummaa Wayyaanee OPDO keessatti sadarkaa gidduugaleessa hanga Aanaafi gandaatti argamtan supha mootummaa ( Haaromsa gadi fagoo) jettan dhiisa. Sirna EPRDF Oromoo moggaatti baasee duula duguuginsa sanyii gaggeessa jiru keessatti haaromsi godhamu kamuu uummata Oromoof Bilisummaafi Walabummaa kabachiisuuf kan akeeke waan hin taaneef, yeroo kanatti humna qabdaniifi waan dandeessaniin gara Qabsoo Bilisummaa Oromoofi uummata Oromoo cina dhaabbachuu irratti xiyyeeffadha!!
6. Ilmaan Oromoo hojjettootni Mootummaa sadarkaa garaagaraa irraatti argamtaan karooraafi tarsiimoo mootummaan wayyaanee aangoorra of tursuuf kallattii hundaan fayyaadamuuf tajajiltuu taatanii hin dalagiina. Sadarkaa jirtan hundarratti hojii isinitti kennamu kufaa taasisuun uummata Oromoo duguuggaan sanyii irratti gaggeeffamaa jiru cina dhaabbadha!!
7. Yakki Waraanaa Oromiyaa Bahaa, Kibbaa fi Kibba Bahaan itti fufinsaan uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jira, Oromoon akka uummataattis, akka Jaarmiyaalee Siyaasaafi Jaarmiyaalee hawwaasummaatis haariiroo wal utubbiifi tokkummaa jabeeffachuun mootummaa halkanii guyyaa dhiiga uummata keenyaa dhangalaasaa jiru aangoo irraa darbuu irratti waloon akka hojjetamuu dhaamsa keenya gadi jabeessinee dabarsina!!.
8. Oromoon akka waliigalatti Qabsoo hidhannoo jabeeffachuuf kanneen hidhannoo qaban waan barbaachisuufi dandahamuu hundaan jabeessuufi bira dhaabbachuun, kanneen diinni hidhannoo irraa hiikkachuu barbaadu akka hin hiikkaanneef tumsa barbaachisuu gochuun caalatti hidhachuufi hidhachiisuun diina keessaafi duubaan yakka waraana duguuggaa sanyii nurratti gaggeessuu of irraa qolachuun Bilisummaa saba keenyaafi Walabummaa biyyaa keenyaa gonfachuuf waloon Qabsootti haa jabaatnu jechuun irraa deebinee dhaamsa keenya dabarsina!!
Injifannoon uummata Oromoof!!
Gadaan Gadaa Xummura Gabrummaati!!
Hooganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo!!
Muddee 21/2017

Featured

Koreen-Hojii Raawwachiiftuu Ihaadig ibsa baase keessatti:


Adem Misoma's photo.Via: Tulluu Caalii
Koreen Hojii Raawwachiiftuu Ihaadig ibsa baase keessatti:
1.Agoobara Ihaadig keessa dimokraasiin akka hin jirre,
2. Addaddummaa Ilaalchaa fi raawwii irratti garaagarummaan jiraachuu
3.Mirgooti dimokraasii uummata keesattis hojii irra akka hin oolin,
4.Ihaadig aantummaa uummataa akka hin qabne,
5. Dhaabota miseensota Ihaadig gidduu wal amantaa fi wal deggeruun ammaan dura ture yeroo ammaa sharafamee wal shakkiin akka jiru,
6. Walitti bu’iinsa uummatoota gidduutti uumaman mootummaan yeroon furuu hanqachuun biyyatti balaa keessa buusee akka jiru
7. Maddi rakkoo walitti bu’insaa fi hanqinoota biyyattii keessa jiranii qaama Ihaadig hojii raawwachiisu ta’uu isaa
8. Walumaa gala biyyattiin hammacamaa fi haala hamaa keessa seenaa akka jirtu hubannoo tokko irra geenyee jirra jedha.
Mariin Kore Hojii Raawwachiiftuu Ihaadig kun amma illee itti fufee jira. Rakkoolee jiraachuun irratti walii galame akkaataa itti furaman irratti haasa’anii kallattii kaa’uu isanii dubbatu. Adeemsa marii isaanii walitti fufiinsaan uummataa fi miseensota Ihadigiif ifa gochaa deemna jedhu.
Ibsa KHR Ihaadig kana irraa haala rakkisaa Ihaadig keessa jira jedhamee himamaa ture, garaagarummaan dhaabota miseensota Ihaadig gidduu jira jedhamee dubbatamaa fi gabaafamaa ture sirrii ta’uun mirkanaa’ee jira. Keessaahuu dhaaba OPDO fi Bi’aadeen gama tokkoon TPLF fi namtichi Walaayitaa gama biraan wal dura dhaabbachaa akka turanii fi jiran adda bahee jira. Walgahiin amma irra jiran ajandaa guddaan akkaata itti garaagarummaa gidduu isaanii jiru furatanii sirna federalism heera isaanii irra jiru hojjii irra oolchuu danda’an irratti walii galtee uumuuf akka ta’e ifa gala dha. TPLF Ihaadig keessattis mootummaa keessattis waggoota 26 darban ol aantummaa qabaachaa akka ture, ammaan booda dhaaboti afranuu wal qixxummaan biyyattii bulchuu kan jedhu irratti akka yaadaatti walii galanii xumuru jedhamee eegama. Akka kanaan mootummaa federaalaa keessatti aangoo qooddachuun, birmadummaan mootummoota naannoo akka tikfamu, uummatooti naannoo qabeenya uumamaa fi dinagdee naannoo isaanii irratti abba akka ta’an kan jedhuu fi kkf irratti afaniin walii galanii ka’u jedhamee tilmaamama.
Dhaabota mormitootaa biyya keessaa fi ala jiran garii wajjinis marii fi walii galtee uumuu kan jedhus irrattis ni haasawu jedhama. Haa ta’uu adeemsa Ihaadig irraa amma illee wanni mul’atu hojii irra oolchuu irratti hanqinni mudate malee sirni nuti diriirsine sirrii dha, of haaromsinee sana sirreeffannee fuul duratti deemna kan jedhu malee humnoota biro dabalannee mootummaa haaraa ijaarra kan jedhu qalbii isaanii keessa hin jiru. Qorannoo fi ibsa isaan waltajjii adda adaa irratti kennan irraas wanni hubatamu akkam godhanii akka itti sirna ofii tikfatan iratti malee jijjiirraa sirnaa fiduuf akka hin taane ifaa dha. Amma illee ilaalcha Dimookraasii Warraaqa keenya hojii irra oolchuu irratti gufuulee nu mudatan buqqifnee gara fuula duraatti tarkaanfanna jedhu.
Kan nama dhibutu immoo namooti miseensota Koree Hojii Raawwachiiftuu Ihaadig hin ta’in akka Kumaa Dammaqsaa, Abbaayi tsaayyee, Girmaa Birruu, Abudilazii fi kan biroo walgahii sana irratti argamuu isaanii ti. TPLF hoogganoota OPDO harkiftee walgahii sana irraa kan hirmaachifteef hooggana OPDO haaraa jedhamu dura dhaabuuf akka ta’e beekamaa dha. Haala shiraan guutame akkasii keessatti EPRDF biyyattiif dhiisii ofii isaa keessatti iyyuu sirna dimokraasii fi wal qixxummaa ni fida jedhamee hin eegamu. Afaaniin walii galle jedhanii bahuu malu garuu amala TPLF irraa hojiitti hiikamuu hin danda’u. Waa hundaafuu waan fuula dura dhufu ilaalla

Featured

Seife-Nebelbal Radio, June 16, 2017 and Simbirtuu

Featured

How the TPLF Clowns Muddied President Obama’s Africa Legacy


How TPLF Clowns conned born suckers of the world and who muddied President Obama’s Africa legacy

Ethiopians continue to wonder; how a small time world recognized terrorist group known as Tigray People Liberation Front (TPLF) pulled the greatest scum in history of Ethiopia.How TPLF Clowns muddied

 

May 22, 2016 (Zehabesha) -It is unspoken rule without saying; TPLF is a mercenary group unleashed on the people of Ethiopia. But, the question remains whether its supporters and apologists are part of the scum or on only in it for the money.

Nevertheless, how it is a hardline Marxist-Leninist ethnic liberation pushing TPLF clowns turned 360 degree to become Ethiopia’s # 1 snake oil salesmen of the century in a matter of two decades to put the nation in the auction block to foreigners?

More bewildering g is; how did the same internationally recognized ‘terrorist ’ turned ‘mercenary’ accused of elaborate assassinations, kidnapping and   racketeering ended up to be endorsed by non-other than the leader of the Free World and the first ‘African-American’ President of the United States of America as a ‘democratically elected government of Ethiopia’ and its assassination squad as mercenaries for hire – reducing President Obama’s Africa legacy into the ashes of history with no one noticing it?

Wait, it gets worst. How it is the same TPLF clowns outwitted US authorities to circumvent the laws of the land to receive US taxpayers’ money and charities in the form of foreign aid and import and export what they extorted from the people of Ethiopia in and out of the US and got away at will for these long without being noticed, charged and jailed.

Don’t go yet, there is more. How it is TPLF outsmarted the World Bank, IMF as well as the Donor Group and Foundations to pour in 100s of millions of dollars all these years without knowing TPLF’s scum of laundering it to its own coffer? And, who is responsible for the entire debacle?

As I said before; the devil is all in the details.


But, before I go on to say who could possibly be responsible to the crises brought on our people and nation; it is appropriate to say why it was possible (the cause) to begin with. I firmly believe; the slash-and-burn politics of our contemporary elites opened the door wide for TPLF clowns and associated con artists, criminals, drifters, invaders, pseudo intellectuals, lookalike journalist and preachers to believe the people of Ethiopia are disposable for their personal adventure or interest and the nation is their playground at their disposal. That said, I also believe, there is foreign interest behind the elites behavior at the expenses of the rights and liberties of our people.

This uncomfortable yet row truth continues to be the biggest hindrance for the democratic movement to free the people from a smalltime mercenary-led ethnic Apartheid regime.

Let me explain briefly why what I say is true before I become another causality of the slash-and-burn politics of the usual suspects including the mercenary TPLF clowns.

There is unspoken rule among the Ethiopian elites. That is, they knowingly and unknowingly believe; the freedom and liberty of the people of Ethiopia are under their mercy. Therefore, depending their mood or political and economic ‘adventure’; they reduced the right and liberty of the people into a zero-sum game to their liking and worse yet; a trial and error experiment of their prevailing imagination of what the people’s rights and liberty ought to be.

For instance, in the last four decades since the traditional monarchy rule ended, the ruling political elites implemented Marxism, ethnic liberation and crony capitalism on the people to produce the two most criminal regimes in the modern history of Africa with millions of death, displacement, famine and corruption to show for it and it continues to be so at the present. But yet, not one elite involved in both regimes took any responsibility or made accountable by anyone for crimes of the century, not one.

Now, unlike the Derg regime’s elites; Ethiopians are under ethnic elites that mastered the worst of Marxism, ethnic politics and crony capitalism combined all-in-one never seen in modern experience since the South African Apartheid regime rule ended.


Ethiopia donated $20m to Clinton Foundation through Sheik Alamuddin

But yet, have you noticed how many self-appointed political elites play slash-and-burn politics –reducing the rights and liberty of the people of Ethiopiaconditional to their ever changing political adventure or interest from ridding the ruling elites?  This reality alone should be sufficient to illustrate the ever changing self-serving conditions the elites forward on the democratic rights of the people of Ethiopia as a principle cause for the people not to own their freedom and liberty all these years. In other words, the people’s freedom and democratic rights are conditional to the self-appointed political elites’ imagination of what democracy means to our people.  If that is not the case; why are the elites not coming together for democratic rule to end Apartheid tyranny besides inserting democracy in their slogan in the last hour?

That said, coming back to the subject matter; the ruling TPLF elites’ slash-and-burn politics and the ever changing political and economic adventure (Marxism, ethnic liberation, revolutionary democracy, crony capitalism and more to come) came out of the same belief—Ethiopians are disposable for the elites’ political adventure or economic interest in general.  What makes TPLF elites different and more dangerous than others is; their willingness to be mercenaries for hire to foreign interest against the interest of the people of Ethiopia never seen in history. Credit (‘legacy’) is due to the leadership of the late TPLF con artist extraordinary Melse Zenawi.

Now, the screaming crying TPLF clowns/apologist must swallow the bitter truth; they are conned to commit heinous crimes of atrocities and corruption instead of blaming anyone or skirting the issue and live with it.

But, If there are two ‘important’ ‘foreigners’ among many around the world that consistently duped the world on behalf of TPLF clowns to get away with ‘murder’ and at the mean time to make a mockery of President Obama’s African legacy, Susan Rise, the former Secretory of African Affairs and UN Ambassador and the present Senior National [in] Security Adviser and honorary Ambassador/lobbyist of TPLF followed by Gale Smith, the present Director of USAID should take the credit.

The dual recruited early on brought TPLF in the world stage and did more damage on the Africa people rights and liberties on behalf of one dictator or another, particularly the late dictator/conman of Tigray/Ethiopia Melse Zenawi than any other foreign official ever did. The Rwanda genocide under Susan Rise watch and how she got away to become the lead expert and adviser to President Obama should tell you there is more than the hype we hear.

Susan and Gale that pride themselves as close friend of the late dictator of Ethiopia since his gorilla days up to his death in mysterious circumstances essentially wrote the African policy of the Clinton as well as the Obama Administration in what appears the copy of Melse’s policy. The con artist that groomed the dual since they were junior State Department officials assigned in Africa owes him for what they know about Africa and the position of power they hold in the US government.

Journalist and historians will do Ethiopians and Africans in general and the American people in particular a great favor if they obtain and dig in on the dual’s official correspondence with the then guerilla leaders under the Freedom of Information Act to find out how he conned and coached the two clueless junior American officials not only to become lobbyist on behalf of TPLF on expenses US taxpayers and against the people of Ethiopia but, to write the US policy on Africa.

Likewise; informing the American people how the dual on behalf of TPLF duped President Obama that despised African dictators at the beginning of his administration to end up embracing them at the end of his term to the point of calling TPLF led Ethiopian rogue regime ‘democratically elected government’. At the meantime, it would be appropriate to find out who TPLF agents the two US government officials rely on at present to utter the hogwash we have been hearing from the Administration officials.

Regardless, the first ‘African American’ President’s legacy on Africa turned out to be nothing more than historical embracement– a hype to dupe Africans in believing things will change for the better under his Administration when in reality it got worst, thanks to Susan Rise and Gale Smith lobbying on behalf of African dictators against the interest of United States as well as Africans.

Ethiopians is the Diaspora should also take responsibility for failing to make the two officials accountable in the court of law or concerned congressional oversight committees as Professor Al Mariam continue to hound them.

When conning Westerners weren’t enough, how TPLF clowns managed to out maneuver the Chinese Communist Party, Indian and Arab government officials and investors with a pyramid scheme without being discovered for far too long is another saga in the arsenal of the mercenary TPLF.

Think about it. The late Melse Zenawi, the mastermind of slash-and-burn politics at home and pyramid scum abroad wasn’t an ordnary con artist. He knew all along every bodies ‘expectation of African small men and the right incentive for greed to blind and entice the greedy to come and throw their repetition for diplomatic cover and their money in to TPLF coffer. After all; he and his comrade in arms were expert selling sand as wheat out of the mouth of starving Ethiopians to dupe Westerners out of their cash. Therefore, for scum artists that use human disaster as opportunity to pickpockets; the greedy are easy prey to entice.

A good example of a born sucker of TPLF scum in recent memory was the arrogant and greedy owner of Karuturi Global that salivated to get free land the size of Belgium not knowing TPLF’s scum. The stupid man deserve what he got for believing  a few pages contract signed by TPLF cadre posed as government official  is good enough to grab land a size of a country.  But, again many Ethiopians in diaspora are tripping over each other to grab a little plot of land they don’t even know who it belongs just because an illiterate TPLF cadre in Diaspora told them to do so. Many end up crying behind closed doors scammed of their money as TPLF clowns planned it.  Greed not only blind people not to see what is coming; they put more money in hope of getting what they know was a scam.

Quite frankly, if people closely followed what TPLF scum artist Melse professed for different audience at different times  like ‘over my dead body—land will be privatize’ while he was dispensing it for his cronies like candy they wouldn’t be crying foul. What he actually saying was; Ethiopians have no dollars but land to give TPLF but, no one listened.  Only his loyal cronies and foreign nationals with dollars will get land practically for free to keep them silent and milk them for more later on.  That is not all, they will even get subsidized loan in birr to entice them to come in. When you think about it; why would he gives his self-proclaimed enemies (Ethiopians) their own land when he can sell/lease it for a dollar to fatten his coffer? If you look at who was first in line to grab prime urban and rural land (good luck finding the complete list) you would understand what TPLF scum/policy is all about.

Moreover, the most preferred foreign land grabbers beside TPLF’s cronies are Arabs, Indians and Chinese in that order.  They weren’t picked for being good stewards of the land nor because they are legitimate investors but for their contribution to enhance TPLF occupation and robbery without raising questions or making noises.

Obviously, the Arabs have special place in TPLF’s heart. It wouldn’t be an exaggeration to say Arab governments invented TPLF and without them there wouldn’t be TPLF period. In fact, TPLF con artist Melse Zenawi was heard saying he is Arab before he was born-again Ethiopian.-When he found out there is easy money to be made being Ethiopian the entire TPLF con artists became more Ethiopian than the Ethiopians they despised. And, the ring leader ended up buried; not in Tigray he supposedly liberated from his ‘Ethiopian enemy’ but in the heart of the ‘enemy’ nation —reducing the bogus ‘Tigray liberation’ in to the ashes of history with the ‘golden people’ he profess to belong disposable at will.

The irony is; even his TPLF cronies couldn’t see being conned in daylight– scrambling to build a Foundation for the conman; not in Adwa where he declare to belong but, Addis Ababa. After all, they are too busy selling and stealing like urban drag kingpin to see anything else.

Looking at the top real-estate con artist/Ambassadors assigned in each country to sell Ethiopian’s land will tell you the other side of the story. The successive handpicked TPLF agents/ Ambassadors in the petro rich Arab countries’ embassies tell you why they were assigned there. But, noting come close to the unofficial TPLF Ambassador and biggest land- grabber/broker/investor than the Saudi nationalSheikh Mohammed Al-Amoudi. A close confidant of TPLF conmen Melse Zenawi and Birket Simon (an Eritrean national masquerading as Amhara official) he became the de facto TPLF regime official.

Al-Amoudi became a nuisance among Ethiopians since he started playing his Ethiopian nationality to do TPLF’s political bidding and his Saudi nationality to do TPLF’s economic bidding and showed his true color. The irony is; why would a man of enormous wealth and business interest around the world reduce himself to associate with the most dangerous mercenary masquerading as the government of Ethiopia raises more questions than answers.

When that wasn’t enough; Al-Amoudi went out of his way to disfranchise and harass Ethiopians in the diaspora   and to lobby US government officials on behalf of TPLF– spending millions of dollars. His 20 million dollar contribution for the Clinton Foundation on behalf of the ‘government of Ethiopia’ is the tip of the iceberg of how far he would go to defend TPLF clowns his questionable investment depends on. There got to be more than financial gain that motivate him to put everything he got online on  a small time corrupt regime led by TPLF. Ethiopians can only guess why he isn’t coming out to explain his reason to cover up for TPLF crimes against the people of Ethiopia.

His denial;  his  contribution on his official website stating “The Sheikh made a donation of only $6m to the Clinton Foundation but donated separately $16m to AIDS awareness in Africa wholly unconnected to the Clinton Foundation” by skirting the issue sounds fear of being implicated by US laws and contradicts his public statement of  unwavering political and financial support for TPLF regime and how far he goes to undermine the oppositions in Diaspora. His recent unsuccessful attempt to break up the Ethiopian Football Federation in North America by spending millions of dollars bribing players and officials is a testimony to his commitment to sustain the corrupt TPLF regime.

Here again, the elites conspiracy to believe the people of Ethiopia are disposable to their will is at work.  If Al-Amoudi with an enormous wealth and influence that could afford to take a stand for the people’s freedom and right is not a testimony to that facts who could be? In fact, he is a prime example of what is wrong with contemporary elites that reduced our people as their indenture servants.

Moreover, the legality of an investor of a Saudi national to influence Western governments on behalf of a third party corrupt foreign regime in the name of ‘Aid awareness’ is a million dollar question that requires investigation by legal experts and mainstream Media alike.

In Asia, one of the TPLF mob boss/real-estate agent/Ambassador assigned to deal with the Communist Party of China that trained him to be a Marxist assassin then and “Developmental State’ crony capitalist at present is the Dishonorable TPLF conman Seyom Mesfin. The main reason the Former Foreign Minister sent to China as Ambassador was to use the Chinese Communist party to expand TPLF political as well as economic hegemony on Ethiopia behind closed doors and to counter Western governments’ pressure for reform. In that capacity; he managed to make TPLF owned EFFORT companies the number one exporters of stolen commodities’ destination in Asia countries he oversee from his base in China and China the number one contractor of infrastructure projects. It appears; the officials of China have no clue how TPLF duped them; partly because no one inform them they are dealing with TPLF con artistes posed as Ethiopian government officials.

But, the real-estate agent/Ambassador Gent Zewde in India stand out as the only none TPLF con women that appears to work for commission to sell her country’s land to Indians for a bargain. Her unconventional tactics never heard of in history speaks for itself.

In an interview she conducted with Indian ITMI TV (video deleted for unknown reason) , she confessed the true nature of TPLF. She said referring to listening Indian audience; ‘

“You don’t have to buy the land in Ethiopia because the government gives you the land for an almost negligible lease price for 25 to 50 years, which is then, of course, renewable. There are other government incentives as well.”

She was also allegedly responsible for multiple advertisements on local newspapers for Indians to come and grab cheap land in Ethiopia. Indians were rushing to grab in the greatest land- rash since the Westward Expansion of European Americans from East Coast to West Coast of US to grab land in the late 19th century. Unfortunately, at the meantime; TPLF was chasing Ethiopians out of their land at the other end in a cover of Villagazation Program–cashing in more money from the World Bank and the Donor Group while agents like Gent were selling the land to Indians.

(See also Haliamriam Desalegn mumbled on an interview with Vickram Bahl of ITMI TV regarding land give away claiming lands given are empty land with no settlement.

One Indian farmer that took the offer early on was heard saying “my land in Ethiopia is bigger than my village in India” while Ethiopians were pushed out of their land into exile by TPLF cadres.

The February 2013 Guardian article; ‘India-investors-forcing-Ethiopians-off-land’ partially showed Gent Zewde’s accomplishments during her tenor.  Again, the irony is no one including the Indian government that poured in 100s of millions of dollars into TPLF coffer in the name of building sugar factory makes her or TPLF conmen accountable.

Tell me; what else can you call TPLF scavengers but mercenaries for hire?

The crime of TPLF clowns & associates are many to list here. In fact, as a policy; TPLF elaborately sealed off any information that exposes its and associates crimes from coming out of the country.  Therefore, not a fraction of the crimes committed against the people of Ethiopia are known to the public and the world at large made possible by fake propaganda Medias in the English language masquerading as Free Press. If you look at the propaganda machines posed as private press at home you understand mercenaries are on the loss in your beloved Ethiopia.

By now; there is absolutely no doubt in every Ethiopian mind the ‘Adwa’ gorillas & associates allover Ethiopia and in diaspora proven to be the enemies of Ethiopians. Therefore, the ball is in Ethiopians’ court to rid the enemies within. The only things holding back Ethiopians at the moment are those that ask what ‘if-and-but’ for one reason or another in denial to accept the reality – TPLF clowns institutionalized criminality against their own people in the name of ethnic Fedralsim. Therefore, the democratic struggle is not about ideology but criminality.

There’s a saying “Do it right or don’t do it at all”. Ethiopians must and will be free from tyranny once and for all to be ruled under democratic regime of their choice, it is a matter of time. The question is what do the political elites want? If opportunist elites keep asking what if-and-but, or continue to play slash-and-burn politics; they aren’t any better than the conning TPLF clowns in insulting the intelligence Ethiopians.  Ethiopians should and must make them accountable for extending the rule of TPLF.

The fate of Ethiopians can only be drawn by the people themselves no one else. No more Ethiopians can be duped by opportunist elites that kept the rogue regime alive and extending the misery of the people for far too long.

They say ‘talk is cheap’. Let every elite swallow the bitter truth and submit for the will of the people to be free and governed under democratic rule. Anything else is opportunism at its worst.

The conning and conniving TPLF clowns must and will surrender for the people will by choice or by force. The question is; can the rest of the elites love their people more than themselves to surrender in kind for the people will to shorten the live of TPLF Apartheid rule? If-and-but is the answer or crying foul is sufficient; there must be accountability by the people that are paying the ultimate price of TPLF tyranny. A little humility to tell the truth and accept personal responsibility to do the right thing goes a long way to end the nuisance of tyranny for good and to tell the world; Ethiopians means business this time around.

Warning for TPLF clowns: Committing crimes against the people of Ethiopia from your hiding is not going to help you. Only confessing your crimes in public may help. Your fate is on your hand to do right by surrendering for the will of the people than TPLF. But, expecting to con your way out of your predicament as usual or looking for someone as scapegoat will not help you avoid the unavoidable.  The sooner you accept you are nothing more than a henchman for TPLF Apartheid regime the sooner you realize you are ‘dead fish’ in the ocean.

Featured

SEENAA GOOTA OROMOO JAAL_ BURUUYSOO_BORUU kuta 1faa


15665963_1251206608307010_358566437371148949_n.jpg15590355_1251206594973678_5358553908675569891_n.jpg
SEENAA GOOTA OROMOO JAAL BURUUYSOO_BORUU Seenaa dagannuus seenaan nama hin dagattu,
seenaa qabsaawootaa fi hogganoota bilisummaa Oromoo beekuun nurratti dirqama, keessattuu seenaa akka Jaal #Buruuysoo kanafaa jechuudha.
Hanga maayyitti obsaan dubbisaa #Share waliif godhaa
Fawaz Ahmad Oromiya tiin
Jaal Buruusoo Boruu eenyu???
Jaal Buruuysoo Boruu ilma Oromoo qabsaawaa hogganaa ABO kan tureedha.
Jaal Buruuyso Boruu maqaa warri baaseef #Abdulmaalik yoo ta’u Abbaa isaa #Umar_Abdushakuur fi Haadha isaa #Raaziyee_Haajii irraa Bara 1957tti baha Oromiyaa Harargee bahaa koonyaa #Gaara_mullata magaalaa #Baddannootti dhalate.
eega yeroo inni dhalatu akkuma aadaa Oromootti, fira,maatii fi ollaan hundi haa guddatu, guddatees haa beeku,beekees lammiif kan ta’u haa godhu jedhanii eebbisan, eebbifamees hin hafne, eebbi isaanii milkaawuun innis akkuma guddatee lafaa ka’een lammii boonsuu jalqabe.
#Jaal_Buruuysoo_Boruu dhalatee umriin isaa akka barnootaaf gaheen barnoota isaa mission naannoo sanitti argamutti kutaa 12 barate.
Jaal Buruuysoo Boruu qabsoo diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture irraa qooda fudhachuun nama guca qabsiise ta’uun hanga har’aatti yaadatamaa jira.
Lammiin Oromoo akka mataa ol qabatee eenyummaa isaatiin jiraatuuf namoota wareega qaalii kafaluun faajjii tahanii mataa ol qabachiisan keessan keessatti ramadama.
Gooti kun goota Oromoon hoggayyuu yaadattu goota sabaaf of wareegeedha.
Jaal Buruuysoo Boruu miseensa Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) dirree qabsoo fi biyya jidduu nama hojjechaa tureedha.
Jaal Buruuysoo Boruu bara 1978tti dirree qabsoo seenee qabsoo hidhannootti makame, akkuma dirree qabsoo seenee leenjii fudhateen damee siyaasaa jalatti ramadamuun hojii barruu hojjechuu jalqabe.
Bara 1979tti yeroo Korri sabaa ABO taa’amutti koree qindeessituu keessatti ramadamuun barreessaa koree tahee filame, hanga wal gahiin hatattamaa koree jidduu bara 1984tti wal gahiin taa’amutti akka barreessaa fi WBOtti hojjechaa ture, wal gahii bara 1984tti taa’ame irratti Jaal Buruuysoo Boruu miseensa waajjira siyaasaa tahee damee dantaa Siyaasaa irratti hogganummaan filame.
Bara 1989 keessa yeroo korri Sabaa ABO irra deebi’amee taa’amutti Jaal Buruuysoo Boruu adda durummaan koree qindeessituu Kora Sanaa tahuun filame, ammallee irra deebi’uun barreessaa walii galaa kora sanaa tahuun filame.
Kora kana irrattis Jaal Buruuysoo Boruu damee siyaasaa irratti hogganummaan filamee dirqama isaa bahaa ture.
Bara 1990 keessa Jaal Buruuyso Boruu hojii diploomaasiitiif gara Soomaaliyaatti imale, hijii diploomaasii cinatti hojiin boonsaan jaalli kun hojjete keeysaa gurguddoon dhiheessi humna bahaa yeroo gabaabduu keessatti furuu isaatin kan yoomiyyuu yaadatamuudha.
Hanga biyya soomaaliyaa turetti humna ABO yeroo sanitti soomaaliyaa ture karaa taliiga bulchiinsaa,leenjisuu, hidhachiisuu fi bobbaasa qindeessuu irratti qoodni jaalli kuni gumaachaa ture guddaa dha
Jaal Buruuysoo Boruu bara 1991 keessa yeroo mootummaan #Ziyaad_Barree aangoo irra fonqolu waraana, miseensootaa fi deeggartoota ABO kan soomaaliyaa jiranii fi ilmaan Oromoo hunda akkasuma deeggartootaa fi miseensoota IFLO( Kan Jaarraa Abbaa Gadaa) jechuudha kan yeroo sanitti rakkoo ABO fi IFLO jidduu jirtuuf haala lolaa hamaa keessa waliin turan hunda wal dhabbii sanaaf osoo bakka hin kennin Oromummaa dursuudhaan IFLO dabalatee ilmaan Oromoo hundaaf akka karaan toolfamuu fi balaa achitti isaan mudate jalaa akka dandamatan godhuuf murtiin inni fudhate kan sadarkaa bilchina hogganummaa isaa agarsiisuu fi mirkaneessuudha.
Jaal Buruuysoo Boruu bara 1991 baatii caamsaa keessa yeroo Soomaaliyaa dhaqetti wal gahii kora jidduu ABO irraa qooda fudhachuun isaa ni yaadatama.
Wal gahii sanaan booda mootummaan #Dargii kufuuf biiyti waan jeeqamtee jirtuuf, haala jeeqamiinsaa san ilaaluun kufuu/Caphuun mootummaa dargii beekkame, eega yeroo kanatti kufaatii dargii kanaan ABO Oromoo akka biyya dhuunfattuuf hojii dhaaba ABO kan dirree bahaatti hojjatamtu hunda Jaal Buruuysoo Boruu ABO bakka bu’uun gaggeessaa haggana tureedha.
Bara 1991_1992 hanga ABOn mootummaa cehumsaa keessaa bahutti gaafatama waajjiroota ABO bahaa hunda fudhachuun, marii ABO fi TPLF jiddutti deemaa ture hunda ABO bakka bu’uudhaan nama gaggeessaa tureedha.
Yeroo sanitti karaa ajajoota TPLF shira walii galtee yeroo sanii diiguuf mata jabeenya fi moormii goggogduu warri TPLF oofan hunda gootummaan dura dhaabbatee falmaa hadhaawaa gaggeessaa waan tureef bara 1992 keessa humni TPLF Jaal Buruuysoo Boruu wajjiin haasoofnee rakkoo jirtu furra jechuun waajjira ABO magaalaa Harar(Adaree Biyyoo) tti maristee ajjeessuuf karoorfatte, haa tahu garuu iccitiin sun waan jalaa ba’eef ykn jalaa dhaga’ameef osoo itti hin milkaawin hafuun Jaal Buruuysoo Boruu humna waardiyaa isaa wajji gara magaalaa #Malkaa_Rafuu (Kombolcha) tti jalaa miliqee osoo hin turin gara dirree deebi’e.
Jaal Buruuysoo Boruu hagganummaa isaa cichoomminaan itti fufuun bara 1993 keessa yeroo hayyu dureen ABO yeroo sanii Jaal Galaasaa Dilboo gara biyya alaa yeroo bahu, bakka isaa bu’uudhaan akka hayyu dureetti gaafatamaa dhaabaa walii galaa fudhachuun hojjechaa ture jaal Buruuysoo Boruu.
Bara 1993_1995 jiddutti dura taa’aa walii galaa tahuudhaan taliiga bulchiinsaa gaafatama walii galaa tahuudhaan hogganaa osoo jiruu guyyaa 10/05/1995 tti lolli hamaan mooraa inni jirutti itti tahuun Jaal Buruuysoo Boruu murtii mataa isaa fudhachuun harka diinaa seenee qabamee wareegamuu irra jedhee murtii mataa isaatiin ofii isaatiif boombii lama ofitti dhoosee of wareeguun qabsaawootaa fi ilmaan Oromoo isa booda hafan hundatti kabajaa godhee wareegamee, qabsaawoota, deeggartoota, sabboontootaa fi ilmaan Oromoo hundatti sheenaa bara baraa tahee hafe.
Jaal Buruuysoo Boruu yeroo lubbuun jirutti miseensoota WBO,hogganoota fi deeggartoota dhaabaa akkasuma ummata Oromoo biratti nama kabajamaa fi Jaalatama ture.
Jaal Buruuysoo Boruu nama sirna,heeraa fi seera dhaabaa kabajee kabachiisuu irratti fakkii gaarii tahee hojjechuudhaan beekkama.
Jaal Buruuysoon miseensoota WBO biratti akka hogganaa qofa osoo hin tahin akka Barsiisaa,Abbaa fi obboleeyyaniitti ilaalama ture, walumaa galatti yeroo hunda ganamaa fi galgala, yeroo deemu, yeroo taa’uu fi dhaabbatu hunda Furmaataa fi bilisummaa Dubbachaa, yaadaa, akkasuma nama hojjechaa ture tahuu isaa seenaan isaa ni dubbatti.
WAA’EE JAAL BURUUYSOO ILAALCHISEE JAALLAN LUBBUUN JIRAN KAN ISAA WAJJI TURAN KEESSAA HAMMA TOKKO YAADA ISAANII KANA DUBBISAA.
#Jaal_Urjii_Dhaabaa akkana jetti,
Bara 1995 keessa Jaal Urjii Dhaabaa yeroo saniif miilaa dhawamtee madoo taatee mooraa Jaal Atoomsaa turte, xalayaan hatattamaa itti dhufuun gara Jaal Buruuysoo akka deemtu murtaawe yeroo kanatti jaallan isii wajji jiran Gaangee irra miila ishee diriirsuun kaayanii, yeroo Gaangee dadhabdetti qonyee irratti ba’atanii Jaal Buruuyso biraan gahan, akkuma achi dheeyxee toorbaan gaheen lolli hamaan mooraa Jaal Buruuyso keessa jiru kanatti itti tahee Jaal Buruuuysoo Boruu ishee biratti wareegame, haala inni itti wareegame yeroo ibsitu.
Seenaa qabsoo keessatti takka lolli hamaan akkasii isaan qunnamee hin beeku, akkasuma namni hanga Jaal Buruuysoo Boruu lolee lochiise wareegamee beeku akka hin jirretti ibsiti.
Jaal Buruuysoo Boruu Jaakkeeta ofirraa baasee T-Shirt Adii Alaabaa qabuun haa mul’attu jedhee lolaa ture, yeroo sanitti humni TPLF qabdu waan guddaa taheef Jaal Buruuysoo boruu akka jalaa miloqee hafuuf jaallan yeroo gaafatan wanni inni deebiseef kan daran gootummaa isaa agarsiisu ture, akkana jechuun deebiseef.
1, Jaallan na dura wareegaman lubbuu 2 wayii qabanii, anis lubbuma akka isaan qabaniitin qaba.
2, Humni Tigree kuni gootummaa nurra qaban moo humna nurra qaban?
Jechuun cichoomminaan lolee lolchiisuu ture.
Jaal Buruuysoo Boruu guyyaa lolli kuni itti ta’etti lafti inni ture gammajjii hamtuu waan taateef buseen nyaattee akka malee dhukkubsachaa osoo jiruu, yeroo lolli itti tahutti mirqaana qabuun hayyoota Tigree lola sana keessa jiran 3 #Abraha #Siyyee..fi kkf gootummaa isaatiin harkaan qaqqabuun Qawwee(Girnoofa) isaanii harkaa fuudhee hunda isaanii walirra kaaye,
Lola kana keessattis Jaal Buruuysoo eega harkaa dhawamellee gootummaan loluun maayyii irratti Tigreen humna dabalataa Helikoptariin akkasuma garaa Burqaatiinis tahee karaa fiilinis ol neeyxee humnaa ol itti tahuun Jaal Buruuysoo Boruu Asrii guyyaa 10/05/1995 tti harka kiyya diinatti hin kennu jechuun boombii ofitti dhoosee of wareeguu isaa qabatamaan waan bira jirtuuf ibsite, Dabalataanis Jaal Urjii Dhaabaa yeroo waa’ee jaal Buruuyso ibsitu Jaal Galaasaa Dilboo yeroo gara biyya alaa deemutti hayyu durummaa isarra kaaye deeme waan taheef akka hayyu duree ABOtti ilaalama jechuun dubbattee jirti.
Gama biraatiin #Jaal_Damissee_Kabbadaa yeroo waa’ee jaal Buruuysoo ibsu.
Jaal Buruuysoon nama waahiloota isaa biratti kabajaa fi jaalala guddaa qabaachuu bira dabree barsiisaa tahuu isaa dubbata.
Jaal Buruuyso biyya ollaatti diploomaasiif ramadamee deemuu yeroo murtaawe hojjechuu isaa erga dubbateen booda, hanga isarraa eeggamee ol Barsiisuu, karaa bahaa fi galaa qopheessuudhaan, hamma ammaatti Jaallawwan isaa kan isa yaadatu tahuus dubbata.
Kanaafis Jaal Buruuyso goota kutataa, goota amanamaa tahuu isaatiin akka beekkamuus dubbatee jira jaal Damisseen.
Jaal Damisseen itti dabaluunis Jaal Buruuyso Boruu dhuma bara 1991 fi jalqaba bara 1992 keessa lola hamaa guyyaa 15 deeme irratti adda durummaan nama gaggeessaa tuhuu isaa dubbatee jira.
Wal gahii araaraa bara 1992 keessa ABO fi TPLF jiddutti taheen Jaal Buruuyso ABO bakka bu’uudhaan waaj dhufeef anilleen guyyaa san isa arguudhaaf carraa argadhe jechuun goolaban jaal Damisseen.
Dabalataanis #Jaal_Aslii_Oromootis akkana jechuun ibsiti waa’ee Jaal Buruuysoo Boruu, Jaal Buruuysoo Boruu haggana cimaa fi dandeeytii qabuudha, bara 1991 keessa Ana fi Jaal Buruuyso akkasuma Jaal Caalaa Leencoo yeroo gara soomaaliyaa deemnutti gaafatamni walii galaa ABO fi IFLO Jaal Buruuysootti kennamuu ibsiti Jaal #Aslii_Oromoo.
Eegaa waa’ee Jaal #Buruuysoo_Boruu barreessanii fixuuf hedduu ulfaata kanaaf seenaa isaa hamma tokko keessaa bifa barruutiin isiniif qopheesse.
Dabalataanis warri seenaa isaa bal’inaan beeytan seenaa goota keenyaa kana hanga irraa hafe itti nuuf guutaan dhaamsa kiyya.
#Share waliif gochuu akka hin daganne.
Qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufa!!!
Jaal #Buruuyso_Boruu rabbi jannataan haa qananiissu.
Ani kan isiniif qopheesse.
#Fawaz_Ahmad_Oromiya ti.
Muddee 22, bara 2016.
Horaa bulaa.
#Injifannoo_Ummata_Oromoof

Featured

Cairo-Addis Ababa dispute over Oromo could derail dam talks


cairo-addis-ababa-dispute-over-o-100x80.jpg

RTSQFPV.jpg
Enter a caption

RTSQFPV.jpg

CAIRO — At a time when Addis Ababa is facing protests and calls for equality, job opportunities and economic prosperity in the Oromia region — the largest regional state in terms of both area and population — construction at the Grand Ethiopian Renaissance Dam site continues at a quick pace. According to an Oct. 17 statement by Ethiopian Deputy Prime Minister Debretsion Gebremichael, 54% of the construction at the site is now complete.

The crackdown on protests this year in Oromia has left at least 400 people dead. Residents of the region accuse the government of taking over their land and compensating them at very low prices, before selling the land to foreign investors at extremely high prices. Locals also complain about an absence of jobs.

Addis Ababa accused Cairo of supporting these protests; as a result, Ethiopian Foreign Minister Berhane Gebre-Christos summoned Abu Bakr Hefny, Egypt’s ambassador to Addis Ababa, on Oct. 9 for consultations on the Oromo issue.

According to a press release issued the same day by the Egyptian Foreign Ministry responding to accusations by Addis Ababa, Hefny said that some parties seek to drive a wedge between Egypt and Ethiopia, especially after relations between the two have witnessed noticeable progress. “Egypt will always stand with Ethiopia until ultimate stability in Ethiopia is reached,” Hefny said.

On Oct. 12, the Egyptian Ministry of Foreign Affairs denied again the accusations reported by Ethiopian media that Egypt supports, trains and finances dissident and opposition groups in Ethiopia. The Ethiopian government ruled out the accusations, as it instead accused some Egyptian nongovernmental organizations of supporting opposition groups by training them on using weapons in the past years.

Ethiopia’s Communication Minister Getachew Reda said that Egypt and Eritria are directly involved in “financing, arming and training these elements,” which he described as an armed group. However, Reda left the door ajar to the possibility that the elements he accused of supporting militants were not necessarily linked to the government in Cairo, adding, “We have to be very careful not to necessarily blame one government or another. There are all kinds of elements in the Egyptian political establishment that may or may not necessarily be directly linked with the Egyptian government.”

During the educational seminar Oct. 13 at the headquarters of the armed forces, President Abdel Fattah al-Sisi said that supporting an armed opposition or plotting against Ethiopia would never happen, adding that even though Egypt has the ability to confront, it has opted for cooperation.

Noha Bakr, a professor of international relations at the American University in Cairo, warned against the consequences of being misled by Ethiopia’s accusations against Egypt. Bakr said these accusations are aimed at derailing the ongoing negotiations concerning the dam.

On Sept. 20, technical delegations from Egypt, Sudan and Ethiopia signed ultimate and official contracts for technical studies of the dam with two consulting firms: the French company BRL and the UK-based law firm Corbett & Co. The Minister of Water Resources described this incident as “historic.” At the same time, the construction of the dam raises many fears in Egypt as any potential drought could negatively affect agriculture, industry and drinking water.

In statements made to the press, Bakr said Ethiopia now has become obligated to many mutual agreements with Egypt — including the Declaration of Principles and the Khartoum Agreement — which pushes Addis Ababa to play the card of internal unrest to pressure Egypt and derail the process of negotiation.

In December 2015, Egypt, Sudan and Ethiopia signed the Khartoum Agreement, which states that they are fully obligated to the Declaration of Principles signed by the countries’ presidents in March 2015. These principles regulate the cooperation of the three states to make use of the dam and the water of the eastern Nile.

UN expert on dam design and water Ahmed El Shenawi said that Ethiopia is adopting the policy of offering contradictory information in statements made by its officials such as the Ethiopian minister of irrigation, the vice president or its ambassador to Cairo. Shenawi said the ambassador had announced that the water level at the dam is 190 meters, even though the Ethiopian government in Addis Ababa said it is 145 meters.

Shenawi also faulted Egyptian government statements. “The Egyptian Ministry of Water Resources and Irrigation deliberately avoids making avoids making decisive, final statements. This could harm the management of the dam file as a whole,” he told Al-Monitor.

He said that the Nile Basin countries are discussing the issue of pricing water to be sold to Egypt by the cubic meter. Shenawi said that if the dispute between Cairo and Addis Ababa escalates, the latter will resort to an international third party to solve the issue of any objection to the technical studies by the two consulting firms. “If that happens, Cairo will not have the right to make Addis Ababa commit to the recommendations of the consulting firms,” he added.

Former Ethiopian Minister of Water, Irrigation and Energy Alemayehu Tegenu denied statements made in March 2015 by Hossam El-Moghazy, Tegenu’s former Egyptian counterpart, that the preliminary agreement on the Renaissance Dam includes recommendations by the implementing consulting bureau.

Then-Minister Tegenu said in statements relayed by the Sudan Tribune last year that the discussions leading up to the signing of the tripartite agreement in Khartoum never mentioned the storage capacity of the Renaissance Dam. He also asserted that Ethiopia could never agree on anything of that sort

Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/Bakka Bulchiinsi Afaan Qawwee Jirutti Qabsoo Hidhannoo Irraa Duroomuun Hin Danda’amu  (Ijoo Dubbii ABO Caamsaa 22, 2018)


 

 

Eessattis haa tahu yeroo kamuu bakka bulchiinsi Abbaa Irree fi sirni gabroomfataan hundeesse kan mirga Ummataa afaan qawweetiin sarbee hacuucee bulchu jirutti Ummatni mirga isaa kabajsiifatee Bilisummaadhaan jiraachuuf Qabsoo Hidhannoos tahe tarsiimoo isaaf aanjee fi itti amane kamuu hordofuun mirga Ummatichaa ti. Sirna bulchiinsaa kan cunqursaa fi Abbaa-irrummaa Mootummootni Abbootii Irree kanneen akka Mootummaa Itoophiyaa hordofaniin “Faashina yeroon itti darbe” yoo jedhan sirrii taha malee Qabsoon Ummatni sirnoota akkasii irratti geggeessu tooftaa fi tarsiimoo Ummatichi itti amane filachuun ulaagaa kamiinuu “Faashina yeroon itti darbu” jedhamuu fi tahuus hin danda’u.

Kana waan taheef, Hoogganootni ol’aanoon OPDO/EPRDF (Pirezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, akkasumas Itti Aanaa Dura Taa’aa OPDO Obbo Lammaa Magarsaa fi Dura Taa’aa OPDO/EPRDF, akkasumas, Muummeen Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed) guyyaa dheengaddaa (Caamsaa 20, 2018) Magaalaa guddoo Godina Qellem Wallaggaa kan taate Dambi Doollootti daaw’annaa hojii wayta taasisanitti Qabsoo Hidhannoo Sabni Oromoo Bilisummaa afaan qawweetiin sarbame deebisee gonfachuuf geggeessaa turee fi jiruun “Yeroo ammaa qabsoon qawweedhaan geggeeffamu faashina yeroon itti darbe dha” kan isaan jedhan yaada dogoggoraa kan haala qabatamaa lafa irra jiru hin calaqqisne tahuu hubachiisuu feena.

Kana malees Hoogganootni OPDO/EPRDF kunniin haasaa isaanii keessatti Dhiha Shawaa irraa eegalee Bahaa fi Dhiha Wallaggaa guutuutti akka waan Ummatni naannichaa nagaan akka hin jiraanne gochuudhaan hojii mishoomaa naannichaatti ofuma isaatiif gufuu ofitti taheetti dubbachuun isaanii hedduu kan nama gaddisiisuu fi ajaa’ibu. Akkasumas, ilaalchaa fi hubannaan isaan Ummataaf qaban kan akkamii akka tahes waan wal nama gaafachiisuu dha. Ummatni waan isa miidhuu fi waan isaaf tolu, waan deggeruu fi mormuu qabu, waan tikfachuu fi kunuunfachuun isa feesisuu fi hin feesisne, walumaagala waan gochuu fi dhiisuu qabu akka waan hin beekneetti Ummatatti bifa kanaan dubbachuu fi doorsisuuf yaaluun tuffii Ummatichaaf qaban kan agarsiisuu fi ulaagaa kamiinuu fudhatama kan hin qabnee dha.

Godina Qellem Wallaggaattis tahe Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti, dabreetis Bulchiinsa Naannoolee Itoophiyaa keessatti argaman kanneen biroo hedduu keessatti yeroo dheeraadhaaf (keessattuu ammoo waggoota muraasa as aanan kana Oromiyaa fi Naannoo Amaaraa keessatti) nagaa fi sabatiinsi akka hin jiraanne kan taasise maddi rakkoo hacuuccaa fi roorroo ulfaataa Sirni Bulchiinsa Abbaa-Irrummaa EPRDF Ummatoota irraan gahaa ture dha. EPRDF rakkina siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa keessatti hidda yaafatee nagaa fi sabatiinsi akka dhabamu taasise kanaaf sababaan isuma (EPRDF mataa isaa) tahuu yeroo adda addaatti irra deddeebi’ee ofitti ragaa bahuudhaan ifatti Ummatoota dhiifama gaafachaa akka tures beekamaa dha.

Kun osoo beekamuu har’a Obbo Lammaa fi Dr. Abiy akka waan Godina Qellem Wallaggaa fi naannoo isii (karaa Dhiha Oromiyaa qofa) rakkoon jiruu fi sanaafis abbaan badii Ummatuma naannichaa akka waan taheetti oggaa dubbatan dhagahuun hedduu qaanfachiisaa fi isa kaleessa “Gaaffiin Ummataa sirrii dha, Gooftaan keenya Ummata, balleessaan nu bira jira, of sirreessina….” jedhanii Ummataaf waadaa seenaa turan dagachuu ykn. haaluu dha.

Kanumaan wal qabsiisuun Obbo Lammaa Magarsaa yakka daangaa hin qabne kan Ummata Oromoo irratti dalagamaa turee fi jiru hunda osoo beekanii Waltajjii Dambi Doolloo irratti “Qaama Mootummaa keessaa yoo namni nama miidhe, ajjeese, gubboo fudhate….jiraate seeraan gaafadhaa!” jechuun isaaniis waan hedduu nama ajaa’ibu tahee argama. Ajjeechaa suukkanneessaa Dambi Doollootti, Caanqaatti, Gudaritti, Naqamtetti, Ambotti, Calanqotti, Mooyaaleetti, Hammarreessatti, Arsiitti, Baaleetti …fi Oromiyaa guutuu keessatti iddoo gara garaatti waraana Wayyaanee/EPRDFiin raaaw’atamaa turee fi jiru akka nama quba hin qabneetti Obbo Lammaan “Yoo namni qaama Mootummaa keessaa nama miidhe jiraate…” jedhanii dubbachuun yakka Mootummaan EPRDF Ummata irratti dalagaa turee fi jiru dhoksuuf yaaluu yoo tahe malee hiika biraa qabaachuu hin danda’u.

Kanaan dura Obbo Lammaan mataan isaanii ajjeechaa jumlaa waraanni EPRDF/Wayyaanee Calanqotti Ummata nagaa irratti raaw’ate balaaleffatanii namoota sana godhan seeratti dhiheessina jechuun isaanii ni yaadatama. Ilmaan Oromoo lakkoofsaan naannoo miliyoona tokkoo tahan badii tokko malee Oromummaa isaanii qofaaf Bulchiinsa Naannoo Somaalee keessaa shira Mootummaan EPRDF tahe jedhee xaxeen humnaan buqqaafamanii dirree irratti faca’aniifis akkasuma dhimmi kun seeratti dhihaatee murtii haqaa kan argatu tahuu Obbo Lammaa Magarsaas tahe Dr. Abiy Ahmed Ummataaf waadaa seenaa kan turan tahus yakka gurguddaa Ummata keenya irratti loltootaa fi aangawoota Mootummaa EPRDFiin dalagame kana hundaaf hanga ammaa namni tokkichi seeratti dhiheeffamee murtiin seeraa itti kenname hin mul’anne. Dhugaan kun hundi osoo beekamuu Ummata roorroon itti hadhaawee mirga isaa falmatu akka nagaa hin barbaadne, homaa hin beeknee fi seera-dhablee taheetti dhiheessuu fi doorsisuun gonkumaa fudhatama hin qabaatu.

Akkasumas, tarkaanfiin Qeerroo fi Ummatni keenya lukkeelee diinaaf tumsanii isa hiisisuu, saamsisuu fi ajjeesisuu irratti bobba’an adabuuf fudhatu dirqama Qabsoon Bilisummaa gaafatuu dha mlaee akka Obbo Lammaan jedhanitti wal ajjeesuu wallaalummaa irraa madde fakkeessuun dogoggora guddaa dha. Ummatni keenya doofummaa fi wallaalummaa sadarkaa sanaa qabaata jedhanii yaaduunis eenyummaa Ummatichaa wallaaluu ykn. Ummaticha tuffachuu taha.
Maayyii irratti, Itoophiyaa keessatti Qabsoon Hidhannoo akka filmaataatti akka hin fudhatamne taasisuu kan danda’u Impaayerattiin kan hanga har’aatti ittiin beekamtu sirni bulchiinsa Abbaa-Irrummaa kan Afaan qawwee qofatti amanuu fi abdatu hundee irraa gaafa jijjiirame qofa. Jijjiirama bu’uuraa kan Sirna dimokiraasii haqaa ol’aantummaa fi Walabummaan Ummataa fi Seeraa keessatti kabajamu argamsiisuu qofatu Qabsoo Hidhannoo akka tarsiimoo qabsootti filachuu yaada duubatti hafaa taasisa. Jijjiiramni bu’uuraa akkasii sun argamnaan Paartiilee fi qaamotni ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban hundi sababaa ilaalcha siyaasaa hordofaniitiif jecha arihatamuun, doorsifamuun, hidhamuu fi ajjeefamuun hin jiraatu. Waan taheefis namuu mirga isaa seeraan falmachuu malee sababaan Qabsoo Hidhannootti nama dirqu hin jiraatu jechuu dha.

Kana waan taheef akka Mootummaa Naannoo Oromiyaattis tahe akka Dhaaba OPDOtti, dabreetis akka EPRDF fi akka Mootummaa Itoophiyaatti jijjiiramni bu’uuraa kan Ummatootni mirga isaanii kabajsiifachuuf qawwee kaasuuf akka hin dirqamneef wabii tahu akka dhufuuf wareegama feesisu baasanii qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin hojjechuu malee Ummata filmaata biraa dhabnaan Bilisummaa ofii qabsoo fi wareegamaan kabajsiifachuuf karaa isaaf mijaaween socho’u komachuu, abaaruu fi doorsisuun rakkoo ture daran hammeessuu malee furmaata akka hin taane Addi Bilisummaa Oromoo cimsee akeekkachiisa.

Injifannoo Ummata Oromoof !.

Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/Miidhaa Warshaan Midroc laga dambii godina gujiitti Ummata irraan gahaa turee fi haaromfamuu eeyyama dhaabbatichaatiin wal qabatee gocha kana mormuun hawaasni godinichaa kanneen aanaalee gara garaatti argaman hiriira mormii gaggeessaa turaniiru.

Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/Miidhaa Warshaan Midroc laga dambii godina gujiitti Ummata irraan gahaa turee fi haaromfamuu eeyyama dhaabbatichaatiin wal qabatee gocha kana mormuun hawaasni godinichaa kanneen aanaalee gara garaatti argaman hiriira mormii gaggeessaa turaniiru.


Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/Miidhaa Warshaan Midroc laga dambii godina gujiitti Ummata irraan gahaa turee fi haaromfamuu eeyyama dhaabbatichaatiin wal qabatee gocha kana mormuun hawaasni godinichaa kanneen aanaalee gara garaatti argaman hiriira mormii gaggeessaa turaniiru.
Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/Miidhaa Warshaan Midroc laga dambii godina gujiitti Ummata irraan gahaa turee fi haaromfamuu eeyyama dhaabbatichaatiin wal qabatee gocha kana mormuun hawaasni godinichaa kanneen aanaalee gara garaatti argaman hiriira mormii gaggeessaa turaniiru.

Caamsaa-22/2018

Miidhaa Warshaan Midroc laga dambii godina gujiitti Ummata irraan gahaa turee fi haaromfamuu eeyyama dhaabbatichaatiin wal qabatee gocha kana mormuun hawaasni godinichaa kanneen aanaalee gara garaatti argaman hiriira mormii gaggeessaa turaniiru.

Waytii hiriirri mormii gaggeeffamaa ture sanitti humnoonni Mootummaa hiriirtota irratti dhukaasa kallattiin irratti banuun lubbuun namoota hedduu darbiteerti.

Qeerroo fi qarreen danuun hiriira mormii kana isintu qindeesse jedhamanii humnoota mootummaatiin ukkamfamanii manneen hidhaatti darbatamanii kanneen dararamaa jiranis hedduudha.

Kanneen humnoota kanaan butamanii manneen hidhaa keessatti dararamaa jiran keessaa shamarree Hawwii Koyyaa isii tokkoodha.

Shamarree Hawwii Koyyaa Dhalattuu Aanaa Gooroo-doolaa yoo taatu, hiriira mormii gaggeeffamaa ture sana qindeessuudhaan harka keessa qabda ittin jechuudhaan mana hidhaatti darbatanii hiraarsaa akka turan namoonni itti dhiyeenyaan quba qaban OMN’f ibsaniiru.

Akka maddeen nuuf ibsanitti shamarreen Hawwiin erga hidhamtee mana murtiitti dhiyaattus manni Murtii Aanaa Oddoo Shaakkisoo Bilisaan akka gad lakkifamtu ajaja dabarsus,dhimmi isii Komaandi Poostiidhaan ilaallama malee mana murtiiti miti jechuudhaan mana hidhaatti dararama jirti jedhan.

Erga hidhamtee torbaan lama fixuuf jirti kan jedhan namoonni odeessa kana nuuf kennani,gaafa hidhamtu sani isii wajjiin shamara 4 turan arfan isaanii keessaa shamarraan sadii gad lakkifamanii isii qofatu mana hidhaatti hafuun dararamaa jirti jechuun dubbatti shamarreen itti dhiyeenyaan dhimma hawwii kana hordofaa jirtu.

Sababa mormii Midrok laga dambiitiin wal qabatee humnoota mootummaa fi hooggansa aantummaa ummataa hin qabneen dargaggoonni ukkamfamuun manneen hidhaa gara garaatti dararamaa jiran hedduu akka ta’an odeeffannoon achirraa nu dhaqqabe ni mirkaneessa.

Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Waamaa Hagaloo magaalaa Qassootti duula haaromsaa maqaa jedhuun ergamtooti OPDO geggeessuufi uummata magaalichaa afaan faajjessuuf jedhan falalaawe


#OPDO
Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Waamaa Hagaloo magaalaa Qassootti duula haaromsaa maqaa jedhuun ergamtooti OPDO geggeessuufi uummata magaalichaa afaan faajjessuuf jedhan falalaawe

Qeerroon Qassoo akka gabaase tti maqaa amma Oromoon aanga’eera jedhuun uummata sossobbaaf yeroo ba’anitti uummati ammallee qabsoon keenya karaarraa jira kan ilmaan Oromoo ajjeesaa ba’ee fi itti jiru akkasumas kan maqaa Warshaa waamaa kusaayee jedhuun uummata keenya saamaa jiruufi ittis jiru utuu seeratti hin dhiyaatin waanti isin wajjin haasofnu hin jiru jechuun uummati magaalichaa wal tajjicha diduufi aangawooti aanichaa kanneen farra uummataa ta’an waltajjii qopheessanirratti salphachuu odeessi Qeerroo Qassoo Gabaaseera

Haaluma wal fakkaatuun Godina Salaalee/Shaggar Kaabaatti/ leenjiin aanota godinichaa tti gegeessamaa ture uummaticha caalattuu dheekkamsiisuu odeessi qeerroo Fiichee,  Abbichuu Nya’aa fi Dagam gabaasanii jiru

Akka Qeerroofi Qarreen Salaalee jedhanitti Aasxaan yuunivarsiitii Salaalee kan Uummata Oromoo Bachoo Tuulamaa/Boorana Kaabaa/ hin ibsine geggeessitoota yuunivarsiitii Salaaleen qophaa’e uummaticha kan hin ibsineefi bakka hin buune ta’uu ibsuun hatattamatti akka sirrattu uummatichi gadi jabeessee gaafachuusaa Qeerroon Salaalee gabaasee jira.

  Caamsaa 20_2018
Lixa shaggar aanaa Baakkoo Tibbee fi naannoo isheetti uummanni rakkoo ibsaa dararaa fi rakkoo cimaa keessatti argama.Rakkoon ibsaa kun yeroo
garaa garaatti baduun uummanni dararaama jirataa jira.
&&&
Akkasumas Manni barumsaa koollajjii bakkoo tibbee damee barattoota kompiteera irratti rakkoo hanga kana hin jedhamnetu gaggeeffaa
jira.Dhaabbanni kun kompiiteera caccaabaa fi kan waa dalaguu hin dandeenyeen qormaata qora jiraachuu fi barattoonni gaaffi tokko otoo
hin hojjetiin yeroo isaani ficcisiisani himilee barattoota kalasaa jirru.Ilmaan hiyyeessaa irra maallaqa guuruun dantaa unfaa isaani
jecha saamicha maqaa kaffalti mana baruunsaan saamani barattootaaf otoo beekumsa gahaa hin  qoodiif kufaati qofaa kan addeessani fi
gaggeessitan ta’u keessanif ofi keessaniyyu ragaadha.Kun immoo ergama diinaa galmaan gahuuf kan barattoota akkas gootan yoo ta’e
dogongoortanittu,akka sirreessitan kabajaan isin gaafanna yeroo gabaabaatti.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo Lixa shaggar irraa.

Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/Ololli-GarbummaaF Furmaata Hin Tahu!!


Damee Boruutin, Caamsaa 21, 2018

Impaayeera Itoopiyaa keessatti jijjirama Mootota Habashaa keessaa Haayile Selaassie Amma Dr. Abiyi arguuf umurii dheeraa warri argate eeba Waaqayyoo qabu. Waan dhugaan seenaan raga bahu Mootoni Habashaa hundi afuura sobaan kan guutaman, dhugaa wajjin kan garaa fi dugda tahan  uummata isaanii sobuu fi afaanfajeen bara baraan warra hawwii qaban  akka tahe ifa jira. Waan uummatni irratti baraa fi dammaqaa deemuuf tooftaa fi malaamaltummaan tokkoof hojjeete isaa haaraaf akka hin hjjenne bareechanii beeku. Haayile Selaasseen Waaqatu na muudee jedhe. Dargiin kaayyoo sooshalizimii fi komoniziin afarsaadhaan uummata gura  duuche. TPLF kaayyoo dimookraasii haaratu nagaa fi badhaadhina fida jettee ilmaan biyyaa kumaatan hiitee, kumaatamaan ajjeeftee, kumaatamaan naaf gootee biyya guutuu saamuun nama utuu hin taane biyyumti Itoopiyaa jedhamtu akka hiyoomtu goote.

Qabsson uummataa jabaatee itti muddaa gaafa dhufu tooftaan kana dura ittiin deemaa turtu harkatti bishaan tahuu yaroo agartu fala biraa barbaaduun dirqama itti tahe. TPLF miseensonta Impaayeera Itoopiyyaa sana keessatti afaan adda adda dubbatan heddu qabdi. Isaan keessa tokko OPDO dha. OPDOn TPLF Afaan Oromoo dubbatu. Ergaamaan TPLF inni har’a dirqama isaan tiksuu sadarkaa duraatti fudhatee jiru Afaan Tigrees akkuma isaanii dubbata. Miseensonni TPLF Afaan Oromoo dubbatan waan gara aangootti as bahaniif Uummatni Oromoo faayidaa maalii argachaa jira? Uummant Oromoo dinicha owwaalaa hin jiru. Haati Oromoo imimaan ishee hin qoorre. Qaroon qaqqallii ilmaan Oromoo har’as akkuma dur dhiigni isaanii lolaa jira. Warra mana hidhaa diinaa keessatti gidiraa argaa jiran hafee kumaatamaan adamsamanii  mana hidhaatti guramaa jiru.

Hoogantonni OPDO afaan damma dibatanii waan uummata Oromoo jaallatanii fi haqa isaaf dhaabbatan fakkaatanii  qabsoo bilisummaa Uummata Oromoo bilibilaa jiru dhaamsuuf bishaan itti guuraa jiru. Fuula tokkoon ololla hiikaa hin qabne afuufuudhaan uummata waan ciniinee bulu hin qabne abjuun booka obaasaa fi cooma nyaasaa jiru. Karaa duuba waaraanni TPLF maqaa Labsii Yaroo Muddamaan biyya keenya irra qubatee uummata keenya akka saree bahaa fi galma dhowwaa jira.  Amma iyyuu of dhoksuuf haa gidiran , ammam iyyuu fakkeessuuf haa wixxifatan dhugaan jiru ololli sobaa garbummaaf hiikaa hin tahu. Dhugaan lafa jiru rakkinni uummataa yoo kan caalu tahe malee waan furamuuf deemu miti. Dhimi isaanii inni duraa qabsoo Uummata Oromoo diibatee dhufe TPLF irraa baraaruu dha. Hojiin isaanii kun amma nama qarmii xaafii keessa gugguufaa jirutti. Hojii isaanii kana namni hin hubanne yoo jiraate ayyaanlalatootaa fi bitamtoota qofa.

Imaamatni TPLF bara 27 uummata Impaayeera Itoopiyaa ittiin burjaajessaa fi gowwoomsaa as geese har’a qabsoo uummataan keessattuu  fincila Uummatni Oromoo godheen saaxilamee fudhatama dhabee jira. Imaamata Dr. Abiyi ittiin deemaa jiru Imaamata oduun qabeenyii  fi  badhaadhinni  biyya Itoopiyaaf samii irraa roobuuf deemu fakkeessee imala  lalabaa bakka bakkatti marmaaruu dha. Gaafa aangootti muudamu waggaa torbatti Moototummaa akka fudhatu mul’ata haadha isaa kaasee jira. Mul’anni gaafi sana ka’e ha’a gara imaamata ittiin biyya bulchuu deemaa jira. Yaaddoon koo guddaan utuu humna waraana, tikee fi nagaa eegdu aboome mul’ata isaa kana  Sanyii Solomon Dynasty wajjin wal qabsiise  Minilki Sadaffaa akka of hin mogaafne dha.

Dr. Abiyi Uummatni Oromoo dhiiga isaa akka lolaa gannaa dhangalaasee akka cunqursaa fi saamsa TPLF qabsoon of irraa dhiibee darbaa jiru hin argu. Arguus hin barbaadu. Sababni isaa innis badii TPLF uummata Impaayeera Itoopiyaa keessa jiru irraan gahaa turte keessaa gahaa mataa isaa waan qabuuf. Itti gaafatama isaa har’a uummatni keenya bulchinsa isaa jalatti akka kana duraa dhumaa jiru duwwaa utuu hin taane kan darbeefis itti gaafatamuuf akka deemu quba qaba.

Haxxummaan ammaan kana mootumaan Dr. Abiyi ittiin  deemaa  jiru eessaanuu isa gahuuf hin deemu. Uummatni Oromoo uummata gowwwaa waan itti himan hundaa fudhatee akka bishaan bo’oo baasaniif nama duukaa deemu miti. Diinni isaa qawween gad isa qabeef malee uummata qara beekumsaa badhaadhaa biyya lafaaf dabrsu qaba. Biyya olaa irra deemee maaloo uummata keenya mana hidhaa jiran nuuf gadhisaa jedhee yaroo gaafatu of itti qaana’uu qaba. Maali ilmaan Oromoo kumaatamaan mana hidhaa mootummaa isaa keessa jiran nama miti? Maaliif dura dabrsee of hiikee biyoota biraaf fakkeenya hin tahu? Innis nuyis biyya Impaayeera Itoopiyaa keessatti kan hidhu, kan hiiku, kan ajjeessu kan barbaade kan hojjetu TPLF akka tahe ni beekna. Namoota dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa fi qabeenya Oromiyaa dhala dhala isaaniif tahu saaman utuu seeraa fi heera tokkotti hin dhiyaatiin namoota waggaa sadetamaa ol bakka oolimaa mangudoo( adult day care) warra  barbaachisu mootummaa keesaa ari’aman jechuun qaani dha. TPLF saroota guddifate uummata keenya irratti gad lakkiftee  nagaan qabeenya keenya saamaa jirti.

Uummatni Oromoo  dhugaa jiru akka hin dubbanne afaan isaatti maqaa Labsii Yaroo Muddaan cancala naqanii jiru. Ofii akka saree maraatuu olii fi gadii fiiganii uummata burjaajessuu fi ayyaan ilaalatummaan uummata tokko tahe ka’e gargar facaasuuf abalaa jiru. Uummatni Oromoo tokko tahee qabsoo jalqabe kana bakkan yoo hin geenye ayyaanni  lafa isaa irraa dugugamee baduu akka isaa eegachaa jiru adda baasee beekuu qaba. Waaqayyoo Uummata Oromoo lafa irra jiraatu kana wajjin isa uume. Lafti isaa keenaa uumaa fi keenaa Waaqaa ti. Qawween yoo tahe malee lafa Oromoo eenyu iyyuu fudhachuu hin danda’u. Diina qawween lafa keenya fudhatee qawween harkaa baafachuu qabna.

TPLF qawween lafa oromoo fudhatee jirti. Seera TPLF jalatti lafni kan mootummaatti malee kan uummataa miti. Akka seera TPLF baafate yoo tahe Uummatni Oromoo lafa kan isaa tahe hin qabu. Mootomuun TPLF kan ijaaramee Tigirootan waan taheef mootommaa kana jalatti lafti Oromoo kan Tigiroota akka tahe dagachuu hin qabnu. Kanaaf bosona keenya, albuuda keenya. bishaan keenya, lafa qonnaa keenya akka barbaadanitti kan nu saamaa jiran. Lafa uummatni keenya akkayyuu fi abaabayuun irra jiraate irraa nu buqqisanii gurguratanii wal badhaasaa jiru. Isaan warra qabeenya nuyi warra hiyeessaa tanee jirra. Sooressi  Biyya Itoopiyaa dhiba keessa harki sadetamii shanii ol Tigiroota akka tahan beekamaa dha.

Dr. Abiyi warra kana wajjin yaroo haasaa godhe, horii bara mootummaa isanii kana keesssa horan akka dhala dhala isaaniif dabarsaniif caala illee akka horachuu qaban waadaa galeef ture. Garuu horii biyya alaa dhoksan akka deebisan isaan gaaftees jira. Utuu mootumicha irraa amantii qabatanii maaliif dura iyyuu biyya alaa dhoksuun barbaachisaa tahe? Utuu biyya tokko keessa waliin jiraana jennee iyyuu warra qabeenya Oromoo samee soorome kana wajjin karaa dinagdee wal dorgomnee jiraachuu hin dandeenyu. Yaroo hundaa abbaa qabeenyatu karaa hundaa dhiitee biyya bita. Kanaafu biyya sana keessatti haalli karaa nagaan waliin jiraachuun hin danda’amne uumamee jira.

Uummanti Oromoo nagaa fi aarara jalata yaroo jennu nagaa fi aaraara sobaa afaaniin fakkeessan miti. Uummatni Oromoo dubbii dhugaa of keessaa hin qabne hin fudhatu. Mootumuma TPLF irree tokkummaan kaane of irra buqqisaa jirru ijoolleen keenya afaanumaan nu gowwomsanii akka waan mootummaan haaraan nuuf uummama jiruu fakkeessuuf yaala guddaa gochaa jiru. Hiree keenya irree tokkummaan ofii keenya akka murteefannuu Fincila Xumuraa Garbumaa bakkaan gahuuf WBO fi QBO wajjin dhaabbanee qabsoo keenya halkanii fi guyyaa itti haa muddinu.

Gadaan Gadaa Bilisumaa Ti!

Injfannoo Uummata Oromoof!

Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad Saa’ud Arabiyaa Jiddaa galan.


Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad Saa’ud Arabiyaa Jiddaa galan.Daawwannaaf Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad Gara Saa’ud Arabiyaatti kan imalan Har’a galgalaa Jiddaa Galan. Wayitaa Buufata Xayaara Idila Adduunyaa mootii Abdulaziiz Jiddatti argamuu yomuu gahaan qondaaltootni biyyatti fi Ambaasaadarii Itiyoophiyaa Ambaasaadar Amiin Abdulqaadir Simatani jiru

Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/Daawwannaaf Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad Gara Saa’ud Arabiyaatti imalan.


Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/Daawwannaaf Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad Gara Saa’ud Arabiyaatti imalan.============================================
Daawwannaaf Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad Gara Saa’ud Arabiyaatti kan imalan Har’a galgalaa. Saa’ud Arabiyaa akka daawwataniif kan affeeran mootin biyyattii Biin Saalman Abdul Aziiz dha. Biyyoota Kamiyyuu dursuun Dr Abiyyi Ahimad Ministira Muummee ta’ani filatamuu isaanii ergaa baga gammadanii erguun Daawwanaafis Affeeruun isaani ni yaadatama. Daawwannaa kannan Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad hoggantoota waliin dhimma hariiroo biyyoota lamaanii fi Ardii Afrikaa irratti ni mari’atu jedhame eegama. Maddi:- EPA

Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/ Caamsaa 16,2018- Ethio Telecom


Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/ Caamsaa 16,2018- Ethio TelecomCaamsaa 16,2018- Ethio Telecom
=================================
Dhaabbanni Ithiothelecom jedhamu yeroo ammaa guutummaa golee oromiyaa keessatti saamicha maallaqaa hangana hin jedhamne uummatarratti raawwachaa jira.

Ji’a kana keessas guutummaan guutuutti akka biyyattiitti Simkaardii uummataa ukkaamsuu,Maallaqa tajaajila sararaa fi interneetaa humnaa ol lakkaa’uu fi neetoorkii haquufaatu heeddumminaa baayyataa jira.

Addattimmoo mootummaan abbaa irree wayyaanee yeroo ammaa Sim kaardii ugguruun qafoo moobaayilaa dirqamaan ofii isaatii galchatee uummatatti gurguraa jira.

Tooftaan kun ammoo sirni impaayera wayyaanee akka barbaadetti qafoo ofiisaatii tolchatee uummatatti gurguruun kanneen badii balleessan ammoo tohannootti dhiheessuuf akka shiraan hojjetamaa jiru baramee jira.
Yeroo ammaa kanas mootummaan wayyaanee akka barbaadetti qafoo moobaayilaa tohannoof ta’u erga mijeeffateen booda uummatatti raabsaa jira.

Kanneen mootummaarraa hin binnes yoo kan suuqii dhuunffaarraa bitan ta’e qafoo bittee galtee erga ji’a tokko qabateen booda guutummaan siimkaardii keetii uggurama.
Gochi diinummaa akkasii kun guutummaa golee orimiyaa keessatti heeddummachaa akka jirutu addeeffame.

Uummannis yoo xiqqaatte qafoo tokkorratti boolli siikaardii tokko tokkoo akka irratti cufamaa jiruu fi maqaa qafoon jalaa uggurameefis baasii humnaa oliif saaxilamaa jirra jechuun uummanni goleewwan oromiyaa cufa keessa jiran yeroo ammaa iyyachaa jiran.

Godina wallagga bahaa magaalaa Naqamteef naannoo ishee keessatti seera haaraa konkolaachiftoota irratti baheen wal qabatee konkolaachiftoonni magaalaa Naqamtee sochii dhaabanii jiru.


Naqamtee
Godina wallagga bahaa magaalaa Naqamteef naannoo ishee keessatti seera haaraa konkolaachiftoota irratti baheen wal qabatee konkolaachiftoonni magaalaa Naqamtee sochii dhaabanii jiru.

Sochiin kamiyyuu akka hin geggeeffamneefis konkolaachistoota magaalattii dabalattee qeerroon magaalaa Naqamtee guyyaa roobii har’aa duula konkolaataa dhaabuu itti fufanii jiru.

Sababiin konkolaataa dhaabuu konkolaachistootaas yeroo ammaa seera haaraan konkolaachistoota miidhuu fi adabbii seeraan alaaf saaxilaa jiru waan irratti baheef gootowwan qeerroon magaalaa Naqamtee guyyaa roobii har’aa guutummaan guutuutti konkolaa chistoota magaalichaa waliin tahuun diddaa konkolaataa dhaabuu itti fufa jiraachuu qeerroon gabaasee jira.

Waraanni mootummaa wayyaanees qeerroo fi qarreen yeroo duula konkolaataa dhaabuu geggeessaa jiranitti dararaa garaa garaa guutummaa magaalichaa keessa oliif gadi adeemuun geggeessaa jira.

Oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/OPDOn Shaambuu Olii Margaa Komaandi Poostiin Ajjeesistee “Qaamni Ajjeese Hinbeekamu” Jettee Haalaa Jirti. Caamsaa 16, 2018.


32741595_385524695291508_3749274027252776960_n.jpgOPDOn Shaambuu Olii Margaa Komaandi Poostiin Ajjeesistee “Qaamni Ajjeese Hinbeekamu” Jettee Haalaa Jirti. Caamsaa 16, 2018.

Godina Horroo Guduruu Magaalaa Shaambitti shirri ajjeechaa Olii Margaarratti xaxamaa jiru godinichatti rakkoo hamaa dhalchuuf deema.

Magaalaa Shabutti hooggantoonni godichaa adda addaa Komaandi Poostii godichaa waliin ajjeechaa Olii Margaa waakkachuuf erga marii ballaa taasisanii booda
olola sobaa qabatanii gara uummataatti ba’anis.uummata magaalichaafi qeerroo Oromootiin fudhatama dhabee jira.

Shira kanatti kan hirmaatan bulchiissa godinichaa, ajajaa waajjira poolisii, ajajaa humna addaa poolisii oromiyaa magaalichaafi hoggantoota aanaa Horroo tiin kan qophaa’ee yoo ta’u, guyyaa kaleessaa jechuun Caamsaa 15, 2018 uummataf qeerroo magaalichaa waamuun bulchiinsi aanichaanif ajajaa poolisii anichaa “qaamni Olii ajjeese hin beekamu;
qaamni mootummaa ykn Koomaandi Poostiinis akka harka keessaa hin qabne
Mirkaneeffanneerra” jechuun olola sobaafi ergama diinummaa uummata magaalichaa irratti qaban afuufuf yaalanis uummanniif qeerroon kun fudhatama tokkollee hin qabu jechuun ifatti mormanii jiran.

Erga kana fashalsaniilleen qaamoonni faayidaaf jecha dhugaa uummataa dabsan kun ammallee hin qoranna jechuun guyyaa kanaaf qeeeroorra ofbaraaranillee, qeerroon garuu ejjenoo cimaa qabatee ba’u danda’eera.

Qeerroon kan jedhee
“Oromoof oromiyaan kan tikfamaa jirtu lafeef dhiiga qeerroo oromootiin ta’u addunyaanuu beeka; Abbootiin hangoo wayyaaneellee
harra mana mootummaa keessa ta’aanii qeerroo faarsuu kan eegalaniif ciminaaf murannoo qeerroon keenya sabasaaf biyyasaaf qabu arganiiti;
Isaaniif fakksattoonni isaanii garuu mana mootummaafi biyya hambaattillee caasaa ijaaranii kan qeerroo faarsaa oolaniif,
maqaa qeerroofi dalagaa isaan daldaalanii faayidaa dhuunfaa argachuufi malee jaalala nuuf qabaniin miti; dhaabni qeerroo hoogganuu fi qeerroon ittiin masakamuu hidhatee jira; nuti seenaaf haqa oromoof hin duuna; haga oromoof oromiyaan bilisoomtu qabsoo dhaloota dhaalchisna malee duubatti hin deebinu; nuti miindaa, durgoofi faayidaa dhuunfaa tokko malee biyyaaf saba keenyaaf jiraachaa jirra; kanaaf ammalleen dhugaa qeerroo Olii Margaaf nii falmina” jechaa jiru qeerroon magaalaa Shaambuu.

oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/Hidhamtoota Siyaasaa himanni isaanii akka addaan cituuf tibbana murtaa’e keessaa muraasni kaleessa gadi lakkifaman.


32724782_2113061862240003_8646240689832591360_n.jpgCaamsaa-16/2018

Hidhamtoota Siyaasaa himanni isaanii akka addaan cituuf tibbana murtaa’e keessaa muraasni kaleessa gadi lakkifaman.

Hidhamtoota Siyaasaa 62 Tibbana himanni irratti dhiyaate akka addaan cituuf murtaa’e keessaa 5 guyyaa kaleessaa gadi lakkifamuun beekame.

Namoota hidhaatii gadi lakkifamuun isaanii mirkanaa’e keessaas Ispeeshaalistiin wal’aansa dhibee onnee Dr Fiqruu Maaruu Isaan tokko.

Dhalootaan Itoophiyaa, Lammummaan Siwidiin kan ta’an Dr Fiqruun, Giddu gala wal’aansa Onnee Finfinneetti hundeessaniif meeshaalee alaa galaniin walqabatee himata malaammaltummaa irraatti dhiyaateen yeroo dheeraaf mana hidhaatti dabarsaniiru.

Dr Fiqruun ergasiis “Kaayyoo ABO, Gimboot 7 fi Alshabaabiin fudhachuun, yakka Shororkeessummaa raawwattaniittu” jedhamuun waggaa tokkoon dura himanni kan biraan irratti qindaa’ee ture.

Hidhamtoota gubachuu mana hidhaa Qilinxoof himanni irratti baname 38 keessaas nama tokko turan. Himanni irratti dhiyaate kun torban tokkoon dura jala murtii argachuunsaa ni yaadatama. Yeroo ammammoo himanni irratti dhiyaate addaan citee hidhaatii akka ba’an ta’eera.

Hiikamuu isaaniin booda Televiiziyoona biyyaa Swidiin faana turtii bilbilaan taasisaniin Hiikamuu isaaniitti gammaduu ibsuun, gara Swidiinitti deebi’uuf qophiirra jiraachuu ibsaniiru.

Dr Fiqruun alattis Agbawu Saxxany, Sisaay Baatuu, Kabbadaa Camadaa fi Faasil Alamaayyoo namoonni jedhaman kaleessuma hidhaatii gadi lakkifamuu Dochevellen gabaaseera.

Namoonni biroon hidhaatii ba’an kunniinis turtii miidiyaalee waliin taasisaniin, Ibiddi Mana hidhaa Qilinxootti qabatee gaaga’ama lubbuu hedduuf sababa ta’e badii hoogganoota mana hidhaa Qilinxoon dhaqqabe malee kan himatamtootaa miti jedhan.

Himata kanaan namoonni yeroo manni hidhaa gubatu qaamaan bakkicha hin turrellee himatamuu isaaniis ibsaniiru.

Haalli ture suukanneessaadha jedhan hidhamtooti hidhaatii ba’an. Miidhaan yeroo garaa garaatti irratti raawwatamaa tures kabaja namoomaa kan hir’isuu fi waan hamilee tuqu akka turellee ibsaniiru.

Mana hidhaa Qilinxoo gubdan jedhamuun namoota himataman keessaa hedduun ammallee hidhaa jiraachuu fi Ajajaa Dhibbaa Maasrashaa Saxxee dabalatee gariin Kutaa Mana hidhaa iddoo dukkanaatti hidhamanii adabbii hin malle keessummeessaa jiraachuus ibsaniiru.

Hanga oduun kun qindaa’etti namoota 62 himanni isaanii akka addaan cituuf murtaa’e keessaa 5 qofatu gadi lakkifame. Isaan hafanis har’arraa eegalee guyyoota itti aananitti akka gadi lakkifaman abdannaa jedhu abukaatonni himatamtootaa.

Hidhamtoota Siyaasaa gadi lakkisuun walqabatee tarkaanfileen jajjabeessoon biyya keessaa fi alatti fudhataamaa jiraatanis, ammas taanaan kumaatamni sababa ilaalcha siyaasaa isaaniin hidhaatti dararamaa jiraachuun waan beekamuuf hatattamaan hiikamuu qabuun gaaffii hawaasnii fi Quuqamtoonni Sabaa irra deddeebiin dhageessisanidha.

Dhimmi miseensotaa fi hoogganoota Adda Bilisummaa Oromoo jalqaba bara 1990otaa irraa eegaluun achi buuteen isaanii dhabamees deebii argachuu qabaan gaaffii irra deddeebiin ka’aa turee fi jirudha