SBO Amajjii 14, 2018. Oduu, Haasawaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Sirna Kabaja guyyaa WBO Amajjii 1, 2018 Jiddugala Mooraa Leenjii ABOtti taasisan Kutaa 2ffaa fi gaaffii fi deebii Artistoota Miseensota WBO waliin taasifne Kutaa 6ffaa.

via SBO Amajjii 14, 2018. Oduu, Haasawaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Sirna Kabaja guyyaa WBO Amajjii 1, 2018 Jiddugala Mooraa Leenjii ABOtti taasisan Kutaa 2ffaa fi gaaffii fi deebii Artistoota Miseensota WBO waliin taasifne Kutaa 6ffaa.

Advertisements
Featured post

QABSOON-OROMOO-“MAARSHII” GEEDDARUU QABAA!!!

 

march4freedom1.jpgSEENAA  Y.G (2005)

Qabsoon Oromoo Maarshii geeddaruu qabaa yennaan jedhuu, jarjartiin bakka yaadamee ga’uuf badii ofirratti lbsuuf nu gargaaru jechu miti. Konkolaataan jarjartiif jedhanii Maarshii itti ida’aa deeman, carraa nagaan galuu dhiphisaa deema. Yeroo ijoollee, konkolaataan gaara ba’uuf maarshii 5ffaa ykn 4ffaa galchanii ittin ba’uu nutti fakkaata ture. Nuutii ariitiif yaannee malee, humnaaf meeqaffaa akka galchan hin beeknu turre. Egaa Qabsoon keenya Maarshii geeddaruu qaba yennaa jennu, obsa fixannee gallus galuu baannuus jennee qilleensarra ka’uuf osoo hin taanee, humna nu barbaachisuu argachuuf ka toluudha. Maarshii ariitii fi humnaa keessaa, tan nuuf taa’uu filannee sochii keenya itti jbesinu. Ammatti dirreen nu dura hin jiru. Gaaratu jira. Gaara kana b’uuf akka bara ijoollummaa 4ffa fi 5ffaa galchuuf yaadinaan, ofirratti muka muruudhaa. Haalumatu akkasii. gaara kana yaabbachuu ykn ol ba’uu eegallee jirra. Humnii gaara kana ittin ba’uuf eegallee, humna biraa akka barbaadu nutti mul’isaa jira. Kanaaf humna gaara kana nu eegalsiisee caalaatti nu humneessee fiixerra akka nu dhaabuuf, Maarshii kana geddaruu fi hadheeffachuun keenya dabaluu barbaachisa. Maarshii Nam-tokkee kaasee hanga sabummaatti jiru. Waan nu qabuu yoo mudatellee , cabsinee keessaa ba’uuf. Murtiin kun Maaliif nu gargaara ? eennutuu geeddara ? Akkamitti ? eessarraa gara eessaatti ? tokko tokkon waliif dhaamnaa .

  1. Qabsoon diddaa Qeerroon wayita jalqabee, lakkii takka iyyanii dhaabuu jedhamaa ture. Har’a garuu waggoota lakkofsiisaa jira. Har’aa gonkumaa Fincila bifa hedduu irraa hin oolamne ta’eera. Oromoon diddaa bifa hundaa gaggeessaa jiruun Hiwaatootaa hedduu laaffiseera. Ragaan ammo tarkaanfii itti jiru qofaa ilaaluutu ga’aadhaa. Gabaabaatti, gama diddaan ka jiru, Barattoota irraa gara hojjataatti ce’uu qaba. Barattoonni fi Hojjattoon barachuu fi Hojjachuu dhaabanitti tarkaanfatamu qaba. Itti aansee gama daldalaan waan jiru dhaabuudhaa. Abbootiin qabeenyaa sagalee isaanii dhageesisuu eegaluu qabu. Gara fuuladuraatti Akka Ummataatti waan jiruuf, kanuma cinaan gama hundaan qophaa’uu barbaachisa. Biirooleen Oromiyaa hojii dhaabutti ce’uu qabu. Ijoolleen kooleejii baatee Hojii eegaluun cabuu hin qabduu. Hojjattoonni gurra addunyaa harkisuuf , Finfinneetti waajjiraalee hedduun waliin waan jiraniif, sa’aa tokkotti Hojii dhiisanii ba’anii mooraa keessa ta’uu fi gaaffii gaafachuudha. Akkuma barattoonni godhan. Yoo kana goonee, humna waraanaa ijoollee kana fixinaan qabbana arganna isa jedhan hanqisee yaada akka hiran taasisaa irratti hojjachuu qabnaa. Maarshiin Qeerroo fi Barataa irra jiru, Hojjattootaa fi abbooti qabeenyaa jechaa of geeddaraa deemuu qaba. Wayyaaneen qaama kana haalaan sodaatti.
  2. Ilmaan Oromoo maqaa Investimntii fi maqaa sherii Qabeenyaan wayyaaneen SHIRAAn hiitee jirtuu dammaquu qaban. Maqaa baankii, kubbaaniyyaa, Investimantii, kkf Oromoon sheerii akka bitatu taasifamee lammii isaa callisee akka ilaalu ka taasifamee lakkoofsa hin qabu.mootummaan kun kufnaan sheeriin keessan bakka dhaba jedhame kan gaadi’amee taa’ee, dhumaatii lammii isaa ilaalee ka callisee, garuu takkaa yoo dubbatee kan dhageesifatu hedduudha, sochii kessan geeddaraa.konkolaataan keessan dhoqqeen qabamtee keessaa baasuuf, Maarshi dhoqqee irra ejjatee isin baasutti geeddaraa.
  3. Ilaalchi Oromoo nama dhuunfaa eegalee hanga sabaatti jiru, maarshii ilaalchaa fi murannoo geeddarachuu qaba. Nu ajjeesanii. Nu hidhanii. Nu hiraarsanii . haala hamaa keessa jirraa. Ummati keenya miidhamee kkf jennee maarshii duubatti nu deebisuu waliif galchuun gatii hin qabu.waan wayyaaneen nurratti hojjattetti dhimma baanee dantaa keenyaaf itti fayyadamuu dandeenya. Hidhaa fi ajjeechaan waggaa dhibbaaf itti fufeera. Yoo jabaachuu baannee itti fufa. Waan diinni nurratti hojjatee addunyaatti beekisifachuun ala, Imimmaan ittin cobsuuf yaaluun wallaalummaadhaa. saba keenya fixxee, maaluma nu wayyaa kkkkkk hedduu nama gaddisiisa. Maaliif nuuti sadarkaa gumaa baafachuu irra ga’uu dadhabnee irratti xiyyeeffannee waan gochuu qabnuu hojiirra hin oolchinu ?dhugaadhaa har’aa rasaasaa fi hidhaa wayittu hin lakkoofnuu . kun guddina. Kanarra of geeddarree ija diimeffachuu qabanaa. Ummati keenya buqqa’uutti waan itti fayyadamnee lakkaawamee hin dhumuu. Wayyaanee akka baala mukaa nu harcaasaa jirtuttis dhimma ba’uun ni danda’aama. Kana jechuun dirree argannee jennee maarshii qilleensarraa geeddaruu mitii hubadhaa. Waa hundi isaa daangaa qaba.
  4. Dhimma ofii xiinxaluu irrattis maarshii geeddaruu qabnaa. Biyya keessaa wareegama waan itti baafamaa jiru kana, beekumsa ofitti hirkifannee daldalaaf ykn Like gurraachuuf abballa taanaan ammallee ijoollee duubatti harkifnaa . Qabsoon kun garatti deemuu wallaalanii haa ta’uu , sagantaa jiru osoo hin beekiin hafurraa haa ta’uu waan biraa, garatti deeman tilmaamaa jiran. Tilmaamni kun hedduun isaa nama gaddisiisa. Qabsoon Oromoo maaliif eegalamee ? yoo jedhamee, deebiin isaa galii isaatii. Waan haaraan hin jiru. Wayyaaneen Oromoo maaliif ajjeeftii ? yoo jedhan galiin isaan barbaadan deebii ta’aa. Garatti deemamuu hin beekamuu jechuun, Ijoollee BIYYA keessaa lubbuu kennee falmaa jirtuu hangam akka miidhuu ni qalbifannaa laata ? keessattu beektoonni yennaa legellegan. Qeerroon wayyaanee buqqisuun galii isaatii. Galiin isaa kun ammo garatti deemuu mirkaneessa . dhumate. Galii isaanii ABO tu beekaa sodaatameeti ? moo Ijoollee ficcisiisuu jabeessuuf ? Jaallattanis jibbitanis, Qeerroon garatti deemtuu hin beekamuu jedhamaa turtee, Sirna wayyaanee haala nama dinqisisuun buqqisuuf jiru. Adeemsa isaanitti milkaa’aa jiraachuun ammo , kaleessayyuu galii isaanii lafaa qabuu jechuudhaa. Walitti bu’iinsi osoo hin umamnee guutuu Oromiyaatti haala qindaa’een waan gaggeessaa jiran ifatti ragaadhaa. Sammuu cabuu xiinxaltootaa hin barbaadu. Hiriirrii isaanii fi gochii isaanii, Arsiii fi Baaleetii, obbolaakeenyaaf du’a ga’ii deemnaa jedhanii , konkolaataa 43n ka’uun , qindoomiinaa fi hojii keessa dabran mirkaneessa. Gama kanaan qeerroon durfamneerraa isaaniin qixxaachuuf MAARSHII haa geeddarru .
  5. OPDO fi WAYYAANEE gidduu waan jiru irratti, tilmaamni keenya sirrii akka ta’uuf akkaataa itti yaannuu geeddaruu qabnaa. Yoo ta’uu baatee waa hedduu dhabuu dandeenya. Adeemsa diinaa ilaalanii waan hojjatan hedduu waan ta’eef. Gaafa kana jennuu garuu waan qalbifachuu qabnuutu jira. Wayyaaneen laafattee dhiiftee, OPDOn dammaqixee dhiiftee, AMAARRI nu waliin dhaabbattee dhiiftee, sochiin keenya gonkumaa golgolaa’uu hin qabu. OPDO fi wayyaanee gidduu xinnaatus dubbiin seenuu waan mul’isuutu jira. Keessattu wal ga’ii Ihaadeeg ammaa irratti, garee lammaafaa amanuu dhabuun warra dullacha walitti qabatanii mari’achuu isaaniitii. Kun waa tokko . garuu deebi’ee hin fooyya’uu jechuu miti. Kanaaf sochii ofii fi toftaa ofii daran jabeessuu irratti MAARSHII geeddaruu qabnaa. Sirna kana raafneerra. Sirna kana humnaan itti seenuuf ammallee miidhaa nurra ga’uu garaatti qabannee, keessa wayyaanee kana caalaa diiguun barbaachisaadhaa. Wayyaaneen humnatti akka ceetuu nuuti yeroo isaa malee dirqisiisnaan, humna waraanaa keessaa adda duraa irratti ilmaan Oromoo hiriirsiti. kanaaf dura waan achi jiru cabsuun barbaachisaadhaa. Waraana bobbaaftuu geeddaruu qabnaa. Keessa wayyaanee akka malee raafamaa jiru kana caalaatti raasuu qabnaa. Amma iccittiin ilmaan Tigiree qofa harka seetee jirtii. Warra kaanirraa amntaa dhabaa deeman. Kanaaf carraa jirutti dhimma ba’uun dansaadhaa.
  6. Wayyaaneen Waraana Ummata keessa facaasuu murteessuun furmaati of harkaa qabduu sadarkaa dhumaarra jiraachuu mirkaneessa. Waraana Ummata keessa bobbaasuun waa lama ofirratti murteessuudhaa. Humnaan jiraachuuf ykn dhabamuuf. Waraanni bobbaafamuu hundumtuu kan Ummatatti dhukaasuu miti. Wayyaaneen nama 40 ykn 30 keessa nama 3 ykn 5 keessee akka ummata fixan taasiftii. Warri waan kana raawwatuu battalumaan geeddaramuu. Kanaaf waan goonuu itti yaaduu qabnaa. Herreegii waa hundaa deemee deemee, wayyaanee irratti goolabama. Kanaaf ammo waan barbaachisuun qophaa’uuf, sochii keenyaaf MAARSHII geeddaruu qabnaa. Waraana bobbaasuu waliin waan akka tasaa Umamuu maluus carraa bal’aa qaba. Wayyaanee irraa humnii cabuu eegallaan guutuu biyyaa baatii tokkotti wal ga’uu danda’aa. Yeroo kanatti murtiin wayyaanee waraana Ummata keessaa harkisuutu dhufa. Yeroo kana maal gona ? irratti hojjachuu barbaachisa. Waraanni yeroo Magaalaatti bobbaafamuu , mormii qeerroo qofaan ykn ijoollee hanga 50n gaggeessuu geeddaranii, Ummata guutuu magaalaa yoo kaasan, yaadi wayyaanee ni dhaabbata. Waraannis ni rifata. Gama kanaan Maarshii keenya geeddaruu qabanaa.waraanni bobbaafamuun iccitti biraas ni qabaata. Abbootii qabeenyaa Tigiree tikisuutu jira. Kana qoratanii adda baafachuu qabnaa.
  7. Abbootii qabeenyaa Biyyoota alaa irratti waan hojjannuu daran jabeessuun murteessaadhaa. Tarkaanfiif jarjaruun dura, Abbaan qabeenyaa sun sirna sana deegaruu irraa akka dhaabbatu hubachiisuu barbaachisa. Yoo qabeenyaan isaanii kun wayyaaneema jiraachisuuf dhaabbatee ….waan siif gabaabbatutu jiraa jennaan. Suduudaan sirna ummata keenyaa fixaa jiru osoo arganii callisuun yakkaa, kanarra taree hojii investimantii irra dabranii, Intarneeta ugguruu, waraanaa fi poolisii nu ajjeesuu leenjisuun yakka ta’uu itti himuun barbaachisaadhaa. Walumaa galatti gurra warra alaa harkisuuf, jara kana tokko lama jedhanii rifaasisuu barbaachisa.
  8. MAARSHIIN walirratti duuluu geeddaramuu qaba. Madaalli Oromummaa har’aa akka kaleessaa wacuun ykn arraba dheerachuun miti. Hojiidhaan ta’eera. Yeroo qabsoon kun Biyya alaatti baatee Biyyi keessi qabsoo kanaaf hanga keessummaa ta’uutti irratti hojjatamee san, holollii waa hedduu balleesseera. Har’a garuu Maarshiin geeddaramee, HUNDEEN QABSOO OROMOO biyya keessa ta’eera. Galatan warra cichanii qabsoo kana jiraachisaniif haa ga’uu. Waan Biyya keessatti gaggeeffamaa jiru guyyaarraa gara guyyaatti hangam bilchaataa fi yeroo eeggataa ka jiru ta’uu ifati mirkanaa’eera. Kanarra dabrees, ijoolleen sun guyyuma tokko ka iyyitee biraa deebitu hin taanee. Qindoominni isaanii gonkumaa harki laafaa fi Maakkiyaatoo baree akka hin hojjannee mirkaneessee jira. Kanaaf holola keessaa ba’aa. Hundumtuu karaa isaaf mijateen akka falmatuuf karaa waliif banaa. Galata qabaadhaa. Lubbuu guyyuu galaafatamtu irra ejjattanii dantaa keessan hin dursiinaa. Waan eegalamee gonkumaa xiinxalaan hin dhaabbatu. Hin ibsamuus. Wayyaaneenuu mataa itti cabdee jirtii dinqisifadhaa.wal jajjabeessaa.beekumsaa fi dandeettin koo kanaa maal isin gargaarru waliin jedhaa. Abbootiin gadaa Biyya keessaa maalitti jiru ? inni alaawoo??? ? waanuma kana dhaabuu maalif dadhabuu ? Kutaa 2ffaan itti fufa.

Maarshii geeddaraa. Maarshii humna nu godhu.

HORAA BULAA !!!!

Featured post

Dhaamsa-Gabaabduu Uummata Oromoo Hundaaf!!

25443331_1891028324544324_4742951572872490841_nDhaamsa Gabaabduu Uummata Oromoo Hundaaf!!
=================================
Uummaatni Oromoo haala raafamaafi gaaga’ama,yakka duguuginsa sanyii mootummaan abbaa irree wayyaanee EPRDF/TPLF biyyatti keessatti gaggeessaa jiru roga hundaan of irraa qolatee gabrummatti xummura godhee Bilisummaatti jiraachuuf yeroo kamiyyuu caalaa dammaqinsa guddaa gochuun dirqama. Kanaafuu haala yeroo biyyaattiin keessa jirtuufi Qabsoon Bilisummaa Oromoo diina hudhee qabee jiruurra qabxiilee armaan gadii hubannoo keessa galchuun haala fulduratti caalaatti itti adeemaa jirruuf qophii gochuufi gaaga’ama uummata keenyaa xiqqeessuuf dursinee dhaamsa kana gadii gadi jabeessuun dabarsina
1. Uummaatni keenya Waantoota nyaataaf itti fayyadamnu kanneen akka Ashaboo, Zayitaafi Mi’eessituu adda addaa yeroo dheeraaf akka gargaaramtanitti bitadha!!
2. Manguddootni ulfoon biyyaa, Dubartootni ulfaafi Daa’imman naannoo jireenyaa keessaan irraa fagaattanii daandii dheeraa geejjibaanis haa ta’uu haala fedhee kamiin iyyuu hin deemina, of eeggannoo godha!!
3. Barattootni dhaabbilee barnoota olaanoo hanga sadarkaa 1ffaatti jirtan bakkuma jirtanitti of eeggannoo guddaa godha, sochii warraaqsa FXG fi diddaa kamuu Qabsoo Bilisummaa Oromoo galiin gahuuf godhamuu keessatti bilchinaafi hubannoo amma qabdan caalatti jabeessuufi dabaluun cinatti haala uumamu kamiifuu of eeggannoon socho’uun murteessadha!!
4. Qeerroon dargaggootni Oromoo sochii FXG irraa qooda fudhachaa jirtaniifi uummataaf dargaggoota Oromoo qooda fudhachiisa jirtan wayita sochiin godhamu konkolaataa fe’isaafi geejjiba kamuu wal guuranii yaabbachuun gaaga’ama lubbuu waan fiduuf of eeggannoo guddaa godha. Kanneen akka akkas gootan isin kakaasan lakkii gaaga’ama lubbuu qaba dhiisii jedhaa sochii keessaa moggaatti baasaa gorsa!!
5. Bulchitootni Caasaa Mootummaa Wayyaanee OPDO keessatti sadarkaa gidduugaleessa hanga Aanaafi gandaatti argamtan supha mootummaa ( Haaromsa gadi fagoo) jettan dhiisa. Sirna EPRDF Oromoo moggaatti baasee duula duguuginsa sanyii gaggeessa jiru keessatti haaromsi godhamu kamuu uummata Oromoof Bilisummaafi Walabummaa kabachiisuuf kan akeeke waan hin taaneef, yeroo kanatti humna qabdaniifi waan dandeessaniin gara Qabsoo Bilisummaa Oromoofi uummata Oromoo cina dhaabbachuu irratti xiyyeeffadha!!
6. Ilmaan Oromoo hojjettootni Mootummaa sadarkaa garaagaraa irraatti argamtaan karooraafi tarsiimoo mootummaan wayyaanee aangoorra of tursuuf kallattii hundaan fayyaadamuuf tajajiltuu taatanii hin dalagiina. Sadarkaa jirtan hundarratti hojii isinitti kennamu kufaa taasisuun uummata Oromoo duguuggaan sanyii irratti gaggeeffamaa jiru cina dhaabbadha!!
7. Yakki Waraanaa Oromiyaa Bahaa, Kibbaa fi Kibba Bahaan itti fufinsaan uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jira, Oromoon akka uummataattis, akka Jaarmiyaalee Siyaasaafi Jaarmiyaalee hawwaasummaatis haariiroo wal utubbiifi tokkummaa jabeeffachuun mootummaa halkanii guyyaa dhiiga uummata keenyaa dhangalaasaa jiru aangoo irraa darbuu irratti waloon akka hojjetamuu dhaamsa keenya gadi jabeessinee dabarsina!!.
8. Oromoon akka waliigalatti Qabsoo hidhannoo jabeeffachuuf kanneen hidhannoo qaban waan barbaachisuufi dandahamuu hundaan jabeessuufi bira dhaabbachuun, kanneen diinni hidhannoo irraa hiikkachuu barbaadu akka hin hiikkaanneef tumsa barbaachisuu gochuun caalatti hidhachuufi hidhachiisuun diina keessaafi duubaan yakka waraana duguuggaa sanyii nurratti gaggeessuu of irraa qolachuun Bilisummaa saba keenyaafi Walabummaa biyyaa keenyaa gonfachuuf waloon Qabsootti haa jabaatnu jechuun irraa deebinee dhaamsa keenya dabarsina!!
Injifannoon uummata Oromoof!!
Gadaan Gadaa Xummura Gabrummaati!!
Hooganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo!!
Muddee 21/2017

Featured post

Koreen-Hojii Raawwachiiftuu Ihaadig ibsa baase keessatti:

Adem Misoma's photo.Via: Tulluu Caalii
Koreen Hojii Raawwachiiftuu Ihaadig ibsa baase keessatti:
1.Agoobara Ihaadig keessa dimokraasiin akka hin jirre,
2. Addaddummaa Ilaalchaa fi raawwii irratti garaagarummaan jiraachuu
3.Mirgooti dimokraasii uummata keesattis hojii irra akka hin oolin,
4.Ihaadig aantummaa uummataa akka hin qabne,
5. Dhaabota miseensota Ihaadig gidduu wal amantaa fi wal deggeruun ammaan dura ture yeroo ammaa sharafamee wal shakkiin akka jiru,
6. Walitti bu’iinsa uummatoota gidduutti uumaman mootummaan yeroon furuu hanqachuun biyyatti balaa keessa buusee akka jiru
7. Maddi rakkoo walitti bu’insaa fi hanqinoota biyyattii keessa jiranii qaama Ihaadig hojii raawwachiisu ta’uu isaa
8. Walumaa gala biyyattiin hammacamaa fi haala hamaa keessa seenaa akka jirtu hubannoo tokko irra geenyee jirra jedha.
Mariin Kore Hojii Raawwachiiftuu Ihaadig kun amma illee itti fufee jira. Rakkoolee jiraachuun irratti walii galame akkaataa itti furaman irratti haasa’anii kallattii kaa’uu isanii dubbatu. Adeemsa marii isaanii walitti fufiinsaan uummataa fi miseensota Ihadigiif ifa gochaa deemna jedhu.
Ibsa KHR Ihaadig kana irraa haala rakkisaa Ihaadig keessa jira jedhamee himamaa ture, garaagarummaan dhaabota miseensota Ihaadig gidduu jira jedhamee dubbatamaa fi gabaafamaa ture sirrii ta’uun mirkanaa’ee jira. Keessaahuu dhaaba OPDO fi Bi’aadeen gama tokkoon TPLF fi namtichi Walaayitaa gama biraan wal dura dhaabbachaa akka turanii fi jiran adda bahee jira. Walgahiin amma irra jiran ajandaa guddaan akkaata itti garaagarummaa gidduu isaanii jiru furatanii sirna federalism heera isaanii irra jiru hojjii irra oolchuu danda’an irratti walii galtee uumuuf akka ta’e ifa gala dha. TPLF Ihaadig keessattis mootummaa keessattis waggoota 26 darban ol aantummaa qabaachaa akka ture, ammaan booda dhaaboti afranuu wal qixxummaan biyyattii bulchuu kan jedhu irratti akka yaadaatti walii galanii xumuru jedhamee eegama. Akka kanaan mootummaa federaalaa keessatti aangoo qooddachuun, birmadummaan mootummoota naannoo akka tikfamu, uummatooti naannoo qabeenya uumamaa fi dinagdee naannoo isaanii irratti abba akka ta’an kan jedhuu fi kkf irratti afaniin walii galanii ka’u jedhamee tilmaamama.
Dhaabota mormitootaa biyya keessaa fi ala jiran garii wajjinis marii fi walii galtee uumuu kan jedhus irrattis ni haasawu jedhama. Haa ta’uu adeemsa Ihaadig irraa amma illee wanni mul’atu hojii irra oolchuu irratti hanqinni mudate malee sirni nuti diriirsine sirrii dha, of haaromsinee sana sirreeffannee fuul duratti deemna kan jedhu malee humnoota biro dabalannee mootummaa haaraa ijaarra kan jedhu qalbii isaanii keessa hin jiru. Qorannoo fi ibsa isaan waltajjii adda adaa irratti kennan irraas wanni hubatamu akkam godhanii akka itti sirna ofii tikfatan iratti malee jijjiirraa sirnaa fiduuf akka hin taane ifaa dha. Amma illee ilaalcha Dimookraasii Warraaqa keenya hojii irra oolchuu irratti gufuulee nu mudatan buqqifnee gara fuula duraatti tarkaanfanna jedhu.
Kan nama dhibutu immoo namooti miseensota Koree Hojii Raawwachiiftuu Ihaadig hin ta’in akka Kumaa Dammaqsaa, Abbaayi tsaayyee, Girmaa Birruu, Abudilazii fi kan biroo walgahii sana irratti argamuu isaanii ti. TPLF hoogganoota OPDO harkiftee walgahii sana irraa kan hirmaachifteef hooggana OPDO haaraa jedhamu dura dhaabuuf akka ta’e beekamaa dha. Haala shiraan guutame akkasii keessatti EPRDF biyyattiif dhiisii ofii isaa keessatti iyyuu sirna dimokraasii fi wal qixxummaa ni fida jedhamee hin eegamu. Afaaniin walii galle jedhanii bahuu malu garuu amala TPLF irraa hojiitti hiikamuu hin danda’u. Waa hundaafuu waan fuula dura dhufu ilaalla

Featured post

How the TPLF Clowns Muddied President Obama’s Africa Legacy

How TPLF Clowns conned born suckers of the world and who muddied President Obama’s Africa legacy

Ethiopians continue to wonder; how a small time world recognized terrorist group known as Tigray People Liberation Front (TPLF) pulled the greatest scum in history of Ethiopia.How TPLF Clowns muddied

 

May 22, 2016 (Zehabesha) -It is unspoken rule without saying; TPLF is a mercenary group unleashed on the people of Ethiopia. But, the question remains whether its supporters and apologists are part of the scum or on only in it for the money.

Nevertheless, how it is a hardline Marxist-Leninist ethnic liberation pushing TPLF clowns turned 360 degree to become Ethiopia’s # 1 snake oil salesmen of the century in a matter of two decades to put the nation in the auction block to foreigners?


More bewildering g is; how did the same internationally recognized ‘terrorist ’ turned ‘mercenary’ accused of elaborate assassinations, kidnapping and   racketeering ended up to be endorsed by non-other than the leader of the Free World and the first ‘African-American’ President of the United States of America as a ‘democratically elected government of Ethiopia’ and its assassination squad as mercenaries for hire – reducing President Obama’s Africa legacy into the ashes of history with no one noticing it?

Wait, it gets worst. How it is the same TPLF clowns outwitted US authorities to circumvent the laws of the land to receive US taxpayers’ money and charities in the form of foreign aid and import and export what they extorted from the people of Ethiopia in and out of the US and got away at will for these long without being noticed, charged and jailed.

Don’t go yet, there is more. How it is TPLF outsmarted the World Bank, IMF as well as the Donor Group and Foundations to pour in 100s of millions of dollars all these years without knowing TPLF’s scum of laundering it to its own coffer? And, who is responsible for the entire debacle?

As I said before; the devil is all in the details.


But, before I go on to say who could possibly be responsible to the crises brought on our people and nation; it is appropriate to say why it was possible (the cause) to begin with. I firmly believe; the slash-and-burn politics of our contemporary elites opened the door wide for TPLF clowns and associated con artists, criminals, drifters, invaders, pseudo intellectuals, lookalike journalist and preachers to believe the people of Ethiopia are disposable for their personal adventure or interest and the nation is their playground at their disposal. That said, I also believe, there is foreign interest behind the elites behavior at the expenses of the rights and liberties of our people.

This uncomfortable yet row truth continues to be the biggest hindrance for the democratic movement to free the people from a smalltime mercenary-led ethnic Apartheid regime.

Let me explain briefly why what I say is true before I become another causality of the slash-and-burn politics of the usual suspects including the mercenary TPLF clowns.

There is unspoken rule among the Ethiopian elites. That is, they knowingly and unknowingly believe; the freedom and liberty of the people of Ethiopia are under their mercy. Therefore, depending their mood or political and economic ‘adventure’; they reduced the right and liberty of the people into a zero-sum game to their liking and worse yet; a trial and error experiment of their prevailing imagination of what the people’s rights and liberty ought to be.

For instance, in the last four decades since the traditional monarchy rule ended, the ruling political elites implemented Marxism, ethnic liberation and crony capitalism on the people to produce the two most criminal regimes in the modern history of Africa with millions of death, displacement, famine and corruption to show for it and it continues to be so at the present. But yet, not one elite involved in both regimes took any responsibility or made accountable by anyone for crimes of the century, not one.

Now, unlike the Derg regime’s elites; Ethiopians are under ethnic elites that mastered the worst of Marxism, ethnic politics and crony capitalism combined all-in-one never seen in modern experience since the South African Apartheid regime rule ended.


Ethiopia donated $20m to Clinton Foundation through Sheik Alamuddin

But yet, have you noticed how many self-appointed political elites play slash-and-burn politics –reducing the rights and liberty of the people of Ethiopiaconditional to their ever changing political adventure or interest from ridding the ruling elites?  This reality alone should be sufficient to illustrate the ever changing self-serving conditions the elites forward on the democratic rights of the people of Ethiopia as a principle cause for the people not to own their freedom and liberty all these years. In other words, the people’s freedom and democratic rights are conditional to the self-appointed political elites’ imagination of what democracy means to our people.  If that is not the case; why are the elites not coming together for democratic rule to end Apartheid tyranny besides inserting democracy in their slogan in the last hour?

That said, coming back to the subject matter; the ruling TPLF elites’ slash-and-burn politics and the ever changing political and economic adventure (Marxism, ethnic liberation, revolutionary democracy, crony capitalism and more to come) came out of the same belief—Ethiopians are disposable for the elites’ political adventure or economic interest in general.  What makes TPLF elites different and more dangerous than others is; their willingness to be mercenaries for hire to foreign interest against the interest of the people of Ethiopia never seen in history. Credit (‘legacy’) is due to the leadership of the late TPLF con artist extraordinary Melse Zenawi.

Now, the screaming crying TPLF clowns/apologist must swallow the bitter truth; they are conned to commit heinous crimes of atrocities and corruption instead of blaming anyone or skirting the issue and live with it.

But, If there are two ‘important’ ‘foreigners’ among many around the world that consistently duped the world on behalf of TPLF clowns to get away with ‘murder’ and at the mean time to make a mockery of President Obama’s African legacy, Susan Rise, the former Secretory of African Affairs and UN Ambassador and the present Senior National [in] Security Adviser and honorary Ambassador/lobbyist of TPLF followed by Gale Smith, the present Director of USAID should take the credit.

The dual recruited early on brought TPLF in the world stage and did more damage on the Africa people rights and liberties on behalf of one dictator or another, particularly the late dictator/conman of Tigray/Ethiopia Melse Zenawi than any other foreign official ever did. The Rwanda genocide under Susan Rise watch and how she got away to become the lead expert and adviser to President Obama should tell you there is more than the hype we hear.

Susan and Gale that pride themselves as close friend of the late dictator of Ethiopia since his gorilla days up to his death in mysterious circumstances essentially wrote the African policy of the Clinton as well as the Obama Administration in what appears the copy of Melse’s policy. The con artist that groomed the dual since they were junior State Department officials assigned in Africa owes him for what they know about Africa and the position of power they hold in the US government.

Journalist and historians will do Ethiopians and Africans in general and the American people in particular a great favor if they obtain and dig in on the dual’s official correspondence with the then guerilla leaders under the Freedom of Information Act to find out how he conned and coached the two clueless junior American officials not only to become lobbyist on behalf of TPLF on expenses US taxpayers and against the people of Ethiopia but, to write the US policy on Africa.

Likewise; informing the American people how the dual on behalf of TPLF duped President Obama that despised African dictators at the beginning of his administration to end up embracing them at the end of his term to the point of calling TPLF led Ethiopian rogue regime ‘democratically elected government’. At the meantime, it would be appropriate to find out who TPLF agents the two US government officials rely on at present to utter the hogwash we have been hearing from the Administration officials.

Regardless, the first ‘African American’ President’s legacy on Africa turned out to be nothing more than historical embracement– a hype to dupe Africans in believing things will change for the better under his Administration when in reality it got worst, thanks to Susan Rise and Gale Smith lobbying on behalf of African dictators against the interest of United States as well as Africans.

Ethiopians is the Diaspora should also take responsibility for failing to make the two officials accountable in the court of law or concerned congressional oversight committees as Professor Al Mariam continue to hound them.

When conning Westerners weren’t enough, how TPLF clowns managed to out maneuver the Chinese Communist Party, Indian and Arab government officials and investors with a pyramid scheme without being discovered for far too long is another saga in the arsenal of the mercenary TPLF.

Think about it. The late Melse Zenawi, the mastermind of slash-and-burn politics at home and pyramid scum abroad wasn’t an ordnary con artist. He knew all along every bodies ‘expectation of African small men and the right incentive for greed to blind and entice the greedy to come and throw their repetition for diplomatic cover and their money in to TPLF coffer. After all; he and his comrade in arms were expert selling sand as wheat out of the mouth of starving Ethiopians to dupe Westerners out of their cash. Therefore, for scum artists that use human disaster as opportunity to pickpockets; the greedy are easy prey to entice.

A good example of a born sucker of TPLF scum in recent memory was the arrogant and greedy owner of Karuturi Global that salivated to get free land the size of Belgium not knowing TPLF’s scum. The stupid man deserve what he got for believing  a few pages contract signed by TPLF cadre posed as government official  is good enough to grab land a size of a country.  But, again many Ethiopians in diaspora are tripping over each other to grab a little plot of land they don’t even know who it belongs just because an illiterate TPLF cadre in Diaspora told them to do so. Many end up crying behind closed doors scammed of their money as TPLF clowns planned it.  Greed not only blind people not to see what is coming; they put more money in hope of getting what they know was a scam.

Quite frankly, if people closely followed what TPLF scum artist Melse professed for different audience at different times  like ‘over my dead body—land will be privatize’ while he was dispensing it for his cronies like candy they wouldn’t be crying foul. What he actually saying was; Ethiopians have no dollars but land to give TPLF but, no one listened.  Only his loyal cronies and foreign nationals with dollars will get land practically for free to keep them silent and milk them for more later on.  That is not all, they will even get subsidized loan in birr to entice them to come in. When you think about it; why would he gives his self-proclaimed enemies (Ethiopians) their own land when he can sell/lease it for a dollar to fatten his coffer? If you look at who was first in line to grab prime urban and rural land (good luck finding the complete list) you would understand what TPLF scum/policy is all about.

Moreover, the most preferred foreign land grabbers beside TPLF’s cronies are Arabs, Indians and Chinese in that order.  They weren’t picked for being good stewards of the land nor because they are legitimate investors but for their contribution to enhance TPLF occupation and robbery without raising questions or making noises.

Obviously, the Arabs have special place in TPLF’s heart. It wouldn’t be an exaggeration to say Arab governments invented TPLF and without them there wouldn’t be TPLF period. In fact, TPLF con artist Melse Zenawi was heard saying he is Arab before he was born-again Ethiopian.-When he found out there is easy money to be made being Ethiopian the entire TPLF con artists became more Ethiopian than the Ethiopians they despised. And, the ring leader ended up buried; not in Tigray he supposedly liberated from his ‘Ethiopian enemy’ but in the heart of the ‘enemy’ nation —reducing the bogus ‘Tigray liberation’ in to the ashes of history with the ‘golden people’ he profess to belong disposable at will.

The irony is; even his TPLF cronies couldn’t see being conned in daylight– scrambling to build a Foundation for the conman; not in Adwa where he declare to belong but, Addis Ababa. After all, they are too busy selling and stealing like urban drag kingpin to see anything else.

Looking at the top real-estate con artist/Ambassadors assigned in each country to sell Ethiopian’s land will tell you the other side of the story. The successive handpicked TPLF agents/ Ambassadors in the petro rich Arab countries’ embassies tell you why they were assigned there. But, noting come close to the unofficial TPLF Ambassador and biggest land- grabber/broker/investor than the Saudi nationalSheikh Mohammed Al-Amoudi. A close confidant of TPLF conmen Melse Zenawi and Birket Simon (an Eritrean national masquerading as Amhara official) he became the de facto TPLF regime official.

Al-Amoudi became a nuisance among Ethiopians since he started playing his Ethiopian nationality to do TPLF’s political bidding and his Saudi nationality to do TPLF’s economic bidding and showed his true color. The irony is; why would a man of enormous wealth and business interest around the world reduce himself to associate with the most dangerous mercenary masquerading as the government of Ethiopia raises more questions than answers.

When that wasn’t enough; Al-Amoudi went out of his way to disfranchise and harass Ethiopians in the diaspora   and to lobby US government officials on behalf of TPLF– spending millions of dollars. His 20 million dollar contribution for the Clinton Foundation on behalf of the ‘government of Ethiopia’ is the tip of the iceberg of how far he would go to defend TPLF clowns his questionable investment depends on. There got to be more than financial gain that motivate him to put everything he got online on  a small time corrupt regime led by TPLF. Ethiopians can only guess why he isn’t coming out to explain his reason to cover up for TPLF crimes against the people of Ethiopia.

His denial;  his  contribution on his official website stating “The Sheikh made a donation of only $6m to the Clinton Foundation but donated separately $16m to AIDS awareness in Africa wholly unconnected to the Clinton Foundation” by skirting the issue sounds fear of being implicated by US laws and contradicts his public statement of  unwavering political and financial support for TPLF regime and how far he goes to undermine the oppositions in Diaspora. His recent unsuccessful attempt to break up the Ethiopian Football Federation in North America by spending millions of dollars bribing players and officials is a testimony to his commitment to sustain the corrupt TPLF regime.

Here again, the elites conspiracy to believe the people of Ethiopia are disposable to their will is at work.  If Al-Amoudi with an enormous wealth and influence that could afford to take a stand for the people’s freedom and right is not a testimony to that facts who could be? In fact, he is a prime example of what is wrong with contemporary elites that reduced our people as their indenture servants.

Moreover, the legality of an investor of a Saudi national to influence Western governments on behalf of a third party corrupt foreign regime in the name of ‘Aid awareness’ is a million dollar question that requires investigation by legal experts and mainstream Media alike.

In Asia, one of the TPLF mob boss/real-estate agent/Ambassador assigned to deal with the Communist Party of China that trained him to be a Marxist assassin then and “Developmental State’ crony capitalist at present is the Dishonorable TPLF conman Seyom Mesfin. The main reason the Former Foreign Minister sent to China as Ambassador was to use the Chinese Communist party to expand TPLF political as well as economic hegemony on Ethiopia behind closed doors and to counter Western governments’ pressure for reform. In that capacity; he managed to make TPLF owned EFFORT companies the number one exporters of stolen commodities’ destination in Asia countries he oversee from his base in China and China the number one contractor of infrastructure projects. It appears; the officials of China have no clue how TPLF duped them; partly because no one inform them they are dealing with TPLF con artistes posed as Ethiopian government officials.

But, the real-estate agent/Ambassador Gent Zewde in India stand out as the only none TPLF con women that appears to work for commission to sell her country’s land to Indians for a bargain. Her unconventional tactics never heard of in history speaks for itself.

In an interview she conducted with Indian ITMI TV (video deleted for unknown reason) , she confessed the true nature of TPLF. She said referring to listening Indian audience; ‘

“You don’t have to buy the land in Ethiopia because the government gives you the land for an almost negligible lease price for 25 to 50 years, which is then, of course, renewable. There are other government incentives as well.”

She was also allegedly responsible for multiple advertisements on local newspapers for Indians to come and grab cheap land in Ethiopia. Indians were rushing to grab in the greatest land- rash since the Westward Expansion of European Americans from East Coast to West Coast of US to grab land in the late 19th century. Unfortunately, at the meantime; TPLF was chasing Ethiopians out of their land at the other end in a cover of Villagazation Program–cashing in more money from the World Bank and the Donor Group while agents like Gent were selling the land to Indians.

(See also Haliamriam Desalegn mumbled on an interview with Vickram Bahl of ITMI TV regarding land give away claiming lands given are empty land with no settlement.

One Indian farmer that took the offer early on was heard saying “my land in Ethiopia is bigger than my village in India” while Ethiopians were pushed out of their land into exile by TPLF cadres.

The February 2013 Guardian article; ‘India-investors-forcing-Ethiopians-off-land’ partially showed Gent Zewde’s accomplishments during her tenor.  Again, the irony is no one including the Indian government that poured in 100s of millions of dollars into TPLF coffer in the name of building sugar factory makes her or TPLF conmen accountable.

Tell me; what else can you call TPLF scavengers but mercenaries for hire?

The crime of TPLF clowns & associates are many to list here. In fact, as a policy; TPLF elaborately sealed off any information that exposes its and associates crimes from coming out of the country.  Therefore, not a fraction of the crimes committed against the people of Ethiopia are known to the public and the world at large made possible by fake propaganda Medias in the English language masquerading as Free Press. If you look at the propaganda machines posed as private press at home you understand mercenaries are on the loss in your beloved Ethiopia.


By now; there is absolutely no doubt in every Ethiopian mind the ‘Adwa’ gorillas & associates allover Ethiopia and in diaspora proven to be the enemies of Ethiopians. Therefore, the ball is in Ethiopians’ court to rid the enemies within. The only things holding back Ethiopians at the moment are those that ask what ‘if-and-but’ for one reason or another in denial to accept the reality – TPLF clowns institutionalized criminality against their own people in the name of ethnic Fedralsim. Therefore, the democratic struggle is not about ideology but criminality.

There’s a saying “Do it right or don’t do it at all”. Ethiopians must and will be free from tyranny once and for all to be ruled under democratic regime of their choice, it is a matter of time. The question is what do the political elites want? If opportunist elites keep asking what if-and-but, or continue to play slash-and-burn politics; they aren’t any better than the conning TPLF clowns in insulting the intelligence Ethiopians.  Ethiopians should and must make them accountable for extending the rule of TPLF.

The fate of Ethiopians can only be drawn by the people themselves no one else. No more Ethiopians can be duped by opportunist elites that kept the rogue regime alive and extending the misery of the people for far too long.

They say ‘talk is cheap’. Let every elite swallow the bitter truth and submit for the will of the people to be free and governed under democratic rule. Anything else is opportunism at its worst.

The conning and conniving TPLF clowns must and will surrender for the people will by choice or by force. The question is; can the rest of the elites love their people more than themselves to surrender in kind for the people will to shorten the live of TPLF Apartheid rule? If-and-but is the answer or crying foul is sufficient; there must be accountability by the people that are paying the ultimate price of TPLF tyranny. A little humility to tell the truth and accept personal responsibility to do the right thing goes a long way to end the nuisance of tyranny for good and to tell the world; Ethiopians means business this time around.

Warning for TPLF clowns: Committing crimes against the people of Ethiopia from your hiding is not going to help you. Only confessing your crimes in public may help. Your fate is on your hand to do right by surrendering for the will of the people than TPLF. But, expecting to con your way out of your predicament as usual or looking for someone as scapegoat will not help you avoid the unavoidable.  The sooner you accept you are nothing more than a henchman for TPLF Apartheid regime the sooner you realize you are ‘dead fish’ in the ocean.

Featured post

SEENAA GOOTA OROMOO JAAL_ BURUUYSOO_BORUU kuta 1faa

15665963_1251206608307010_358566437371148949_n.jpg15590355_1251206594973678_5358553908675569891_n.jpg
SEENAA GOOTA OROMOO JAAL BURUUYSOO_BORUU Seenaa dagannuus seenaan nama hin dagattu,
seenaa qabsaawootaa fi hogganoota bilisummaa Oromoo beekuun nurratti dirqama, keessattuu seenaa akka Jaal #Buruuysoo kanafaa jechuudha.
Hanga maayyitti obsaan dubbisaa #Share waliif godhaa
Fawaz Ahmad Oromiya tiin
Jaal Buruusoo Boruu eenyu???
Jaal Buruuysoo Boruu ilma Oromoo qabsaawaa hogganaa ABO kan tureedha.
Jaal Buruuyso Boruu maqaa warri baaseef #Abdulmaalik yoo ta’u Abbaa isaa #Umar_Abdushakuur fi Haadha isaa #Raaziyee_Haajii irraa Bara 1957tti baha Oromiyaa Harargee bahaa koonyaa #Gaara_mullata magaalaa #Baddannootti dhalate.
eega yeroo inni dhalatu akkuma aadaa Oromootti, fira,maatii fi ollaan hundi haa guddatu, guddatees haa beeku,beekees lammiif kan ta’u haa godhu jedhanii eebbisan, eebbifamees hin hafne, eebbi isaanii milkaawuun innis akkuma guddatee lafaa ka’een lammii boonsuu jalqabe.
#Jaal_Buruuysoo_Boruu dhalatee umriin isaa akka barnootaaf gaheen barnoota isaa mission naannoo sanitti argamutti kutaa 12 barate.
Jaal Buruuysoo Boruu qabsoo diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture irraa qooda fudhachuun nama guca qabsiise ta’uun hanga har’aatti yaadatamaa jira.
Lammiin Oromoo akka mataa ol qabatee eenyummaa isaatiin jiraatuuf namoota wareega qaalii kafaluun faajjii tahanii mataa ol qabachiisan keessan keessatti ramadama.
Gooti kun goota Oromoon hoggayyuu yaadattu goota sabaaf of wareegeedha.
Jaal Buruuysoo Boruu miseensa Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) dirree qabsoo fi biyya jidduu nama hojjechaa tureedha.
Jaal Buruuysoo Boruu bara 1978tti dirree qabsoo seenee qabsoo hidhannootti makame, akkuma dirree qabsoo seenee leenjii fudhateen damee siyaasaa jalatti ramadamuun hojii barruu hojjechuu jalqabe.
Bara 1979tti yeroo Korri sabaa ABO taa’amutti koree qindeessituu keessatti ramadamuun barreessaa koree tahee filame, hanga wal gahiin hatattamaa koree jidduu bara 1984tti wal gahiin taa’amutti akka barreessaa fi WBOtti hojjechaa ture, wal gahii bara 1984tti taa’ame irratti Jaal Buruuysoo Boruu miseensa waajjira siyaasaa tahee damee dantaa Siyaasaa irratti hogganummaan filame.
Bara 1989 keessa yeroo korri Sabaa ABO irra deebi’amee taa’amutti Jaal Buruuysoo Boruu adda durummaan koree qindeessituu Kora Sanaa tahuun filame, ammallee irra deebi’uun barreessaa walii galaa kora sanaa tahuun filame.
Kora kana irrattis Jaal Buruuysoo Boruu damee siyaasaa irratti hogganummaan filamee dirqama isaa bahaa ture.
Bara 1990 keessa Jaal Buruuyso Boruu hojii diploomaasiitiif gara Soomaaliyaatti imale, hijii diploomaasii cinatti hojiin boonsaan jaalli kun hojjete keeysaa gurguddoon dhiheessi humna bahaa yeroo gabaabduu keessatti furuu isaatin kan yoomiyyuu yaadatamuudha.
Hanga biyya soomaaliyaa turetti humna ABO yeroo sanitti soomaaliyaa ture karaa taliiga bulchiinsaa,leenjisuu, hidhachiisuu fi bobbaasa qindeessuu irratti qoodni jaalli kuni gumaachaa ture guddaa dha
Jaal Buruuysoo Boruu bara 1991 keessa yeroo mootummaan #Ziyaad_Barree aangoo irra fonqolu waraana, miseensootaa fi deeggartoota ABO kan soomaaliyaa jiranii fi ilmaan Oromoo hunda akkasuma deeggartootaa fi miseensoota IFLO( Kan Jaarraa Abbaa Gadaa) jechuudha kan yeroo sanitti rakkoo ABO fi IFLO jidduu jirtuuf haala lolaa hamaa keessa waliin turan hunda wal dhabbii sanaaf osoo bakka hin kennin Oromummaa dursuudhaan IFLO dabalatee ilmaan Oromoo hundaaf akka karaan toolfamuu fi balaa achitti isaan mudate jalaa akka dandamatan godhuuf murtiin inni fudhate kan sadarkaa bilchina hogganummaa isaa agarsiisuu fi mirkaneessuudha.
Jaal Buruuysoo Boruu bara 1991 baatii caamsaa keessa yeroo Soomaaliyaa dhaqetti wal gahii kora jidduu ABO irraa qooda fudhachuun isaa ni yaadatama.
Wal gahii sanaan booda mootummaan #Dargii kufuuf biiyti waan jeeqamtee jirtuuf, haala jeeqamiinsaa san ilaaluun kufuu/Caphuun mootummaa dargii beekkame, eega yeroo kanatti kufaatii dargii kanaan ABO Oromoo akka biyya dhuunfattuuf hojii dhaaba ABO kan dirree bahaatti hojjatamtu hunda Jaal Buruuysoo Boruu ABO bakka bu’uun gaggeessaa haggana tureedha.
Bara 1991_1992 hanga ABOn mootummaa cehumsaa keessaa bahutti gaafatama waajjiroota ABO bahaa hunda fudhachuun, marii ABO fi TPLF jiddutti deemaa ture hunda ABO bakka bu’uudhaan nama gaggeessaa tureedha.
Yeroo sanitti karaa ajajoota TPLF shira walii galtee yeroo sanii diiguuf mata jabeenya fi moormii goggogduu warri TPLF oofan hunda gootummaan dura dhaabbatee falmaa hadhaawaa gaggeessaa waan tureef bara 1992 keessa humni TPLF Jaal Buruuysoo Boruu wajjiin haasoofnee rakkoo jirtu furra jechuun waajjira ABO magaalaa Harar(Adaree Biyyoo) tti maristee ajjeessuuf karoorfatte, haa tahu garuu iccitiin sun waan jalaa ba’eef ykn jalaa dhaga’ameef osoo itti hin milkaawin hafuun Jaal Buruuysoo Boruu humna waardiyaa isaa wajji gara magaalaa #Malkaa_Rafuu (Kombolcha) tti jalaa miliqee osoo hin turin gara dirree deebi’e.
Jaal Buruuysoo Boruu hagganummaa isaa cichoomminaan itti fufuun bara 1993 keessa yeroo hayyu dureen ABO yeroo sanii Jaal Galaasaa Dilboo gara biyya alaa yeroo bahu, bakka isaa bu’uudhaan akka hayyu dureetti gaafatamaa dhaabaa walii galaa fudhachuun hojjechaa ture jaal Buruuysoo Boruu.
Bara 1993_1995 jiddutti dura taa’aa walii galaa tahuudhaan taliiga bulchiinsaa gaafatama walii galaa tahuudhaan hogganaa osoo jiruu guyyaa 10/05/1995 tti lolli hamaan mooraa inni jirutti itti tahuun Jaal Buruuysoo Boruu murtii mataa isaa fudhachuun harka diinaa seenee qabamee wareegamuu irra jedhee murtii mataa isaatiin ofii isaatiif boombii lama ofitti dhoosee of wareeguun qabsaawootaa fi ilmaan Oromoo isa booda hafan hundatti kabajaa godhee wareegamee, qabsaawoota, deeggartoota, sabboontootaa fi ilmaan Oromoo hundatti sheenaa bara baraa tahee hafe.
Jaal Buruuysoo Boruu yeroo lubbuun jirutti miseensoota WBO,hogganoota fi deeggartoota dhaabaa akkasuma ummata Oromoo biratti nama kabajamaa fi Jaalatama ture.
Jaal Buruuysoo Boruu nama sirna,heeraa fi seera dhaabaa kabajee kabachiisuu irratti fakkii gaarii tahee hojjechuudhaan beekkama.
Jaal Buruuysoon miseensoota WBO biratti akka hogganaa qofa osoo hin tahin akka Barsiisaa,Abbaa fi obboleeyyaniitti ilaalama ture, walumaa galatti yeroo hunda ganamaa fi galgala, yeroo deemu, yeroo taa’uu fi dhaabbatu hunda Furmaataa fi bilisummaa Dubbachaa, yaadaa, akkasuma nama hojjechaa ture tahuu isaa seenaan isaa ni dubbatti.
WAA’EE JAAL BURUUYSOO ILAALCHISEE JAALLAN LUBBUUN JIRAN KAN ISAA WAJJI TURAN KEESSAA HAMMA TOKKO YAADA ISAANII KANA DUBBISAA.
#Jaal_Urjii_Dhaabaa akkana jetti,
Bara 1995 keessa Jaal Urjii Dhaabaa yeroo saniif miilaa dhawamtee madoo taatee mooraa Jaal Atoomsaa turte, xalayaan hatattamaa itti dhufuun gara Jaal Buruuysoo akka deemtu murtaawe yeroo kanatti jaallan isii wajji jiran Gaangee irra miila ishee diriirsuun kaayanii, yeroo Gaangee dadhabdetti qonyee irratti ba’atanii Jaal Buruuyso biraan gahan, akkuma achi dheeyxee toorbaan gaheen lolli hamaan mooraa Jaal Buruuyso keessa jiru kanatti itti tahee Jaal Buruuuysoo Boruu ishee biratti wareegame, haala inni itti wareegame yeroo ibsitu.
Seenaa qabsoo keessatti takka lolli hamaan akkasii isaan qunnamee hin beeku, akkasuma namni hanga Jaal Buruuysoo Boruu lolee lochiise wareegamee beeku akka hin jirretti ibsiti.
Jaal Buruuysoo Boruu Jaakkeeta ofirraa baasee T-Shirt Adii Alaabaa qabuun haa mul’attu jedhee lolaa ture, yeroo sanitti humni TPLF qabdu waan guddaa taheef Jaal Buruuysoo boruu akka jalaa miloqee hafuuf jaallan yeroo gaafatan wanni inni deebiseef kan daran gootummaa isaa agarsiisu ture, akkana jechuun deebiseef.
1, Jaallan na dura wareegaman lubbuu 2 wayii qabanii, anis lubbuma akka isaan qabaniitin qaba.
2, Humni Tigree kuni gootummaa nurra qaban moo humna nurra qaban?
Jechuun cichoomminaan lolee lolchiisuu ture.
Jaal Buruuysoo Boruu guyyaa lolli kuni itti ta’etti lafti inni ture gammajjii hamtuu waan taateef buseen nyaattee akka malee dhukkubsachaa osoo jiruu, yeroo lolli itti tahutti mirqaana qabuun hayyoota Tigree lola sana keessa jiran 3 #Abraha #Siyyee..fi kkf gootummaa isaatiin harkaan qaqqabuun Qawwee(Girnoofa) isaanii harkaa fuudhee hunda isaanii walirra kaaye,
Lola kana keessattis Jaal Buruuysoo eega harkaa dhawamellee gootummaan loluun maayyii irratti Tigreen humna dabalataa Helikoptariin akkasuma garaa Burqaatiinis tahee karaa fiilinis ol neeyxee humnaa ol itti tahuun Jaal Buruuysoo Boruu Asrii guyyaa 10/05/1995 tti harka kiyya diinatti hin kennu jechuun boombii ofitti dhoosee of wareeguu isaa qabatamaan waan bira jirtuuf ibsite, Dabalataanis Jaal Urjii Dhaabaa yeroo waa’ee jaal Buruuyso ibsitu Jaal Galaasaa Dilboo yeroo gara biyya alaa deemutti hayyu durummaa isarra kaaye deeme waan taheef akka hayyu duree ABOtti ilaalama jechuun dubbattee jirti.
Gama biraatiin #Jaal_Damissee_Kabbadaa yeroo waa’ee jaal Buruuysoo ibsu.
Jaal Buruuysoon nama waahiloota isaa biratti kabajaa fi jaalala guddaa qabaachuu bira dabree barsiisaa tahuu isaa dubbata.
Jaal Buruuyso biyya ollaatti diploomaasiif ramadamee deemuu yeroo murtaawe hojjechuu isaa erga dubbateen booda, hanga isarraa eeggamee ol Barsiisuu, karaa bahaa fi galaa qopheessuudhaan, hamma ammaatti Jaallawwan isaa kan isa yaadatu tahuus dubbata.
Kanaafis Jaal Buruuyso goota kutataa, goota amanamaa tahuu isaatiin akka beekkamuus dubbatee jira jaal Damisseen.
Jaal Damisseen itti dabaluunis Jaal Buruuyso Boruu dhuma bara 1991 fi jalqaba bara 1992 keessa lola hamaa guyyaa 15 deeme irratti adda durummaan nama gaggeessaa tuhuu isaa dubbatee jira.
Wal gahii araaraa bara 1992 keessa ABO fi TPLF jiddutti taheen Jaal Buruuyso ABO bakka bu’uudhaan waaj dhufeef anilleen guyyaa san isa arguudhaaf carraa argadhe jechuun goolaban jaal Damisseen.
Dabalataanis #Jaal_Aslii_Oromootis akkana jechuun ibsiti waa’ee Jaal Buruuysoo Boruu, Jaal Buruuysoo Boruu haggana cimaa fi dandeeytii qabuudha, bara 1991 keessa Ana fi Jaal Buruuyso akkasuma Jaal Caalaa Leencoo yeroo gara soomaaliyaa deemnutti gaafatamni walii galaa ABO fi IFLO Jaal Buruuysootti kennamuu ibsiti Jaal #Aslii_Oromoo.
Eegaa waa’ee Jaal #Buruuysoo_Boruu barreessanii fixuuf hedduu ulfaata kanaaf seenaa isaa hamma tokko keessaa bifa barruutiin isiniif qopheesse.
Dabalataanis warri seenaa isaa bal’inaan beeytan seenaa goota keenyaa kana hanga irraa hafe itti nuuf guutaan dhaamsa kiyya.
#Share waliif gochuu akka hin daganne.
Qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufa!!!
Jaal #Buruuyso_Boruu rabbi jannataan haa qananiissu.
Ani kan isiniif qopheesse.
#Fawaz_Ahmad_Oromiya ti.
Muddee 22, bara 2016.
Horaa bulaa.
#Injifannoo_Ummata_Oromoof

Featured post

Cairo-Addis Ababa dispute over Oromo could derail dam talks

cairo-addis-ababa-dispute-over-o-100x80.jpg

RTSQFPV.jpg
Enter a caption

RTSQFPV.jpg

CAIRO — At a time when Addis Ababa is facing protests and calls for equality, job opportunities and economic prosperity in the Oromia region — the largest regional state in terms of both area and population — construction at the Grand Ethiopian Renaissance Dam site continues at a quick pace. According to an Oct. 17 statement by Ethiopian Deputy Prime Minister Debretsion Gebremichael, 54% of the construction at the site is now complete.

The crackdown on protests this year in Oromia has left at least 400 people dead. Residents of the region accuse the government of taking over their land and compensating them at very low prices, before selling the land to foreign investors at extremely high prices. Locals also complain about an absence of jobs.

Addis Ababa accused Cairo of supporting these protests; as a result, Ethiopian Foreign Minister Berhane Gebre-Christos summoned Abu Bakr Hefny, Egypt’s ambassador to Addis Ababa, on Oct. 9 for consultations on the Oromo issue.

According to a press release issued the same day by the Egyptian Foreign Ministry responding to accusations by Addis Ababa, Hefny said that some parties seek to drive a wedge between Egypt and Ethiopia, especially after relations between the two have witnessed noticeable progress. “Egypt will always stand with Ethiopia until ultimate stability in Ethiopia is reached,” Hefny said.

On Oct. 12, the Egyptian Ministry of Foreign Affairs denied again the accusations reported by Ethiopian media that Egypt supports, trains and finances dissident and opposition groups in Ethiopia. The Ethiopian government ruled out the accusations, as it instead accused some Egyptian nongovernmental organizations of supporting opposition groups by training them on using weapons in the past years.

Ethiopia’s Communication Minister Getachew Reda said that Egypt and Eritria are directly involved in “financing, arming and training these elements,” which he described as an armed group. However, Reda left the door ajar to the possibility that the elements he accused of supporting militants were not necessarily linked to the government in Cairo, adding, “We have to be very careful not to necessarily blame one government or another. There are all kinds of elements in the Egyptian political establishment that may or may not necessarily be directly linked with the Egyptian government.”

During the educational seminar Oct. 13 at the headquarters of the armed forces, President Abdel Fattah al-Sisi said that supporting an armed opposition or plotting against Ethiopia would never happen, adding that even though Egypt has the ability to confront, it has opted for cooperation.

Noha Bakr, a professor of international relations at the American University in Cairo, warned against the consequences of being misled by Ethiopia’s accusations against Egypt. Bakr said these accusations are aimed at derailing the ongoing negotiations concerning the dam.

On Sept. 20, technical delegations from Egypt, Sudan and Ethiopia signed ultimate and official contracts for technical studies of the dam with two consulting firms: the French company BRL and the UK-based law firm Corbett & Co. The Minister of Water Resources described this incident as “historic.” At the same time, the construction of the dam raises many fears in Egypt as any potential drought could negatively affect agriculture, industry and drinking water.

In statements made to the press, Bakr said Ethiopia now has become obligated to many mutual agreements with Egypt — including the Declaration of Principles and the Khartoum Agreement — which pushes Addis Ababa to play the card of internal unrest to pressure Egypt and derail the process of negotiation.

In December 2015, Egypt, Sudan and Ethiopia signed the Khartoum Agreement, which states that they are fully obligated to the Declaration of Principles signed by the countries’ presidents in March 2015. These principles regulate the cooperation of the three states to make use of the dam and the water of the eastern Nile.

UN expert on dam design and water Ahmed El Shenawi said that Ethiopia is adopting the policy of offering contradictory information in statements made by its officials such as the Ethiopian minister of irrigation, the vice president or its ambassador to Cairo. Shenawi said the ambassador had announced that the water level at the dam is 190 meters, even though the Ethiopian government in Addis Ababa said it is 145 meters.

Shenawi also faulted Egyptian government statements. “The Egyptian Ministry of Water Resources and Irrigation deliberately avoids making avoids making decisive, final statements. This could harm the management of the dam file as a whole,” he told Al-Monitor.

He said that the Nile Basin countries are discussing the issue of pricing water to be sold to Egypt by the cubic meter. Shenawi said that if the dispute between Cairo and Addis Ababa escalates, the latter will resort to an international third party to solve the issue of any objection to the technical studies by the two consulting firms. “If that happens, Cairo will not have the right to make Addis Ababa commit to the recommendations of the consulting firms,” he added.

Former Ethiopian Minister of Water, Irrigation and Energy Alemayehu Tegenu denied statements made in March 2015 by Hossam El-Moghazy, Tegenu’s former Egyptian counterpart, that the preliminary agreement on the Renaissance Dam includes recommendations by the implementing consulting bureau.

Then-Minister Tegenu said in statements relayed by the Sudan Tribune last year that the discussions leading up to the signing of the tripartite agreement in Khartoum never mentioned the storage capacity of the Renaissance Dam. He also asserted that Ethiopia could never agree on anything of that sort

Featured post

Oromoonnii 150 tti tilmaaman kaleessa uummata daangaarraa qarqaaruuf Godinaa Baalee Bidiree ba’anii gara Booranaatti utuu socho’aa jiraanii humna waraana Wayyaaneen ittifaman

amajji 18,2018] Uummata Oromoo miliyoona tokkoo ol buqqaasuun Wayyaanee akkasuma uummanni lafaaf qabeenyasaa akkasuma wabii lubbuun jireenyaa dhabe, miskiinonni ilmaan Oromoo manni irratti gubatee qe’ee isaa gatee jiru deggarsa humaatuu kan hinqabneef uummataasaan ala mootummaa gargaaru dhabuussaarran kan ka’e, wal gargaarsaaf Baalee araddaa Bidiree jedhamtuu irraa uummanni 150 ta’u gargaarsa uummataaf utuu deemaa jiranii Waraanni Wayyaanee karaatti qabuun fuuldurattis duubattis deebisuu dhorkuusaa sagalee qeerroo Bilisummaa Oromoo gabaafame.

Uummanni akka wal hingargaarre gochuun uummata keenya beelaan fixuuf akka jirtus hojiin Waraanni Wayyaanee kaleessa dalage kan saaxilu ta’uun gabaafame

Mootummaan-Wayyaanee maqaa hidhamtoota siyaasaa hiikuu jedhuun ammas ilmaan Oromoo irratti shira guddaa xaxaa jiraa jiraachuun saaxilame

(namoota@qabaman)
Mootummaan-Wayyaanee maqaa hidhamtoota siyaasaa hiikuu jedhuun ammas ilmaan Oromoo irratti shira guddaa xaxaa jiraa jiraachuun saaxilam::

(SQ Amajji 18/2018] Akkuma namuu quba qabu mootummaan abbaa irree wayyaanee yeroo darbe hidhamtoonnivsiyaasaa akka lakkifaman ibsuunsaa ni yaadatama. Ibsa usaanii kanaanis wantoota waliin faallaafi wal xaxaa hojjetaas tureera. Namoota gadhiifamu jedhaman keessaa Ilmaan Oromoo kana dura mana hidhaa keessatti ajjeefaman maqaa itti dabalanii waamuun nama gowwoomsaa turaniiru.
Namoota 115 nibahu jedhame keessaa namni lubbuun jiru 111 qofaa akka ta’eefi Isaan keessaayis namoota 2 deebisanii hambisanii jiru. Kanneen nibahu jedhaman amma 109 qofa kan jiran yommuu ta’u, Namoota 109 bahuuf jiran keessaa ilmaan Oromoo lakkoofsaan 50 akka hin guunne himame. Namootuma lakkoofsaan 50 gadi tahan sana keessatti kan argamu maqaa ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti wareegamaniiti. Kanaafuu, Wayyaaneen namootuma hidhaadhaa nibaasti jedhamee eeggamaa jiru sana keessaayyuu lakkoofsi ilmaan Oromoo hedduu xiqqaa akka ta’e beekameera. Mana hidhaa guutee kan jiru lakkoofsaan guddaan ilmaan Oromoo akka ta’e namuu quba qaba. 
Walumaagalatti namootni nibahu jedhamanii eegaman mana hidhaa Qilinxoorraa
Zoonii 1…namoota 31
Zoonii 2…namoota 34
Zoonii 3…namoota 46
Zoonii 4 fi Zoonii 5 keessaa namuu bahuuf maqaa hindhahamne ta’uus maddeen nuuf gabaasan.
Haatahu malee, lakkoofsa olitti tarreeffame keessa namootni lama kanneen maqaan isaanii galmee himannaa ‘Mato_Alaqa’ Maasrashaa Saxxee jalatti argamu akka hafan taasifamee jira. Isaanis;
1. Dhiinsaafi
2. Tolasaa kanneen jedhaman akk ta’e odeeffannoon karaa gabaasaa keenyaa mana hidhaa Qilinxoorraa nu qaqqabe addeesseera.
Kanaafuu, ummatni Oromoo Wayyaaneen hidhamtoota siyaasaa gadi nuuf lakkisaa jirti jedhanii daldala siyaasaa Wayyaaneen karaa miidiyaatiin nurratti afarsaa jirtu eegurra qabsoo eegalame roga hundaan finiinsanii Wayyaaneetti xumura godhuu qabu!
Guyyaa kaleessaa namoonni mana hidhaa wayyaanee sana keessaa gadhiifaman Dr. Mararaa dabalatee namoota badii tokko malee sababa gaaffii mirgaa gaafataniif qofa yakkamanii hidhaman ta’uun hubatameera.
Dura taa’aan paartii Koongirasii Federaalistiii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa affeerraa paarlaamaa Awrooppaatiin qaamolee garaa garaa waliin mari’atanii wayita biyyatti deebi’an Sadaasa bara 2016 kan hidhamanidha.
Dr. Mararaan Awurooppaa deebi’anii erga hidhamanii booda Oromiyaa keessatti jeequmsi akka ka’uu fi namaaf qabeenyarra miidhaan akka gahu waamicha gootaniittu jedhamuun mana murti federaalaa dame Lidataa dhaddacha yakkaa 19ffaatti himatamaniiru.
Himanni irratti banames
Dura taa’ummaa Paartii KFO fi paarticha dahoo godhachuun kaayyoo siyaasaa, amantaa fi ilaalcha dhuunfaa galmaan gahuuf yaaduun akkasumas mootummaarratti dhiibbaa uumuun sochilee siyaasa, hawaasummaa fi diinagdee biyyattii jeequufii kuffisuuf socho’aniiru.
Bara 2014 dhimma maastar pilaanii qindaa’aa Finfinneen walqabatee magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti deeggartoota isaanii jeequmsaa fi hokkaraaf kakaasaniiru.
Godina shawaa lixaatti ijaarsa daandii magaalaa Amboo gara Kaarraa geessuu addaan kuchisiisuun, kaampii gubsiisuun konkolaattotaa fi maashinaroota irraa balaa birrii miiliyoonaa lamaa fi kuma dhibba sagaliifii shantami torbaatti shallagamu akka barbadaa’u taasisaniiru jedha.
Magaalaa Burraayyuutti qabeenya birrii miiliyoona 42’tti shallagamu irra balaan akka gahu kakaasuu, godina shawaa kibba lixaatti aanaalee Walisoo, Ammayya, Gooroo, Tolee, Iluu, Qarsaa fi Wanciitti manneen bulchiinsa gandaa, manneen jireenyaa dhuunfaa, dhaabbilee inveestimantii habaaboo fi meeshaalee biroo miiliyoona 17’tti tilmaamamu irratti miidhaan akka gahu taasisaniiru.
Ayyaan irreechaa bara 2016 irratti hidhattoonni mootummaa uummata Oromoo ayyaanicha kabajaa ture irratti ajjechaa raawwataniin namoonni 678 ajjefamaniiru jechuun Televijiinii Oromiyaa Midiyaa Netwoorkitti himuun waamicha jeequmsaa dabarsaniiru kan jedhanidha.
Dr. Mararaan Barataa mana barnootaa Amboo sadarkaa lammaffaa ta’anii wayita jiran hirmaannaa Siyaasaa akka eegalan odeeffannoon seenaasaaniirraa arganne ni addeessa.
Barataa Yunivarsiitii Finfinnee wayita turanittis Miseensa Ma’isoon ta’an.
Miseensa Ma’isoon ta’uu isaaniitiif mootummaan Dargii murtee seeraa malee waggaa torbaaf isaan hidheera. Kufaatii dargii booda paartii siyaasaa hundeesanii hirmaannaa siyaasaa isaanii itti fufan
Bara 1997 filannoo biyyoolessaa irrattti hirmaachuun filatamuun miseensa mana maree bakka bu’oota uummataa ta’an.
Yunivarsiitii baroota hedduuf barnoota siyaansii Siyaasaa itti barsiisan irraa ariyataman
Afferraa Paarlaamaa irratti argamanii wayita deebi’an qabamanii hidhaman
Dr. Marara Guddinaa mootummaa mormuu kan eegalan barataa sadarkaa lammafffaa Amboo wayita turaniifi Qabsoo barattootaa sirna hayla sillaasee kuffisuuf sababa ta’e keessaas harka qabus jedhama.
Bara barataa banoota saayinsii Siyaasaa Yunivarsiitii Finfinnee turanittis sirna bittaa humna waraanaa Mangistuu Haylamaariyaamitti sirnicha mormuun socho’aa turan. Sababa kanaafis murtee yakkaa tokko malee waggoota tptbaaf hidhaman.
Wayita hidhaatii bahanis barnoota isaanii itti fufuf gara Yunivarsiitii Ameerikaa magaala Kaayerootti argamuutti imalan.
Sirni Dargii erga Aangoorra Bu’ee waggoota shan keessatti Dr. Mararaan Paartii biyyoolessaa Koongireesii Oromoo hundeessuun ammas gara hirmaannaa siyaasaatti deebi’an.
Kaayyoon Paartiin Dr. Maraaraan hundessan kanaa inni guddaan biyyaa Itophiyaa jedhamtu keessatti uummatta bal’aa baroota heedduuf cunqurfamaa ture hiree isaa akka ofiin murteefatu gochuu ture.
Itti dabalees Afaan Oromoo Amaariffaatti dabalee Afaan Hojii Federaala akka ta’u gochuu ture.
Moggaasni maqaa paartichaa akka jijjiiramu miseensotaan haaluma gaafatmeen bara 2008 paartii Koongireesii Uummata Oromoo akka ta’u murteessuun hojii hooggansaa paartii siyaasaa isaanii itti fufan.
Dr. Mararaan paartilee siyaasaa biro waliinis ta’uun qindoomina biyyolessumaa paartilee siyaasaa gidduutti fiduuf paartilee ”Hibartii” fi ”Madrak” jedhaman hundeessuu fi dursuudhaaniis gahee olaanaa qabu.
Hojiilee siyaasaa maddiittis Yunivarsiitii hangafa biyyaatti Finfinnee keessatti baroota dheeraaf barsiisaa fi hoogganaa muummee barnoota saayinsii Siyaasaa ta’uunis tajaajilaa turaniiru.
Dr. Mararaa Guddinaa Miseensummaa Mana maree bakka bu’oota uummataaf dorgomanii kan turan yommuu ta’u filannoo bara 2002 naannoo dhaloota isaanii shawaa lixaatti injifachuun miseensa paarlamaa ta’aniiru.
Mana maree sana keessattis sagalee uummataa ta’uun fayidaan uummataa akka kabajamuuf gahee olaanaa bahaniiru.
Bara 2014 tti mormii naannolee Oromiyaa keessatti dhohee yeroo dheeraaf itti fufeen labsii yeroo hatattamaa cabsuun qaamolee farra nageenyaa ta’aniifii gareewwan shororkeesitoota jedhaman waliin hariiroo qabdu jedhamuun sadaasa bara 2016 hidhamaniiru.
Dr. Mararaan beekumsa saayinsii siyaasaa barataa ta’uuniifi barsiisummaan horatan akkasumas hoogganaa partii siyaasaa mormituu ta’uun horataniin Siyaasa Itoophiyaarratti barruulee heedduu barreesaniiru. Dhimmuma kana irrattis waltajjiwwan adda addaa irratti ibsa kennuuf afeeramaniiru.
Hidhamuu isaaniin duras sadaasa bara 2016 affeerraa Paarlaamaa Awroopaatiin miseensota paarlaamaa Awroopaaf haala siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru ilaachisee ibsa kennaniin labsii yeroo atattamaa mootumman Itophiyaa labse balaaleffatanii turan. Dabalataanis hooggantoota dhaabbilee paarlaamaa Itophiyaatiin shororkeessitoota jedhaman akka ‘Ginboot 7’ waliin wal arguun isaanii hidhamuu isaaniif sababa akka ta’e dubbatamaa jira.
Guyyaama kaleessaa Qabsaa’aan Oromoo Obbo Dhaqqaboo Waari’oo Hidhaarraa Hiikamaniiru.
Obboo Dhaqqaboo Wari’oo waggaa lama dura Goodina Aarsii Lixaa Magaalaa Shaashaamaannee irraa humna tika wayyaaneetiin butamuun Mana hidhaa Maa’ikeelaawwii keessatti hidhamaa erga turanii booda Man Murtiitti dhiheeffamuun, Abbaan alangaa Wayyaaneetiin Miseensa ABO Dha jedhamuun himannaa Shoororkeessummaa irratti banamus, ragaan gahaa isaanirratti waan hin argamneef Manni Murtii Federaalaa dhaddacha gaafa guyyaa 16/01/2009 wabii qarshii 7000‘n akka lakkifaman murtee dabarsus Poolisiin ajaja mana murtii fudhachuu diduun, hanga kaleessaatti hidhuun Mana hidhaa keessatti dararaa akka turan ni yaadatama.
Obbo Dhaqqaboo Waariyoo jaarsa buulessaa fi qabsaa’aa Oromoo umrii waggaa 71 hogguu ta’an, hidhaa fi dararaa waggaa lamaa booda guyyaa kaleessaa hidhaarraa akka hiikaman beekameera.
Akkasumas obbo Dastaa Dinqaa dura taa’aa Liigii dargaggoo paartii KFO, Lalisee Baahiruu, Caalaa Fiqaaduufi kanneen maqaan ammaaf nun dhaqqabiin muraasni guyyaa kaleessaa mana dabaa wayyaaneetii ba’aniiru.
@@@@
Goodina Baalee Aanaalee Gammoojjii Keessatti Lammiiwwan Keenya Kanneen Poolisoota Liyyuu Haylii Soomaaleetiin Qe’eefi qabeenya isaaniirraa buqqa’anii Jiran Beela Hamaaf Saaxilamuun Hiraarfamaa Akka Jiran Beekame!
Lammiileen Oromoo poolisoota humna addaa Soomaaleen qe’eefi qabeenya isaanii irraa buqqa’uun aanaalee gammoojjii Baalee keessa jiran rakkoo beelaa hamaaf saaxilamuun hiraarfamaa akka jiran maddeen gabaasaniiru.
Akkuma beekamu lolaa fi weerara qindaa’aa Murni bicuu TPLF fi Humni addaa Naannoo Soomaalee Uummata Oromoo fi Naannoo Oromiyaa irratti geggeessaa jiraniin ilmaan Oromoo 700,000 ol qe’ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa’uun yeroof Oromiyaa bakkeewwan gara garaa qubatanii akka jiran ni beekama.
Lolaa fi weerara qindaa’aa Uummata Oromoo fi Naannoo Oromiyaa irratti baname kana hordofuunis, lammiiwwan keenya qe’ee fi qabeenya isaaniirraa buqqifamanii aanaalee gammoojjii Baalee keessa jiran beela hamaaf saaxilamuun dararamaa akka jiran maddeen gabaasaniiru.
Lammiiwwan keenya kun gargaarsa hatattamaa hin argatan yoo tahe, balaan guddaa uumamuuf akka deemu kan akeekkachiisan maddeewwan keenya, Uummatni keenya biyya alaa fi keessaa, dhaabbileen gargaarsaa fi Mootummaan Oromiyaa dirmannaa hatattamaa gochuu akka qaban waamichi dhihaateera.
Haaluma kanaan yeroo hammaatti lammiiwwan keenya aanaalee gammoojjii Baalee keessa qubachuun gargaarsa hatattamaa barbaadan, Aanaa Beeltoo Nama 16,000, Gurraa Dhaamolee Nama 9000, Sawweena Nama 6000, Addeellee gara nama 3000 ol akka ta’an beekameera.
Hawaasnii keenya Kalatii hundaan jiru Akkumma kanaan dura Ummata keenya shiira diinatin qe’eef qabeenya isaani irraa buqaa’aniif Tumsa kalatii adda addaan taasisa ture ammas qaamni rakkoon hawaasa kooti ana malee qaama ilaalatu hin qabu jedhu hunduu rakkina kanaaf furmaata waara kenu irrat akka qooda keessan baatan dhaamsa Hatatamma dabarsuu barbaadna .
Lammiiwwan keenya kun gargaarsa hatattamaa hin argatan yoo tahe, balaan guddaa uumamuuf akka deemu kan akeekkachiisan maddeewwan keenya, Hawaaani Oromoo guutuu Oromiyaas ta’e kan biyya alaa, Mootummaan Naannoo Oromiyaa akkasumas Dhaabbileen gargaarsaa, Afooshaaleen Oromoo, Aktiivistoonnii fi miidiyaaleen hundi dhimma kana xiyyeeffannoo barbaachisu itti kennuun akkaataa lammiileen keenya gargaarsa hatattamaa argatan dhaamsa dabarsina.
@@@@@
Baha Oromiyaa aanaa Gursum Araddoota zoonii Booraalee keessatti reebicha hidhaafii doorsisni akkuma itti fufetti jiraachuun dhaga’ame.
dargaggoota 5
#Abdujabbar fi
#Ahmad_Abdi_Alii dabalatee dargaggoonni sadii magaalaa Qorii ifi Booraale irraa qabamanii bombaasitti eega hidhaman booda isiniitu booraale akka oromoo jala galtu kakasaa nurratti duulchisaa ture isin ABO ykn #Qeyroolamaanirraa tokko jechuun yeroo addaa addaa eega mana murtiitti dhiheeysan booda dargaggoonni kun nuti arras boruus oromoodha lafti teenyaas oromiyaadha ja’anii waan mana murtii # Abdi_Iilley waakkataniif bombaasitti asdeebisanii harkaafii miila walitti hidhanii fannisuudhaan bombaasitti nama oromoo himatu akkana goona ja’anii ummaata daawwachiisaa jirachuun dhaga’ameera

Karaan-Jiru Of -Duratti Deemuu Qofa! !!

Karaan-Jiru Of -Duratti Deemuu Qofa! !!
Karaan-Jiru Of -Duratti Deemuu Qofa! !!

Baarentuu Gadaatin. Eessaa-kaanee-eessarra geenyee?  Waggoota  hedduuf  impaayeera itiyoophiyaa keessatti uummanni gaafiin mirgaa fi dimookiraasii  gaafiin waliqixxummaa  kaasaa ture, keessumaa uummanni Oromoo abbaa biyyummaa isaa kolaneeffattoota habashaa itti duulanii biyya isaa qabataniin dhabe deeffachuuf qabsoo hadhooftuu gaggeessaa ture. ittis jira. Gaafii uummataa kana ukkaamsuufis weeratoonni haga wayyaanee har’aatti jiran yakka danuu uummattoota irratti addatti ammoo uummata Oromoo keessumaa sabboontoota ilmaan isaa irratti raawwachaa turaniiru. Baroota dhihoo as aanan kana keessa ammoo  yakki uummata Oromoo  addatti ilmaan isaa irratti raawwataa jiru ammoo akka malee sukanneessaa fi kan daangaa hin qabne ajjeechaa jimulaa taa’aa dhufeera.  Ilmaan Oromoo gaafii mirgtaa karaa nagahaa gaafatan hedduun hidhattoota sirnichaa naatoo namaaf hin qabneen ajjeefameenaiiru, reebamanii miidhaan qamaa qalbii irra gaheera. Kuuniis mana hidhaa sirnichi heddumminaan ijaarratte keessatti manakraarfamaa jiru. kan eessa buteen isaa dhabames amma hin qabu.

Wayyaaneen toltu sobaa fi sossobaan hammaattu ajjeechaa fi dararaan immaammata jedhu diriirfattee waggoota 26n darbaniif uummattoota impaayeera itiyoophiyaa addatti ammoo ummata Oromoo gabrummaa ishii jala tursiisuuf carraaqaa turteetti,. Uummanni Oromoo uummata sabooaa fi sossobaa, uummata holola gowwoomsaa sirnichaan abbaa biyyummaa isaa, mirga uumamaa fi dimookoraasii isaa mulqamee maratee taa’u ta’ee waan hin argamaniif   wayyaaneedhaaf dubbiin akka yaadde osoo hin ta’iniif hafeera. Immaammanni  sobaa fi sossobaa kkasumas  holola falkkeessii adda addaa gaggeesuun bara bittaa fi saamichaa kan qabsoo sabboontoota Oromootin  harkaa fashale wayyaaneen  immaammata 2ffaa isa hidhaa, ajjeechaa fi dararaan bara bittaa fi saamichaa dheereeffachuu diriirstee uummata oromoo addatti ammoo ilmaan isaa sabboontoota mirga saba isaaniif qabsaawan ajjeesaa fi bakka buutee dhabamsiisaa turteetti.  Haa ta’uuti kunis qabsoo Oromoo ittuu finiise malee dhaabuu hin dandeenye. Oromoon bahaa lixatti kaaba akibbatti qabsoo isaa FXG dabalatee toftaalee adda addaan sirnicha dura dhaabbachuu itti fufe.

Uummani Oromoo hidhaa, ajjeechaa, dararaa fi saamicha  weeratoonni Habshaa kan baroota  dheeraa kana; keessumaa  kan bara bittaa wayyaaneen waggoota 26n darbanii as jiru kana ofirraa dhaabuuf  qabsoo hadhooftuu gaggeessaa ture, itti s jira.  Yakki qabeenya isaa saamurraa kaasee amma ajjeechaa jumlaatti isarratti raawwatu kana sabni Oromoo xumura itti gochuuf  akkuma kaleessa bara abbootii isaa qabsaawaa ture har’as   FXG irraa kaasee amma hidhatee qabsaaawuutti  jabinaan itti jira.  Qabsoo gaggeeffamaa jiru kana keessattis kaleessaa amma har’aatti wareegama qaqqaalii gaggeessaa jira. Keessumaa ilmaan isaa sabboontoonni osoo hidhaa , dararaa fi  ajjeechaan irratti gaggeeffamuu inni tokko yoo kufu inni biraa itti darbaa qabsoo bilisummaa abbaa isaanirraa dhaalan asiin gahaniiru.  Diina amma funyaanitti hidhtae dura dhaabbachuun bilisummaaf lolaniiru, lolaas jiru. qabsoo dhiiga isaani iitti dhanagalaasan , lafee isaanii itti cabsaa turanii fi jiran kanaaniis uummata isaanii ummata Oromoo akkuma  eenyuyyuu ifatti ragaa bahuu danda’u balabala bilisummaarran gahaniiru. Diina dhiphuu hedduu fi hamaaf saaxilanii kan qabuu fi gadi dhiisu wallaalichisaniiru.

Amma uummanni Oromoo  kan yeroo kamiituu caalaa sirni wayyaanee nagahe jedheera. Hadheeffatees irratti qabsaawaa jira. Keessumaa qeerroon ilmaan isaa murna waggoota 26f  akka silmii ummata Oromootti karaa OPDO maxxantee dhiiga xuxaa turte tana dhiiga isaanii dhangalaasuun, lafee isaanii cabsuun xumura itti gochuuf qabso hadhooftuu irratti gaggeessaa jiru. hidhaa fi dararaan, ajjeechaa fi ukkaamsaan fincila finiisaa jiranirraa isaan dhaabuu hin dandeenye. Wayyaaneen garuu beekaa haa ta’uu hubannaa dhabaan haa ta’uu  nagahee uummata Oromoo kana waan sirnaan hubatte hin fakkaattu. Ammalleen akkuma kanaan duraa bara bittaa fi saamichaa dheeraa kan biraa uummta Oromoo iarratti diriirfattee jiraachuuf hawwii qabdu holola gaggeessaa jirturraa hubachuutu danda’ama. Uummanni oromoo garuu nageh jedheera, kan yeroo kamiituu caalaa nagahee nuffe jedhee jibba isaa kara aadda addaa dhageessifateera. Ammas wayyaaneen dhagahaa waan jirtu hin fakkaatu, halli itti jirtuu fi itti hololaa jirtu nama daalachooftee dhaqii  waa fuula dibadhuu koottu jedhamete of fakkeessaa jirti. Uummanni Oromoos ta’e saboonni biyyattii fuula dhiqadhuu  of babbareechiitii koottu  jechaanii hin jiru. uummattoonni biattii addatti ammoo ummanni Oromoo kan jechaa jiru  ija kee arguu hinj barbaannuudha. Eeyyee nugaheedha jechaa jira. Wayyaanees ta’e kan maqaa uummata Oromootiin daladaltu OPDONn gongumaa aantee uummata Oromoo ta’uu hin dadeechuu bahaa narraa jechaa jira, kan FXG gaggeessaa turee fi jirus kanumaafui.  Wayyaaneen  kana maraafuu gurra cufattee uummaticha gara balaa booddeen isaa hin tolleetti oofaa jirti. Diddee toftee fokkisaa fi dulloomaa  gaafii uummataa waliin dhahanii bira darbuu, holola sobaa fi sossobaa adda addaa gaggeessuutti jirti. Kun gongumaa fudhatama hin qabu. Humurii sirnichaas  ittuu gabaasa malee hundheereessu.

Egaa  wayyaaneen  na bubbulacha jettee gaafii ummataa  dhiiftee  toftaa dulloomaa fi fokkisaa qabttee sochootuus uummanni Oromoo addatti ammoo qeerroon Oromoo deemsa wayyaanee kana  sirnaan hubatee  toftaa fi mala qabsoo  adda ddaatti fayyadamee karaa isaa anje’e hundaan qabsoo finiisaa akka jiru beekamaadha. Inni kun jabaatee itti fufuu qaba, Oromoon alaa manatti qabsoo isaa tumsuu diina gaafii ummataa tuffattee holola aangorrtra ishii tursiisu hololtu tana hundeen ofirraa buqqisee gatuuf sochii isaa cimsuu qaba. eeyee nagaheen nagaheedha, nagahee  isaa ammoo Oromoon caalaatti cimsee itti fuun yoo qabsioo isaa finiinse uumriin wayyaanee dheeraa miti. Dheereechuus hin qabu. Waliin dhahaa bara bittaaa fi saamichaa dheereeffachuuf yaaluun koloneeffatoota Aworoobbaa jarraa walakkaa dura turanuu aangoorra hin bubbilchine waan ta’eef uummanni Oromoos osoo holla wayyaaneen guirra hin kenniin diina innikkaa wayyaanee ofiin jettu tana ergamtuu ishii OPDO waliin irree isaatiin dhiibee ofirraa buus ee bilisa of baasuu  qaba jenna. Qabsoo malee bilsummaan dhuftu waan hin jirreef

Eessaa-kaanee-eessarra geenyee?

Eessaa-kaanee-eessarra geenyee?
Eessaa-kaanee-eessarra geenyee?

Qalbeessaa Dhanga’aatiin.

“Qabsoon hadhooftuudha”jecha qabsaa’otaati.
Eeyyee dhuguma qabsoon hadhooftuudha. Mi’aa hinqabdu. Hadhooftuu dhangaggooftuudha. Gaafa kaatu fira nama baay’ifti, gaafii kophaas nama hanbifti. Gaafa fira daneessitu baraguun amala qabsaa’aas miti, akkasuma gaafa kophaa nama hanbiftu abdii nama kutachiiftee nama harkaa bahuuf baatee dhabamuuf yoo sochootees qabsaa’aan jabaatee dhaabata. Irbuudhaka, irbuutu hinsuphamu, hingatamu. Baraan haataadha. Gaafa gabaa taatee deemtus gaafa yarattee nama muraasaan qabsooftus kaayyoo uummataarraa daqiiqaaf sekandiif irraa maquu hinqabdu. Kaayyoon uummataa sirka waan jiruuf jechuudha. Uummatakeef qabsooftee garbummaa jalaa uummatakee baasuuf qabsootti waan jirtuuf jechuudha.
Ati yoomuu qaama uummanni hordofudha malee qaama ayyalallataa hordofee uummata asiif achi dhommoqsu miti. Qabsoo gootuun bu’aawwan xixiqqoo qabsoo keetiin argatte akka waan diinnikee sii hiixatee siif laateetti, akka waan diinnikee sii firoometti ilaalta taanan nyaatamteetta. Kamaafoo? Kanaafimmoo yeroo kamuu bu’aawwan xixiqqoof arcaatuu halagaan sitti hiixatuun qabsoo dhaabuun matuma eessattiyyuu sirra hinjiraatu. Kaayyoo kee bira gahuuf karaa cirachuu qabda. Karaa gaafa cirte konkolaataan irra deemuuf sii salphata. Konkolaataan gaafa deemtummaa ariitiin akka galma geessu si taasisa. Kanaaf, gaafa gaaffiinkee muraasni deebii argatu karaa ciruukee hubadhu.
Kaleessa karaa walxaxaa harangamaaf Qoreen guutame keessa deemaa turre. Qoree qabsoof harangamaa Qabsoo, bu’aa ba’iiwwan marayyuu damdamattee kan yoona geese, jaallan qaqqaalii lubbuun itti dhabaa, dhiiga dhangalaasaa, itti hidhamaa kan yoona geesse ati furtuu uummatichaati. Furtuun abbaa argeef hinlaatamu. Futtuun uummata kanaaf, furtuun bilisummaa halagaa harka hinjiru. Gantuuf galtuuttis hinkennamne. Furtuun Bilisummaa uummata Oromoo Qeerroo Bilisummaaf qaamoota akkasuma  jaarmiyaalee ABO cina dhaabbatan harka jira.
Karaan keenya kaleessaa walxaxaa ture jenne mitii? Inni har’aas akkanuma. Akkuma karaan keenya walxaxaa ta’e Qottoo ittiin cicciruu dandeenyu Waaqayyoo nu badhaaseera. Qottoon daandii qabsoo nu saaqu Tokkummaadha. Tokkummaan keenya daandii keenya tolcha, qoree karaarraa maqsa. Diinaaf hojii manaa laachuu danda’uu qaba.
Har’a Dr. Mararaa dabalatee hidhamtoonni kurnootaan lakkaa’aman ba’uuf deemu. Hidhamtoonni ba’aa jiran hidhamaa siyyaasaa Oromoo maraa? Lakki. Hidhamtoota kana Wayyaaneetu ykn Jaarmiyaa Wayyaanee OPDO tu baasaa jiraa? Lakki. Eenyuree? Qabsoo nuti goonetu akkasaan bahan taasise. Boris qabsoo jabaa yoo goone dhimma bilisummaa hingonfanneef hinqabnu.
Karaaf daandiin filmaataaf filmaanni qabsoo FXG ammas gadjabeessuudha. ABO’n hogganamnee ammas sochii goonu fardeessuudha. Diina keenya kokkee qabuun ammas itti fufuu qaba. Hanga yoomitti? Hanga Bilisummaa argannee abbaa biyyummaa gonfannutti.
Duuchaatti eessaa kaanee, eessarra geenyeerra ka jedhuuf akkasuma eessa turre maal keessa jirra jechuuf qabsoorra turre, qabsoorras jirra. Qabsoon ammas itti fufa. Qabsoon keenya akka waan namootni muraasni yoo hiikaman dhaabbatuutti kanneen yaadan yoo jiraatan of gowwomsan. Qabsoo keenya Wayyaaneen uummata saamaa waggoota hangana jiraataa tureef jiru hanaganni seeratti dhiyaatutti itti fufa.  Qaamota saamtota biyya keenya qabatan biyya keenya Oromiyaarra hanga gaafa gaggeessinuutti qabsoon itti fufa.
Qalbeessaa Dhangi’aatiin
Finfinnee Oromiyaa
Amajji 17,2018

Todays-Breaking-News/Oduu Gaamachisaa Gootonni ilmaan Oromoo sababa ilaalcha siyaasaa isaaniin hidhaatti ugguraman hiikamuu jalqabaniiru

Todays-Breaking-News
Todays-Breaking-News

Oduu Amajjii 17/2018

Oduun gara biyyaatii dhaga’amte aaga urgoofti; Cancalli sirna abbaa hirree Itiyoophiyaa Qabsoo Qeerroo Oromootiin ciccituu eegaleera.

Gootonni ilmaan Oromoo sababa ilaalcha siyaasaa isaaniin hidhaatti ugguraman hiikamuu jalqabaniiru.

“Ummata kootu Bilisa na baasaan” dubbiin hayyuu siyaasaa Oromoo Dr Mararaa Guddinaas qabatamaan dhugoomteetti!

Dhiibbaa fi Cunqursaa sirnoonni Impaayera Itiyoophiyaa irratti wal-harkaa fuudhuun hawaasa biyyattii irratti raawwatan argaa; akka dhalataa Oromoo tokkoottis Cunqursaa addatti Ummaticha irratti fuulleffate dhandhamaa kan guddatan hayyuun siyaasaa Oromoo Dr Mararaa Guddinaa, imala qabsoo Ummata Oromoo baroota dheeraa lakkoofsise keessatti iddoo olaanaa qabu.

Adeemsa siyaasaa biyyattii toora sirrii qabsiisuufis, dhaloota qaruurraa eegalee, roga itti amanan hundaan hiriiruun Hojii seenaan hin daganne hojjetaniiru.

Seenaan Qabsoo nama kanaa, manneen barnootaarraa eegala; wal’aansoo Ummanni Oromoo sirna Hayilesillaasee faana taasisaa ture keessatti umrii dargaggummaan qooda fudhachuu kan eegalan Dr Mararaan, hidhaa dabalatee dhiibbaa sirnichaan raawwatamu biroos keessummeessuuf dirqamaniiru.

Falmaan namni kun, Cunqursaa saba isaanii qolachuuf, darbees, mirgi abbaa biyyummaa fi wal qixxummaa sabaaf sablammoota biyyattii akka mirkanaa’uuf, qabsoo Barattootaa irratti hirmaachuun eegalame kun, gara sirna Dargiittis ce’eera.

Seenaan akka mul’isutti Dr. Mararaan Kaayyoo itti amananiif jecha Qabsoo sirnicha waliin taasisaniinis gatii guddaa kaffalaniiru; waggoota 7’fis mana hidhaa sirna Dargii keessatti dabarsuuf dirqamaniiru.

Aarsaan ulfaataan gama kanaan kaffalan waa’ee Ummata isaanii dubbachu, dhimma biyya ofiif falmachuurraa duubatti kan isaan hin deebifne Dr Mararaan, Qabsoon taasisan gara sirna 3ffattis fulla’ee, sirna abbaa hirree wayyaanee irrattis qabsoo jabaa geggeessaa turaniiru; geggeessaas jiru.

Namni Addunyaa barnootaatti hubannoo horataniin dhaloota qaruurraa eegalee hanga muuxannoo addunyaa siyaasaatti horataniin dhaabbilee siyaasaa hundeessuu fi hoogganuutti, darbees egeree biyyattii qixeessuuf wal tajjiiwwan biyya keessaa fi alatti qophaa’an hanga adda durummaan dursuutti namni ga’an
Dr Mararaa Guddinaa, oolmaa biyyaaf oolaniin kabaja maluuf mulqamanii, sirna kana keessas hidhaatti darbamaniiru.

Dr Mararaan baatii sadaasaa bara 2016, battala afeerraa Paarlaamaan Gamtaa Awurooppaa isaaniif taasise irratti hirmaatanii gara biyyaatti waytii deebi’anitti ture to’annoo humnoota tikaa sirnichaa jala kan oolfaman.

Ergasiis manneen hidhaa Maayikelaawwii fi Qaallittiitti dararaa hidhamtoota siyaasaa eeggatu waggaa tokkoo oliif baataniiru.

Biyya umrii isaanii guutuu qajeelchuuf dhama’anitti cancalaan hidhamanii manneen murtii sirnichaatti wayita deddeebifaman arguunis, taatee gaddisiisaa seenaan hin daganne ture.

Namni ilaalcha faallaa Mootummaa qabaachuu isaanii qofaan himanni garaa garaa irratti qindaa’ee waggaa tokkoo ol hidhaatti dabarsan kun akka gadi lakkifamaniif, Qeerroo irraa eegalee hanga Quuqamtoota mirgoota dhala namaatti, biyya keessaa fi alaa dhiibbaan garaa garaa taasifamaa tureera.

Dr Mararaanis, haala isaan mudatetti osoo abdii hin kutin “Ummanni koo Bilisa Na Baasa” jechuun dhaadatan.

Oduun har’a gara biyyatii dhaga’amus abdii isaanii kana kan dhugoomse ture.

Qabsoo Ummanni Oromoo cichoominaan geggeessaa jiruun raafama jabaa keessa kan seene sirni Abbaa Hirree Itiyoophiyaa, hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaatti ugguree dararaa jiru gadi lakkisuuf torbanoota muraasaan dura waadaa seenee ture.

Waadaan seename gara hin malletti micciiramus; hidhamtoota siyaasaa hidhaa sirnichaatti dararamaa jiran keessaa tokko kan ta’an Dr Mararaan, namoota himannaan irratti baname akka addaan cituuf murtaa’e keessaa tokko ta’uuf danda’aniiru.

Bu’uuruma kanaan, Dr Mararaan hidhaa waggaa 1 fi ji’oota muraasaan booda har’a gadi lakkifaman.

Ummanni Oromoos hiikamuu nama kanaan gammachuu itti dhaga’ame ibsachuu irratti argama.

Qeerroo fi ummanni magaalota Finfinnee fi Buraayyuutti argamanis; Buraayyuu bakka mana jireenyaa isaaniitti walga’uun
Dr Mararaaf simannaa gootaa taasisaniiru.

Dr. Mararaa Guddinaan alattis, Obbo Dhaqqabaa Waariyoo, Dr Rufaa’el Disaasaa fi Aadde Lalisee Biraanuu dabalatee hidhamtoonni sadarkaa federaalaatti dhimmi isaanii ilaalamaa ture 100 ol hiikamuun ibsameera.

Dr Mararaa fi hidhamtoonni kunniin hiikamuutti daran gammanneerraa kan jedhan Qeerroon magaalota Finfinnee, Buraayyuu fi naannawaashee Gammachuun keenya guutuu kan ta’u garuu; hidhamtoonni siyaasaa marti haal-duree tokko malee wayta gadhiifamanidhaa jedhan.

Obbo Baqqalaa Garbaa fa’a dabalatee, hidhamtoonni siyaasaa Oromoo bara 1990’oota eegalee hidhaa sirnichaatti dararamaa jiran hatattamaan gadi lakkifamuu akka qabaniifis gaafataniiru.

Galmi Qabsoo ummata Oromoo hidhamtoota siyaasaa hiiksisuu qofa mitii kan jedhan Qeerroon, gabrummaa ummata Oromoo karaa guutuu ta’een qolachuuf qabsoon eegalame jabaatee kan itti fufu ta’uus ibsaniiru. https://www.facebook.com/OromiaMedia/videos/2048117745401082/

SBO Amajjii 17, 2018. Oduu, Sirna Kabaja Guyyaa WBO Amajjii 1 kan bara 2018 irratti haasawaa HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa taasisan kutaa Xumuraa,

ODUU SBO
SBO Amajjii 17, 2018. Oduu, Sirna Kabaja Guyyaa WBO Amajjii 1 kan bara 2018 irratti haasawaa HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa taasisan kutaa Xumuraa, Akkasumas Sirna kabaja Guyyaa WBO Jaarmiyaan Baqattoota Oromoo Yaman geggeeffatan irratti yaada qindeessaan ayyaanichaa nuuf laatanii fi SBO sagantaa Afaan Amaara

via SBO Amajjii 17, 2018. Oduu, Sirna Kabaja Guyyaa WBO Amajjii 1 kan bara 2018 irratti haasawaa HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa taasisan kutaa Xumuraa,

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: