SEENAA HUNDEE( AHMED-TAQII SHEEK MUHAMMAD RASHIID

12321364_1089341057797025_8890865712054952785_n.jpgSEENAA HUNDEE( AHMED-TAQII SHEEK MUHAMMAD RASHIID Maddi:- Kan dubbifnee fi dhageenye irraa MIDHAMAA SABA ADEM AHMED {adem misoma} irraaa 12321364_1089341057797025_8890865712054952785_n.jpg    SEENAA HUNDEE( AHMED-TAQII SHEEK MUHAMMAD RASHIID *****************. goota oromo galamsoo ========================. ========Waa’ee oromoota harargee keessatti qabsoo cimaa dhukkaasa qawwee adeemsisanii yo dubbanu maqaa Ahmed-taqii osoo hin kaafne biraa dabruun hin malu qabsaawaa haalan beekamaa fi waahila dirree warana Elemoo qilxuuti Ahmed-taqiin abbaa isaa sheek Muhammad rashiid Bilaalifi haadha isaa mariyam haji saalii irraa naannoo bara 1942 dhalate bakki itti dhalate harargee lixaa aanaa habroo cirritti(balbaleettii) bikka jedhamtu dhalate. Maqaan isaa ka bosonaa Hundee jedhama umriin isaa waggaa 20 yeroo gahu obboleessa isaa muttaqii fi Israafil wajjiin galamsotti galanii daldala jalqaban. Jeneraal Taddasaa birruu, akkuma mata duree “Qabsoo hundeefama waldaa maccaa-tuulama” keessatti ibsame mirgaa fi wal qixxumaa Saba oromootif jecha, finqila diddaa gabrummaa keessatti waan hirmaatanif magalaa galamsotti weyta hidhaman Ahmed-taqiin wal baratan akkuma walitti dhihaataa deemanin rakkoo ummata oromoo irratti wal mari’achuuf carra argate. Ahmed-taqii, Elemoo qilxuu, Muhammad zaakir sheek umar aliyyee, siraaj kamaal haaji imaam,Ahmed bishidimoo, Ummata oromoo naanawa galamsoo jiran midhaa motummaan nafxanyaa Saba oromoo irra geesisaa jiru irree tokkoon ofirraa ittisuu akka dandahan gorsan. Mirga nafxanyootaan irra fudhatame deefachuuf qabsaawaani akka ka’uu qaban onnachisuun dadammaqsan. Elemoon qilxuu ji,a caamsaa bara 1974 qabsoo waraanaa jalqabuuf haala mijjeessuuf jecha magalaa galamsoo dhaqe Ahmedtaqii (Hundee ) fi oromoota galamsoo tokko tokkoon wal qunname ummata kakaasuudhaan namoota filataman hidhachiisuun qophii barbaachisu xumuran booda, Elemoo qilxuu qabsaa’ota muraasa kan akka Muhammad zaakir faa qabatee gara gaara gubbaa qorichaa deeme. Hundeen bakka bubbee jedhamtu ta galamsorraa km 33 faggaattutti qabsaa’otatti dabalme haala kanaan Elemoo Hundee fi qabsaa’onni Hundi kutannoo cimaan qabsoo dirree waraanaa tif qophaahan Motummaan dargii hoomaa waraaanaa ka jeneraal geetaachoo shibaashiiti fi koloneel zallaqaa bayyanaatin hoganamu gara gaara qabsaa’onni oromo jiranitti erge Waraanni dargii yeroo san hedduminaa fi meeshaa warana ciccimtuu qaban waranni oromotis meeshaa fi humna Nama xiqqaa qabanin dhukkaasa itti banan haata’uu malee meeshaa waraanaa caalmaa qabu kan hidhate waranni dargii mirga argate. Fulbaana 6/1974(ALA) yookin 1/3/1966 ( ALH) bakka xirroo ja’amtutti ta km 26 galamsorraa faggaattutti Ahmed-taqii ( Hundee ) weyta waaree wareegame. Qabsaawonni biroo guyyaa guutuu waraana dargii wajjiin walitti dhukkasaa oolanii, dhiha aduu moortara loltoota mootummaa dargii irraa dhukkaafameen Elemoo qilxuu miila isaa irra dhahamu illee waraana dargii kan isa marsetti harka kennuu diddaaf, boombii isaa ofitti dhoosee loltoota dargii Nama Shan galaafatee innilleen wareegame. Qeerroon oromoo kan Lola xirrootti wareegaman kessaa 1, Ahmed-taqii sheek Muhammad Rasheed ( Hundee ). 2, Elemoo Qilxuu ( Hassan Ibraahim ) 3, Sheek jamaal bareedaa 4, sheek Alii Arsii. 5, Muhammad mahdii ( fira shek Muhammad rashiid abdulle 6, mahdii Ahmed fi Abdul hafiz faa akka ta’an galmeen seenaa ni ibsa. Waraanni dargii erga lolli dargii injifannoo isanitiin xumuramee booda reeffa leenca qabsaa’aa oromoo kan ta’e #Hundee magaalaa galamsoo gessannii obboleessa isaa, Muttaqii sheek Muhammad rashiid reeffa bira fidanii “namtichi Ati meshaa dukaanaa bituuf Finfinnee deeme jettu kanaa mitii ja’ani itti tirtiran. Muttaqiinillee anaan Finfinneneen deema naan jedhee jedhee deebiseef. Yeroo muraasa booda reeffi, akka awwaalamu maatiif kennamee guyyuma san kabajaan awwaalame. Abbaan Ahmad Taqii, wareegamuu ilma isaanii wayta dhagahan, “ilmi kiyya Ahmad-Taqiin hinduune, Dhiigni isaa firii Bilisummaa oromoota boruuti, firiin guddattee guyyaa tokko muka taati. Akkanuma guyyaa tokko maqaan Oromoo, guutuu addunyaa irratti kan beekamu ta’a” akka jedhan nidubbatama. Ahmad-Taqiin osoo hinfuudhin, osoo ilma hin argatin, qabsoo diddaa gabrummaatiif dursa kennee, mirga Oromootii fi Bilisummaa Ummata isaatiif jecha kutannoo cimtuu goonfatee, Saba isaatiif nama wareegame. wareegama Ahmad-Taqii booda, yaada boo isaatiif wallistoonni heedduun maqaa isaatiin sirba heddu kan sirbaniifi kanis barreeffama adda addaa barreessaan yoo ta’u, sirboota hundeef sirbaame keessaa tokko, walaloo Abubakar Muussaa barreesse, #Alii Birraa akkana jedhee sirbe. ******Yaa Hundee bareedaa, ******Yaa fiinxee miidhagaa, ******Azalaa Jannataa, ******Mayra bishaan Lagaa, Seenaan warraaqsa diddaa bittaa Nafxanyaa, ka qabsaayaa Ahmad Taqii (Hundee) hoijate, abaduu Ummata Oromoo biratti hin irraanfattamu. Barruulee “Qabsoo Gootota Oromoo Harargee” Fulbaanal 2000, Awwal Abdallaa Ahmadiifi Badraddiin Asad Abdiitiin barreeffamee, Waajjin Dhimma Kominikeeshinii Mootummaa Aanaa Habrood qophaayeerraatti, seenaan jireenyaafi qabsoo jaallee Hundee (Ahmed- Taqii) akka asin gaditti taa’e kanatti barreeffamee jira. ********************************. *******$$****************$$****. #Hundee (Ahmed taqii ) Bara 1942 ( ALA ) aanaa Habroo, Araddaa Quufaa lak.19 ganda cirrittii kessatti dha late. *Naannoo bara 1959 (ALA) barnoota bal’ifachuuf gara Harargee Bahaa, aanaa Qarsaa deemee nama Sheek Abdullaahii Nuuree jedhamu biratti (barnoota Amantii Islaamaa) eegale. Roorroo fi dhiibbaan gita bittoota nafxanyaa waan itti dhagahamaa tureef barnoota dhaabee meeshaa waranaa fudhachuuf gara Moqaadishoo deemuf karaa bu’e. Garuu, osoo achi hin gayin biyya Somaaleetti qabamee mana hidhaa Booramaa jedhamutti ji’a 6 hidhame. Akkuma hidhaa baheen biyyatti deebi’ee, qabsaayuu waan murteesef, Galamsotti deebi’ee daldalaa bunaatifii kiyooskii abbaan abban isaa baneef osuma hojjattaa jiruu karaa lafa jalaatin qabsoo isaa itti fufe. Yeroon kuni Jeneraal Taaddasa Birruu qabsoo farra sirna nafxanyaa harka lafa jalaatiin eegaluu isaatiif, hidhaa dhaabbiitiin akka adabamu, Galamsotti ergame waan ta’eef, hundeen Jeneraal Taaddasaan walqunnamuu jalagabe. Hundeeffi Jeneraal Taaddasaan wayta wal-argatan qaamaan gofa oso hinta’in,yaadaafi sammuunillee yeruma gabaabdutti waliigalan. Yeroo isaan lamaan walii galan sun, yeroo Sabboononni oromoo bakka hundaa dammaqanii gabsoo walqixxummaa Saba Oromootif of qupheessuu egalan ture. Ahmad Taqiifi Jeneraal Taaddasaan, halkan halkan waayee qabsoo Ummata oromoo harka isaaniitiin barreessanii Ahmad Taqiin lubbuu isaa qabsoo Saba isaatiif kennee, Sabboonota oromoo kanneen Harargee, Baalee, Shawaa, Wallaggaa, Finfinnee, Arsii, Jimmaafi haga Asabiifi asmaraa jiranitti geessuun raabsaa akka ture qabsaayonni yeroo sanii ka amma lubbuun jiran ni ibsan. Sochi deddeemsa qabsoof godhu kana keessatti, sabboonota oromoo kanneen Waldaya Maccaa-Tuulamaa, hooggantoota qabsoo qotee bulaa Haalee (Huseen suraa), Qasaayota akka Elemoo Qilxuu (Hasan Ibraahim) yyuub Abuubakar, Huseen Muussaa, Muhammad zaakir (Mayraa), Siraaj Kamaal faa waliin walitti qindaayuun, qabsoo bal’dhaa adeemsise. Hundeen qabsoo diddaa gabrummaa sirna nafixanyaa adeemsisaa ture keessatti sabbontota biyya keessaa qofaan osoo hinta’in namoota alaa waijiinillee qunnamtii taasisaa ture. Fakkeennaaf, Elemoo Qilxuu Wallin. ta’anii,namoota Ibraaim Fida fi Shaamil Fidal jedhaman on boleeyyam lamaan Saba affar waliin waliigaltee uumuun, Meeshaa waraanaa ka qabsoo hidhannoof isaanii ta’u, kilaashii 15, Uuzii 2 fi rasaasa isaa 19,000 waijiin, Boombii harkaa 60, Naaduraa lolaa 5, Kaameeraa suuraa 5, karaa Asabiin gara biyya keessaa galchuun, qabsoon hidhannoo akka eegalamu taasisee jira. ***Hundeen erga meeshaan waraanaa kun biyya keessa seeneef booda, Adoolessa 3, bara 1974 (ALA) guyyaa Roobiirraa eegalee qabsoo hidhannootti galee Elemoo Qilxuu faa waliin qabsootti fufe. Haaluma kanaan, Koonyaa Habroo keessatti kallattii hundaan qaanqeen qabsoo Ummata Oromoo akka qabattu taasisan. *****Hardiimitti lolli guddaan ka Umar Aadamiin hoogganamu akka ka’u ka taasisellee bu’aa qabsoo kanaati. Elemoofi qabsaayonni wareegaman hundi, achumatti ( Xirrootti ) ka awwaalame yoo ta’u, reeffa Hundee garuu, makiinatti hidhanii bifa suukannessaan lafarra harkisaa haga galamsoo geessuudhaan, gocha dhala namaa irratti hin hojjatamne irratti hoijatan. Seenaan ni yaadata yoomillee isaa fi warra Isa booda wareegaman jannatul furdoosin rabbi isaan haa qanaisu dogoogora kiyyaaf dhifama iPhone in waanin barreesseef dogoogorri jiraatuu hin oolu ihsan Mudasir irraa Qabsyaan ni kufa qabsoon itti fufa!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Make WordPress Communities

Building Local Communities

WordPress.com VIP: Enterprise content management platform

Our fully managed cloud platform, expert guidance and support, and diverse partner ecosystem free you to focus on your business objectives.

Needull in a haystack

Selected. Sorted. Shared.

Facebook Media

Explore how public figures and media organizations are using Facebook in extraordinary ways.

facebook instant articles

http://www.oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/

LUSOgest

REAL ESTATE INTERNATIONAL INVESTEMENTS

Yucatan Quinto Poder

Periodismo Digital, videonoticias, Politica, Opinión, Reportes Ciudadano.

aussiebirder

Welcome to the appreciation of Australian birds and the love of birdwatching, sharing bird sightings, photographs, personal experiences and helpful information.

Ethiopian Think Thank Group

ዕውቀት ነፃ ያወጣል!

ኢትዮአዲስስፖርት | Ethioaddissport

የሃገር ውስጥና የውጭ ሃገራት የስፖርት ድረገፅ

SOMA HELSINKI

digitaalinen markkinointi | sisältömarkkinointi

leos2gocom.wordpress.com/

Buustaa bisneksesi

Siifsiin

Bringing Afaan Oromo literature

Kennel Miklaus

Tavoitteeni ovat ennen kaikkea luonteessa ja terveydessä

wanofitioromia

https://wanofitioromia.com

OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA

http://www.oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/

Islamicdawa

Baga nagaan dhuftan! hunda dura galanni daangaa hin qabne Rabbiif hata'u.

%d bloggers like this: