Hogganoota partii mormituu ka Kongreesa Feedaraala Oromoo fi kanneen biroo irratti raga-baatoota yeroo dhumaaf ka dhaggeeffatamu Kamiisa Amajjii 5 bara 2017 akka ta’e manni murtii federaalaa olaanaan kan ramaddii Lidataa beeksisee ture. Garu abbaan alangaa raga-baatoota dhiyeeffachu hin dandeenye, jechuun mana-murtiitti waan iyyateef jecha guyyaa 19 booda dhaggefachuuf murteessee jira – manichi-murtii.

Abukaatonni himatamtootaa murtii kana morman iyyu manni-murtii gama isaan sababaa amansisaa taanaan guyyaa biraatti dabarsuun ni danada’ama, jechuun murticha cimsee jira. Abukaatonnis bellamni itti-aanu isa xumuraa akka ta’uuf gaafachuun isaanii beekamee jira. Bellamni sababaa addaan yeroo dabarfamuu kun yeroo shanaffaa dha jedhu abukaatonni hidhamtoota.

Kana cuqaasuun gaaffii fi deebii guutuu dhaggeeffadhaa

Advertisements