Oromo TV, Qophii Kaayyoo Amajjii 16/2017

Qophii Kaayyoo Amajjii 16/2017 Hoogganaa Qeerroo Bilisummaa irraa Ibsa ummataaf kenname.


Oromo TV: Wayane’s genocidal policy on Oromia – part 2

BREAKING-ODUU BIIYYAA..Amajii/16/2017

BREAKING TOP-ODUU-OMN- Amajii/17/2017


FINFINNEE!

Mootummaan Wayyaanee Magaalaa Finfinnee Keessaa Ilmaan Oromoo dhabamsiisuuf shira xaxaa jiraachuu ifatti baramee jira.

Sirni nama nyaataa Wayyaanee sodaa ilmaan Oromoo irraa qabuuf jecha Magaalaa Finfinnee keessaa Oromoo dhabamsiisuuf ammas shira walirraa hincitne xaxaa akka jiru irra ga’ame.

  1. Gidduu kana meeshaa ammayyaa mana namootaa ittiin sakatta’uuf qopheeffatanii akka jiran barameera. Meeshaan kuni mana namaa keessa meeshaalee akka qawwee, boombiifi kanneen biroo yoo jiraatan salphumatti kan mul’isu ta’uus beekamee jira. Yeroo gabaabaa keessattis akka hojii sakatta’iinsa manneen jiraattotaa ittiin eegaluuf jiran odeeffannoon miliqxee baate ni addeessiti. Dhimma kanaan walqabatee odeeffannoo dabalataa namootni argachuu dandeessan akka gurra ummataa buustan dhaamsa nidabrsina.
  2. Ilmaan Oromoo naannoo mana jireenyaa isaanitti akka hordofaman jiraattoota naannichaa (ollaa) isaanii warreen mootummaa wayyaaneef amanamoo ta’an itti ramadaa akka jiranis baramee jira. Namootni mootummaa wayyaaneef amanamoo ta’an kunniin naannoo mana jireenyaa isaanitti ilmaan Oromoo kan argaman yoo ta’e hordoffii taasisuudhaan, yoo shakkii irraa qabaatan Komaandi Poostiidhaaf gabaasa taasisu. Sana booda ilmaan Oromoo bakka jireenyaa irraa akka funaanamaniif shirri kuni xaxamaa jiraachuu irra ga’amee jira.
  3. Manneen jireenyaa ilmaan Oromoo erga adda baafatanii sakatta’uuf akka qophaa’aa jiranis himamaa jira. Kitaabotni mootummaa wayyaanee qeeqan (keessattuu kanneen Afaan Oromootiin maxxaanan) argamnaanis gaaffii tokko malee akka hidhaatti darbachuuf jiran beekame. Bilbilli harkaa (moobaayilli) keessan suuraafi waraabbii garaagaraa kan Sochii Warraaqsaa Oromoo agarsiisu yoo of keessaa qabaate tooftaa mataa keessaniin dhoksuuf yaalaa! Akkasumas, FB, email, whatsapp, viber fi kanneen biroo yommuu fayyadamtanii xumurtan cufuu hindagatinaan dhaamsa keenya.
  4. Namoota eenyummaan isaanii hinbeekamne (basaastota) naannoo manneen jireenyaa hundatti facaasaa akka jiran baramee jira. Basaastotni kunniin hojii tokko malee namoota (keessattuu ilmaan Oromoo) adda baafachuun hordoffii erga taasisanii booda Komaandi Poostidhaaf nigabaasu. Akkasumas, bakka hojiifi lafa oolmaa ilmaan Oromoo mara hordofuudhaan akka hidhaatti guuruuf jiran odeeffannoon gidduu isaanitii baate ni addeessiti.

Kanaafuu, ilmaan Oromoo Magaalaa Finfinnee keessa jiraattan hundi shira mootummaan wayyaanee xaxaa jiru kanaratti dammaquudhaan akka wal dhageessistan nidhaamna! Via Gadaa Araaraa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s