Ummanni Oromoo Akkuma Saba Addunyaarra jiru Kamiituu Mirga of Ittisuu Qaba

Ummanni Oromoo Akkuma Saba Addunyaarra jiru Kamiituu Mirga of Ittisuu Qaba.

Baarentuu Gadaa Irraa

Ummanni Oromoo Akkuma Saba Addunyaarra jiru Kamiituu Mirga of Ittisuu Qaba
Murni weerartuun  Tigraayirraa  ummata Oromoottu duultee ummata Oromoo gabroonfattee saamaa turtee fi jirtu wayyaaneen waggoottan 25n darbaniif waan ishiidhaa danda’ame hundaa ummata Oromoo fi saboota akka Oromoo cunqursaa  jala jiranirratti raawwatteetti. Bara bittaa fi saamichaa kana keessa hidhaa dabalatee,dararaan,ajjeechaan,saamichii

fi Oromoo qayee fi qabeenmyarraa godaansisuun hojii ijoo murna tanaa ture. ammas itti jirti Wayyaaneen kan ofii ajjeeftu, hiitu, darartuu fi saamtu caalaa, ergamtoota saboota adda addaarraa garaan  sossobuun ofitti qabde, bor hin beeknee hedduu leenjiftee, hidhachiiftee ummata Oromootti bobbaasaa turtee jirti, bobbaasaas jirti.  Akkuma beekamu gama lixa Oromiyaan saba Gumzirraa ergamtoota walitti qabuun  meeshaa waraanaa hidhachiiftee ummata  Oromoo naannichaa rukuchiisaa turteetti. Kaabaa fi kaaba baha Oromiyaatiin ammoo Amaaraa fi Afaarirraa haaluma walfakkaatuun ergamtoota, garaaf bultoota  sassaabdee, leenjiftee, hidhachiiftee ummata Oromoo walloo fi Karrayyuurratti duulchisaa turte. Ammalleen hin dhaabbanne.

Murni shiraaf ijaaramtee, shiraan guddattee, shiraan amma har’aa geeche tun kaayyoon ishii ijoon  yoo dandeeche saba Oromoo quucarsuun bara baraaf mataa gadi qabatee akka tole jedhee gabrummaa keeessa jiraatu waan ta’eef  yakka ofii waraana ajjeechaa namaaf qofa leenji’e  kan dhalattoota Tigraay qofarraa  filame kan Tigrootaan ajjajamu Aga’aazii bobbaasuun ummata Oromoo fixaa jirtu cinaatti saboota ollaa Oromoo jiraataa turan fuunduraafis jiratan, saboota  bara rakkoo fi gammachuu waliin dabarsan, kan hadhaa gabrummaa waliin dhandhaman keessaa ergamtoota walitti qabdee leenjiftee Oromootti bobbaasun yakka danuu hojjechaa turte, hojjechaas jirt. Akkuma hunduu quba qabutti dhiheenyuma kana gama baha Oromiyaa fi kibba baha Oromiyaatti  akkuma kanaan dura barte waraana waggoota hedduuf qallaba safartee, leenjiftee, hidhachiisaa turte, kan saba Sumaaleerraa garaaf bultoota walitti qabdee leenjifte waraana Liyyuu Hayil ykn liyyuu Poolisi jedhamu Oromootti bobbaaftee Ummata Oromoo naannoo bahaa fi kibba bahaa jiru goolaa jirti, ykn rukuchiisaa jirti.

Akkuma hunduu quba qabu  waraanni ajjeechaa mi’eeffate Aga’aaziin  kan dhalattoota ilmaan Tigraayirraa ijaaramee  wayyaanootumaan ajajamuu fi waggoota 25n darbaniif ummata Oromoo goolaa turee fi jiru  yeroo ammaa kana ammoo maqaa labsii yeroo muddamaatiin gutuu Oromiyaa keessatti goolii uumaa jira. Ni saama, ni ajjeesa, ni hidha, ni darara, dubartoota humnaan qabee gudeeda. Murni Wayyaanee  yakka Aga’aaziin dalagaa turee fi jiruun quufuu dadhabde akkuma yeroo ammaa kana muldhachaa jiruu fi  ummanni Oromoo quba qabutti waraana liyyuu Poolisi/ykn Hayil jedhamu kan Sumaaloota keessaa garaaf bultoota filuun qaadimattee leenjifteen haaluma walfakkaatuun ummata Oromoorratti hidhaa, ajjeechaa, ukkaamsanii essa buutee dhabamsiisuu, ibiddaan mana keessa sa’aa- nama gubuu, dubartoota humnaan gudeedsiisuu, qabeenya Oromoo saamuu fi qayeerraa Oromoo har’aanii Sumaaloota irra qubachiisuu raawwachaa jirti. Kun roorroodha, roorroo dachaadha! Tuffii guddaadha. Maal fida jedhanii namatti roorrisuudha.

Gadootti nama ilaaluudha!

Wayyaaneen diina ummata Oromoo innikkaadha, diina innikaa ta’uu ishiif ammoo  raga yoo lakkaawuun barbaachise.. tokko .. lama jedhanii yakkoota waggoota 25n darbaniif raawwachaa turaniif jiran tarreessutu danda’ama. Wayyaaneen yakki waggoottan 25n darbaniif itti turte hanqannaan kunoo ammas karaa gara jabinaa fi hammeenyummaa ishii caalaatti argisiisuu fi saaxiluun duula ballaa bitaa fi mirgaan ummata Oromoorratti karaa ergamtoota ishii  gaggeessaa jirti.

Hara’a ummanni Oromoo mootummaa wayyaanee keessaa nama isaaf dubbatu hin qabu, kan maqaa Oromootin sirna wayyaanee keessa jiru kan  isa saamsisu, kan isa ajjeechisiisu, kan isa dararsiisuu fi lafa abbaa isaarraa akka buqqaafamuuuf irratti hojjetu kan akka OPDOti. OPDOn hojiin ishiin itti jirtu caalaattuu akka diinni Oromoo biyya dhablee taasiisu gargaaraa jirti. Kan Oromoo diina dura fiiguun qawwee hikkachiisaa jiru OPDOdha. OPDOn diina  innikaa Oromoo wayyaanee waliin taatee daba seenaan hin daganne  Oromoorratti raawwachaa jirti.

Sirna sana keessaa lakkii kan ummata Oroomoorratti raawwachaa jiru kun sirrii miti kan jedhu hin jiru. Amma Oromoon  wal  malee Homaa hin qabu. Yoo waliif mirmate malees sirna abbaa irree fi saamichaa wayyaanee jalaa bahuun ulaafaatadha. san keessaa kan Ummanni Oromoo biyya keessas alas jiru dhugaa akkasii dhugaa wal malee qabaachuu dhabuu kana caalaatti hubachuu feesisa.  Amma duulli gara hundaa kan Oromoo biyya dhabsiisuu fi ummata Oromoo yoo danda’an xiqqeessuuf hojjetamaa jiru kun dhaabbachuu qaba. Wanti argaa jirru, maastar pilaaniin Oromiyaa iddoo lamatti kutuu fi  handhura Oromoo Finfinnee teessoo halagaa taasisu; dhiiga ilmaan Oromootiin harkaa fashallaan wayyaaneen  gama Sumaaleetiin warra  biyya urjii 5ni,Sumaalee guddittii lafa Oromoo amma Awaashitti kutee fudhatee ijaaruuf  tattaafachaa turee fi qabsoo Oromootin kufee ture Wayyaaneen deebiftee ijaaruu fi hidhachiisuun haloo Oromoorraa qabduun  kunoo bahaa fi kibba bahaan Oromootti  duulchisaa jirti. Haata’uutii garuu gooticha ummanni  Oromoo naannichaa weertoota sumaalee warra liyyuu hayil jedhaman kana akkuma kanaan dura godhaa ture ofirraa rukutee deebisaa jira. Fuunduraafis uammanni Oromoo wayyaanees ta’e ergamtoota isaanii warra liyyuu hayil jedhamanis ta’e Aga’aazii isa goolaa jiru karaa hundaanuu ofirraa ittisee biyya abbaa isaa dhuunfachuun kan jabaatee itti fufu malee kan dhaabbatuu miti. Akka jabaatee itti fufuuf ammoo Oromoon bakkayyuu jiru qabsoo isaa finiinsee itti fufuun dirqama lammumaati!

Diinni  akkauma argaa jirru  gama tokkoon nu dadhabnaan, gama biraan nu yaalaa jira. Nugabroonfatee bara bittaa dheereeffachuuf  si’achis yakkoota hedduu ofiifis karaa ergamtoota isaas nurratti raawwachuu danda’a. Dhalataan Oromoo martuu  kana beeknee yeroo maraa dammaqiinsaan wal ijaarree bakka jirrutti of ittisuuf socho’uun dirqamaa fi dubbii fardiidha. Diina gamaa-gamasii nutti bobba’ee jiru sodaa fi mamii tokko malee akka dhufaatii isaatii  irree  tokkoon ofirraa ittisuu qabna. Ittisaas jirra, garuu caalaatti cimee diinoota keenyatti xumura gochuu qabna. Bara baraan  gabroonfattoonnii fi ergamtoonnii  isaanii nurartti roorrisuu hin qaban. Kanaafuu irreen keenya, gamtaan  qabsaawoota bilisummaa haa cimu. Afaan tokkoon, irree tokkoon diinarratti haa qiyyaafannu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s