16298677_1241409495948648_7849192626102165429_n. NO COPY #share and
#Comment,MIDHMAA SABAA ADEM AHMED {Adem Misoma irraa .Waa,ee ilmaan doorii bareentoo . …Bareentuma Bara 6526 ji,a fuulbana kessaa dhalate lobbolessa isa walin achumatti dhalatanii guddatan naannoo laga mormor tulluu man duraa bakka jedhamutti .
Bareentuman oromoo kun man bultii ifraaqaa tan seera xabboo gulantaa mana isaatti man bultee bara 6960 dura maqaa galaanaa hanga oromoo xabbootti abbaa bokkuu tokkummarratti bulan ture.ilmaan oromoo lamaan irratti Bokkuu Baarootii fi Bokkuu Garbaatti addaan bahan saababani adaan itti bahuu diirqamma itti tehef . Waan lafti addaan fagaatteef jecha tahu isati ,Ammoo haa ta,uu malee Alaabaa fi Walabuuman tokkkiiitiidha. waal jaala demani wan bulchaa turan ,Bokkuu guddaan bokkuu baarooti. Bokkuun baaroo kun bokkuuu bonbaa jedhama bekkama .achiraa kaassee Oromoon hangamitti addaan fagaattu Bokkuu heddummaatti male itti bullmaani gadaa tokkumma .bokkuu bonbaas isa tokkichuma. Doorii bareentoo oromoo kun guyyaa sani Bokkuu garbaa tahee filamee jaarraa tokko guutuu Bokkummaadhaan bulche ture .akkata bluchisa isani fulla dura itti dhuffna tole amma hortee bareentumaa wani waal isin barassisa, garuu obsaan wal horddoffun bayye barbachisa tole malif yoo jatan ammo dhimmichii bayyee keessi isa fagodha tole
BAREENTOO OROMOO ILMAAN 5 DHALE. ISAANIS
1.xummmugaa bareentoo. 2.Karrayyyuu bareentoo.
3.Murawwaa bareentoo . 4.Humbannaa bareentoo . 5.Qalloo bareentoo.
Waa,ee Ilmaan Ilmaan bareentoo .
Xummuggaa bareentoo bara 6700 tti dhalate.
Xummuggaa bareentoo Ilmaan 3 dhale. Isaanis
1.Arsii 2. Asoosaa 3. Hawaasaa .
ARSII XUMMUGGAA ILMAAN 2 DHALE ISAANIS
1.Sikkoo baalee 2. Mandoo Diida,aa
ASOOSAA XUMMUGGAA ILMAAN 2 DHALE. ISAANIS
1 .Mannee asoosaa 2 .Guduruu asoosaa MURAWWAA BAREENTOO ILMAAN 8 DHALE. ISAANIS
1.Baabbo 5. Adaayyuu
2. Waaree 6. Gaamo.
3. Waayyu 7. Galaan
4. Baaye. 8. Jiille.
KARRAYYUU BAREENTOO BARA 6729 TTI ILMAAN 12 DHALE. ISANIS
1.Dullacha 7.Akkichuu
2.Sayyuu. 8. Mannee.
3.Aboorii. 9.Walloo
4.Aabbo 10. Salaalee.
5.Abbichuu . 11.Liiban.
6.Gumbishuu. 12. Galaan.
HUMBANNAA BAREENTOO BARA 6730 TTI DHALATE. INNIS ILMAAN TOKKO DHALE.
Maqaan isaaa 1. Anniyyaa Humbannaa.
Anniyyaa Ilmaan torba dhale .Torban Anniyya jechuun Beekkama.
Qalloo Bareentoo Bara 6738 tti dhalate.Siree xabboo jala laga qalloo jechuudhaan ammalee waamama. Bara 30 taa,ee. Dhaloonni isaatis asuma. Asitti Kuuloo waa,imaa fuudhe. Achi ka,eeti bara 6768 ttti Ammaantana GOBEELEE Aanna QAALLUU Jechuudhaan beekkamu bara 12 taa,e. Achi ka,eeti lafa amma QALLAFOO jedhamtutti galeeti bara 53 taa,e. Achi ka,eeti lafa amma MAAYAA QALLOO jedhamtutti galee bara 6 taa,ee Abbaa isaa muuda deemee ganni isaa bara 50 ga,ee waan ilmoo dhabeef jecha achii abbaa isaa waaqa kadhateefii Bokkummaa isaa kenneefii duraan dagatee ilmi yammuu dhalatu daagaa baqadhu . Wilii nah in dagatinii bara baraan na muudi jedheenii Eebbise. KUTTA 5FFAA KEESSAATI WAA,EE
QALLOO BAREENTOOFI ILMAAN ISA 4 DHALE. ISANIS FULLEFATA ,MIDHMAA SABAA ADEM AHMED {Adem Misoma

Advertisements