S A R E E – M A R A A T U U — Galataan nama cimaa dha. Hiriyyaa obboleessa namaaf caalu.Kan dubbatee nama hin quuqne ,beekaa ilmaa kan abbaan dhugumaan dhalche. Galataa faana akka carraa ta’ee mana barumsaatti…

Source: S A R E E – M A R A A T U U : Odaa Gurreetiin..Sareen kun Du’uu qabdimoo jiraachuu qabsi? Kana kan murteessuu danda’u isiniif isin qofa-Saree Farra

Advertisements