OROMIYAANWANOFITIABBAATUU EGATAA

OROMIYAAN WANOFITIABBAATUU EGATAA DHIGIIN KOO DHIGAA KOTI DHIGAA HABASHA MITI OROMIYAAN LAFA KOO LAFATI KOO LAFE KOTI LAFA HABSHA MITI EENYUMMAN KOO KAN HABASHA HIN IBSUU

oromiyaa

BADHAADHAA DHAQQABAA WAARIYOO’-Ogeessa Seeraa fi barsiisaa


Maqaansaa Badhaadhaa Dhaqqabaa Waariyoo jedhama. Biyya Oromiyaa godina Arsii Lixaa Shaashamannee Ganda Kuyaaraa jedhamtuuttii dhalatee guddate. Dargaggoo ogummaa lama gonfatedha; Ogummaa herregaa/Mathematics fi Seeraa/Law ti. Barumsa Herregaa barsiisuun dhaloota qubee nama qaraa turedha. Manneen barnootaa naannoo Finfinnee marsanii jiran hedduu barsiiseera. Erga barnoota seeraa Yunivarsiitii Finfinnee seenuun abratee boodammoo ogummaa seeraa gadi fageenyaan leenji’eera. Abbaa murtii Godina Baalee ta’eemagaalaa Roobee keessa hojjetaa tureera.
Sadaasa 3 bara 2015 gara Awuropaa biyyaa switzerland magaala Geneva lenjiif dhufee sirnnicha nama nyaataa sana baqatee as cehee jira. Yeroo ammaa kana biyyuma Switzerland hirkattummaa siyasaan gaafatee jira. Akksumasii carraa barnnoota (Scholarship ) biyya Awurooppaa argatee barnootasaa Masters of International commercial law and dispute resolution jedhuun bara kana xumurataa jira. Wolumaagalatti Abbaa murtii nannoo Oromiyaa duraan fi Barataa LLM International commercial law and dispute resolution dhaan qaroo waaqni dhangi’edha jechuun nidanda’ama.
Muuxannoowwn keessa darbe hundaa…haala jiruu biyya keessaa…waan OPDO n itti jirtuufi iccita golasheeti hundarratti mariyanneerra. Waa’ee Oromoo diyaaspooraas gadi fageenyaan ilaalleerra. Walgahiiwwan biyya alaa kana keessa adeemanirrattis iccitaafi duubeesaa mara ija ogummaan ilaalleerra.
Abbootiimurtii Oromiyaafi federaalaa maal gochuu akka qaban ibsa kenneera. Icciti aangoosaaniis maal akka ta’e addeessee jira. Qeerroofi Qarreen biyya keessaa maalitti akka jiraniifi maal gochuu akka qabanillee xiinxalameera. Dinagdeen Oromiyaa eessa akka jirus soqneerra. Dinagdeemoo Bilisummaa kan jedhus gadi fageenyaan ilaalleerra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

One Small Sentence

one line, a life

Empty Nest, Full Life

Formerly: PostDepartumDepression Thoughts about the "post Mommy" years of life

No Facilities

Random thoughts, life lessons, hopes and dreams

SNYC Tours

Photo Tours and Workshops in New York City

Scattered Scripturient

My mind is scattered with a consuming passion to write

The Everywhereist

OROMIYAAN WANOFITIABBAATUU EGATAA DHIGIIN KOO DHIGAA KOTI DHIGAA HABASHA MITI OROMIYAAN LAFA KOO LAFATI KOO LAFE KOTI LAFA HABSHA MITI EENYUMMAN KOO KAN HABASHA HIN IBSUU

Mother Jones

Smart, fearless journalism

Kristen Twardowski

A Writer's Workshop

The Canadian Cats

Meezers At Large

The Cat Chronicles

Welcome to the Feline World of Nera, Tabby and Fluffy

IndieWire

The Voice of Creative Independence

J`Lichi Arts

Maker of Unique Arts

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

http://OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.COM

%d bloggers like this: