Qabeenyii-Yuunibarsiitii Jimmaa Samamaa jirachuun Saaxilame

photo0404.jpg

GABAASA YUUNIBARSITII JIMMAA IRRAA Ebla 23/2017 Bulchiinsaa Yuunibarsiitii Jimmaatti Hospitaalli Ispeeshaalaayizdii Yuunibarsiitii Jimmaa Kanfaltii ‘Duty’ (tajaajila halkaniifi sanbattanii) Hojjettoota Ogeeyyii Fayyaa Kanfaluu Dadhabuufi Qabeenyi Yuunibarsiitii Jimmaa Qarshiin Miliyoonaan Lakkaa’amu Poolisoota Dabbaalloota fi Humnoota Tikaa Wayyaaneen Saamamuun saaxilame.

Qabeenyi Yuunibarsiitii Jimmaa saamamaa jiraachuun ifatti baramee jira. Gidduu kana Mooraa Teeknoolojii (Kittoo Furdisaa) keessatti Pirooktarri tokko caasaan basaasaa Wayyaanee kan ta’e namni maqaan isaa Sabsibee Abbaa Giddii jedhamu garee isaa waliin osoo qabeenya Yuunibarsiitichaa saamuu qabame. Garee Saamtoota kanaa keessatti kanneen argaman Poolisotaa moorichaa 10 fi qaamota bulchiisa Yuunibarsitii Jimmaa kanneen ta’an namoota 15 waliin ta’uun saamicha guddaa gaggeessaa jiraachuu maddi odeeffannoo qabatamaa ibsee jira. Haaluma kanaan Poolisiin Inispeektar Taarikuu Dhaabaa jedhamu Itti gaafatamaa Poolisootaafi dhimma nageenyaa Yuunibarsitii Jimmaa Mooraa Kittoo Furdisaa kan ta’eefi Barattoota Oromoo hiraarsuun kan beekamu saamichaa kana keessatti gahee olaanaa qabachuun isaa ifatti saaxilamera. Pirooktarri garee basaasa Wayyaanee Sabsibee Abbaa Giddii jedhamu Saammichaa kana irratti Poolisoota Oromoon qabamee saaxilamuun wayita qoratamutti dabtara baankii isaa irratti qarshiin miliyoona 1.8 kan argame yoo ta’uufi namni kuni mana kuusaa meeshaa kan meeshaalee Yuunibarsiitichaa saamuun keessa olkaa’ee gurguratu akka banatee jirullee ifatti himamee jira. Dabtara Baankii nama tokkoo irratti qabeenyi hanganaa yommuu argamu, kan namoota isa waliin saamicha gaggeessaniis hangam akka ta’u tilmaamuun waan ulfaatu miti. Haata’u malee, yommuu namootni kun gurmaa’anii qabeenya Yuunibarsiitichaa saamaa jiran kanatti Bulchiinsi Yuunibarsiitii kanaa Ogeeyyii Fayyaa Hospitaala Yuunibarsiitii Jimmaatii hanqina baajataa waan qabnuuf kanfaltii duty kanfaluu hindandeenyu jechuun hojjattoota gidirsaa jiraachuu maddi odeeffannoo qabatamaa heeree jira.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.