BEEKSISA’QACARRII BARSIISAA AFAAN OROMOO ‘WASHINGTON DC’

B E E K S I S A
BEEKSISA QACARRII BARSIISAA AFAAN OROMOO ‘WASHINGTON DC’

Ijaarsi Dubartoota Oromoo Addunyaa gita hojii Barsiisummarratti namoota ulaagaalee armaan gadii kana guutan barsiisaa ‘AFAAN OROMOO’ daa’imman Washington DC f dorgomsiisee qacaruu barbaada.

Ulaagaalee:

Ulaagaalee armaan gadii kana guutuu kan dandeessan dhiyaattanii dorgomuun abbaa carraa hojii kana ta’uu dandeessu:

1. Gita Barnootaa
 Leenjii Afaan Oromoon Digirii duraa kan qabu/qabdu
 Qabxii waliigalaa giddu galaa 3.00 fi isaa ol kan qabu/qabduufi koorsota Afaan
Oromoo hundatti ‘B” gadi kan hinqabne.
 Kollaajjii/Yunivarsiitii beekamaa irraa kan xumure/Xumurte
 Muuxannoo Barsiisummaa Waggaa 1 fi isaa ol kan qabu/qabdu

2. Naamusa
 Hawaasa biratti naamusa gaarii kan qabu/qabdu
 Daa’imman barsiisu hunda laga, amantiifi ilaalcha kamiinuu kan hinqoonne,
 Daa’imman barsiisu hunda maatii daa’immanii waliin hariiroo uumuun kan
tiksuufi yaadaan gargaaru

3. Saala: Dhalaa/Dhiira ta’uu danda’a.

4. Dandeettii Biroo:
 Barreessaa/Barreessituu ta’uusaaf kan ragaa dhiyeessu
 Meeshaalee barnootaa ittiin barsiisan qopheeffachuu kan danda’u
 Dandeettii kompiiteraa sirriitti kan qabu/qabdu
 Afaan Oromoofi Afaan ingilizii sirriitti qulqulleessee kan dubbatuufi katabu
 Tooftaa barsiisummaatiin leenji’uusaaf/sheef ragaa kan dhiyeessitu/su

4. Wabii
 Dhimma dandeettii Kanaan dalaguuf ragaa nama kan dhiyeessu/tu
 Waraqaa Eenyum-ibsaa/CV ammayyaawaa ta’e dhiyeessuu kan danda’u

5. Akkaataan Qacarrii
 Torbee keessaa sa’a muraasa/Part time

6. Miindaa/kaffaltii
 Waliigalteen (sa’aatiidhaan)

Hubachiisa: Ijaarsi Dubartoota Oromoo Addunyaa beeksisni qacarrii kun qilleensarra oolee hanga guyyaa 10 qofaatti waraqaa iyyannaa simata.

Yeroo galmee: Sanbata Dura/Saturday ganama Sa’a 10 AM-12PM tti.
Bakki: 6212 3rd St. NW, Washington DC 20011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Make WordPress Communities

Building Local Communities

WordPress.com VIP: Enterprise content management platform

Our fully managed cloud platform, expert guidance and support, and diverse partner ecosystem free you to focus on your business objectives.

Needull in a haystack

Selected. Sorted. Shared.

Facebook Media

Explore how public figures and media organizations are using Facebook in extraordinary ways.

facebook instant articles

http://www.oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/

LUSOgest

REAL ESTATE INTERNATIONAL INVESTEMENTS

Yucatan Quinto Poder

Periodismo Digital, videonoticias, Politica, Opinión, Reportes Ciudadano.

aussiebirder

Welcome to the appreciation of Australian birds and the love of birdwatching, sharing bird sightings, photographs, personal experiences and helpful information.

Ethiopian Think Thank Group

ዕውቀት ነፃ ያወጣል!

ኢትዮአዲስስፖርት | Ethioaddissport

የሃገር ውስጥና የውጭ ሃገራት የስፖርት ድረገፅ

SOMA HELSINKI

digitaalinen markkinointi | sisältömarkkinointi

leos2gocom.wordpress.com/

Buustaa bisneksesi

Siifsiin

Bringing Afaan Oromo literature

Kennel Miklaus

Tavoitteeni ovat ennen kaikkea luonteessa ja terveydessä

wanofitioromia

https://wanofitioromia.com

OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA

http://www.oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/

Islamicdawa

Baga nagaan dhuftan! hunda dura galanni daangaa hin qabne Rabbiif hata'u.

%d bloggers like this: