BEEKSISA’QACARRII BARSIISAA AFAAN OROMOO ‘WASHINGTON DC’

B E E K S I S A
BEEKSISA QACARRII BARSIISAA AFAAN OROMOO ‘WASHINGTON DC’

Ijaarsi Dubartoota Oromoo Addunyaa gita hojii Barsiisummarratti namoota ulaagaalee armaan gadii kana guutan barsiisaa ‘AFAAN OROMOO’ daa’imman Washington DC f dorgomsiisee qacaruu barbaada.

Ulaagaalee:

Ulaagaalee armaan gadii kana guutuu kan dandeessan dhiyaattanii dorgomuun abbaa carraa hojii kana ta’uu dandeessu:

1. Gita Barnootaa
 Leenjii Afaan Oromoon Digirii duraa kan qabu/qabdu
 Qabxii waliigalaa giddu galaa 3.00 fi isaa ol kan qabu/qabduufi koorsota Afaan
Oromoo hundatti ‘B” gadi kan hinqabne.
 Kollaajjii/Yunivarsiitii beekamaa irraa kan xumure/Xumurte
 Muuxannoo Barsiisummaa Waggaa 1 fi isaa ol kan qabu/qabdu

2. Naamusa
 Hawaasa biratti naamusa gaarii kan qabu/qabdu
 Daa’imman barsiisu hunda laga, amantiifi ilaalcha kamiinuu kan hinqoonne,
 Daa’imman barsiisu hunda maatii daa’immanii waliin hariiroo uumuun kan
tiksuufi yaadaan gargaaru

3. Saala: Dhalaa/Dhiira ta’uu danda’a.

4. Dandeettii Biroo:
 Barreessaa/Barreessituu ta’uusaaf kan ragaa dhiyeessu
 Meeshaalee barnootaa ittiin barsiisan qopheeffachuu kan danda’u
 Dandeettii kompiiteraa sirriitti kan qabu/qabdu
 Afaan Oromoofi Afaan ingilizii sirriitti qulqulleessee kan dubbatuufi katabu
 Tooftaa barsiisummaatiin leenji’uusaaf/sheef ragaa kan dhiyeessitu/su

4. Wabii
 Dhimma dandeettii Kanaan dalaguuf ragaa nama kan dhiyeessu/tu
 Waraqaa Eenyum-ibsaa/CV ammayyaawaa ta’e dhiyeessuu kan danda’u

5. Akkaataan Qacarrii
 Torbee keessaa sa’a muraasa/Part time

6. Miindaa/kaffaltii
 Waliigalteen (sa’aatiidhaan)

Hubachiisa: Ijaarsi Dubartoota Oromoo Addunyaa beeksisni qacarrii kun qilleensarra oolee hanga guyyaa 10 qofaatti waraqaa iyyannaa simata.

Yeroo galmee: Sanbata Dura/Saturday ganama Sa’a 10 AM-12PM tti.
Bakki: 6212 3rd St. NW, Washington DC 20011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Jetpack for WordPress

Professional WordPress Sites

KGS TV TALEFISHANKA KOONFUR GALBEED SOMALIA

Waa tvga dowlada koonfur galbeeed somalia

oumerahmedd

A topnotch WordPress.com site

oromoherald

Oromo, Oromiyaa, Oromiya

burqahobo

A fine WordPress.com site

Master thesis: I see you there!

Developing Identity-Preserving Embodied Interaction for Museum Exhibits

bakkalcha.wordpress.com/

Bakkalcha Oromoo 2.0 - OROMIYAA SHALL BE FREE!

Ambo The Sprit of Oromia

Ambo Ambaa Lafaa

Oromiyaa National Social Movement

Just another WordPress.com weblog

Oolma Jimmaa Daily Blog's

Oduu Oolma Siyaasa Dinagde Hawwasumma fi Aaddaa Jimma Oromiyaa fi Itiyoophiyaa argachuf.

NEW OROMIYAA SOCIAL NETWORK

NEW OROMIYAA SOCIAL NETWORK MEDIA

%d bloggers like this: