Tajaajiila-Fayyaa Ummata Keenyaa Jajjabeessuu Feena

Waldaan ogeessota Fayyaa oromoo ka sadarkaa addunyaa gurmeessuuf eega irratti hojjatamuu qabee waggaa afuur ta’u qindeessitoota keessaa tokko kana ta’an Dr. Masfiin Ittaanaa ibsanii jiru.Kaayyoon isaas uummata Oromoo biyya keessa jiru toora tajaajiila eegumsa fayyaan deggersa barbaachisuu gochuu akkasumas biyya alaa keessatti hojii qorannoo gaggeessuu akkasumas ijoollee barnoota tajaajiila eegumsa fayyaa barataa jiraniif deggersa gochuu akka ta’e ibsamee jira.

Ammaan dura saba keessaa dhufan tajaajiila eegumsa fayyaa argatan foyyeesuuf ogeessonni dhunfaan hojjataa turan akka jiran kan beekamu ta’uus caalaatti bifa qindaa’een hojjachuun bu’aa caalaa argamsiisa kaayyoo jedhu qaban.Kanas fixaan baasuuf walgahiin tokko dhuma torban kanaa kan gaggeeffamu ta’u Dr. MasfiIN Ittaana Ibsanii jiru.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: