Labsii Waraanaa Raggasisuun Bulchiinsa Biyyatti guutummaatti Waraana jala Galchuun Paarlaamaan WayyaaneeBit..02/02/2018) Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDOn Har’a Bitooteessa 02/03/2018 Uummata Oromoofi Sabaaf Sablammoota Biyyatti Irratti Labsii Waraanaa Raggasisuun Bulchiinsa Biyyatti guutummaatti Waraana jala Galchuun Paarlaamaan Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDOn raggasisee jira. Odeeffannoo amma bahaa jiruun Sagalee 346 kan raggasifame ta’uu ibsacha kan jiran yoo ta’uu, Sagalee mormii 88 kan ishee mudatee yoo ta’uu sagaleen callisaa 7 akka mudatee jiru himama jira.
Labsiin kun utuu Qeerroo dargaggoota Oromoo, uummata Oromoo, jarmiyaalee hawwasummaa, abbootii amantaa, abbootii qabeenyaafi Jaarmiyaalee Siyaasaa Oromoof qabsaa’an hundaan mormamuu Paarlamaan uummata bakka hin buuneefi uummataan hinfilatamnee uummatarratti waraana labsee jira.
Qeerroon Dargaggootni Oromoo, Uummatni Oromoo hundiifi dhaabbileen Siyaasaa Oromoo tarsiimoo haala yeroo irratti hundaa’uun Qabsoo Fincila Xummura Garbummaa #FXG Jabeessuun wayyaaneetti xummura gochuuf bakka jirtan hundaa Qeerroo Bilisummaa cina dhaabbachuun hiree keenya murteeffachuuf haa falmannu, bu’uuruma kanaan Qeerroon Bilisummaa qophii barbaachisuu hindaa xummurate jira. Kanaan booda qajeelfama hordofuun akkaataafi akeekaa Qabsoon feesisuun sochiin #FXG Kan itti fufu ta’uu gadi jabeessuun hubachiifna!!
Waan Hundaa Caalaa Yeroo kanatti Uummatni Oromoo hundi, addaatti Qeerroo dargaggootni Oromoo, qabsaa’otni Oromoo, jaarmiyaalee Siyaasaa Oromoo, Actiivistootni Oromoofi Medialee Oromoo hundaa irraa eegamuu inni guddaan wal hubannoo, tokkummaa, jaalala Oromummaa, kabajaafi Waldhaggeeffachuun akeekaafi kaayyoo tokkicha bilisummaa Uummata keenyaafi walabummaa biyya keenyaaf diinaa keenyarratti xiyyeeffannoo addaa kennuun bakka hundaa wal tumsuun diinarratti qabsoo haalli yeroo feesiisu akka finiinsinuuf Waamicha Oromummaa gadi Jabeessinee Dabarsina!! 

Advertisements

The regime now need to immediately admit and announce the SOE has failed to get enough vote and hence null & void! This will help assure the public and ensure stability. The people should remain calm and await the announcement as well.=========== This is historic. This is on record. The regime is caught redhanded stealing and lying on camera. According to the Speaker of the House, the existing parliament has 539 out of the 547. He claimed 8 members are dead. They are declared dead today for the first time. According to the Speak, on record from the parliament, the State of Emergency Decree needs 2/3 majority vote out of 539 members. The 2/3 majority vote of 539 members is 359. The State of Emergency Decree got only 346 votes, by far less than 359 votes it required to get to pass. 88 Voted against it. 7 members abstained. The remaining 98 members of the House of Representatives including Dr. Abiy Ahemd were absent. The State of Emergency Decree the Council of Ministers issued on February 16, 2018, was rejected. But, the regime now claims otherwise! What an amazing season in Ethiopian politics. The failing and lying reg.===============Breakinga News Bito..2/2018 Labsiin Yeroo Muddamaa Sagalee Raggaasisuu Waan hin arganeef kufeera. Garuu wayyaaneen afaan qawween dunnuufattee labsii waraanaa humnaan akka raggasifametti uummatarratti labsa jirti.
Shallaggiin Herreega Paarlaamaa Wayyaanees Afaan Qawween Shallagamaa jira Yoo ta’ee malee herreegni kun sirrii miti.
🚨 2/3n 547 meeqa ummata ? Kan isaan sagalee deeggarsaa arganneerra jedhan 346, kan Mormee 88 fi kan sagalee callisan 7 jedhani gabaafatan.
🚨Bu’uura Heeruma of harkaa qabaniin Labsichi Herreega sirriin yoo shallagamee 2/3n 547 raggasisuuf 364 ol barbaachisa. Kanaafuu Labsiin Yeroo muddamaa Shallaga herreega sirriifi heeruma wayyaaneen ittin bultuun yoo ilaalame iyyuu kufeera jechuudha

B

Manni Maree-Uummataa Uummata Irratti Waraana Hin Labsu!!
Manni Maree-Uummataa Uummata Irratti Waraana Hin Labsu!!

Biyya lafaa kana irratti hojiin nama miseensa mana maree tahee filamuu itti gaafatamni isaa uummata isaa filateef malee mootummaa biyya bulchuuf miti. Mootummaan biyya bulchu namoota hojii mootummaa hojjetaniif ofii muudata. Yoo akka mootummaan barbaadutti hojjechuu didanis hojii kenneef irraa molqee ari’uu danda’u. Miseensa mana maree garuu mootummaan ari’uu hin danda’u. Kan filatus yoo hojjechuuf dide ykn dadhaba tahe ykn badii hojjetee argame kan taa’itaa  irraa  buuse bakka nama sana kan nama biraa filatu uummata duranuu falate qofa tahuu qaba.

Miseensi mana maree afaan uummataa tahee uummatee isa ergateef hojjeta. Rakkinni fi  dhibeen  uummataa yaroon akka hiikamu. Uummata isa filatee tajaajila mootummaa akka kan fayyaa eegumsa, barnootaa,karaa wal quunnamtii fi guddina hormaataa akka qabaatu uummata isa ergateef hojjeta.  Haa tahu malee biyyaa akka Impayeera Itophiyaatti manni maree uummataa qaama mootummaa tahee waan mootummaan barbaadu ragaasisuuf dha hojiin isaa. Kanas waan godhaniif sababa adda addaatu jira. Inni duraa ofuma isaanii iyyuu mootummaan kun waan barbaadu yoo hojjechuu didan akka nagaa isaan dhowwatu waan beekaniif soda irraa kan ka’u dha. Karaa biraa ayyaan- ilaalatummaan qabamanii waa’ee uummataa dagatanii jireenya miidhagaa jiraachuuf jecha hojii mootummaa hojjechuu filatan.

Yaroo amma keessa jirru kana seeraan ala TPLF yaroo lamaffaaf Labsi Hattattamaa uummataa nagaa jiraatu irraatti labsaa jirti. Haalli labsi hattattamaa baraachisuu  biyyaa hin jirree keessatti labsii hattattaa labsuun uummata irratti waraana labsuu akka tahe biyyi lafaa hubachaa jiraa. Fuula durattis dura dhaabbachaa jira. Uummatni keenya illee Bahaa amma dhihaa Kabaa amma Kibaa waraana seeraa ala irratti labsame kallattiin dura dhaabatee jira. TPLF garuu waan seeraa godhachuuf akka mala ishee manni maree uummtaa akka waan seeraa fakkeessuuf oofaa jirtu ni agarra.

Akka TPLF hawwitu tahee yoo manni maree uummataa gargaarree uummata nagaa irratti kan waraanaa labsu tahe uummatni keenya mana maree kana akka qaama TPLF itti fudhachuuf dirqama.  Bakka bu’aa uummataa kennameef  sana irraa molqee akka qaama diinatti tuhatamuus qaba. Kan waraana kana gaggeessus tahe kan waraana kana gargaaruu uummataa du’aa jiruu biratti garagarummaa hin qabu.

Uummatni keenya waan bareechee hubachuu qabu OPDOn qaama Mootummaa EPRDF akka taate dha. Yoo OPDOn hin jiraanne EPRDF hin jiru. Yoo EPRDF hin jiraannee TPLF hin jirtu. TPLF warraa kanaan itti dhima baatee uummata keenya irra waggaa 27 deemte. Har’as namooni qondaalota OPDO tahan tokko tokko afaan uummata isaanii haa dubatan malee qaama mootummaa EPRDF waan tahniif waraana uummata keenya irratti labsaa jiruufis qaama akka tahan dagachuu hin qabnu. Labsii kana Oromiyaa keessatti kan  hojii irra olshu qabu OPDO dha. Labsii kana hojii irraa olshuu dhiisuuf OPDOn mootummaa EPRDF keessaa bahuu qabdi. Kun tasa waan tahu natti hin fakkaatu. OPDO mootummaa EPRDF keessaa baasuuf Uummatni Oromoo  mootummaa EPRDF kan TPLFiin hooggannamu cabsuu qaba.

Miseensonni mana maree uummataa prime minister TPLF isaanii dhiyeessitu yoo ragaasisaniif rakkina hin qabu. Nama tokko jijjiruun haala qabatamaa  biyya sana keessa jiru irratti homaa tokko illee gargarummaa hin uumu. Akka warri OPDO diaspora hawwaa jiran itti Obbo Lammaa Magrsaa ykn Dr. Abiyi Ahmad prime minister yoo tahan dhiiga uummata Oromoo dhangala’aa jiruu dhaabuu hin danda’u.  Mee caalaa iyyuu akka dhangala’uu hin godhiin. Kan barbaadde gochuuf aangoo kan qabu TPLF malee nama prime minister tahu akka hin taane namni hin beekne jira natti hin fakkaatu. Gegeessitoonni OPDO waggaa 27 darban waan uummata Oromoo tajaajilaa ture godhanii dhiyeessuu yaadu. Uummatni Oromoo garuu TPLF qabeenya Oromoo saamuu ,uummatni ajjeessamuu fi dararamuuf kan meeshaa taheef OPDO akka tahetti hubata.

Inni darbe darbee jira. Isa darbe seenaaf dhiifna.  Kaleessas , har’as tahe boruu diinni Uummata Oromoo cabsuu kan danda’u ilmaan Oromoo meeshaa godhatee akka tahe sirritti hubachuu qabna. Namonni akka Obbo Lammaa Magarsaa warri afaan uummataa dubbatanii fi rakkinaa uummataa hubatan utuu hojiin uummata isaanii wajjin dhaabbatanii gargarumaa fiduu ni mala. Yoo obbo Lammaan kan afaaniin dubbatu hojii irra kan olshu tahe Leenca Oromoo tahuu kan isa dhowwu hin jiru. Yoo hojiin hin argamne garuue hantuuta gogaa leencaa ufatee dubbatu irraa adda hin tahu.

Diinonnii Uummata Oromoo injifatamuu isaanii jalaa of dhoksuuf marchaa jiru. Labsiin hattattamaa kan barbaachisuu uummata sodaachisuuf. Uummatni Oromoo akka bilisa tahee fi diina injifate kan mirkanneefate gaafa soda moo’ate sana.  Baatii Sadaasa 2014 kaasee uummatni Oromoo sodaa akka injifatee jiru arguu dadhabuun tabjaa’uu dha. Shira addaa xaxxuunis waan dhimaa baasuuf dideef dhamaa jiru malee Uummata Oromoo sii achi  jilbeefachiisu akka  hin daneenye bareechanii beeku.

Of tulummaan kan of dhiibaa jirtu TPLF meeshaa waraanaa amma tokko waan qabduuf  lubbuu xiqqoo dheerafachuuf uummata irratti waraanaa labsuu filatti. Warri ayyaan –ilallattoonnis ishee fakkaatanii lama buluuf jecha hammenya isheen hojjetu keessaa qooda fudhatu. Gaafa TPLF baddu wajjin boola galuuf akka of qopheessaa jiranis dagachuu hin qaban. Warri miseensa TPLF hin taane kan akka Abbaa Dulaa Gammadaa, Abdi illee, Siraaji Fargeessa, Damaqee Mokoonon maafiyaa TPLF irraa adda bahanii ilaalamuu hin qaban. Ayyaanni isaanii kan TPLF irraa adda hin tahu. Yoo hundaa yaroo TPLf abaarruu warra dhiiga uummatn harka dhiqatee jiru  kana irranfachuu keenya akka hin taane hubatamuu qaba.

 Fincila uummata meeshaa waraana guddaa qabaachuun dhaamsuu ni danda’a utuu tahee mootummaan Soviet Union kan nukuleera biyyaa lafaa yaroo gabaabduu keessatti balleeessu danda’u qabu harka uummataatti caccabee biyya kudha shan hin tahu ture. Irree uummataa meeshaa fi waraanni kamuu cabsuu yoom akka hin jirree TPLF f galuu hin danda’u. UUmmata Oromoo qofa utuu hin taane uummata Impayeera Itophiyaa keessa jiru mara biratti TPLF xireefatamtee jirti.Namni TPLF itti dhagaa hin darbannee yoo jiraate ergamtoota ishee warra ishee wajjiin uummata saamuuf biyyaa balleessaa jiru qofa. Isaanis ishee wajjin waan badaa jiraniif lubbuu ishee miti kan isaanii iyyuu baraarefachaa hin jiran.

Manni maree uummata Labsii  Hattattamaa Lammaffaa kana TPLFf yoo ragaasisanis Fincila Xumura Garbummaa Qeerroon Bilisummaa Oromoon bubbisaa  jiru dhaabuu hin danda’an. Dhiiga uummata baayyee dhangalaasuuf garuu sababa tahuun ni mala. Akka nama ittis seenaa gurraachaa fudhatanii darbuu irraa uummata isaan filate wajjin dhaabbatanii didaa agrsiisuun seenaa boonsa akka qabaatan isaan godha.  Waan barbaadan biyya lafaa kana irratti yoo godhan TPLF kufaatii jalaa olshuu waan hin dandeenyeef uummata wajjin dhaabbachuun yaada eebisamaa dha.

 

 

                                    Gadaan Gadaa Bilisummaa Ti!

                                    Injifannoo Uummata Oromoof!

 

HRLHA Press-Release
HRLHA Press-Release

February 18, 2018

On February 16, 2018 the Ethiopian government has again declared a State of Emergency for six months. This came only months after the earlier state of emergency under which the population of Ethiopia suffered for ten months This State of Emergency was declared a day after the surprise resignation of the Prime Minister Hailemariam Desalegn from his post on February 15, 2018 hrlsls-e1518969642605.jpg

The State of Emergency was announced by the government run-media Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC). According to the announcement the Council of Ministers passed this decision to protect the constitution and the security of Ethiopians.

The declaration cited the Ethiopian constitution “Article 93 1. (a) The Council of Ministers of the Federal Government shall have the power to decree a state of emergency should an external invasion, a breakdown of law and order which endangers the constitutional order and which cannot be controlled by the regular law enforcement agencies and personnel, a natural disaster, or an epidemic occur”

By declaring the new State of Emergency, the Ethiopian government once more demonstrated to the world its unwillingness to comply with domestic and international laws and answer the grievance of its own citizens. On the contrary, the government prefers to go again in the wrong direction to restrict the fundamental rights and freedom of Ethiopians by declaring a state of emergency where there is no an extraordinary situation on the ground posing a fundamental threat to the country.

The HRLHA believes this State of Emergency is part of the government’s campaign to continue dehumanizing the citizens by putting restrictions on freedom of speech and association, while codifying many abusive tactics by the security forces, including killing, disappearing, and arbitrary detentions similar to the past.

From past experience, the Ethiopian government must know that the Ethiopian nations and nationalities are committed to continue to demand their basic and fundamental rights. They are demanding their inalienable rights which include “life, liberty.” and fundamental rights which include “freedom of expression and association”, rights that are enshrined in the Ethiopian constitution of 1995 Chapter III articles (13-44) that government denied them for decdes.

To bring about a sustainable peace, the Ethiopian government should answer the legitimate demands of the people for fundamental rights, freedom, justice and equality. However, the government prefers terrorizing its citizens by committing fascistic actions, and ruling at gunpoint by committing gross human rights violations including, mass killings against innocent citizens- mostly youths. For example, in the past three months, there were four mass killings in Oromia (10 killed in Ambo  in October, 26, 2017, 15 killed in Chelenko towns on Dec 10, 2017, 11 killed in Hammaressa, Harar town on February 10, 2018) and in Amhara (7 killed in Waldia town on Jan 20, 2018) Regional States,

The HRLHA expresses its concern that the government has basically renewed the killing license of its military force, in the name of the State of Emergency, to commit even more killings, detentions and disappearing youths, men and women that the government calls “Tsere Limat Hyiloch”, literally anti- development forces.

Therefore, the HRLHA calls on the world community to put pressure on the Ethiopian government to reverse its baseless decision and abort the declared“ the State of Emergency”

 

US Embassy-Oduu Gur.18/2018
US Embassy-Oduu Gur.18/2018

Oduu Gur.18/2018

US Embassy

Sirni Abbaa Hirree Itiyoophiyaa labsii yeroo muddamaa baatii 6’f turu labsachuun, biyyattii bulchiinsa komand-postii, humna waraanaan hoogganamu jalatti bulchuuf murteeffachuunsaa battala dhaga’ame irraa eegalee, biyya keessaa fi alaa mormiin jabaan irratti dhaga’amaa jiraachuun beekameera.

Qaamolee adda-durummaan labsii yeroo muddamaa sirni abbaa hirree biyyattii labsate kana morman keessaammoo Imbasiin United States Finfinneetti argamu isa tokko.

Imbasiin United States dhimmicha ilaalchisuun ibsa kaleessa baaseen, rakkoolee biyyattii mudatan furuuf labsii yeroo muddamaa labsuun furmaata hin ta’u jedhe.

Rakkoon biyyattii keessatti mul’atu nuunis nu yaaddessa, rakkoolee mudatan furuuf garuu walabummaa lammiilee dhugoomsuu malee, walabummaa mulqachuun fala mitis jedheera ibsi Imbaasichaa.

Labsichi mirgoota bu’uuraa kanneen akka mirga walitti qabamuu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu lammiilee kan ugguru ta’uus eeruun,Tarkaanfii mootummaan Itiyoophiyaa fudhate cimsee kan mormu ta’uu ibseera.

Rakkoolee biyyattii mudataniif uggura osoo hin taane marii fi adeemsa siyaasaa hunda galeessa qaama mara hirmaachiseetu furmaataa jedhe.
Labsiin kun hidhamtoota siyaasaa hidhaatii gadi lakkisuu dabalatee tarkaanfilee dirree siyaasaa biyyattii bal’isuuf dhiheenya fudhatamuu eegalan gatii kan dhabsiisu ta’uus ibseera.
Mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii fudhate kana irra deebi’ee akka ilaalu, rakkoo biyyattii maqsuufis marii fi adeemsa siyaasaa dirree dimokiraasii bal’isu irratti akka xiyyeeffatuuf hubachiiseera.

Ibsi imbaasichaa kun kan yeroo kamiiyyuu caalaa ejjennoon jabaan kan irraa mul’atudha jedhu xiinxaltoonni.

Kunis hariiroon jabaan United States Sirna Abbaa Hirree Itiyoophiyaa faana qabdu daran laaffataa dhufuusaa agarsiisa jedhan. Kun ta’uun ammoo kufaatii sirnichaa ariifachiisuu keessatti qoodni qabaatu salphaa hin ta’u.

Ministirri Raayyaa Ittisaa Itiyoophiyaa Siiraaj Fargeessaa ibsa Sanbata miidiyaaleef kennaniin, labsichi baatii 6’f kan turu ta’uu, barbaachisummaansaa ilaalamee baatii 4’f dheerachuu kan danda’u ta’uus dubbataniiru.

Itiyoophiyaan xumura baatii Onkoloolessaa bara 2016 irraa eegalee ji’oota 10’f labsii yeroo muddamaa jalatti bulaa turuunshee ni yaadatama.

Qabiyyee labsii bifa haaraan sirni biyyattii labsate irratti namoonni yaada kennan akka eeranitti, labsiin bifa haaraan dhufe kun kan duraaniirrayyuu ukkamsaadhaa jedhu.

Hojiirra oolmaasaa hoogganuun wal qabatees naannoleen keessatti qooda akka hin fudhanne taasifameera.

Gama biroon qophii labsichaa keessatti qoodni Mootummaa Naannoo Oromiyaa ifatti mul’achuu dhabuun gaaffii uumeera.

Labsichi Guutummaan guutuutti Olaantummaa Waraanaa fi Tika biyyattiin akka hoogganamu taasifamuun ammoo, biyyattiin bulchiinsa humna waraanaa jalatti kufaa jirti sodaa jedhu hordofsiiseera.

Ministirri Muummee Hayilamaaram Dassaaleny Aangoorraa ka’uun wal qabatee, qaamni biyyattii keessatti jijjiirama qabatamaa dhugoomsuu danda’u bakkichaaf osoo abdatamu, Aangoon olaanaa bulchiinsa biyyattii kun hogganoota waraanaa sirnichaan dhuunfatamuu danda’aanis sodaa qaamolee garaa garaa irraa dhaga’amaa jirudha.

Kun taanaan ammoo bulchiinsa sirna abbaa hirree kan biraa, kallattiin humna waraanaan hoogganamutu Itiyoophiyaa keessatti dhugoomuu danda’a yaadni jedhu bal’inaan dhaga’amaa jira.

Itiyoophiyaatti Ambaasaaddera United States kan turan Herman Cohen dhimma kana ilaalchisuun yaada kennaniin, Itiyoophiyaa keessatti osoo yaa’iin hundagaleessi qaama mara hirmaachise gara furmaataatti fidu eegamuu, Bulchiinsi Abbaa Hirree Humna waraanaan hoogganamu, kan biyyoota giddu gala bahaa biratti mul’atu dhugoomuu danda’a sodaa jedhun qabaa jedhan.

Kun ammoo biyyattiif kufaatii guddaadha; Mootummaan Ameerikaa Itiyoophiyaa keessatti Bulchiinsi Abbaa Hirree kan biraan humna waraanaan hoogganamu akka dhugoomuuf hayyamuu hin qabuun yaada Herman Coheni.
Labsiin yeroo muddamaa, Mana Maree Ministirootaatiin labsamuun himame kun, guyyoota 15’n booda Mana Maree Bakka Buutota Ummataatiif dhiyaata.

Labsiin kun dhiibbaan inni biyyattii irrattis ta’e hawaasa irratti qabaatu hubatamee mana marichaan kufaa taasifamuu qabaan yaada qaamolee hawaasa garaa garaa irraa bal’inaan dhaga’amaa jirudha.

Labsichi rakkoo jiruuf furmaata miti, Qabsoon hawaasaas Labsii kanaan hin dhaabbatuun ammoo yaada Dura Taa’aa Itti Aanaa Paartii KFO Obbo Baqqalaa Garbaati

Deeggartoota_Obboo Baqqalaa Garbaa - simannaa Adaamaatti godhameef irratti, Guraandhala 14, 2018
Manni maree ministeerotaa Itiyoopiyaa wal ga’ii ariifachiisaa har’a geggeesseen heeraa fi sirna heeraa balaa irraa oolchuuf kan jedhe wixinee labsii yeroo hatattamaa qophaa’e irratti mari’atee murtii dabarseera.

Haaluma kanaan mootummaan heera mootummaa fi sirna heera balaa irraa eeguuf nagaa fi tasgabbii eegsisuu, Nagaa fi nageenya biyyaa eeguu, wal qixxummaa uummataa dhugoomsuu dhaan lammiiwwan walabummaan akka deddeebi’anii fi bakka filtan akka jiraatan akkasumas,

Mirga heerri eeyamuuf, kan qabeenyaa horachuu isaanii eegsisuuf itti gaafatamni irra jiraachuu isaa hubatee, yeroo dhiyoo qabee kutaalee biyya keenyaa hanga tokko keessatti heeraa fi caasaa heeraa akkasumass nagaa uummataaf waliin jiraachuu isaanii balaaf kan saaxilu, damee daldala dhuunfaa fi kan mootummaa kan gufachiisu, ol aantummaa seeraa kan dadhabsiisu bakka isaas, humnaan gargaaramanii jeequmsa uumuu dhaan sirna dhablummaa geessisee lubbuu namoota hedduu kan galaafate haleellaan gosa irratti hirkateef uummata qe’ee ofii irraa buqqaase dhaqqabaa, dinagdeen keenyaa miidhamaa, qabeenyaan manca’aa fi uummati nagaan ba’ee galuu waan dadhabeef, haalli kunis yeroon isaa dheerataa fi bal’ataa adeemuu hubachuu dhaan kanaanis uummati naannoolee adda addaa, mootummaan eegumsa akka godhuuf walatajjii garaa garaa irratti gaafataa waan tureef, balaa heeraa fi sirna heeraa dura dhaabate kana naamusa seeraa kan idilee gargaaramuun ittisuu fi to’achuun sadarkaa hin danda’amne irra waan ga’eef, sirna heeraa kan eegisisu labsii yeroo hatattamaa labsuun itti amanameera.
Kanaaf, akka heera Itiyoopoiyaa keeyata 93 lakkoobsa 1 A irra taa’ee jirutti, labsiin yeroo hatattamaa labaameera. Labsiin kunis mana maree ministrootaan guyyaa itti labsame akka lakkoobsa Itiyoophiyaa guyyaa har’aa jechuun Guraandhala 9 bara 2010 qabee hojii irra ooleera.

Labsiin Yeroo Hatattamaa Labsame Haggamiif Akka Ta'e Hin Ibsamne

No media source currently available

0:001:590:00
Kantiibaa-magaalaa Shaashamannee, aadde Xayyibaa Hassan:: Godina Arsii Lixaa mgaalaa Shaashamannee keessa kan jiru manni sirreessaa gubachuu isaa jiraattonnii fi bulchaan magaalattii mirkaneessaniiru.

Jiraattonni akka jedhanitti aangoo gad dhiisuu muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa ilaalchisuu dhaan gammachuu itti dhaga’ame ibsaa akka ture ibsaniiru. Manni hidhaa godinichaa kan magaalaa Shaashamannee keessa jiru immoo gubataa jiraachuu ijaan arguu isaanii dubbatu.

Kantiibaan magaalaa Shaashamannee aadde Xayyibaa Hassan illee gubachuu mana hidhaa kana mirkaneessuu dhaan ibidda kanas kan qabsiisan sirreeffamoota ta’uu ibsan. Muummichi ministeeraa aangoo gad dhiisuu akka waan mootummaan diigameetti kan fudhatan hidhaa dhaa ba’uu kan dandeenyu yoo gubne kan jedhu yaada dogoggoraan ka’anii ti jedhu aadde Xayyibaan.

Gama biraan immoo namoonni hoogganoota siyaasaa obbo Baqqalaa Garbaafaa dabalatee mana hidhaatii ba’an simachuuf utuu deemnuu humnoonni mootummaa Arsii magaala Ittayaa irratti nu dhaabuun haleellaa geessisaniin lubbuun namaa badeera jedhu kanneen imalaa jiran keessaa namoonni nuti haasofsiisne. Bulchaan godina Arsii obbo Jamaal Kadir garuu walitti bu’iinsa namoota dhuunfaa gidduutti uumameen namoonni wal rukutanii hanga lubbuun namaa darbutti miidhaan dhaqqabe malee humni mootummaa haleellaa kana keessatti hirmaate hin jiru jechuun haalan.

Manni Hidhaa Magaalaa Shaashamannee Ni Gubate: Jiraattotaa fi Angawaa

No media source currently available

0:0015:2813:42

Embaasiin-AmeerikaaMuummichi-ministaraa Itiyoophiyaa, Hayile-maariyaam Dessaalegn jijjiirama biyyattii keessatti taasisamaa jiru shaffisiisuuf jecha fedhii isaaniin taayitaa gad-lakkisuuf xalayaa galfachuu isaanii eega kaleessa beeksisanii booda, Itiyoophiyaatti Embaasiin Yunaayitid Isteets, ibsa of-eeggannaa nageenyaa baasee jira..

Tarkaanfiin siyaasaa kun gama nageenyaan dhgiibbaa inni Itiyoophiyaa keessatti fidu amma beekuudhaa baanne iyyuu, jijjiiramni siyaasaa guddaan kun dhimmoota nageenyaatti geessuu akka malu kan dubbate – ibsi Embaasichaa, tarkaanfii kana hordofee waan Itiyoophiyaa keessatti tahuuf jiru kan dhiheenyaan hordofaa jiru tahuu beeksise.

Yeroo ammaatti, hojjetaan Embaasichaa kamiyyuu, Finfinnee dhaa alatti imaluu isaa dura, Embaasicha irraa ehama argachuu qaba – jedha.

Kana malees, haala jiru, karaa safbaa-himaalee biyya keessaa akka hordofan, bakka namoonni itti walitti-qabaman irraa akka fagaatan, qajeelfamoota aangawoota naannoo akka hordofan kan akeekkachiise – Embaasichi, akka dhuunfaadhaan of-eegganaa shaakalanii fi qophiilee dabalee naannawwa isaanii hubannoon ilaalanis hubachiisee jira.

Haalli nageenyaa Itiyoophiyaa keessaa raaafamaa tahuu isaa fi otuu hin beekamiin kan hammaachuu malu tahuu akka hubatanis akeekkachiisee jira.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: