‘Rakkoo jabduu keessa jirra’ Baqattoota Mooyyalee Baqatanii Keeniyaa Jiran
‘Rakkoo jabduu keessa jirra’ Baqattoota Mooyyalee Baqatanii Keeniyaa Jiran

Baqattoonni Ajjeechaa Mooyyaleetti ta’e baqatanii Keeniyaa qubatanii jiran nyaataaf bakka bultii dhabanii rakkataa jirra jechuun dubbatan. Buufata yeroof qophaayeef keessa baqattoonni jiran akka jedhanitti, deeggarsi baqattootaaf dhiyaatee fi lakkoofsi namaa waan wal hin gitneef nami hedduun rakkoo keessa jiraachuu himu.

Baqattoota kana ka gargaaraa jiru waajjirri dhimma baqataa UNHCR, haga danda’e hojjetaa jiraachuu dubbi himaan dhaabbatichaa ka damee Keeniyaa Mrs. Yiivoon Indeegee himaniiru.

Gama biroon Waldaan Fannoo Diimaa lakkoofsi namoota gara Keeniyaatti qaxxaamuraa jiran dabalaa jiraachuu beeksiseera

Advertisements

OIthioophyaa keessatti mul’atee kan jiru rakkoo siyaasaa ilaalchisuu dhaan koreen Arena Tigray deggeru teleconference qopheessee irratti deggertoota, hayyoota gameeyyii affeeraman, daragaggoota hedduu dabalatee lammiiwwan Tigray dhibbaan laka’aman marii irratti hirmaatan geggeessuu dhaan ibsa ejjennoo fi murtii dabarsuu isaa beeksisee jira.

Akkuma kanaan mootummaan yeroo ammaa aangoo irra jiru uummata sanyiin addaan qooduun ofii isaa lubbuu dheereffachuuf jecha sagalee uummataa dhaga’uu dhiisee huuruu qawween dhiiga lammiiwwan qulqulluu dhangalaasaa jira jedha ibsi ba’e kun.

Sa’aatilee dheeraaf telekonfernensii kana irratti marii erga geggeesseen booda ibsa ejjennoo qabxiilee afur qabu dabarsee jira. Uummati Tigraayis jibbiinsaaf giddu galeessa akka ta’u sababaa ta’eera jedha ibsi kun. Ibsi ejjennoo sunis

1ffaa: Uummati Tigraay bittaa gabrummaa fi dhaabbiitti hidhaa keessa bu’e keessaa ba’uuf qabsoo qindoominaan inni geggeessu cina dhaabanna.

2ffaa: Arreenaa Tigraa humna cimaa ta’ee akka jabaatu gochuuf gama maraan maallaqaanis haa ta’u yaadaa fi hamilee dhaan bira dhaabachuuf murteessinee jirra.

3ffaa: Sirna gara jabeessa kanaan kanneen miidhaan irra ga’uu dhaan Tigraay keessatti

mana hidhaa dukkanaa keessatti dararamaa kanneen jiran miseensota Arrenaa Tigraay fi hidhamtoota yaada sammuu kanneen biroon haal duree tokko malee hatattamaan akka hiikaman gaafanna.

4ffaa: Labsiin yeroo muddamaa biyyattii gara jeeqama hamaa fi dhiiga walii dhangalaasuutti akka seentu waan godhuuf hatattamaan akka ka’u gaafannaa jedha kan biyyootii alaa jiraatan ibsi ejjennoo fi murtii miseenostaa fi deggertoota Arreenaa Tigraay.

#WBOBulchiinsa naannoo Oromiyaa, godinaa Qellem Wallaggaa, aanaalee Gidaamii fi Beegii keessatti Waraanni Bilisummaa Oromoo raayyaa ittisaa Itiyoophiyaa irratti haleellaa banuudhaan, konkolaataa loltoota fe’ee deemu gubuu fi loltoota ajjeessuu dabalee miidhaa geessisuu isaa, jiraattonnii fi aangawoonni naannoo sanaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Dhimmoota yeroo ammaa, kan labsii yeroo hatattamaa irratti Sanbata dabre kana kan ibsa kennanii turan – Koomishinarri Koomishinii Poolsiii Federaalaa Itiyoophiyaa Jeneraal Asaffaa Abiyyuu, “gurmuulee biyya jeeqan kan leenjisee hidhachiisee biyya keenyatti bobbaasaa jiru – Ertiraa dha” jechuun balaaleffatan.

Mootummaan Ertiraa immoo “Mootummaan Itiyoophiyaa rakkoo isaa biyya keessaa hidda gad fageeffateef sababaa biraa barbaaduu mannaa, deebii dhuga-qabeessa tahe itti kennuu isaaf wayya” – jechuudhaan, balaaleffannaa mootummaa Itiyoophiyaa sana “dhara” jechuun haale. Gama biraan, dhiheenyuma kana, haleellaa godinaa Booranaa keessatti geggeessame ilaalchisuun kan ibsa kennanii turan, bakka-bu’aan Komaand Poositii Yeroo Hatattamaa Itiyoophiyaa, Jeneraal hasan Ibraahim, “loltoonni Adda Bilisummaa Oromoo, kallattii biyyattii sadi’iin – jechuun – gama Bahaa, gama Lixaa fi gama Kibbaatiin akka biyyattii seenuuf sochaa’uu jiran beekamaadha” jedhanii turan. Dubbi-himaan Adda Bilisummaa Oromoo – Obbo Toleeraa Adabaa, Addi Bilisummaa Oromoo humna guutummaa Oromiyaa keessa uummata isaa waliin socho’aa jiru, jechuun deebii kennanii turan.

Dhumatii Oromoo Moyaaleetti Tahe

http://www.oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/ .ummata of eegannaa tokko malee nagaan jiruu fi jireenya isaatti boba’ee jiru utuu waan tokko hin xuqqamiin humni Agaazii haala baayyee suukaneessaa taheen uummta Oromoo fixxuunn amma fudhannee wajjin jiraannu bira darbaa jira.  Kanaan booda uummatni Oromoo karaa nagaa qabsoo goona jennee odeessuun injifatamuu Keenya harka keenyaan adda keenya irratti maxxanfachuu irraa gargar hin jiru. Biyyi lafaa nuuf biramachaa  hin jiru. Biyyi lafaa Agaazii nu irraa dhowwuu fi nu irraa baasuuf hin deemu. Waan qabnuun of irraa dhoofnee cabsuu malee filmaata biraa hin qabnnu. Lolli amma deemaa jiru kan sammuu uummataa keenyaa jeeqee fi (psychological war)  sodaachisee jilbeefatuuf xiyyeefatame dha.

Guyyaa Labsiin Yaroo Muddaa maqaa mana marree paralaaman sobaan namicha Abbaa Duulaa Gammadaa jedhamuun darbee jira jedhamee kaasee dhiiga ilmaan Oromoo dhangala’aa jiruuf itti gaafatama duraa kan qabu isa malee Agaazii duudaa rasasa nama irratti roobsaa ooltu miti. Abbaan Duulaa dhiiga ilmaan Oromoo kolbaan waraabatee nama habbuuqachaa jiru uummatni calisee ilaalu hin qabn dha. Bakka argametti lubbuu isaa keessaa baasuu fi qabeenya isaa kan tahe hundaa barbadeessuuf Uummatni Oromoo haqa qaba.

Guyyaan, torbaniin, baatii fi wagaan ilmaan Oromoo harka  Mootummaa TPLF iin dhumaa jiru lakkaawwamee kan dhumu miti. Garuu jumlaan yaroo tokkotti namni lafaa ka’ee akkas dhumuun kana booda nu gahaa akka jennu nu godha. Dhuguma Uummatni Oromoo humna Agaazii kana of irraa kaasuuf: onnee, humna, danadeettii, ogumaa fi beekumsa gahaa hin qabu?  Uummatni Oromoo humna Agaazii kana miti humna biyya Afrikaa cabsu ni qaba.  Sababa tokkicha deddeebifnee himannu diinni keenya  meeshaa waraanaa akka qabu dha. Nuyi immoo kan diinni keenya bara baraan qabaachuu hin dandeenye gamtaa fi gurmuu qabna. Kan nu hafee jiru humna qabnu kana hubannee qindoominaan guyyaa tokko diina keenya irratti bobba’uu dhabuu qofa. Leenci mootiin bineesaa yoo hooma girsa keessa tokko qabatu, yoo hunduu itti galagalee itti marsu isa qabate lafa buusee baqata.

Karaa koo dandeettii, ogummaa, beekumsaa fi hooggana Qeerroo Bilisummaa Ormoof baayyeen ulfinaa ammanttii irratti qaba. Akka uummata keenya bilisummaaf gahanis mamii hin qabu. Dhalli  Oromoo biyyaa keessaa fi alaa waan qabnu maran isaan wajjin dhaabbachuun  dirqama sabummaa fi namummaa tokko tokkoo keenyaa  irraa eegamu dha. Ummata keenya dhumaatii fi yakka ulfaataa fokkisaa kana fakkaatu jalaa olshuuf waan qabnuun waliif gummaachuun yaroon isaa amma.

Midiyaan ykn warri oduu facaasan dhiiga Uummata Oromoo guyyaa  guyyaan dhangala’uu  fi  kan jumaalaan dhumee reenfi hedduun dhiigaan dhiqamee  wal  cinaa ciisu facaasu.Haala deemaa jiru kana daa’iman Oromoos argaa jiru. Yaroo tokko tokko dubbiin kun haalan isaanii dhibee namni kun hunduu ajjeessamuun dhugaadhaa? jedhanii nu gaafatu. Isaan sobuun waan hin gargaarreef eyyee dhugaa dha yaroo jennu Uummatni Oromoo erga baayyee tahee maaliif warra xiqqoo kana lolee of irraa hin ari’uu ? gaaffii jedhutu dhufa.  Dhumaatii duwwaa miti Agaaziin nama ilbisa taate tokko yaroo Oromoo qaama gurgudaa qabu hedduu walitti qabdee akka horii uleen  tumumtu ilaalanii maaliif itti galagalee fuula keessa hi kabalee? jedhu.

Gaafa guddatanii waan hunda baran meesshaa waraanaa qabaachuun ammam akka onnee namaatti horuu fi harka qullaa tahuun ammam akka humna nama laafisu isaanii gala. Garuu bara guddina isaanii kana waan argaa guddachaa jiran sammuu iaanii irratti yaaddoo hamaa akka qabaatu waan ifa jiru.  Warri ijoollee xixxiqqaa qabnu haala suukkanneessaa uummata keenya irra gahaa jiru kana amma danda’ame  ija daa’iman keenya irraa akka daatu gochuun waan barbaachisu natti fakkaata.

Waraana Wayaanee dadhabsiisuuf dinagdee ishee laamshessuuf karaa gabaa lagannaa fi karaa cufuu bakka danda’amuu fi akka danda’ametti akka itti fufu gochuun garii dha. Tooftaan kun mataa dhukkubbii itti taha malee dinagdee ishee kan bakka jirutti dhaabu miti. Kana malee yaadni beenzilli Oromiyaa keessaa akka sochoonne gochuu haalaan fudhtama qaba. Yoo beenziiliin hin jiraane waraana ishee yaroo barbaadu gara feetutti sochoosuuf ni rakkatti. Kana malees beenzila  waan doolaran bittuuf dinagdee ishee irratti miidhaa guddaa fida. Akka dinagdeen ishee bakka jirutti dhaabbatu gochuuf karaan baaburaa Jibuutii fi Finfinnee jidduu jiru warri waraana qaban akka OLF fi ONLFiin  damaamtiin cabuu qaba. Akkuma kana nooraan wal quunnamtii isheef barbaachisaa tahanis cixuu qabu.

Gara yaada koo isan duraan kaaseen deebuu barbaada. Uummatni Oromoo komandi postii na irraa kaasi jedhee TPLF kadhachuu fi gaafachuu hin qabu. Koamdi postii kan of irraa kaasuu qabu uummata Oromoo malee namni biraa  akka hin jirre hubachuu qabna. Dammaqinsi Uummata Oromoo har’a sadarkaa amansiisaa irra gahee jira. Sodaas bara 2014 kaasee moo’atee jira. Amma warra qabsoo bilisummaa kana bakkaan gahuuf dirqama seenaa ulfaataa of harka qabu Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa qajeelfama tarkaanfii isa dhumaa eegachaa jira.

Ilmaan Oromoo hidhatanii waraana TPLF keessa, poolisii fi humna bitinneessaa OPDO keessaa, milishaa  fi WBOn bakka jiranitti meeshaa waraanaa  qaban  wajjin uummata isaanii dhiigni dhangalaa’aa jiru cinaa dhaabbachuuf dirqama sabummaa fi namumaa qabu. Oromoon guyyaan, torbaniin, baatiin fi wagaan bara baraan  dhumaa jiru heergini isaa guddaa dha. Komand postiin manadara, gandaa fi magaala Oromiyaa hundaa keessa qubatee jiru  lakkobsaan baayyee tahuu hin danda’u. Bakka  baayyee sodattu tokko tokko baayyinan qubsiisuun ishee ni mala taha. Haala kana qaamni  QBO adda baafachuu danda’a. Bakki humna qabnuu ol taha jennee hubatnu yoo jiraate mala biraa itti barbaaduu qabna.  Bakka humna guddaa nama rifachiisu hin qabne garuu halkan tokkotti of irraa buqifnee buluu qabna.Warri qawwee qabu dura darbee uummataa irra yaroo ittisu uummatni immoo  meeshaa qabuun  eeboo, haaduu, mancaa, qottoo  fi shimalaan itti marsinee Agaazii of irraa buqqisuuf wareegama bara baraan baafnu ol nuu hin gaafatu.  Mandari, gandaa fi magaalli Oromoo bakka jirutti of bilisoomsee buluuf mirgaa fi dirqama fudhachuu qaba. Murtiin kuun Oromiyaa guutuutti akka gabaa lagannaa guyyaa tokkotti yoo tahe  waraanni ishee waan gargar cituuf  gaaga’ama guddaa hin fiduu.  Amma danda’ame karaan bareechee cufamuu qaba. Baadiyaa fi magaalliis waliif dirmachuun irraa eegama.

Yaroo itti tarkaanfiin akkasii fudhatamu ganama barii ykn galgala tahuun ni barbaachisa. Guyyaa yoo tahe uummata yaadeessuuf jettee xiyaara kaasuu ni dandeessi.  Xiyaarrii meeshaa gugguddaa balleessuu fi mana jigisuuf malee uummata irratti balaa fidu caalaa sodaa uumuu danda’a. Yoom iyyuu yaroo xiyaarri lolaa dhufuu uummatni hattattamaan gargar faca’uun barbaachisa. Tuta uummataa yoo argatte nama baayyee miidhuu dandeessi. Waan TPLF gochuuf deemtu waan beeknu hin qabnu. Kanaafuu bifa hundaan qophaa’uu nu barbaachisa.

Humnaan cabsitee nu bulshuu ykn nu balleessitee baduuf akka akeeka qabdu ifatti argaa jirra. Badii jalaa of olshuuf murtii fi tarkanfiin fudhatamu harka Uummata Oromoo jira.Yaada kana abba qabsichaa kan tahe Qeerroo Bilisummaa Oromoof dhiisuun fedha. Hoogganni Qeerroo Bilisummaa Oromoo  haalla qabatamaa jiru hundaa xinxalee akaataa itti humna Uummata Oromoo yaroo gabaaba keessatti karaa qindoomina  qabuun diina irratti bobbaasee  Fincila Xumura Garbummaa akka galmaan gahuu godhu kadhannaa koo ti.

 

Gadaan Gadaa Bilisummaa Ti!

Injifannoo Uummata Oromoof!

 • By Dr. Baro Keno Deressa
  By Dr. Baro Keno Deressa

   UN human rights council

 • Secretary of state Mike Pompeo
 • President of the European Commission Mr. Jean Claude Juncker

 ECMO is instituted for the management of life threatening pulmonary or cardiac failure (or both), when no other form of treatment has been or is likely to be successful.

Ethiopian empire is at a critical transitional stage. Given its size, location and interests, Ethiopia is at the heart of a ‘regional conflict complex. Ethiopians are aware that the current state of affairs is not sustainable and that it represents danger not only for the future of Ethiopian empire but also for the entire region.  As a minority, the apartheid regime of TPLF in Ethiopia has decided that it cannot survive in a peaceful democratic arrangement that is at peace with neighbors. The TPLF concluded that its very survival depends on propaganda, selling-fear and doubt, Lies, deceit, misinformation, fabrication, exaggeration and falsification are their standard mode of operation. However, the strategy is no longer effective because Ethiopians have given-up on the TPLF and they are rejecting everything TPLF.

The continuous dominance of the Ethiopian state by the TPLF/EPRDF since 1991 with a monopoly of power without political competition leads the Ethiopian empire and the entire region to the disastrous consequences. A political opposition exists, but remains powerless. Opposition leaders have been subjected to abuse and their parties prevented from operating as such through an array of restricting laws and regulations.‍

The model of power control is concentric circles, with the TLPF at the core of power and dominating the EPRDF coalition, followed by a second ring, composed of the ANMD, OPDO and SEPDF, which act as more junior partners of the EPDRF or the servants of the TPLF and a third ring made up of EPRDF satellite parties, such as the Afar People’s Democratic Organization and Beni Shangul-Gumuz People’s Democratic Party. The second and third rings are present for symbolic nations representation without substantive meaning for their national interest and sounded role in the country’s government compared with that enjoyed by the TPLF.

The top ranks of the security forces remain dominated by party members of Tigrayan origin (The Ethiopian National Defence Force is about 140,000 personnel strong (army and air force), The Ethiopian Federal Police force estimates around 30,000 personnel and the Ethiopian National Intelligence Service). Actually it is difficult to distinguish the government from the party, and the security services are easily perceived as partisan executive agencies. This is mostly because the national interest continues to be defined and decided on the basis of a particular ideology and set of individual/group interests that brooks no competition and allows little public debate.

The Oromo people in general with their patriotic sons and daughters of Qeerroo are intensifying  their struggle for freedom. This freedom struggle is not only to liberate their homeland Oromia and their people OROMO from century long colonization. This struggle is to liberate all oppressed nations of Ethiopian empire, to safe the region from catastrophic consequences and lastly to keep the international security safe and solid.

Oromo people/Qeerroo versus government(TPLF)

 • Oromo people and Qeerroo are demanding freedom while government (TPLF) responding with tank (mass shooting from the ground) and air force (shootout from the sky).
 • Oromo people and Qeerroo promote peace and security while government (TPLF) promote hate rate, terror and destruction: targeted shootout on the street, imprisoning and torturing (video evidence is available)
 • Oromo people and Qeerroo are crying for equality and prosperity while government (TPLF) is answering with Displacement and Massacre in refugee camps, schools, restaurant and living room.
 • Oromo people and Qeerroo are looking for solution while government (TPLF) is creating and manufacturing conflicts (millions of Oromo’s were internally displaced in eastern and southern Oromia because of fabricated conflict of TPLF between two brotherly nations Oromo and Somalia).
 • Oromo people and Qeerroo are plighting for universality while government (TPLF) is insisting and protecting the apartheid system.
 • Oromo people and Qeerroo are demanding transparency and honesty while government (TPLF) is promoting insecurity among families and entire nations by ‘one-in-five’ policy (referred to an intrusive policy of surveillance based on intelligence gathered from informers in one out of every five households).

 

TPLF under cover name Ethiopian government versus western leaders: 

 • The ‘global war on terror’ and location of the Ethiopian empire at the heart of a ‘regional conflict complex’ leads to convince the western power to fully support the TPLF under cover name Ethiopian government in order to keep political power and state security organizations centralized and under control. Mostly US resources have become available to countries in the region in the form of diplomatic support and funding. This has generally resulted in the regression of civil liberties and prioritized security concerns over quality-of-governance concerns. The second effect is that, that countries in the region, Ethiopia included, have been enabled to brand as ‘terrorists’ groups that have domestic grievances. This branding has happened mainly through associating such groups with the transnationalism, radicalism and extreme violence of Al-Qaeda’s jihad, which was the central theme of the war on terror. Examples in the case of Ethiopia include the suppression of the Oromo Liberation Front and which has played a role in cutting off alternative conflict-resolution channels such as peace talks.
 • Misleading the international community by calling his military the vehicle of development. TPLF definition: The military are vehicle for development (The main vehicle through which military involvement in the economy takes shape is the Ethiopian Metals & Engineering Corporation (METEC), a parastatal business conglomerate run by the military. Don’t be fooled by TPLF cheap propaganda. TPLF military are killer, butchers and moral less, at this moment they are massacring and genocide is going on across Oromia and in entire Ethiopian empire from east to west from north to south.

Conclusion:

TPLF under cover name of the Ethiopian government is a pathological liar, an addicted killer, well-funded state terrorist, undemocratic, fascist and anti-peace.

Proposal to the western leaders:

 • Support the Oromo people/qeerroo revolution to end the state terrorism and keeping regional and international security intact. Supporting Oromo people/qeerroo revolution is a win-win investment (safe, solid and tax money remain at home out of TPLF corrupted leaders).
 • Support the Oromo people/qeerroo revolution to bring lasting peace and democracy and rule of law in Ethiopian empire.
 • Support the Oromo people/qeerroo revolution to stop the ongoing massacre of the innocent civilians across the Ethiopian empire.
 • Deny the TPLF leaders the safe heaven and assist us in order to bring them to the international criminal court (ICC).
 • Stop to oxygenate the critically ill TPLF by investing peoples tax money to safe vegetative TPLF. At this moment investing in TPLF to oxygenate thorough Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is very expensive and no financial insurance. Normally for one government the basic insurance is his own people, the Oromo people and entire nations of the Ethiopian empire are already dismantle the respiratory and circulatory function of TPLF. So, invest your money, energy and time on Oromo people/qeerroo revolution to get back more.

Victory to the Oromo people!

Dr. B. K. DERESSA, Medical degree in internal medicine, specialized in Gastro-Hepatology diseases. University Hospital of Brussels-Belgiu

MALIF ?

Bulchiinsa Naannoo Oromiyaa, godinaa Booranaa, magaalaa Moyyaalee keessatti, haleellaa Sanbata dabre kana, raayyaa ittisaa Itiyoophiyaatiin raaw’atamee namoota kudhan ajjeesee fi kudha-tokko madeesse ilaalchisee, kan battalumatti ibsa kenne – Sekireteeraayitii Komaand Poostiin Labsii Yeroo Muddmaa Itiyoophiyaa, “odeeffannoo dogoggoraa irraa ka’uudhaan, gochaa dogoggoraa murni raayyaa ittisaa loltoota shan qabu raaw’ate” jedhuudhaan, akka loltoonni sun to’annaa jala jiran dubbachuun isaa ni yaadatama. Mootummaa Naannoo Oromiyaatti, Biroon Haqaa dhimma kana akkamitti ilaala ?

 

E.U. must stop treating Ethiopia regime with kid gloves – MEP wants action

March 4, 2018 (African News) — The European Union (E.U.) must start being tough with the Ethiopian regime especially given the current political climate, a Member of the European Parliament has said.

MEP Ana Gomes has thus requested that the parliament summons the E.U. Commission vice-president and top diplomat to explain the body’s most recent statement on the Ethiopian crisis.

According to her, the statement was weak and failed to send a strong signal to the regime especially relating to the reinstatement of a state of emergency (SoE) – the second measure in the last two years.

And the statement made by the European Union is a shame compared namely by the one that was put out by the Americans condemning the reinstatement of the state of emergency.

“I have asked this moment to ask you to raise with the High Representative Mogherini, the situation in Ethiopia. Brutal repression is going on, the Prime Minister has resigned (and) there has been a state of emergency reimposed.

“And the statement made by the European Union is a shame compared namely by the one that was put out by the Americans condemning the reinstatement of the state of emergency.

“I ask you to bring this up with the (European Union) Commission and the High Representative, so that the European Union, indeed, has a position that respects our values and meets the interest of democracy that has to be inclusive in Ethiopia and the establishment of the rule of law and the respect for human rights,” she said in a session on March 1.

My question at @EP plenary today on shameful @eu_eeas statement endorsing reinstatement of  in  (albeit with limits….). @FedericaMog must review disastrous  standing by repression and descent to chaos in Ethiopia https://www.youtube.com/watch?v=M6zGZSRe2wg&sns=tw via @youtube

Gomes is a Portuguese politician who doubles as a Socialist Member of the European parliament.
She is currently a member of the political committee of the socialist party, is known to be someone who frequently speaks on Ethiopia politics.

She was part of efforts calling on the government to disclose charges against Oromo leader Merera Gudina after his in 2016. She is on record to have slammed the government after his release stating that he did not have to be arrested in the first place.

What did the E.U. statement say in February 19, 2018 statement

The resignation by Prime Minister Hailemariam Dessalegn opens a period of uncertainty in Ethiopia. It will be important for the new government to have the full capacity to pursue the positive reforms initiated by the Prime Minister to address the grievances of the population.

Only a constructive dialogue among all stakeholders – authorities, opposition, media, civil society – will allow for a peaceful and durable resolution of the crisis.

The announced reinstatement of the State of Emergency risks undermining this very objective. It is therefore of the utmost importance that it should be as limited in time as possible and respectful of human rights and fundamental freedoms, notably those enshrined in the Ethiopian Constitution. Violence should also be avoided.

As a committed partner of Ethiopia and of the Ethiopian people, the EU will continue to encourage all actors to work constructively towards a democratic and stable Ethiopia.

What the U.S embassy said in its Feb. 17 2018 statement

We strongly disagree with the Ethiopian government’s decision to impose a state of emergency that includes restrictions on fundamental rights such as assembly and expression.

We recognize and share concerns expressed by the government about incidents of violence and loss of life, but firmly believe that the answer is greater freedom, not less.

The challenges facing Ethiopia, whether to democratic reform, economic growth, or lasting stability, are best addressed through inclusive discourse and political processes, rather than through the imposition of restrictions.

The declaration of a state of emergency undermines recent positive steps toward creating a more inclusive political space, including the release of thousands of prisoners. Restrictions on the ability of the Ethiopian people to express themselves peacefully sends a message that they are not being heard.

We strongly urge the government to rethink this approach and identify other means to protect lives and property while preserving, and indeed expanding, the space for meaningful dialogue and political participation that can pave the way to a lasting democracy

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: