Mirgi~Ummata Oromoo Guutuutti Hamma Mirkanaawu Fincilli Xumura Gabrummaa Itti Fufa!! Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo-qeerroo-head-letter (1)
Mirgi~Ummata Oromoo Guutuutti Hamma Mirkanaawu Fincilli Xumura Gabrummaa Itti Fufa!! Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Mirgi-Ummata Oromoo Guutuutti Hamma Mirkanaawu Fincilli Xumura Gabrummaa Itti Fufa!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Bitootessa 7,2018 Finfinnee Oromiyaa

Amna dheeraa deemnee qabsoo fincila diddaa gabrummaa irraa gara xumura gabrummaatti dhufnee jirra,Wareegama goototi Oromoo qaqqaliin baasan bakkaan gahuuf jecha mirga abbaa biyyummaa Oromoo guutuutti kabachiisuuf diddaan Qeerroo Bilisummaa Oromoo halkan tokkoof illee osoo hin dhaabbatiin ykn adda hin citiin amma galii gahutti itti fufa.

Haala yeroo ammaa kana keessatti sirni abbaa irree Wayyaanee raayyaa waraana isaa Oromiyaa guutuutti bobbaasee ummata Oromoo bakka fedhetti ajjeesaa bakka fedhettis saamaa fi hiraar daangaa hin qabneen irratti raawachaa jira. Labsii Waraanaan Oromiyaa dhiitanii bulchuu ifatti erga mirkaneeffateen as ajjeechaa fi doorsisaan ummata Oromoo Fincila Xumura Gabrummaa(FXG) irraa dhaabuuf mala inni karoorfatee ka’e inni guddaan ajjeessuu dha,ummanni Oromoo du’aa fi hiraara irraa afuura osoo hin fudhatiin falmachaa du’uu fi wareega kafaluuf qophii ta’uu isaa diddaa bifa adda addaan godhuun aduunyaatti mirkaneessee jira.

Waraanaan bulchuu kana keessatti  ummanni Oromoo  addatti Qeerroon Bilisummaa Oromoo lammiin Oromiyaa osoo ajjeefamaa jiruu, diddaa bifa hundaan godhaa jirru irraa dhaabbannee ykn duubatti deebine’ee ta’uuf hin jiru,ajjeefamaa callisuun,saamamaa fi roorrifamaa afaan qabatanii ta’uun biyya lafaa kam irra waan hin jirreef qabsoon ficila xumura gabrummaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru guutummaatti akka itti fufu Qeerroon Bilisummaa Oromoo ni mirkaneessa.

Yeroon dirree Oromiyaa dhiiga ilmaan Oromoon dhoqaawaa jirtu kanatti ummanni keenya biyyoota adda addaa irra faca’ee jiraatu akkasumas Activistooti keenya qabsicha bira humnaa fi beekuma qabaniin dhaabbachuu keessaniin isin galateeffachaa gama kaaniins ummata guyyuu du’aa jiru falmaa  irraa deebisuuf waan deemaa jiru  sabi Oromoo fi Qeerroon halkan tokkoof illee akka qabsoo irraa duubatti hin deebinee fi falmaa akka hin dhaabne hubachiifna.

Qabsoon amma ummati keenya itti jiru yeroo gabaabaa keessatti qaama human mootummichaa keessattis ka’ee akka qasoo ummataatti makamuuf deemu amma irraa ummata kenyaa fi deggertoota qabsoo bilisummaaf mirkaneessaa sochiin amma eegalle injifannoon akka xumuramu saba keenyaa fi biyya lafaaf mirkaneessina.

Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaati!!

Injifannoon Ummata Oromoof

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Bitootessa 7,2018 Finfinnee Oromiyaa

Advertisements
SEENAA SOCHII QEERROO FI QABSOO OROMOO
SEENAA SOCHII QEERROO FI QABSOO OROMOO

SEENAA Y.G (2005)

Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan, diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. Salphinni hunda caaluus kanuma jechaa jiraanne. Har’arra dhaabbannee salphina lammaffaa galmaa’aa jiru argaa fi dhaga’aa jirra. Warra beekumsi hammayyaa isaan maraachaa jiruun seenaa xuraa’aa argaa fi dhaga’aa jirruudha. Beekumsi hammayyaa barcuma ho’iitu irra taa’anii baratan yoo baayyatee, arraba qofaa jabeessiti. Onnee kan jabeessitu muraasa. Warri seenaa Ummata isaanii fi dhugaa ummata isaanii keessa jiru dubbisuu fi dhugeeffachuu hin barbaannee, seenaa warra adii fi dimokiraatoota warra summiin machaa’anii waan isaan dubbatanii fi dalagaa jiran hedduu nama qaaneessa. Kana irratti barruu kiyya kutaa lammaffaa keessatti itti deebi’aa. Warra seenaa qeerroo hin beekneef ykn sochiin Elemoo faa’aa jalqabaa “sochii Qeerroo” jedhamaa akka ture warra hin beeknee, ykn warri sochii qeerroo jalqabaa dhalatanii har’aa umuriin ga’eessummaa irra jirtuu yoo waa’ee ka’umsa qeerroo wallaalnii Abbaa dhabsiisuuf yaalanii , obboleessummaallee itti of himuu sodaataniif ergaa waan qabduu kanan afeeraan. Dubbii biroof ammas, kutaa 2ffaatti itti deebina.dheeratus seenaadhaa obsumaan dubbisaa.

Ummanni Oromoo eega gabrummaa jalatti kufee, takkaa gabarummaa fudhatee hin teenye. Karaa isaa dandahame hundaan kutaalee Oromiyaa hedduu keeysatti mootummaa gabroomfataa dura dhaabbachaa turan. Fakkeenyaaf fincila ummanni Oromoo gaggeeysaa ture keeysaa garii yoo maqaa dhooyne sochiin fincila diddaa gabrummaa bara 1940-1942 keessa Oromoota Raayyaa fi Daawweetiin(walloo), bara 1960 keessa Oromoota Baaleetiin gaggeeffamaa turuu seenaan ni ibsa. Keessaahuu fincilli diddaa gabrummaa kan Oromoonni Baalee bara 1962 hamma bara 1968 keessa gaggeeysaa turan kan seenaan yoomuu dagatuu miti. Wareegamni isaan baasaniis seenaan ni yaadata.

Karaa Bahaatiin sochiin Afran qalloo Afaanii fi Aadaa Oromoo guddisuuf hujiin isaan hojjatan seenaan galmeesseera. Sabboontoonni sochii Afran qalloo gaggeeysaa turan mootummaa Hayla sillaasee fi mootummaa Dargiitiin hidhamuu, Ajjeefamuu fi biyya itti dhalatan tan akkaan jaalatan dhiisanii jireenya baqatummaa mudataniis danuudha. Karaa Oromiyaa jiddu galeeysaa fi dhihaatiin sochiin Waldayni wal-gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa gaggeeysaa turees seenaa qabsoo Oromoo keeysatti bakka ol’aana qaba. Miseensoonni waldaya kanaa gariin mootummoota Haylasillaasee fi Dargitiin hidhamuu, ajjeeffamuu fi biyyarraa arihamuu mudateenii ture.

Ilmaan Oromoo bara sana Sochii karaa addaa addaatiin biyya keeysatti gaggeeysaa turan booda, ilmaan Oromoo yeroo san, sabboonummaan itti dhaga’amu, gara biyyoota ollaa akka Somaaliyaatti bahan. Biyya Somaaliyaa irraa gara biyyoota baha jiddu galeeysaa keeysatti wal-gurmeessuun sochiilee tokko tokko jalqabaniiti turan. Tattaaffiin isaan taasisaniis akkaataa itti ijaaramanii maqaa dhaaba siyaasaa tokko tolfatanii Adunyaaf labsan irratti marihataa turan. Dhaaba siyaasaa tokko maqaa isaa moggaasanii labsuurratti falmiitu isaan jidduu ture. Falmiin tuniis yeroo san keeysa mootummaan Somaalee lafa Oromoo qabatuuf jecha maqaa dhaaba siyaasaa WSLF (Adda bilisummaa Somaalee dhihaa) kan jedhamu isaaniif tolchitee turte. Akka kanaan maqaa dhaaba siyaasaa tokko tolfatanii ummatatti bahuurratti, dargaggoonni ykn Qeerroon Oromoo yeroo san waliif galuu hin dandeenye ture.rakkoon isaan gidduutti dhalattee maqaa maaliin akka socha’uu qaban irratti ture.

Yaadni isaanii bakka sadii ture. Maqaa Somlaaleetiin eegaluu.Maqaa Oromoo fi Oromiyaan socha’uu fi Maqaa Itoophiyaan socha’uu kan jedhu. Kaayyoon isaanii inni dhumaa garuu Bilisummaa Ummata Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa ture. Yeroo san mootummaan somaalee illee rakkoo Ulfaataa irraan ga’aa turte waan ta’eef. Dhumarratti wanni irratti waliif galan nuti keeysa keenyatti maquma Oromootiin biyya seenuutu nu baasaa irratti wal ta’an.

Ammoo akkuma biyya seenneen maqaa Oromootiin qabsoo jalqabuu keenya labsina jechuun xumuratan.Gorsi mootummaa tokkon kennameefis, ammatti maqaa Oromootiin qabsoo eegaluu keeysan hin labsina. Eeguma biyya teeysan waan hunda guuttattanii seentanii warra biyya keeysa jiruuniis walqunnamtanii booda yoo isiniif ta’e wayya jedhaniiti gorsan. Bakki wal-gehii kana itti gaggeeyffatanii marihataa turaniis biyyuma sana keessatti ture. Barri isaa dhuma 1960 kessa ture.

Maqaa Oromootiin ijaaramuurratti eega harki irra caalu walhubatee booda mootummoota adda addaa dubbisanii gargaarsa akka Dookmeentii ittiin sochoo’an arkachuu, wajjira banachuu, leenjii waraanaatii fi meeshaa lolaa argatuurratti saganteeffatanii hojjachaa turan. Sagantaan hujii kan duraa akkataa dargaggoota biyya gala bahaa geeysanii itti leenjifatanirratti hojjachuu. Dargagoota Somlaaiyaa naannoo Moqaadishoorraa magaalaa Hargeeysaa fidanii nama xiqqo xiqqoon gara Yemanitti dabarfachaa turan. Hujii dargaggoota yk Qeerroo Oromoo dafanii carraa argametti dhimma bahuuf biyya Somaaliyaarraa gara Adanitti dabarsuurratti hojjatame cimaa ture. Hujii tana keessatti qoodni Obbo Elemoo Qilxuu, Obbo Huseen Suraa, Obbo Mahammad Umar, Injiinar Abdullaahii Luungoo fi Obbo Mul’is Gadaa ( Aadam Tukkaalee) warri keeysa beeku akka himanitti guddaa ture jedhan.

Osoo dargagoonni leenjiirra jiranii warri isaan hoogganu mootummoota gidduu gala bahaa adda addaa dubbisuun, Miha lolaa argamee ture Dooniidhaan Yeman buufata Adan fiduudhaan bakka tokkotti jabeeffatanii turan. Dargaggoonni ykn Qeerroon leenjirra turaniis toora nama 40 kan gehan leenjii isaanii xumuratan. Osoo leenjii fudhachaa jirani namni 4 kan hiddi dhaloota isaanii Somaalee ta’e isaan biraa gananii turan. Jarri isaan keeysaa gane kun mootummaa Somaaleeetiif iccitii leenjiirra turu dubbatan. Tanuma keeysa warri Embaasii mootummaa Ethiophiyaatiis sochii kana dhagayanii turan. Sana booda sagantaan bobbaa biyya seenuurratti shaffisaan karoora lafa kaayyatan. Akkaataan bobbaa Dooniin daangaa Baharaa kan biyya Jabuutii fi Somaaliyaa jidduu lafa banaa mootummoonni lamaan tooyachuu hin dandeenyeetti dhooysaan bu’anii, halkanuma hulluuqanii biyya seenuudha.

Humna dura leenjii fudhatee deemu kan hoogganu Obbo Jaarraa Abbaa Gadaa ( Abdukariim Ibraahim Haamid) ture. Gartuun dura leenjii fudhattee bobbaate yoo akka tasaa bobbaan isaanii duraa fashalte gartuun lammaffaa Obbo Elemoo Qilxuutiin akka biyya seenturratti baallammatanii turan. Akka kanaan gartuun duraa Lakkoofsaan nama 36 kan gehan baatii sadaasaa ( November) 17,1970 keessa bobbaa isaanii Edanirraa sochii jalqaban. Miha/meeshaa Lolaa kan mootummaa alaarraa gargaarsa argatanirraa, hamma biyya seensisuu dandahan fudhataniiti amna isaanii jalqaban.

Leenjii booda Oromiyaatti deebi’uuf, Imala Murna 1ffaa:-

Akkuma olitti ibsametti bakki isaan itti imaammatan daangaa Jabuutii fi Somaaliyaa jidduu qarqara baharaatti bu’uun, lafa banaa motummaaleen lachuu tooyachuu hin dandeenye keeysa halkanuma hulluuquun, daangaa dabranii biyya seenuudha. Haatahuu malee Dooniin deemaniin yk ittiin imalaa jiran, karaa irraa baddee baatii Sadaasa, (November) 19, 1970 halkan dogoggoraan bakka afaan baharaa ta Bul’haar jedhamtu tan Zeeylaa dur(Aftal) jedhamtu turte fi Barbaraa jiddutti arkamtutti isaan buufte. Meeshaa deemmataniin fudhatanii isaanii qubsumarraa fagaachuun odoo imalaa jiranii, akka tasaa waraanni mootummaa Somaalee lafoofii qilleensarraan isaan marsee, dhukaasa itti banan. Bakka sanitti nama maqaan isaa Obbo Ramadaan Husseen Kaliil jedhamuutu rukutamee achumatti lubbuun isaa dabarte. Dhukaasnis dhaabbate.

Kana booda , Hogganoota waraana Somaalee kanneen waraana san hooggananii fi Ajajoonni qabsaawoota bilisummaa Oromoo walitti dhihaatanii waliin haasawaniiti turan. Yeroo waliin haasawan waraanni Somaalee hayyama malee biyya teenya seentan jedhaniin. Isaaniis nuti lafa teeysanirratti dogoggoraan buune. Akeekni keenya biyya teenya seennee mootummaa gabroomfataa Hayala sillaaseetiin loluufii malee dhimma biro tokkollee hin qabnu. Isin ammoo obboleeyyan keenya waan taataniif akkaataa biyya teenya nagayaan seennurratti nu gargaaraa jedhaniin. San booda nama isaanirraa wareegame awwaallatan. kana booda hoogganoonni waraana somaalee qaama isaanii olii wajjiin Radiyoo telegramaan waliin dubbachaa turan. Dhumarratti biyya teenya hayyama malee waan seentaniif meesha qabdan lafa kaayaa jedhanii, ega harkaa fuudhan booda haala nama gaddisiisuun,Qabsaa’oota Oromoo hunda mana hidhaa geeysan. Mana hidhaa isaanii guddaafii beekkamaa kan tahe Mandheeratti hidhan. Karoorri bobbaa biyya seenuu Qeerroo ykn Dargaggoo kan duraa haala kanaan osoo hin milkaawin fashale.

Imala murna 2ffoo:-

Bara 1973tti murni lammaffaa kan J/Elemoo Qilxuutiin hoogganamu Qawwee AK 47 magaalaa Adanirraa biyya Eritrea naannoo Assab lafa qubsuma Affaar bakka Kiloomaa jedhamu geeyffatan. San booda, naannoo Kiloomaa tanarraa ka’uudhaan ummata Affaar keeysaan Harargee Baddaa Cacar nagayaan seenan. Humni Obbo Elemoo Qilxuutiin hoogganamtu baddaa Carcar keeysatti, ummata dammaqasuu fi bifa maadheetti ijaaruu jalqabaniiti turan. Abbootii lafaa kan ummata cunqurfamaa hiraarsaa turanirratti tarkaanfii fudhachuudhaan, midhaan isaan kuufataniI turan ummata beelaweef raabsaa turan.Yeroo sanitti sirni Abbaa lafaa ummata hiraarsaa waan tureef, ummanni naannoo sochii isaanitti hedduu gammadanii deeggarsa isaaniif qaban battalumatti itti agarsiisan.

Sochii isaan taasisan dhagayuun mootummaan Haylasillaasee guddoo rifate. Naannoo isaan keeysa sochoo’an socha’anis mootummaan Haylasillaasee qorachuu eegale. akkuma bakka isaan jiran odeeysa qabatamaa arkatteen booda, humna daddafee dhaqqabaa (Faxnoo daraash) jedhamu itti bobbaafte. Lola waraanaa mootummaa Hayle sillaasee waliin yeroo dheeraaf taasifamee irrattis, Ajajaan humna sanii Obbo Elemoo Qilxuu wareegame. Isa waliin miseensoota keeysaa kanneen akka Obbo Hundee Sheek Umar Aliyyee fi kanneen birootiis waliin wareegaman. Miseensoonni hafaniis miidhaa lolli kun irraan geheen ummata keeysa faffaca’an. Lola waraana mootummaa Haylasillaaseetii fi Waraana Bilisummaa Oromoo jiddutti ta’een, waraana mootummaa Haylasillaaseerraa namni hedduun ajjeeffamuu irraa , sirnichi humni lakkooysaan xiqqaa tahe kun akkamitti waraana keenyarra miidhaa guddaa kana geeysisa jechuun ajajoota isaa goolaa turuu seenaatu dubbata.

yeroo sanitti qawween Obbo Elemo faa’an hidhatanii lolaniin qawwee Awtomatika AK47 waan ta’eef, waraanni mootummaa Haylasillaasee qawwee akkasii ijaanuu arkanii hin beekan. Gartuun lammaffaa murannoo cimaan nagayaan eega biyya seenee booda wareegama qaalii kafaleen qaanqee bilisummaa tan duraa qabsisuun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keeysatti iddoo ol’aanaa qabate jira. Obbo Elemoo Qilxuu akka seenaan ibsutti baatii Hagayyaa bara 1974 Carcar bakka Xirroo jedhamutti wareegame. Bobbaan gartuu 2ffaa kuniis wareegamuu Obbo Qilxuutiin sochiin jalqabamee ture yeroofiis ta’u dhaabbate.Sochiin Dargaggootaa fi Qeerroo garuu hin dhaabbanne.

Oromoonni biyya keessaa fi biyyoota ollaa keessa jiran wareegama qaalii ilmaan Oromoo kafalanitti gaddi guddaan itti dhagayamullee qaanqee bilisummaa kan isaan qabsiisanitti gammachuu guddaatu itti dhaga’amee ture.Maqaan yeroof dhokifatanii Obbo Elemoo Qilxuu faa’an biyya seenanii lolaniiniis maquma Adda Bilisummaa Oromooti malee maqaa birootii miti. Ummata Oromoo kan eega biyya seenan dammaqsaa turaniis maquma Adda Bilisummaa Oromootiin ture. Akka hubatamuuf, yeroo Obbo Elemoo Qilxuu humna hamma tokko fudhatee Oromiyaa dirree bahaa seenu, Addi Bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keeysatti bara 1973 keeysa qaata lafa jala dhooksaan ykn icctiin ijaaramee ture. Ijaaramuu ABO kana ilmaan Oromoo kanneen lakkooysaan xinnoo tahan biratti haa beekkamuu malee ifatti bahee hin beekkamne. Addi bilisummaa Oromoo beektoota siyaasaatii fi sabboontoota Oromoo biratti ifatti bahee beekkamuun isaa bara 1976 yeroo sagantaa siyaasaa isaa wayyeeyse ykn fooyyeeyse booda tahuu seenaan ni ibsa.

Marroo Lammaffaaf Dirree bahaa bifa haarayaan saaquu,

Dargaggoonni ykn humni Qeerroo dura biyya seenuuf osoo yaalanii qabaman, hidhaa waggaa 5 (1970-1975) booda, mana hidhaatii gadi lakkifaman. Waan nama Ajaa’iibuu fi Mana hidhaatii bahuu isaaniif sababaa KAN taheef, sochii Jaal Elemoo Qilxuu faa’an biyya keeysatti dhageeysisanii ta’uu isaati. Yeroo san, mootummaan Somlaaliyaa sochii biyya keeysaa dhageenyaan, maqaa Oromootiin eega sochiin eegalamte isaan kana mana hidhaa tursiisuurra, yoo nuuf hayyaman namoota kana hidhaa baafnee itti dhimma bahuu nuuf wayyina jechuun gadi dhiifte. Miseensoonni mana hidhaatii bahan irra caalaan isaanii, biyyuma Somaaliyaa keeysatti of dhooysanii jiraachaa turan. Murna waggaa shan mana hidhaa ture keeysaa Jaarraa Abbaa Gadaa magaalaa Maqdashootti Mul’is Gadaa waliin walarkanii waliin haasawaa turan. J/ Mul’is Gadaa yeroo Obbo Jaarraa Abbaa Gadaatiin walitti dhufan kana, J/ Mul’is bara 1974 yeroo Obbo Elemoo faa’an wareegaman biyya Eritiraa dhaqee, Dhaaba ELF biratti leenjii waraanummaa fudhateeti ture.

Obbo Jaarraa Abbaa Gadaa haala biyya keeysa turee fi jiru yeroo sanitti mana hidhaa turee waan baheef odeeysa guutuu hin qabu ture. Kan haala waliigalaa biyya keeysaa beeku Jaal Mul’is Gadaa waan tureef isa waliin odeeysa bal’aa wal-jijjiirratanii turan. Eega odeeysa bal’aa waliif dabarfatan booda, murtiin irra gehan biyya seenanii qabsoo hidhannoo eegaluu dha. Karaa kamiin akka biyya seenan qorannoo barbaachisu eega xumuratanii booda Somaaliyaa karaa Hargeeysaatiin biyya seenuu murteeffatan. Akka kanaa Jaarraa fi Mul’is Maqdashoo ka’anii konkolaataan Hargeeysaa gahan. Hargeeysarraa ka’anii, magaalaa Booramaa keeysa bahanii daangaa cehan. Eega daangaa cehan booda magaalaa xiqqoo Jaarraa jedhamtu keeysa bahanii Oromiyaa Karaa Bahaa naannoo Jaarsootiin biyya seenan. Jaarraa Abbaa Gadaa fi Mul’is akkuma biyya seenaniin maadhee biyya keeysa jirtu qunnamanii turan. Maadhee biyya keeysa jirtu eega qunnaman booda, dhooysaan magaalaa Dirree Dhawaa seenan. Magaalaa Dirree Dhawaa keeysatti miseensoota maadhee qunnamuun hooganoota ABO Fifinnee jiran waliin qunnamtii tolftan. Hoogganoota biyya keeysaa magaalaa Finfinnee jiraniin ega walqunnaman booda, haala jiru irratti yaada waljijjirratanii turan. Dhumarratti wanni irra gehan dafanii dirree seenanii qabsoo hidhanoo eegaluu.

Dhawaataan waan irraa hir’atee guuttataa namaas ofitti dabalaa deemuu irratti waliigalan. Qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufa akkuma jedhamu waggaa 2 booda bara 1976tti dhaabichi qabsoo hidhannoo bifa haarayaan qindeeffatee itti fufuuf jalqabee ture.Akka kanaan Jaarrra Abbaa Gadaa (Abdu Kariim Ibraahim Haamid) fi Mul’is Gadaa ( Aadam Tukkaalee) ta’anii sulula Goobeelle baatii July bara 1976 keessa seenanii nama xiqqoon qabsoo hidhnnoo eegalan. Bara 1984 kaasees Waraanni Bilisummaa Oromoo Dirree dhihaa, kibbaa fi gidduu galatti bakkoota gara garaatti mooraa isaa saaqqate. Qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufa jechuuniis kanuma. Qeerroon har’a diina akka ibidda saafaa guggubaa fi Ummata isaaf wabii ta’aa jiru, SEENAA ka’umsa akkasii qaba. Sochiin Dargaggootaa fi sabboontootaa bu’ura Waraana Bilisummaa Oromooti. Sochiin walii galaa Oromiyaa keessatti bifa adda addaan gaggeeffame, Dhaaba Gaachana Ummata Oromoo kan ta’ee ABOf hundeedha. Sochiin Barattootaa gama hundaa siyaasa Addunyaa kanaaf bu’ura. Keenyas akkasuma. Mirga saba tokko deebisuufis ta’ee kaasuuf hundeedha.

Dhalooti har’aas seenaa boonsaa kana itti fufsiisuuf falmaa hadhaawaa gaggeessaa jira. Sochiin Qeerroo Biyya keessaa fi addunyaa irratti gaggeeffamaa jiru bu’ura jabaa qaba. Kan abbaan fe’e lafaa ka’ee isa doorsiisuuf yaaluu miti. Dhalooti sochii qeerroo akka abidda saafaa finiinsaa jirus, kan yeroo fi haalaan mo’amee waadaa Ummata isaaf seene cabsuu miti. Imaanaa wareegamtoota isaa cabsuus miti. Qeerroon Seenaa Abbootii isaa Injifannoon akka Goolabu shakkiin hin jiru. Seenaan kun , Seenaa Qabsoo Ummata Oromoo akka Galaanaa bal’atu keessaa faldhaanaan amma qicachuuti. Seenaan yoomillee ta’u seenaadha. Dhalooti har’aa seenaa kaleessaa irraa haqa jiru hubatee of bara. Seenaan kun dhaloota har’aaf akka tolutti, Abbootii isaa caalaa socha’ee Bilisummaa isaa akka goonfatuuf kan dhihaateedha malee , guutummaa sochii bara Sanaa kan bakka bu’uu miti. Seenaa gabaabduu kana kanan irraa dhugeeffadhe , barruu seenaa qabsoo ABO irraa fi Jaal Araarsoo Biqilaa irraati. Galatoomaa !

=Nama saba ofiif Seenaa hojjatu nu haa taasisu !

=Nama Seenaa saba isaa himaa, katabaa fi Barsiisaa jiraatu nu haa taasisu !

=Nama Seenaa Ummata isaa salphisu nu hin taasisiin !

Seenaa kana dhaga’anii osoo hin taanee, Qaamaan jalqabaa kaasee hanga har’aatti sochii kana waliin ka jiran J.Araarsoo Biqilaa guddaan galateeffadha.

HORAA BULAA !!!

SEENAA Y.G(2005)

Nageenya-Naannoo Eeguuf Poolisiin Oromiyaa Ga’aa Ture: Bulchiisaa fi Nageenya Qellem Wallaggaa
File– In this file photo of June 10, 2005, Members of the Ethiopian army patrol the streets of Addis Ababa, Ethiopia, after recent clashes with protesters. Violent weekend clashes between protesters and security forces have claimed the lives of more than a dozen people across Ethiopia. The government announced Sunday evening that seven protesters died in the northern Amhara region’s capital, Bahir Dar. Witnesses who spoke to The Associated Press anonymously for fear of reprisals said anti-riot police also used force Saturday to disperse hundreds of protesters in the capital, Addis Ababa.(AP Photo/Karel Prinsloo, file)

Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambi Dolloo keessatti har’a humni raayyaa ittisa biyyaa baay’inaan magaalattii keessatti bobba’uu dhaan meeshaalee gurguddaan golee magaalattii adda addaa irra dhaabamee waan jiruuf sodaa keessa jirra jechuun jiraattonni dubbataa jiran. Meeshaa gurguddaa kan akka Martayyeesii mgaalattii keessa dhaabuu dhaan raayyaan waraana ittisa biyyaas meeshaa dhuunfaan qabatanii asiif achi sosso’uun akka waan dirree waraanaa jirruu nutti fakkeesse jechuun jiraattonni yaaddoo qaban ibsaa jiran.

Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa magaalattii illee isuma kana mirkaneessan. Haala magaalattii keessatti mul’ataa jiru itti aanaa itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa godina Qellem wallaggaa obbo Tsegaye Waaqjiraa ennaa ibsan illee poolisiin Oromiyaa nageenya naannoo keenyaa eegsisuuf ga’aa dha jedhan.

Humna raayyaa ittisa biyyaa bobbaasu haalli yaaddessaa ta’es naannoo keenyatti mul’ataa hin jiru. Federaala irraa bobba’anii dhufan waan ta’eef nuti isa kana quba hin qabnu jedhan. Waan amma mul’ataa jirus magaalattiif waan haaraa waan ta’eef uummati shororkaa’uu isaa dubbatanii, Qeerroo akkasumas jaarsoliin biyyaa uummati akka tasgabbaa’u irratti hojjechuu qabu jechuun dhaamsa daarsaniiru.

please wait

No media source currently available

28279045_345172655993379_6239543035575251862_n28378937_345172339326744_1116402325705511120_n.jpg28168032_345173209326657_6826339818748214988_n.jpgNaqamte keessatti sa’atii ammaallee Qeerroo Bilisummaa Oromoo FXG Ittuu Jabeesse

ONN Gurraandhala 25,2018 galgala edaa ofumaan jeequmsa hammaataa kan uumaan waraanni TPLF halkan guutuu uummata nagaa dhorkataa bulan. Qeerroo Bilisummaa Oromoo sirboota warraaqsaan halkan guutuu biyyasaa eeggataa bule. Dargaggeessi martuu magaalaa eeggachaa bulan.

Badii tokoon alatti waraanni wayyaanee gara ganamaa naannoo Boordii jedhamutti dargaggoota 3 qabatanii reebichi hamaan irra dhaqaabe. Dargaggeessi dhalootaan ona baadiyyaa Naqamtee Giddaa ta’es du’aaf jireenya jidduu galuusaa gabaasan. Halkanuma edaammoo naannoo Mooraa Yuunibarsiitii wallaggaatti shamarree ammaaf maqaa hinargatin irra balaan reebicha hamaa dhaqaabe. Namoonni kurnootaan lakkaa’aman dhiiganiiru. Jaarsolii utuu hinafin reebichi hammaataan dhaqaabe.

Barii ganama har’aa jalqabee hanga ammaatti immoo dhukaasa gurguddaan magaalaa goolaa jiru. Humnatti fayyadamuuf dhukaasi gaafa eegalu Qeerroon ijaarsa ijaarsaasaatii bakka bakkatti daandii cufuun wareegama namaa hanbisuurratti hojjetaa jiru.

Magaalaa Naqamtee guutummaatti hojiin kamuu dhaabbateera. Magaalaa Naqamtee qofa utuu hintaane duddaa jabaan guutummaa Wallaggaa keessaa fiinaa jiraachuutu himame. Tooruma kanaan Billoo Boshee guutuun guutuutti daandiin keessaa cufameera, Aanaa Waamaa Hagaloo keessaattis Billoo Bosheerraa qabee hanga laga Madaaluutti daandiin cufamuu gabaasan

Haalli biyyattii yaaddeessaa ta’uu mirkaneeffanne. Haalli biyyattii dirree waraanaatti jijjiiramaa jira. Uummanni obsa fixateera. Qeerroo Bilisummaa Oromoo waraqaa diddaa agarsiisu kan waraana balaaleffatu uummataa raabsaa bule

Haalli Obbo Baqqalaa Garbaafaa maalirra gahe? iyyaafaannee deebina

 

HRLHA Press-Release
HRLHA Press-Release

February 18, 2018

On February 16, 2018 the Ethiopian government has again declared a State of Emergency for six months. This came only months after the earlier state of emergency under which the population of Ethiopia suffered for ten months This State of Emergency was declared a day after the surprise resignation of the Prime Minister Hailemariam Desalegn from his post on February 15, 2018 hrlsls-e1518969642605.jpg

The State of Emergency was announced by the government run-media Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC). According to the announcement the Council of Ministers passed this decision to protect the constitution and the security of Ethiopians.

The declaration cited the Ethiopian constitution “Article 93 1. (a) The Council of Ministers of the Federal Government shall have the power to decree a state of emergency should an external invasion, a breakdown of law and order which endangers the constitutional order and which cannot be controlled by the regular law enforcement agencies and personnel, a natural disaster, or an epidemic occur”

By declaring the new State of Emergency, the Ethiopian government once more demonstrated to the world its unwillingness to comply with domestic and international laws and answer the grievance of its own citizens. On the contrary, the government prefers to go again in the wrong direction to restrict the fundamental rights and freedom of Ethiopians by declaring a state of emergency where there is no an extraordinary situation on the ground posing a fundamental threat to the country.

The HRLHA believes this State of Emergency is part of the government’s campaign to continue dehumanizing the citizens by putting restrictions on freedom of speech and association, while codifying many abusive tactics by the security forces, including killing, disappearing, and arbitrary detentions similar to the past.

From past experience, the Ethiopian government must know that the Ethiopian nations and nationalities are committed to continue to demand their basic and fundamental rights. They are demanding their inalienable rights which include “life, liberty.” and fundamental rights which include “freedom of expression and association”, rights that are enshrined in the Ethiopian constitution of 1995 Chapter III articles (13-44) that government denied them for decdes.

To bring about a sustainable peace, the Ethiopian government should answer the legitimate demands of the people for fundamental rights, freedom, justice and equality. However, the government prefers terrorizing its citizens by committing fascistic actions, and ruling at gunpoint by committing gross human rights violations including, mass killings against innocent citizens- mostly youths. For example, in the past three months, there were four mass killings in Oromia (10 killed in Ambo  in October, 26, 2017, 15 killed in Chelenko towns on Dec 10, 2017, 11 killed in Hammaressa, Harar town on February 10, 2018) and in Amhara (7 killed in Waldia town on Jan 20, 2018) Regional States,

The HRLHA expresses its concern that the government has basically renewed the killing license of its military force, in the name of the State of Emergency, to commit even more killings, detentions and disappearing youths, men and women that the government calls “Tsere Limat Hyiloch”, literally anti- development forces.

Therefore, the HRLHA calls on the world community to put pressure on the Ethiopian government to reverse its baseless decision and abort the declared“ the State of Emergency”

 

US Embassy-Oduu Gur.18/2018
US Embassy-Oduu Gur.18/2018

Oduu Gur.18/2018

US Embassy

Sirni Abbaa Hirree Itiyoophiyaa labsii yeroo muddamaa baatii 6’f turu labsachuun, biyyattii bulchiinsa komand-postii, humna waraanaan hoogganamu jalatti bulchuuf murteeffachuunsaa battala dhaga’ame irraa eegalee, biyya keessaa fi alaa mormiin jabaan irratti dhaga’amaa jiraachuun beekameera.

Qaamolee adda-durummaan labsii yeroo muddamaa sirni abbaa hirree biyyattii labsate kana morman keessaammoo Imbasiin United States Finfinneetti argamu isa tokko.

Imbasiin United States dhimmicha ilaalchisuun ibsa kaleessa baaseen, rakkoolee biyyattii mudatan furuuf labsii yeroo muddamaa labsuun furmaata hin ta’u jedhe.

Rakkoon biyyattii keessatti mul’atu nuunis nu yaaddessa, rakkoolee mudatan furuuf garuu walabummaa lammiilee dhugoomsuu malee, walabummaa mulqachuun fala mitis jedheera ibsi Imbaasichaa.

Labsichi mirgoota bu’uuraa kanneen akka mirga walitti qabamuu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu lammiilee kan ugguru ta’uus eeruun,Tarkaanfii mootummaan Itiyoophiyaa fudhate cimsee kan mormu ta’uu ibseera.

Rakkoolee biyyattii mudataniif uggura osoo hin taane marii fi adeemsa siyaasaa hunda galeessa qaama mara hirmaachiseetu furmaataa jedhe.
Labsiin kun hidhamtoota siyaasaa hidhaatii gadi lakkisuu dabalatee tarkaanfilee dirree siyaasaa biyyattii bal’isuuf dhiheenya fudhatamuu eegalan gatii kan dhabsiisu ta’uus ibseera.
Mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii fudhate kana irra deebi’ee akka ilaalu, rakkoo biyyattii maqsuufis marii fi adeemsa siyaasaa dirree dimokiraasii bal’isu irratti akka xiyyeeffatuuf hubachiiseera.

Ibsi imbaasichaa kun kan yeroo kamiiyyuu caalaa ejjennoon jabaan kan irraa mul’atudha jedhu xiinxaltoonni.

Kunis hariiroon jabaan United States Sirna Abbaa Hirree Itiyoophiyaa faana qabdu daran laaffataa dhufuusaa agarsiisa jedhan. Kun ta’uun ammoo kufaatii sirnichaa ariifachiisuu keessatti qoodni qabaatu salphaa hin ta’u.

Ministirri Raayyaa Ittisaa Itiyoophiyaa Siiraaj Fargeessaa ibsa Sanbata miidiyaaleef kennaniin, labsichi baatii 6’f kan turu ta’uu, barbaachisummaansaa ilaalamee baatii 4’f dheerachuu kan danda’u ta’uus dubbataniiru.

Itiyoophiyaan xumura baatii Onkoloolessaa bara 2016 irraa eegalee ji’oota 10’f labsii yeroo muddamaa jalatti bulaa turuunshee ni yaadatama.

Qabiyyee labsii bifa haaraan sirni biyyattii labsate irratti namoonni yaada kennan akka eeranitti, labsiin bifa haaraan dhufe kun kan duraaniirrayyuu ukkamsaadhaa jedhu.

Hojiirra oolmaasaa hoogganuun wal qabatees naannoleen keessatti qooda akka hin fudhanne taasifameera.

Gama biroon qophii labsichaa keessatti qoodni Mootummaa Naannoo Oromiyaa ifatti mul’achuu dhabuun gaaffii uumeera.

Labsichi Guutummaan guutuutti Olaantummaa Waraanaa fi Tika biyyattiin akka hoogganamu taasifamuun ammoo, biyyattiin bulchiinsa humna waraanaa jalatti kufaa jirti sodaa jedhu hordofsiiseera.

Ministirri Muummee Hayilamaaram Dassaaleny Aangoorraa ka’uun wal qabatee, qaamni biyyattii keessatti jijjiirama qabatamaa dhugoomsuu danda’u bakkichaaf osoo abdatamu, Aangoon olaanaa bulchiinsa biyyattii kun hogganoota waraanaa sirnichaan dhuunfatamuu danda’aanis sodaa qaamolee garaa garaa irraa dhaga’amaa jirudha.

Kun taanaan ammoo bulchiinsa sirna abbaa hirree kan biraa, kallattiin humna waraanaan hoogganamutu Itiyoophiyaa keessatti dhugoomuu danda’a yaadni jedhu bal’inaan dhaga’amaa jira.

Itiyoophiyaatti Ambaasaaddera United States kan turan Herman Cohen dhimma kana ilaalchisuun yaada kennaniin, Itiyoophiyaa keessatti osoo yaa’iin hundagaleessi qaama mara hirmaachise gara furmaataatti fidu eegamuu, Bulchiinsi Abbaa Hirree Humna waraanaan hoogganamu, kan biyyoota giddu gala bahaa biratti mul’atu dhugoomuu danda’a sodaa jedhun qabaa jedhan.

Kun ammoo biyyattiif kufaatii guddaadha; Mootummaan Ameerikaa Itiyoophiyaa keessatti Bulchiinsi Abbaa Hirree kan biraan humna waraanaan hoogganamu akka dhugoomuuf hayyamuu hin qabuun yaada Herman Coheni.
Labsiin yeroo muddamaa, Mana Maree Ministirootaatiin labsamuun himame kun, guyyoota 15’n booda Mana Maree Bakka Buutota Ummataatiif dhiyaata.

Labsiin kun dhiibbaan inni biyyattii irrattis ta’e hawaasa irratti qabaatu hubatamee mana marichaan kufaa taasifamuu qabaan yaada qaamolee hawaasa garaa garaa irraa bal’inaan dhaga’amaa jirudha.

Labsichi rakkoo jiruuf furmaata miti, Qabsoon hawaasaas Labsii kanaan hin dhaabbatuun ammoo yaada Dura Taa’aa Itti Aanaa Paartii KFO Obbo Baqqalaa Garbaati

via SBO: Gurraandhala 18, 2018. Oduu, Ibsa ABO Labsa Yeroo Hatattamaa Wayyaaneen baase ilaallatuu fi Haala Sochii Warraaqsa FXG irratti yaada Jiraattota Oromiyaa Godinaalee Adda addaa.

Damee-Booruutiin

Hooggantoon TPLF reenfa meeqa irra tarkaanfatan dhufanii akka uummata Itopiyaa hundaa waraana Dargii jalaa akka bilisa baasan bara bittee isaanii kana hundaa yaroo xibaaraa jiran dhagaa jira. Har’as akkuma kana. Dhugaan jiru garuu waraana Dargii kan cabse qabsoo uummatoota Itopiyaa hundaatti. TPLF bara Dargiin jiru biyya isaanii keessatti  warana Dargii lolaa turte. Uummatni Eritiraa, uummatni Oromoo,  Uummatni Ogaaden , Uummatni Sidaamaa, Uummatni Gambeela fi kan hafanis amma humna isanii of irratti loludhaan aangoo Dargii cabsan.

TPLF qofaatti  loltee mootee injifannoon galuu ishee namni arge hin jiru. Warri gaafa sana jirru kan aggarre fi raga seenaa dabarsinu TPLF biyya Tigray amma Finfinnee galtu  konkolaatan buraaqte dhfuu dha.  Gaafa sana TPLF waraana Dargii faca’ee irraa kilaashinkovii fi meeshaa waraanaa gugguddaa saamachuu ayyaana argatee jirti. Karaa biraa biyya Oromoo kan fidee dhufte yoo jiraate  cinii, bujalee, shiraa fi haxxummaa  qofa.

Waan hundaa caalaa dandeettii  fi ogummaan TPLF afshalummaa hiriyyaa hin qabne qabaachuu dha. Gaafa Dargiin kufe sana otuu maqaa Mootummaa ce’uumsaa jedhuun ijaarsota jiran maraa wal itti hin qabnee nageenyi  Impayeera Itopiyaa keessatti argamuun ni jabaata. Mootummaa kana keessaa qooda fudhachuuf hunduu afaan banee seene. Akka nama hundaaf fudhatama qabaatutti chartera baaftee nama hundaaf qoode. Aangoos  xiqqaatu malee warra yaroof qabachuu barbaadan hundaaf hirteef jirti. Lafa jalaan garuu akkataa itti orma kana hundaa dhabamsiisu dandeessu tarsiimoo fi  tooftaa baafatee lafaa qabdi.

Erga nagaan biyya Ipaayera Itopiyaa tesgabeefatee booda  uummata harkaa qawwee funaanatee kaatee  shira ishee  tokko tokkon hojii irra olshuu jalqabde.  EPLF humnan dabsachuu akka hin dandeenye waan beektuuf akka Ertiraa fudhatee irraa baatu karaa mijjeessiteef.  ABO waraana keessan kaampii galshaa malee  jette dirquun kaampii keessatti itti marsitee waraana muxxannoo bara dheeraa qabu macaqi gootee fixe. Sana booda ergamtoota ishee warra OPDO xiqqo bakka laateef akka hojii uummata Oromoo jilbeefachiisuu itti boba’an dirqama itti laate.

Sagantan TPLF inni duraa biyyi isaanii waraanan waan miidhameef gargaaramuu fi deebi’ee ijaaramuu kan jedha dha. Kanaafu qabeenyi biyya Impayeera Itopiyaa keessa jiru gaaffii tokko malee gara Tigray guramuu danda’a. Warashaan hoomi shaa fi kan waraanaa hunduu buqaa’ee gara Tigray akka deemu tahe. Albudni Oromiyaa, bosonni Oromiyaa, bishaan , ibsaa fi wal gala qabeenyi uummta Oromoo dhuunfaa TPLF tahe. Amma danda’an guranii biyyaa isaanii keessatti  karaa konkolaata, karaa baaburaa, bakka xiyyarri qubatu, Hospitaalaa , universitti fi warshaa hormaate lakkofsa hin qabne biyyaa isaanii keessatti ijaaratan.

Uuumata Oromoo lafa isaa irraa buqisaanii  darban. Lafa Oromoo si’a  lama- sadii deebisaanii gurgurachuun badhaadhan .Namni Oromoo lafti isa irraa fudhatame balbala eguu fi kosii haruuf illee ayyaana dhoowwatanii akka kadhatu tahu godhan. Bara kana  OPDOn illee dalaala taate lafa Oromoo gurgursiisuun waan argate irraa butachaa turte. Saamichi karaa hundaan godhamu uummata Oromoo hiyyumaa argee fi dhagee hin beekneef dabarsee keenne. Kana malee TPLF cinii fi bujalee fidee dhufte uummata Oromoo itti harcaaftee gita olaana taate Uummata Oromoo gadi ilaaluu jalqabde.

Hara’a biyya Impayeera Itopiyaa keessati sooromaan kan beekamu Tigiroota. Manni  nyaataa, manni dhugaatii, manni daldalaa, manni hooteela, manni  bashananaa  fi fooqiin samii gahuu kun hunduu kan Tigiroota akka tahe eenyu jalaa iyyuu dhokkataa miti. Hoomishinni  maqaa nama tokko tokkoon biyya keessa   jiran keessa  warri aangoo irra jiru akka harka guddaa keessa qaban dhoksaa hin qabu.

Namonni dhalootan Tigree tahanii biyya Oromoo keessa jiran baasaasa ykn dabballee TPLF akka tahan mamiin hin jiru. Waanuma Tigree tahaniif Mootumaa TPLF kan jalatti aangoo fi aayyaana waan barbaadan argachuu qabu. Namni Tigree tokko bushaa OPDO naannoo tokko caalaa aangoo qaba. Waan Tigree taheef duwwaa nama Oromoo tokko tumee, hidhee, saamee ykn ajjeessee ykn gudedee yoo deeme namni isa gaafatuu danda’u hin jiru. Kanaafuu qabsoon Uummata Oromoo warra kana akkuma waraana Wayyaanee yoo akeekate qajeelaa dha.

Uummatni Tigray uumatoota Impaayeera Itopiyaa keessa jiran wajjin rakkina addaa fi addati hin qabu. Garuu qabeenya naannoo biraa Mootummaan TPLF saamee fidee biyya Tigray yaroo ijaaruu ittiin jiraachaa jira. Yaroo Mootummaan kun uummatota biraa lafa irraa dugugee balleessu maaliif kun tahe jedhanii yaroo dura dhaabatan hin mul’atu.  Haalli kun Uummata Tigray fi TPLF gargar baasuu rakkina tahaa jira. Haala burree kana kan ifa baafachuu qabu Uummata Tigray tahuu qaba.  Mootummaan TPLF akka badu mamii qabaachuu hin qaban. Mootumaan TPLF gaafa badu wajjin baduu irraa qabsoo uummatni  Impayeera  Itopiyaa gochaa jiru wajiin dhaabbchuun qajeelaa dha.

Akka warri OPDO afuuftu utuu hin Impaayera  Itopiyaa  keessatti gararrummaa Tigree fi Afaan Tigray dhoksaa waltajii irraatti argamu. OPDOn waan of sobduuf nama biraas akkasumaa waan sobaan dhugaa dhoksuu dandeessu  itti fakkaata. Har’a Afaan Tigree, gumruka keessatti , airportiitti, waajiraa federaalaa keessatti … afaan rakkinaamalee fi baasii tokko malee( password) ittiin darbama akka tahe namni agarre jiraa? Yoo jiraate OPDO duwwaa dha. Tajaajilli nama afaan kana dubbatuf godhamu qofaa dha. Oromoon barate tokko Tigree barumasa isa qabu wajjin hojii dorgomee argataa?  Nama Oromoo meeqatuu hojii irraa ari’amee Tigree laatama?  Yaa OPDO koo wal qixxuummaan kun isa jiraa?

Mootummaan TPLF hoji kolonftaa isa duraa (classical colonialism) biyya Oromoo irratti deemsisa jirti. Qabeenya uummata Oromoo saamtee biyya ishee ittiin guddisuun haala isa duraa ti. Uuummata Oromoo ajjessuu, hidhuu fi gidiraa baayyee irratti raawwachuudhaan  akka biyyaa isaa irraa buqqee badu gochuudhaan lafa uummata Oromoo irra uummata ishee qubachiisaa jirti. Shira adda adda  uumuudhaan saba fi sab-lamii naannoo Oromoo jiran lenjiftee, hidhachiifte uummata Oromoo irratti bobaasuudhaan kaayyoo uummata keenya lafa irraa dugugdee balleessuu toora hundaan irratti xiyyeefatee jirti.  Uummatni Oromoo waraana TPLF kana barbadeessu malee akka nagaa hin arganne hubtee, harka wal qabatee irree tokkichaan ka’ee jira. Ummatni Oromoo TPLF wajjin hojjechuu fi waliin jiraachuu bakka hin dandeenye irra gahee jira. Dhiiga ilmaan Oromoo dhangala’ee, darara dhala Oromoo irraa gahee fi qabeenya uummata Oromoo saamameef  kan furmaata argamu TPLF irraa guyyaa bilisa bahuu qofa. Akkuma waraana Haayile Selaasee fi warana Dargii waraana TPLFis qabsoo uummata bal’aatu facaasa. Kunis fagoo hin jiru.

Yaadni koo silaa wal gahii guyyaa kudhanii booda beeksissa OPDO baasite kan ilaalu ture.  Waan OPDOn geerartu dhagee ka’ee  dhiisi maloo  si  itti bariitee jirtiijechuun barbaade. Utuu OPDOn jecha kana waggaa26 dura jettee jiraate anaanuu garaa na raafti. Ilma akkamitu Oromoo dhalate jedhee nan gammada ture.  Har’a erga eenyumaa ishee xiqqaa fi guddaan Oromoo hubatee booda “hoogganna ijaarsa kee” dhuka dhaaphu yaroo jettu qaama kootu na suukanna’e. Bulchaa OPDO jalatti Oromoo akka balaa salphate. Gudataa fi guddatuun Oromoo kumaatan mana hidhaa keessatti  waxxalamee dhume. Kumaatamaan ajjeefamanii  irrbataa alattii fi bineesaa tahan. Biyya isaanii irraa ari’amanii gamoojii fi bishaan keessatti kan dhuman lakkobsa hin qaban.  Kan qaamni hiratee fi maraate meeqatu jira.

Utuu OPDOn ilaaltuu Onkololessa 2, 2016 ayyaana Irreecha Haroo Arsedee irratti  Oromoonni 700  ol tahan guyyaa tokko itti dhuman.  Dhiigni Oromoo akka bishanii dhagala’e sanaafiOPDOn itti gaafatama duraa qabdi. Dhumatii Calanqoo lamaffaa,  ajjechaa Shamannee, Amboo, Balee , Harar bakka adda adda, Booranaa fi Shamboo keessatti kan itti gaafatamu OPDO dha.  Erga uummata kana nutu si bulcha jedhanii nageenya isaafis kan itti gaafatamu isaan tahuu beekuu qabu. Ija OPDO duratti Uummatni Oromoo miliyoonni tokkoo ol tahu inni du’u du’ee kan hafe qe’ee isaa irraa buqqaa’ee akka hantuutaa karaa irratti hafe. Beelaa fi dheebuun , qabanaa fi buluqni , hiyumaa fi dhukkubni itti wal furaa jiraa. Uummata Oromoo gamoojii Balee , Hararii fi Boorana keessatti  qongee dha’amee garaan isaa fi dhugdii isaa wajjin  walitti gogee jiru nu duraa mul’achuu qaba. Gaaga’ama kana hundaa kan Uummata Oromoo irratti fide OPDO dha.

Lafa uummata Oromoo TPLF wajjin kan charachara bahee uummata Oromoo hiyyimaa fi gadadoof dabarsee kenne OPDO dha. Mana Oromoo jiru keessa dhiigni hin dhangalaanee fi imimaan hin lolaafamne hin jiru. Har’as artistonni , qaroonni , beektonni fi  haayyoonni Oromoo mana hidhaa keessatti gidiraa dhala namaaf hin jirre argaa jiru. Utuu salphinni kana fakkaatu jiru an ijaarsi kee jette OPDOn yaroo na qabaa na gadiisaa jettu  waan ji’a(baatii) irraa  gadi buute fakkaatti.

Uummata Oromoo afaanfajjeessuuf yaluun waan tokko.  Waan olmaan isaanii warra Habashaa wajjin taheef uummata Oromoo Habashaa caalaa tufachuun waan biraa. Habashoonni  Uummatni Oromoo garaamii waan taheef kan abbaa isaa ajjeesetti  haadha heerumiisa  jedhanii  yaadu. Walii gala gumaa baafachuu hin beeknu jechuu fedhu. Kanaafuu ammaan kana  Qabsoo Xumura Garbummaa kana dhiifne OPDO dugdatti marxifatee qajeela jedhanii yaadu. Lakki dhiisi yaa OPDO uummatni Oromoo har’a bakka atti beektu sana hin jiru. Yoo siif gale qabsoo uummata Oromoo itti makkami.  Qabsoo bilisummaa Uummata Oromoo gageessuuf kaayyoo fi  akeeka isaa hin qabdu. Abbaan Kaayyoo fi akeekaa ABO fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo jiru.

OPDOn  waan jettu dhugaa irraa akka fagoo tahe kan agriisu heddutut jira. Ijaarsota Oromoo  ala jiran wajjin hojjechuuf fedhii qabana jedhu. Maarree hooggantoonni OFC obbo Baqalaa Garba, Addisuu Bulala, Gurmeessa Ayyannoo fi Dejene Tafaa  mana hidhaa keessatti diinni Oromoo haamilee isaanii cabsuu warra itti xapataa jiru baasanii wajjin hojjechuu jalqabuun hin dursuu? Labsiin shororkeessumaa utuu hin haqamiin warra alaa wajjin hojjenna jechuun dhugaa irraa fagoo jira.

Waamicha OPDO kanaaf namni dura owwate immoo Obbo Leenchoo Lataa tahuun caalaa waan nama ajaa’ibu tahee jira.  Dr. Mararaa Gudinaa Pralaamaan Awuropa  afeera godheef iirratti argamee fedhii isaa malee waan bukkee Dr. Birhaanu Nagaa( Ginibit 7) taa’eef Shororkessummaan himatamee mana hidhaa keesstti gidiraa meeqa erga argee booda dhiibaa uummataan hiikamuu danada’u hunduu quba qbna. Obbo Leencoon kan Ginibot 7 wajjin  walii galtee  tokkummaa qabu akkam godhee akka OPDO wajjin hojjechuu danda’u namaaf hin galu. Obbo Leencoon kun waamicha argatee miti ofumaa iyuu figee galee morma qabanii darbachaa olu. Namni ku uummata isaaf miti ofuma isaaf iyyuu nama dhaabbii dhabee akka ,“namni  bishaan nyaate hoomocha qabata” jedhanii waan tahe nama ajaa’ibuu hin qabu. Nama harkaan of xiqqeesse waan gargaaran hin jiru. TPLFis tahe OPDO jijjirama inni fiduu danda’u hin jiru.

Jiraachuun OPDO seenaa Uummata Oromoo keessaatti bakka suukkanneessa qaba. Kana booda TPLF cabsuu dura ergamtuu ishee OPDO of keessaa baasnee gatuufdirqamna. TPLF qabeenya  keenyaa dhala dhalaaf ishee gahu samatee jirti. Kana booda kan barbaaddu yoo jiraate nagaan teessee isa saammatte nyaachuu dha. Nagaan jiraachuu kan dandeessu yoo qabsoon Uummata Oromoo gufate duwwaa akka tahe adda baaftee agartee jirti. Qabsoo  Uummata  gufachiisu kan  danda’uu waraana ishee caalaa akka OPDO taate illee hubatee jirti. Kanaafuu karaa feeteen OPDO akka qabsoo uummata Oromoo cabsitu hidhachiiftee uummata Oromoo irratti bobbaasuu filateetti.

Tooftaan TPLF fi  OPDO baayyee xaxxamaa miti. Ummatni Oromoo uummata nagaa jalatu waan taheef , afaan isaa dubbatanii, yaada issa fudhatanii suuta suuta ofitti qabanii qabsawwan haqaaf dhabbatan akkuma kana duraa keessaa funaananii  fixxuudhaan qabsicha kolaasuu dha. Yaa Uummata Orommoo nu gaha! Lamuu Habashaaf hin gowwomnu! Tasa deebinee hin gabroofnu! Aarsaa gahaa baafnee jirra! OPDOn warruu waggaa 26 darban kana dhiiga uummata keenyaa dhagalaasaa bahee fi qabeenya  keenya saamaa fi  saamsisaa ture!  Warri kun nuuf haaraa miti!  Garuu tooftaa haaraan nuu fakkaatan nu balleessuu  deemaa jiru! Filmaatni keenya ykn isaan ammannee baduu ykn Fincila Xumura Garbummaa bakkaan gahuuf qabsoo keenya murannoo guutuun itti  jabeessu dha!

 

                                                                Gadaan Gadaa Bilisummaa Ti!

                                                Injifannoo Uummata Oromoof!

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: