Oduu ammee /Breaking newsOduu ammee /Breaking news

======================

Qeerroon Leeqaa simannaa hidhamtoota siyaasaa hiikamaniif godhe irraatti argamuuf imaala godhan keessaa Obbo Baqqaalaa faa dabarsanii wahiloota isaanii Bakka garaa garaa irraa waliin deeman hidhamtoota kanneen kaan lixa magaalitti bakka Guutee jedhamu baadiyyaa keessatti pooliisiin Karaa cufee dhorkee jira odeessi achi Amma nu ga’ee. Qeerroonis Obbo Baqqalaanfaas warri nu waliin dhufan hundu yoo eeyyamameef malee hin seenu jechuun daandii cufanii jiru

Advertisements
Obbo Baqqalaa Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa Akka Uummata Leeqaan Wal Hinagarre Ugguraman
Obbo Baqqalaa Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa Akka Uummata Leeqaan Wal Hinagarre Ugguraman

Obbo Baqqalaa Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa Akka Uummata Leeqaan Wal Hinagarre Ugguraman

[SQ, Gurraandhala 24,2018] Uummanni magaalaa Naqamteef naannooshee simannaa Dr. Mararaaf Obbo Baqqalaa Garbaaf qopheessanii turuun nii yaadatama. Simannaan sun guyyaa Sanbata har’aa kan itti qophaa’amee guutummaan magaalichaa gammachuu addaan qophaa’ee eege.

Naamusaaf karaa seeraaf heera eeggateen uummanni magaalichaa kan eegaa ture ta’ullee murni TPLF waraana hammaan lakkoofsa hinqabne magaalichatti bobbaasuun uummataaf qabsaa’ota karaa nagaa kana addaan dhorggan.

Kanarra darbee uummata simachuuf daanditti bahe reebuun miidhaa hamas geessisan. Magaalaa Naqamtee Naannoo Adiyyatti daraggoota simannaaf deeman dhaabuun jumulaan reeban.

Obbo Baqaalaa Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa ammoo kellaa Guuteetti dabarsuu dhorkatanii jiru. Amma saatii kana Leeqaan dirree waraanaa fakkaatteetti. Obbo Baqqalaa dabarsuuf konkolaataa irraa bu’uu qaba kan jedhan qaamonni mootummaa, uummanniif Obbo Baqqalaanfaa immoo konkolaataa uummanni ramadeen akka Naqamte galan morman.

Dr. Mararaa Guddinaa faa immoo akka ol deebi’an dirqaa jiran. Biyyattii keessatti hangam akka seeraaf heera mootummaan kabajus mirkanaahaa kira

QABSOON-OROMOO MAARSHII” GEEDDARUU QABAA

SEENAA  Y.G (2005)   kutaa 2ffaa fi xumuraa

Dhiigni Ilmaan Oromoo dhangala’ee akka hin hafnee, waa lamaanin abdii godhe. 1. Sochii Qabsaa’ootaa, Dhaloota har’aa fi Ummataa Biyya keessaa qindeeffamee adeemaa jiruu, 2. Gidduu kana Dubbi namicha AMEERIKAA HERMAAN KOYIN ibsa kennee booda. Namni kun wayyaanee Angootti fiduuf, shira qabsoo Oromoo irratti hojjatee seenaaf dhiifnaa. Isa boodas Dhiiga waggaa 26 guutu dhangala’aa jiru osoo arguu callisuu isaatiif , barumaaf keenya. Amma garuu osoo hin jaalannee dubbachuuf dirqameera. Isayyuu haasaa Doppilomaasii keessaa ba’ee , waanuma jiru lafa kaa’ee. Haasaa fi yeroo isaarraa xiinxaluuf hin jirru. Garuu kana dubbachuuf kan isa dirqisiisee , sadarkaa qabsoo keenyaa ittin madaaluu dandeenya. Dhiiga Ilmaan cunqurfamoo addatti, Ilmaan Oromootu isa futtaafachiisee. Ilkaan Diddiga hin dhorguu jedhama .  Qabsoon keenya sadarkaa yaaddeessaa fi warra shira raawwataniif dhiphuu, warra seenaa dhokisanii seenaa dharaa jiraachisaniif , dirqama liqimsanii fudhachuurra geessee jirti jechuu dandeenya.

Nuuti ammallee Humnaa fi Qabeenyaa , akkasumas, dandeetti qabnuu qindeeffannee hin kaanee. humni sochoosaa fi tarkaanfileen fudhatamaa jiran, ofii keenyaa miinee isa kaan akka hin dallansiifnee ofirratti murteessaati. Miidhaa fi dhira nurratti raawwatamuun rifannus, inni kaan akka hin rifanneef ilaallachaa tarkaanfachaa jirra. Sochii keenya kana qofaatu , Mootii addunyaa dubbachiisuu eegalee jira. Kanarra tarkaanfii tokko MAARSHII geeddarraan, Seenaa xuraa’aa Gaanfa Afriikaa jijjiiruuf yaboo isaa fudhanna. Yeroo kanatti rakkoo baroota dheeraa keessa dabarre odeessaa goomachuu osoo hin taanee, Wareegama kafalaa jirrutti firii godhachuuf gama hundaan, Obsaa fi Murannoon keessa ba’uu qabnaa. Wareegamni amma baasaa jirru, dhaloota wareegamuu obbolaa isaa tarkaanfatee wareegama biraa baasuun barbaachisaa ta’uutti amanun waan ta’eef , hamilee isaanii eeguuf dirqamaan waan goonfannee jabaannee tikifachuu qabnaa. Sodaan NAMICHA AMEERIKAA HERMAAN KOYIINmudachuu fi dhiisuun wayyaanee harka jira. Nuuti badii geesisuuf ykn Biyya seerri keessa hin jirre uumuuf deemaa hin jirru. Seera kan qajeelachuu isa seera irraa jal’atee seeratti deebisuu qofaan taati . kanaaf wayyaaneetu sodaa namichaa gama lamaanuu dhogomsaa hubadhaa. Nuuti ka seera dabsee karaa irraa kaasuuf deemna. Kan seera dabsee karaa irraa ka’uu didee jennaan , dirqamaan karaa irraa kaasuun murteedhaa. Kun biyya seera dhabdee nama taasisa taanaan boolla haa seentuu. Seerrii ka cabee gaafa seera abbaa biyyaa cabsanii waan ta’eef.

  1. WAL GA’IILEE WAYYAANEERRAA MAAL HUBANNA ?

Wal ga’iilee wayyaanee fi wal ga’iilee OPDO FI BI’ADEEN irraa foolii Ummatootaaf hin tolleetu urgaa’aa jira. wayyaaneen qaawwaa Angoo irra jiraachuu tarkaanfachiisaa jirtuutu jira. Innis ifatti yoo keenyee, Mirgoota Oromoo fi Amaarri gaafatan amma tokko deebifatan jechuuf, Angoo Biyyatti gara caalaa isaaniif kennanii , akkasumas, dhaabbilee mormitootaa jedhaman amma tokko paarlaamaatti fidanii, Dinagdee fi humna waraanaan Biyyatti tu’achuuf akka deeman mul’isa. Sochiin amma itti jiran hundisaa waan Filannoo boodaa itti fufisiisuuf ta’uu gonkumaa hin dagatiinaa. Wayyaaneen ammatti waan hojjachaa jirtu hin jiru. Filannoo itti aanuuf qophii taasiisaa jirtii. Yoo waa humni humnaa ol ta’ee dhaabbilee mormitootaan mari’achuun dirqama itti ta’ee illee, dhaabbilee siyaasaa KAN akka ABO faa’aa asi deebisuu hin barbaadduu. Ammallee mirga sharafamee kennanii jiraachuu barbaadu. OPDO tti  Angoo barbaadan itti kenninaan Qabeenyaa isaanii seeraan alaa jiraachiisuuf ykn beekumtii kennuuf. ABOn ammo waa hundaa ka isaan dhabsiisuu taasisanii  irratti hojjachaa jiru qalbifadhaa. Shirri isaanii kun hundii isaan haa baasuu haa dhiisuu isaan itti haa cinqaman. Oromoon ka irratti xiyyffatuu qabu, wayyaanee hiddaan buqqisuu qofaa akka ta’eedhaa. Waan jiru hundaa caalaatti finiinsinee, wayyaaneen filannoo akka hin qabaannee taasisuu qabnaa. gonkumaa carraa mirga bubutuun argamturraa of eeggadhaa. Kanaan gonkumaa addaan qoodamuu hin qabnuu. Hanga dhumaatti qabsoo finiinsuutti haa fuulleeffannu. Wayyaaneen maqaa araaraa fi waluumaan jiraannaan, ammallee carraa Filannoo 2020 booda jiraachuu barbaaddii. Dhaabbilee mormitootaa 20 ta’an Biyya keessaa waliin qindaa’anii , Paarlaamaas akka qooddatan taasiisanii adeemsa waggaa 50 itti fufu barbaadu. Gonkumaa shiroota kana hin hayyamnuu. Carraa tokkollee laachuufii hin qabnuu. Araara yoo ta’ee Araara IHAADEEGOOTA gidduu gonkumaa hayyamuu hin qabnuu . Dhaabbilee Ihaadeeg gonkumaa hamilee Ummatoota walitti araarsuu fi waliin jiraachiisuu hin danda’an. Kaayyoon keenya tokkichi Oromoon ABBAA BIYYAA TA’UUDHA. KUNIS KAN DHUGAAN BAKKA ISA BU’UU BAKKA JIRUTTI MURTEEFFATA.

  1. RAAYYAA WARAANAA OROMIYAA KEESSAA HARKISUU ILAALCHISEE :

Raayyaan waraanaa Oromiyaa keessaa harkifachuun wayyaanee dirqama. Ummata Oromoo raayyaa waraanaa ishee dhiisiitii eenyullee dura dhaabbachuu hin danda’uu. Har’a nama fixuu danda’uu. Bor garuu isaantu dhuma. Kana bareechanii beeku. Biyya Fedaraalizimii keessatti waraana amma tokko Ummata irraa ijaaramee Ummata irratti bobbaasuun laafaa miti. Takkaa dogoggorsitee duulchisee dandeessa. Yeroo lammaffaatti garuu isumatu sitti duula. Waraannii wayyaanee Aga’aziin ummata rukuchuu danda’aa. Waraanni kaan garuu hin danda’uu. Rakkoon karaa somaaliyaa, Calanqoo fi Booranatti eegalan maal irraa ga’aa akka jiru sirriitti argaa jiru. Adeemsi qabsoo Oromoo ammoo waraanaan ka dhaabduu miti. Kanaaf wayyaaneen ammatti waraana harkisuun dirqama. Waraanni nu fixuu danda’aa. Gumaan Ummata Oromoo garuu Tigiroota irratti akka ta’uu tolchanii beeku. Kanaaf waraana nu seenee gonkumaa sodaachuu fi arraa fagaachuurra itti hiiqanii carraa argataniin waa hubachiisuudhaa. Kan isaanii yeroo qaba. Kan wayyaanee garuu yeroon dhumateera. Kanaaf qaama laafaa filachuuf dirqamnaa. Waraana dhiibuu irra Tigirootatu nuuf salphata jechuudhaa. Kanarratti waan fedhee ta’uu gawwamsaa kana boodaa Tigirootaa, raayyaa waraanaa, gurra ergisuu dhiifnee, qabsoo keenya itti finiinsuu qabnaa. Raayyaan waraanaa nuuti isiniif ijaaramnee jechuu eegalan boruu waan biraa itti fufu maluu. Garuu waan gaafachuu fi barbaannurraa gonkumaa laafachuu hin qabnuu. Raayyaan waraanaa nurraa sokkinaan dansaa. Opdo UMMATA galaafachaa jiru adabuu fi bakka jiran qulqulleeffachuun itti fufu qaba. Raayyaa waraanaa qofaa osoo hin taanee, humni polisii fi humni Tikaa wayyaaneen hogganamuu Oromiyaa keessaa ba’uu qabaa. Kana jabeessinee MAARSHII itti geeddaruu qabanaa.

3.FINFINNEE KEESSATTI MAARSHII GEEDDARUU :

Siyaasa keenyaaf furtuun FINFINNEE dha. Maal jechuu kooti beektuu ? wayyaaneen waggoota dheeraaf waan irratti hojjachaa jirantu jira. Humnaan ka nu buusuu haa dhufu ! jechuun isaanii, ega humnaan bu’an boodallee qophii akka taasisa ykn maal akka godhan beekuu jechuudhaa. Wayyaanoon gaafa humni Ummataa isaan fudhatee godaanurra ga’uu, akkuma Ingilizoonni Afriikaa Kibbaa godhan, dhiifama gaafatanii Qabeenyaa isaanii hanbifachuuf badadu. Qabeenyaa isaanii kana garuu bakka maratti hin facaafnee hubadhaa. Akkaataa omisha isaanillee Tigiraayii fi karaa jibuutii Biyya alaatti dhiheeffatan qopheeffataniiru. Malaalaaleen isaan Maadheeffatan, jireenya waliin, Finfinnee, Hawaasaa, Baahir Daar, Dirree Dawaa,amma tokko Adaamaa dha. Kontirobaandiif ammo, Ogaadeen, Dirree dhawaa, Moyaalee, Affarii fi JIbuutiidhaa. Kana hundaaf karaa fi baabuura barbaachisu hundaa qindeeffataniiru. Finfinnee keessaa ammo, magaaloota haaraa kan mataa isaanii maqaa mana kondiniyeemiin ijaaraniiru. Kanaaf wayyaaneen Oromiyaa irra jireessa OPDO fi humna tigiroota muraasaan jirtii jechuudhaa. Egaa wanni wayyaanee rifaasisuu fi lubbuu itti mi’eessuu dhimma Finfinneeti. Finfinnee keessatti waan fedhee haa ta’uu MAARSHII JABAA geeddaruu qabnaa. Finfinneen dirqamaan abbaa akka qabuu beeksiisuu qabnaa. Mandhee isaanii kana kan dugda itti gatatan taasisiuu hin qabnuu. Filmaata kana dhorlachu qabnaa.ganda isaanii akka dansaatti adda baasanii irratti hojjachuu barbaachisa. Kubbaaniyoonni isaanii Finfinnee marsanii jiran, humna ibsaa madda lama sadii irraa akka argatanitti hojjatamanii jiru. Ammallee nagaa dhabuu qaban. FINFINNEE tti sochii dhugaa itti argisiisuu qabnaa. Gurraa addunyaattillee dhihoo jirra. MAARSHIIN KUN QABSOO KEENYAAF FURTUUDHAA !! BAKKA ILMAAN KEENYATTI MURTEE DABARSAN, GAAZEXESSITOOTA WAREEGAMTOOTA KEENYA IRRATTI BAACAN JIRAATAN, MADDA WAA HUNDAATI. HAWAANNISA WALIIN FIIGAA OOLURRA, MADDA HAWAANNISAA GOGISUUTU FURMAATA.

3.MOOTUMMAA KUFFISUUF QABXII INNI GUDDAAN MAALII ?

Namoonni yeroo hedduu miidhaa fi ajjeechaa irra ga’urraa ka’anii murtee dhumaarra ga’uu.jireenya hawaasummaa keessatti , waan itti aaran tokko yerooma sanatti murtee irratti fudhachuun ni jira. Murteen sun garuu sirri ta’uu fi dhiisuu mala. Jireenya hawaasummaa keessatti waa hedduu irratti ammuma murteessuu fi tarkaanfii fudhachuu ykn deebii laachuu dandeenya. Siyaasa keessatti garuu akkasii miti. Siyaasa keessatti aarii fi dantaa nama tokko ykn garee tokko osoo hin taanee, kan Ummataatu ilaalama. Waa hundaa bu’aa fi miidhaa isaatu ilaalama. Qabsii kana gadi fageenyaan yeroo biraa itti deebina.

Ammatti Mootummaa tokko qaama guutuun osoo jiruu kuffisuun ulfaataadhaa. Adeemsa mataa isaa qaba. Qabsoon oromoo gama kanaan waa hedduu keessa dabree asi ga’ee jira. Gara keessaattis ta’uu alatti waa hedduun hojjatamee asi geenyee jirra. Kanaaf ammallee miidhamnii osoo nurratti hedduumaattuuu waan ciniinnannee qabnee tarkaanfannutu jira. Waan wal eeguu qabu hedduutu jira. Mootummaa wayyaanee keessa isaa nyaatanii fixuun haalaan barbaachisaadhaa. Keessi wayyaanee haalaan burkutaa’eera. Hunda caalaa siyaasi isaanii dhumachuu qabu. Adeemsa wayyaanee waggaa 25 dura himamee ture. Ummati garuu irratti walii galee tokkummaan kan dura dhaabbachaa jiru waggaa 26 booda . kanaaf haala jiru hundaa amananii  fudhatanii ammallee keessaa fi alatti hojjacha adeemuutu barbaachisa. Yeroo hundaa waan wareegama keenya hanqisuu filachuun barbaachisaadhaa. Wayyaaneen walillee galaafannee, qabeenyaan keenyallee barbadaa’ee akka duubatti deebinuu barbaaddii. Sun hundi bishaan dhugera. Adeemsa amma itti jirru eeggachuun barbaachisaadhaa. Waan wayyaaneen nu irratti hojjacttu hundaa dantaa keenyaaf oolfachuun murteessaadhaa ka jennuuf kanaaffi. Ammallee karaa dandeenyuun keessa wayyaanee diiguun barbaachisaadhaa. Amma keessi wayyaanee Hiwaatoota qofatti galeera. Isaanillee yaadaan wal hiraniiruu . kana caalaatti jabeessuuf qabsoo keenya MAARSHII ISAA GEEDDARUUN MURTEESSAAHDAA !!

Maarshii geeddaruun murteedhaa. Diina keenya akka humna xiqqaatti nu ilaaluu kana itti argisiisuun barbaachisaadhaa. Kana jechuun humna dhumaa fayyadamuu akka hin taanee garuu beekuun barbaachisaadhaa. INJIFANNOON KEENYAA JABAADHAA !! dubbii kaan karaa keessaa walitti deebinaa. Galatoomaa .

HORAA BULAA !!

Dhumaatiin-Calanqoo Lammaffaa isa Dhumaa Tahuu Qaba! December 22/2017 Damee Buruun

calanqoo.jpgSeenaan deebisee of garsiisa akkuma jedhan hammenyi dhumaati Calanqoo Jaaraa tokko dura tahe har’a ija keenya dura itti yaroo lammattaa deebi’ee yaroo tahu gadda guddaa wajjin  argaa jirra. Dhumaatiin Annoolee , Calanqoo fi Haroo Arsedee deebi’ee deddeebi’ee akka uummata keenya irratti hin raawwatamne falli isaa waan tokko qofa. Fincila Xumura Garbummaa itti jabeessinee hida garboofatttuu Habashaa of keessaa yaroo dhumaaf yoo buqfinee gatne qofa.

Humni TPLF  falmaaa of keessaa injifatee, of qaree bifa haaraan  as bahe kun humna faashitii sanyii ilmaan Oromoo lafa irraa duguggee balleessuuf of booda hin jenne dha. Qabsoo fincilaa xummurra garbummaa laafisuun akka gareen TPLF kun basaasaa fi dabballee ishee deebiftee uummata Oromoo keessatti ijaarratuu gargaaruu taha.” Nagaan baradhaa”, “tasgabiin qabsaawwaa “, warri jedhuu warra TPLF akka yaroo argatee of ijaartu gargaaruuf ololaa jiran akka tahe adda baafnee hubachuu qabna. Kana booda TPLF deebitee uummata keenya keessa galuuf akka ayyaanna argatuu gochuu hin qabnu.

TPLF uummata keenya ajjeessuu fi dararuu yaroo itti dhaabbatu hin jiru. Harkaa keninee dhumuu immoo of irratti faccisaa du’uu nuuf wayya? Yoo of irratti lollee irraa dandamanee sanyiin keenya ni hafa. Yoo harka laatne garuu sanyii keenyatu duguugamee bada. Diinni kun nuuf gaddee lubbuu xinnaa fi guddaa keenyaa mararsiifachuuf amala namuma hin qabu. Yookan ammala bineesaa qaba yookaa immoo ilmaan Oromoo akka ilmaan bineesatti ilaala. Silaa namni nama irraa dhalate namaaf gada. Daa’ima, dubartii, jaarsaa fi jartii ajjeessanii mirga guddaa argannee jedhee qaanii tokko malee  kan of faarsu TPLF qofa. Kan galuuf yoo jiraate akkuma ibdi Universitii Adigraati keessa jiru ibdi Universitii Walagaa keessaas jiraachuu yoo agartu duwwaa dha.  Uummatni nagaan wal ajjeessuun karaa miti.  Haa tahu malee uummatni keenya ibida ibidaan of irraa ittisuuf dirqisiisamaa akka jiru waan wal nama gaafachiisu miti.

Of tullumman TPLF isa hiriyyaa qabu akka hin taane argaa jirra. Ijaarsota maqaaf illee ishee wajjin EPRDF keessa jiran akka hiriyatti ilaaltee ulifinaa namuma hin kenituuf. Waan barbaadu hundaa doorsisaa fi sodaachisuudhaan  gara barbaadetti ofaa  turte, ofaas jirti, gara fuula duraas ofuuf tilmaama qabdi. Kan ajaja TPLF hin fudhanne jiraachuuf haqa hin qabu. Ijaarsi TPLF ijaarsa xanacha hawwasa (cancer of the society) waan taheef  utuu hunda keenya hin balleessine wal taanee balleessuun yaroon isaa amma.

OPDO fi ijaarsoonni OPDO wajjin EPRDF keessa jiran TPLF dhiisan utuu uummata isaanii wajjiin dhaabbatanii ofuma isaaniif iyyuu nagaan jiraachuuf ayyaana argatu. Yoo har’a uummata isaanii irraa galgalanii TPLF wajjiin hariroo kan  galan  tahe  harkaan funyoo moramtti of hidhuudha taha. Kan isaan baasuu uummata isaanii wajjin dhaabbatanii gaaffii uummatni kaasaa jiruuf deebii kennuun filmaataa isaanii isa duraa tahuu qaba. Har’a illee qabsoo uummataa akkasi belbelaa jiru kana keessa namoota ergamtoota TPLF amanamoota tahuu isaa agrsiisuuf jala fiigaa jiran yaroo agarru baayyee gaddina. Maal?  Dhumaatiin uummata isaanii isaan hin mararuu? Cinqiin uummatni isaanii keessa jiru isaan hin gadisiisuu? Warri kun amma yoom itti garaa isaanii qofaaf jiraatu? Uummatni warra kana TPLF irra adda baasee ilaalaa?  Warri kun uummata keessa bahan gananii utuu ija isaanii durati uummatni isaanii dhumaa jiruu dhiigaa ilmaan Oromoon daldaluun adabbii isaanii kan TPLF irra dachaa akka tahuu godha.

Qabsoo Fincila Xumura Garbuummaa daran itti mudduuf gargaarsi Qeerroo Bilisummaa  Oromoof godhamu dacha dachan biyyaa keessaa fi alaa jabeessuu qabna. Deemsi qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo baredaa tahee utuu jiruu akka ijaarsatti OPDOn uummata keenya wajjin taha jennee akka hin gowwomnee fi hin daganne baayyee nama yaadeessa. Akka ijaarsatti OPDON qaama EPRDF. EPRDF immoo qaama TPLF waan taheef uummata caalaa isaan walitti siiqu. Utuu yaadan adda tahanii illee akka salphaatti walitti deebi’uu danda’u. Qeerroon Bilisummaa Oromoo qaama OPDO tahuu hin danda’u.  Iccittii ijaarsa isaa qabatee OPDO ofitti ammachuu ni danda’a.

Biyya keessatti Qeerroon Bilisummaa Oromoo wareega qaalii baasuudhaan uummata Oromoo walii galla sochoosee qabsoo  bilisummaaf qopheessee jira.  Kun ijifannaa isa dura ti. Dammaqinsi fi sochiin uummata humna ittisaa yoo hin qabanne, diinni meeshaa waraana guddaa qabuu akka barbaadee itti roorisuu fi gaga’ama guddaa irraan gahuu danda’a. Gagaga’ama argamuu irraa kan ka’e uummatni rifatee akka gara boodaa hin deebine tilmaamni jiraachuu qaba. Diinni meeshaa qaba. Nuyi  immoo gamtaa qabna. Gamtaan keenyaa meeshaa diinaa gadi miti. Lakkobsi saba keenya kan humna tahu yoo gamtaan dhaabanne dha. Haalli kun sadarkaa nama bonsu irra gahee jira.Yoo Oromoon Amboo irratti wareegame Oromoo  Balee jirutu dirmata. Yoo Oromoo Harare irratti dhumu Oromoo Walaga jirutu Dirmata . Yoo Oromoon Boranati gaaga’amu Oromoo Waloo jirutu dirmata. Galatoomaa Qeerroo kan uummata keenya wal hubachiftanii. Akka humna isaa illee hubatuu tokkummaan dhaabbate waan gootaniif. Haalla kana seenaa uummata Oromoo baroota  dhiyyoo keessatti yaroo duraaf argaa jirra. Haalli kun diina uummata keenyaa illee kan roomisiisuu dha.

Karaa biraa hojii gudaan Qeerroo Bilisummaa Oromoo eegachaa jiru, humna federalaa fi waraana ittisa biyyaa warra jedhamu kana keessa gara gadii Oromootaa fi Sabootaa biraa jedhamee yaadama. Isaan kun meeshaa qaban qabatanii gara uummta isaanii akka goran bal’isaan irratti hojjetamee akka uummata keenya dhumaatii hamaa jalaa olshuu danda’a gochuu qabna. Kana malees meeshaa ajjechaa isa tahe waraana diina keessatti jeequmsa guddaa uummuun TPLF akka dogongortu godha.

Yaroo kana keessa namni dhalootan Oromoo taane garaagarummaa siyaasaa fi ijaarsaa ,ilaalcha kaayyoo adda addaa qabnu boruuf bulchannee dhumaatii uummata keenya irratti agaamaa jiru dura dhaabbachuuf irree tokkoon ka’uu qabna. Erga sabni keenya sayniin isaa lafa irraa duguggamee badee booda siyaasaas tahe deemsi qabsoo irratti wal morkachaa fi wal dorgomaa jirru hiikaa hin qabu. Gareen humni TPLF of qaree injifannaan as bahe kun of tullumaan kan bokoke saynii ilma namaa hunda lafa irraa fixxee olaantummaa Tigrayi hojiin mul’isuuf kutaatee  akka ka’e kan agarsiisu mallattoo hedduu argaa jirra. Humni kun ijaarsota maqaaf mootummaa EPRDF keessaa jiraatanii illee ajaja TPLF yoo hin fudhannee haxxaa’ee balleessuu irraa booda hin jedhu.

Garee TPLF kanaaf ayyaana deebisee aangoo dhuunfachuu yoo kananmee dhumaatii amma har’aatti dhaga’amee fi argamee hin beekne uummata keenya irrttis tahe kan isa dura dhaabbatu hundaa irratti akka raawwatu mamii qabaachuu hin qabnu. Badiin garee TPLF kun argamssisuuf deemu uummata Impaayera Itiyoophiyaa keessa jiruu hundaaf akka tahe hubatamee walii galteen dura dhaabbachuu irratti hojjetamuu qaba. Badiin kun uummata Tigrayi ittiis akka  dhufaa jiruu hubatanii humana farraa nageenyaa fi mirga ilma nama tahe kana doomsuuf uummata Impaayera Itiyoopaa wajjin hariiroo galuun barbaachisaa dha. TPLF maqaa Uummata Tigayiin haa daldaltu malee Uummata Tigrayiif faayidaa guddaa qofaatti fideef hin jiru. Mootummaan kam iyyuu ni darba. Kan bara baraan jiraatu uummata. Kana hubatee uummatni Tigrayi hiree isaa uummata Impaayeera Itiyoophiyaa keessa jiru wajjin murteefachuuf filachuu qaba.

Oromonni qaabeenya, beekumsaa ,humnaa keenya arjoomuu irraa dabaree  bakka  jirutti aarsaa nuu irraa barbaadamu baasuudhaan uummata keenya salphinaa fi badii jalaa akka hafu gochuun dirqama tokko tokko keenyaa ti. Booda gaabinee quba nyaachuun gatii hin qabu. Uummatni keenyaa nutti iyyachaa jira. Guyyaa guyyaan dhiigni isaa dhangala’aa jiruu fi lafee isaa caccabaa jiru ija keennya duraa haa mul’atu. Dirmannaa hatattamaa haa goonuuf. “Erga  waraabessi darbee sareen duttii “ akka hin taane.  Walii gala Dhumaatiin Calanqoo Lamaffaa akka isa dhumaa  tahuuf hundee kolonii Habashaa Oromiyaa keessaa buqqisuu dha. Kunis kan tahuu danda’u yoo Fincilaa Xumuraa Garbummaa itti yoo muddine dha.

Gadaan Gadaa Bilisumaa Ti!

                                    Injifannoo Uummata Oromoof!

Mudde 21/2017 Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii labsii Traamp Al-QUDSI Maagaalaa Guddoo Isra’eel jechuun dabarse kuffise.!!!!!

Mudde 21/2017 Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii labsii Traamp Al-QUDSI Maagaalaa Guddoo Isra’eel jechuun dabarse kuffise.
Dhabbanni Mootummota Gamtoomanii labsii Prezdaantiin Ameerikaa Doonald Traamp Magaalaan Al-QUDSI “magaalaa guddoo Isra’eel” jechuun dabrse wixinee mormu irratti biyyoonni miseensa tahan sagalee akka kennan kora waliigalaa Ariifachiisaa yaame. Haalumaa kanaan sagalee Khamiisa har’aa kennaniin sagalee caalmaa taheen labsii Traamp kuffisan.
Biyyoonni 128 labsii Traamp mormuun sagalee kan kennan yoo tahu, Ameerikaa fi Isra’eel dabalatee biyyoonni 9 deeggaruun sagalee kennataniiru. Biyyoonni labsii Traamp deggaraan, Ameerikaa, Isra’eel, Togoo, Na’uruu, Gu’atimalaa, Pala’uu, Maarshaal Island fi Honduraas tahuun beekameera.
Prezdaantiin Ameerikaa dhimmaa Alquds ilaalchisee kora waliigalaa UN irratti biyyoota murtii Ameerikaa mormuun sagalee kennan adda baafannee, gargaarsa kenninuuf irraa dhaabna jechuun isaa ni yaadatama…..
By Seenessaa Qeerroo
—————————”’——————————————–
http://www.aljazeera.com/…/general-assembly-rejects-trump-j…

QABSOON-OROMOO-“MAARSHII” GEEDDARUU QABAA!!!

 

march4freedom1.jpgSEENAA  Y.G (2005)

Qabsoon Oromoo Maarshii geeddaruu qabaa yennaan jedhuu, jarjartiin bakka yaadamee ga’uuf badii ofirratti lbsuuf nu gargaaru jechu miti. Konkolaataan jarjartiif jedhanii Maarshii itti ida’aa deeman, carraa nagaan galuu dhiphisaa deema. Yeroo ijoollee, konkolaataan gaara ba’uuf maarshii 5ffaa ykn 4ffaa galchanii ittin ba’uu nutti fakkaata ture. Nuutii ariitiif yaannee malee, humnaaf meeqaffaa akka galchan hin beeknu turre. Egaa Qabsoon keenya Maarshii geeddaruu qaba yennaa jennu, obsa fixannee gallus galuu baannuus jennee qilleensarra ka’uuf osoo hin taanee, humna nu barbaachisuu argachuuf ka toluudha. Maarshii ariitii fi humnaa keessaa, tan nuuf taa’uu filannee sochii keenya itti jbesinu. Ammatti dirreen nu dura hin jiru. Gaaratu jira. Gaara kana b’uuf akka bara ijoollummaa 4ffa fi 5ffaa galchuuf yaadinaan, ofirratti muka muruudhaa. Haalumatu akkasii. gaara kana yaabbachuu ykn ol ba’uu eegallee jirra. Humnii gaara kana ittin ba’uuf eegallee, humna biraa akka barbaadu nutti mul’isaa jira. Kanaaf humna gaara kana nu eegalsiisee caalaatti nu humneessee fiixerra akka nu dhaabuuf, Maarshii kana geddaruu fi hadheeffachuun keenya dabaluu barbaachisa. Maarshii Nam-tokkee kaasee hanga sabummaatti jiru. Waan nu qabuu yoo mudatellee , cabsinee keessaa ba’uuf. Murtiin kun Maaliif nu gargaara ? eennutuu geeddara ? Akkamitti ? eessarraa gara eessaatti ? tokko tokkon waliif dhaamnaa .

  1. Qabsoon diddaa Qeerroon wayita jalqabee, lakkii takka iyyanii dhaabuu jedhamaa ture. Har’a garuu waggoota lakkofsiisaa jira. Har’aa gonkumaa Fincila bifa hedduu irraa hin oolamne ta’eera. Oromoon diddaa bifa hundaa gaggeessaa jiruun Hiwaatootaa hedduu laaffiseera. Ragaan ammo tarkaanfii itti jiru qofaa ilaaluutu ga’aadhaa. Gabaabaatti, gama diddaan ka jiru, Barattoota irraa gara hojjataatti ce’uu qaba. Barattoonni fi Hojjattoon barachuu fi Hojjachuu dhaabanitti tarkaanfatamu qaba. Itti aansee gama daldalaan waan jiru dhaabuudhaa. Abbootiin qabeenyaa sagalee isaanii dhageesisuu eegaluu qabu. Gara fuuladuraatti Akka Ummataatti waan jiruuf, kanuma cinaan gama hundaan qophaa’uu barbaachisa. Biirooleen Oromiyaa hojii dhaabutti ce’uu qabu. Ijoolleen kooleejii baatee Hojii eegaluun cabuu hin qabduu. Hojjattoonni gurra addunyaa harkisuuf , Finfinneetti waajjiraalee hedduun waliin waan jiraniif, sa’aa tokkotti Hojii dhiisanii ba’anii mooraa keessa ta’uu fi gaaffii gaafachuudha. Akkuma barattoonni godhan. Yoo kana goonee, humna waraanaa ijoollee kana fixinaan qabbana arganna isa jedhan hanqisee yaada akka hiran taasisaa irratti hojjachuu qabnaa. Maarshiin Qeerroo fi Barataa irra jiru, Hojjattootaa fi abbooti qabeenyaa jechaa of geeddaraa deemuu qaba. Wayyaaneen qaama kana haalaan sodaatti.
  2. Ilmaan Oromoo maqaa Investimntii fi maqaa sherii Qabeenyaan wayyaaneen SHIRAAn hiitee jirtuu dammaquu qaban. Maqaa baankii, kubbaaniyyaa, Investimantii, kkf Oromoon sheerii akka bitatu taasifamee lammii isaa callisee akka ilaalu ka taasifamee lakkoofsa hin qabu.mootummaan kun kufnaan sheeriin keessan bakka dhaba jedhame kan gaadi’amee taa’ee, dhumaatii lammii isaa ilaalee ka callisee, garuu takkaa yoo dubbatee kan dhageesifatu hedduudha, sochii kessan geeddaraa.konkolaataan keessan dhoqqeen qabamtee keessaa baasuuf, Maarshi dhoqqee irra ejjatee isin baasutti geeddaraa.
  3. Ilaalchi Oromoo nama dhuunfaa eegalee hanga sabaatti jiru, maarshii ilaalchaa fi murannoo geeddarachuu qaba. Nu ajjeesanii. Nu hidhanii. Nu hiraarsanii . haala hamaa keessa jirraa. Ummati keenya miidhamee kkf jennee maarshii duubatti nu deebisuu waliif galchuun gatii hin qabu.waan wayyaaneen nurratti hojjattetti dhimma baanee dantaa keenyaaf itti fayyadamuu dandeenya. Hidhaa fi ajjeechaan waggaa dhibbaaf itti fufeera. Yoo jabaachuu baannee itti fufa. Waan diinni nurratti hojjatee addunyaatti beekisifachuun ala, Imimmaan ittin cobsuuf yaaluun wallaalummaadhaa. saba keenya fixxee, maaluma nu wayyaa kkkkkk hedduu nama gaddisiisa. Maaliif nuuti sadarkaa gumaa baafachuu irra ga’uu dadhabnee irratti xiyyeeffannee waan gochuu qabnuu hojiirra hin oolchinu ?dhugaadhaa har’aa rasaasaa fi hidhaa wayittu hin lakkoofnuu . kun guddina. Kanarra of geeddarree ija diimeffachuu qabanaa. Ummati keenya buqqa’uutti waan itti fayyadamnee lakkaawamee hin dhumuu. Wayyaanee akka baala mukaa nu harcaasaa jirtuttis dhimma ba’uun ni danda’aama. Kana jechuun dirree argannee jennee maarshii qilleensarraa geeddaruu mitii hubadhaa. Waa hundi isaa daangaa qaba.
  4. Dhimma ofii xiinxaluu irrattis maarshii geeddaruu qabnaa. Biyya keessaa wareegama waan itti baafamaa jiru kana, beekumsa ofitti hirkifannee daldalaaf ykn Like gurraachuuf abballa taanaan ammallee ijoollee duubatti harkifnaa . Qabsoon kun garatti deemuu wallaalanii haa ta’uu , sagantaa jiru osoo hin beekiin hafurraa haa ta’uu waan biraa, garatti deeman tilmaamaa jiran. Tilmaamni kun hedduun isaa nama gaddisiisa. Qabsoon Oromoo maaliif eegalamee ? yoo jedhamee, deebiin isaa galii isaatii. Waan haaraan hin jiru. Wayyaaneen Oromoo maaliif ajjeeftii ? yoo jedhan galiin isaan barbaadan deebii ta’aa. Garatti deemamuu hin beekamuu jechuun, Ijoollee BIYYA keessaa lubbuu kennee falmaa jirtuu hangam akka miidhuu ni qalbifannaa laata ? keessattu beektoonni yennaa legellegan. Qeerroon wayyaanee buqqisuun galii isaatii. Galiin isaa kun ammo garatti deemuu mirkaneessa . dhumate. Galii isaanii ABO tu beekaa sodaatameeti ? moo Ijoollee ficcisiisuu jabeessuuf ? Jaallattanis jibbitanis, Qeerroon garatti deemtuu hin beekamuu jedhamaa turtee, Sirna wayyaanee haala nama dinqisisuun buqqisuuf jiru. Adeemsa isaanitti milkaa’aa jiraachuun ammo , kaleessayyuu galii isaanii lafaa qabuu jechuudhaa. Walitti bu’iinsi osoo hin umamnee guutuu Oromiyaatti haala qindaa’een waan gaggeessaa jiran ifatti ragaadhaa. Sammuu cabuu xiinxaltootaa hin barbaadu. Hiriirrii isaanii fi gochii isaanii, Arsiii fi Baaleetii, obbolaakeenyaaf du’a ga’ii deemnaa jedhanii , konkolaataa 43n ka’uun , qindoomiinaa fi hojii keessa dabran mirkaneessa. Gama kanaan qeerroon durfamneerraa isaaniin qixxaachuuf MAARSHII haa geeddarru .
  5. OPDO fi WAYYAANEE gidduu waan jiru irratti, tilmaamni keenya sirrii akka ta’uuf akkaataa itti yaannuu geeddaruu qabnaa. Yoo ta’uu baatee waa hedduu dhabuu dandeenya. Adeemsa diinaa ilaalanii waan hojjatan hedduu waan ta’eef. Gaafa kana jennuu garuu waan qalbifachuu qabnuutu jira. Wayyaaneen laafattee dhiiftee, OPDOn dammaqixee dhiiftee, AMAARRI nu waliin dhaabbattee dhiiftee, sochiin keenya gonkumaa golgolaa’uu hin qabu. OPDO fi wayyaanee gidduu xinnaatus dubbiin seenuu waan mul’isuutu jira. Keessattu wal ga’ii Ihaadeeg ammaa irratti, garee lammaafaa amanuu dhabuun warra dullacha walitti qabatanii mari’achuu isaaniitii. Kun waa tokko . garuu deebi’ee hin fooyya’uu jechuu miti. Kanaaf sochii ofii fi toftaa ofii daran jabeessuu irratti MAARSHII geeddaruu qabnaa. Sirna kana raafneerra. Sirna kana humnaan itti seenuuf ammallee miidhaa nurra ga’uu garaatti qabannee, keessa wayyaanee kana caalaa diiguun barbaachisaadhaa. Wayyaaneen humnatti akka ceetuu nuuti yeroo isaa malee dirqisiisnaan, humna waraanaa keessaa adda duraa irratti ilmaan Oromoo hiriirsiti. kanaaf dura waan achi jiru cabsuun barbaachisaadhaa. Waraana bobbaaftuu geeddaruu qabnaa. Keessa wayyaanee akka malee raafamaa jiru kana caalaatti raasuu qabnaa. Amma iccittiin ilmaan Tigiree qofa harka seetee jirtii. Warra kaanirraa amntaa dhabaa deeman. Kanaaf carraa jirutti dhimma ba’uun dansaadhaa.
  6. Wayyaaneen Waraana Ummata keessa facaasuu murteessuun furmaati of harkaa qabduu sadarkaa dhumaarra jiraachuu mirkaneessa. Waraana Ummata keessa bobbaasuun waa lama ofirratti murteessuudhaa. Humnaan jiraachuuf ykn dhabamuuf. Waraanni bobbaafamuu hundumtuu kan Ummatatti dhukaasuu miti. Wayyaaneen nama 40 ykn 30 keessa nama 3 ykn 5 keessee akka ummata fixan taasiftii. Warri waan kana raawwatuu battalumaan geeddaramuu. Kanaaf waan goonuu itti yaaduu qabnaa. Herreegii waa hundaa deemee deemee, wayyaanee irratti goolabama. Kanaaf ammo waan barbaachisuun qophaa’uuf, sochii keenyaaf MAARSHII geeddaruu qabnaa. Waraana bobbaasuu waliin waan akka tasaa Umamuu maluus carraa bal’aa qaba. Wayyaanee irraa humnii cabuu eegallaan guutuu biyyaa baatii tokkotti wal ga’uu danda’aa. Yeroo kanatti murtiin wayyaanee waraana Ummata keessaa harkisuutu dhufa. Yeroo kana maal gona ? irratti hojjachuu barbaachisa. Waraanni yeroo Magaalaatti bobbaafamuu , mormii qeerroo qofaan ykn ijoollee hanga 50n gaggeessuu geeddaranii, Ummata guutuu magaalaa yoo kaasan, yaadi wayyaanee ni dhaabbata. Waraannis ni rifata. Gama kanaan Maarshii keenya geeddaruu qabanaa.waraanni bobbaafamuun iccitti biraas ni qabaata. Abbootii qabeenyaa Tigiree tikisuutu jira. Kana qoratanii adda baafachuu qabnaa.
  7. Abbootii qabeenyaa Biyyoota alaa irratti waan hojjannuu daran jabeessuun murteessaadhaa. Tarkaanfiif jarjaruun dura, Abbaan qabeenyaa sun sirna sana deegaruu irraa akka dhaabbatu hubachiisuu barbaachisa. Yoo qabeenyaan isaanii kun wayyaaneema jiraachisuuf dhaabbatee ….waan siif gabaabbatutu jiraa jennaan. Suduudaan sirna ummata keenyaa fixaa jiru osoo arganii callisuun yakkaa, kanarra taree hojii investimantii irra dabranii, Intarneeta ugguruu, waraanaa fi poolisii nu ajjeesuu leenjisuun yakka ta’uu itti himuun barbaachisaadhaa. Walumaa galatti gurra warra alaa harkisuuf, jara kana tokko lama jedhanii rifaasisuu barbaachisa.
  8. MAARSHIIN walirratti duuluu geeddaramuu qaba. Madaalli Oromummaa har’aa akka kaleessaa wacuun ykn arraba dheerachuun miti. Hojiidhaan ta’eera. Yeroo qabsoon kun Biyya alaatti baatee Biyyi keessi qabsoo kanaaf hanga keessummaa ta’uutti irratti hojjatamee san, holollii waa hedduu balleesseera. Har’a garuu Maarshiin geeddaramee, HUNDEEN QABSOO OROMOO biyya keessa ta’eera. Galatan warra cichanii qabsoo kana jiraachisaniif haa ga’uu. Waan Biyya keessatti gaggeeffamaa jiru guyyaarraa gara guyyaatti hangam bilchaataa fi yeroo eeggataa ka jiru ta’uu ifati mirkanaa’eera. Kanarra dabrees, ijoolleen sun guyyuma tokko ka iyyitee biraa deebitu hin taanee. Qindoominni isaanii gonkumaa harki laafaa fi Maakkiyaatoo baree akka hin hojjannee mirkaneessee jira. Kanaaf holola keessaa ba’aa. Hundumtuu karaa isaaf mijateen akka falmatuuf karaa waliif banaa. Galata qabaadhaa. Lubbuu guyyuu galaafatamtu irra ejjattanii dantaa keessan hin dursiinaa. Waan eegalamee gonkumaa xiinxalaan hin dhaabbatu. Hin ibsamuus. Wayyaaneenuu mataa itti cabdee jirtii dinqisifadhaa.wal jajjabeessaa.beekumsaa fi dandeettin koo kanaa maal isin gargaarru waliin jedhaa. Abbootiin gadaa Biyya keessaa maalitti jiru ? inni alaawoo??? ? waanuma kana dhaabuu maalif dadhabuu ? Kutaa 2ffaan itti fufa.

Maarshii geeddaraa. Maarshii humna nu godhu.

HORAA BULAA !!!!

Featured post

Haala Yeroo Irratti Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

qeerroo-head-letter (1).jpg

Oromiyaa Baroota Dheeraaf Samamaa Jirtu,Bosonnii fi Dachiin Oromoo Manca’aa Jiruuf,Ummata Oromoo Rorroo Gabrummaa Jalatti Dararamaa Jiruuf, Qaamni Furmaata Laatu Oromoof Oromiyaa Qofa!

Haala Yeroo Irratti Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo .

Akka sabaatti garbummaa jaarraa afuriif baannee, Uummanni gariin immoo garbummaa jaarraa tokkoof walakkaa baannee jalaa foqoqaa kan jirru Addatti yakki Uummata Oromoo irratti hanga ammaa raawwatee hinbeekiin Oromoo irratti fudhatamaa jiraachuu argaaf dhageettiin Qeerroo ragaadha. Har’a Oromiyaan bahaa gurguramtee halagaan ciramtee dhumaa jirti. Lammiileen Oromiyaa Oromoonni  lafa isaa saamamaa jiru deeffachuuf daangaa biyya ababasaa Oromiyaa irratti Waraana halagaaf, Beelaaf dheebuuf saaxilamee, rasaasa of harkaa fixee dhiigni ilmaan Oromoo guyyaatti akka bishaanii dhangala’uurratti argama. Manni Oromoo Waraana Wayyaanee gargaaramee shiftaan dhibbootaan lakkaa’ee nurrati gubaa jira. Manni Oromoo 400 tti siqu kan gubatee jiruuf, Oromiyaa bahaaf Oromiyaan kibbaa, gartokkeen  halagaan qabateera.

Guutummaa Oromiyaa keessa boohichaaf watwaannaa ilaaluun sammuu ilma Oromoof intala Oromoo baqonnaa dhowwatee uummata falmii biyya abbaasaa irra jiruun, saamicha irratti gaggeeffamaa jiruuf akka waan sababa ta’eetti fudhatuun Wayyaanee addatti kan uummata aarsee finiinse Oromiyaan giddu galaa, Oromiyaa  Lixaa, Oromiyaa kibba Lixaa, Guutummaan Oromiyaa falmii mirgaa irra jira

Har’a Baha Oromiyaa keessatti rakkoo ulfaataa uummata keenyarra dhaqqabaa jiru arguun dhaabbatanii ilaaluu dadhabanii aantuummaa uummataaf Foolisoota Oromoo hidhatanii uummata cina dhaabbataa jiranitti, mootummaan Naannoo akkasuma Mootummaan fedaraalaa ija diimeffatee ilaaluu bira darbanii, “eenyutu waraanan gargaari siin jedhee si erge?” Jechuun rakkisaa saatii jiranitti, uummata goleewwan Oromiyaa keessa jiraniin hinfalminaa hiriira hinba’inaa! Jechuun gartuun murna bicuu Wayyaanee OPDO uummata burjaajessuu irratti argamti. Ardaan Oromoo , Boorana, Gujii, Harargeen ciramee dhumuuf ka’eera.Ardaawwan kanneen erga halagaa dhaalchisanii booda, egereen Oromoo Oromiyaa maal akka fakkaatuuf jiru tilmaamuun nama hindhibu.

Haala walii gala Oromiyaa kan ilaale agartuun Qeerroo, saamichi jallataa kallattiin nurratti bobbaafamee karaa Mootummaa kan ofiin jettu Wayyaanee fi jaarmiyaalee siyyaasaa ishee OPDO dabalatee waan hammaataan nurra gahaa waan jiruuf Oromoon bakka maraa walii dirmatuun caasaa mootummaa saamtuu Wayyaanee haxaa’ee of keessaa gatuuf akkasumas uummata waraana irratti karaa bahaa miidhamaa jiruuf dhiyeessii waraana tokkoof barbaachisu uummata Lafa isaa irratti wareegamuuf guutuun dirqama Oromooti. Qaama OPDO aantummaa uummataa agarsiisaa jiran kanneen Foolisiif ka biroo dabalatee qaamni nu cina dhaabbataa jirtan martuu, kan dirqama Oromummaa bahataa jirtan ta’uu hubachuun nii feesisa

Akkasuma uummata Oromoo kuma 600,000 ol kaampii hammaressaatti walitti qabuun Wayyaaneen biyyoota alaaf keessaa kadhattee ittiin ifijaaruuf waan jiruuf, uummanni kuma dhibba ja’aan kunneen mooricha keessatti sagalee isaanii addunyaa dhageessisuun lafaaf qabeenyaa isaanii dhorkatamanii akka jiran addunyaaf lallabatuu qabu. Uummanni biyyoota alaa jiraattaniis sagalee uummata keesaniif yeroo kanatti ta’uufiin dirqama Oromummaa isa olaanaa ta’uu hubatuun, addunyaan sagalee keenya dhageessee callisuu amaleeffattus obsaan irra deddeebiin akka karaa nagaa mootummoota addunyaa nuu gaafattan Qeerroon Bilisummaa Oromoo isinitti dhaammata. Yakkoota hadhaahoo karaa bahaa uummatarra gahaa jiran babbal’isuuf sochiin Lixa Oromiyaanis jalaqabaa kan jiru waan ta’eef saatii wal bira dhaabbachuun nu barbaachisu inni guddaan amma.

Caassaawwan OPDO biyya keessaa mandaraaf magaalaawwan keessa danbaluun Hiriira uummanni bahu fashalsuuf akkasuma akka halagaan Oromoo saamuuf harka reebuu irratti argamtan,  yakka seenaan isin gaafatu jala jiraachuu hindagatinaa! Uummata lubbuu isaa dhabaa jiru ilaaluurra garaa keessaniif akkuma bitamtanitti, itti cichitanii Mootummaan saamtuu kana suphuu irratti kan argamtan, gaaffii uummata haqaaquuf yaaluu cinatti badii jallataa manaaf qabeenyaa Oromoo gubamaa jiru, ilmaan Oromoo qaqqaalii mana keessatti gubataa jiran osoo beektanii halagaa nu nyaatu faana nyaachuurra akkanni dabalee nu saamuuf sagalee uummata ukkaamsuuf yaaluurratti kan argamtan egeree keessaniif waan olkaahattan isintu beeka. Lafa Oromoo Ciramee Dhumaa Jiru, Ilmaan Oromoo Lafa Isaanii Dhabanii Godaanaa Jiraniif Kana Oromoo Dhibbootaan Lakkaa’amee Nurratti Gubamaa Jiruuf Qaamni Furmaata Laatu Oromoof Oromiyaa Qofa.

Waan ta’eef ammas Oromoo bakka maraa dammaqee tumsa waraana walii gochuu akka qabuuf caasaa Wayyaanee guutummaatti barbadaa’aa jirtu ittuu dhabamsiisuun dirqama qabsoon nurraa barbaadudha. Mormii Oromiyaa keessatti dirmannaa uummataaf godhamaa jiru kan jajjabeeffamuuf kan Qeerroon Bilisummaa Oromoo itti boone ta’uu uummata keenyaaf ibsina.

Ammas saamicha lafaaf qabeenyaa nurratti gaggeeffamaa jiruuf waan qabu qabatee diina isaatti bobbaa’uu akka qabuuf guutummaan guututti qabsoo Uummanni itti jirutti qaamni Oromoo ta’e kamuu makamuun qabsoo isaan akka galiin gahatu jenna.

Injifannoon Uummata Oromoof!
Gadaan Gadaa Xumura Garbummaati!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Finfinnee Oromiyaa

Mudde 20,2017

Muddee 20/2017 FXG Godina Iluu Abbaa Booraa Magaalaa Mattuufi Godina Wallaggaa Lixaa Qilxuu Karraatti Warraaqsii FXG itti fufinsaan finiina olee.

25551834_311500442693934_4074145596659236225_n.jpg20046808_311500482693930_7023493754594639562_n.jpg

Muddee 20/2017 Magaalaa Duukamitti Sochiin Warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa FXG Qeerroo Dargaggoota Oromoofi UMMATTA ITTI FUFA OLEE

25592072_311598162684162_1777132647785895857_n.jpg25443278_311598216017490_6887797421428326900_n.jpg25550240_311598199350825_7510511866106244282_n.jpg25443278_311598216017490_6887797421428326900_n.jpg25443278_311598216017490_6887797421428326900_n.jpgMuddee 20/2017 Magaalaa Duukamitti Sochiin Warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa FXG Qeerroo Dargaggoota Oromoofi hojjettoota Warshaa Chaayinaa Bahaa Oromiyaatti argamu (China Eastern Industrial Zone) keessa hojjetan Kumoota heedduutti kan lakkaawwaman hiriira mormii jabaa bahuun sochii warraaqsaa finiinaa jiru daran jabeessuun mootummaa abbaa irree wayyaanee dura dhaabbatan.
-Odaa guddaa haalluu alaabaa ABOn hojjechuun yaadannoo wareegamtoota ilmaan Oromoo Harargee Bahaa Calanqoofi Harargee Dhihaa Hawwii Guddinaafi bakkoota garaagaraatti wareegamaanii gaddaa guddaan yaadatan.
– Abbaan irree atattamaan aangoo gadhiisuu akka qabus gaafatan.
-Akkasumas lammiilee keenya wareegamaniis gaddaa guddaa isaanitti dhagaahame ibsatan. Ummaata Oromoo jumlaan qee’eef qabeenyaa irraa buqqa’aniifis deeggarsa walitti qabaniiru.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: